A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

C

ezért felesleges beszélgetésre ne használtuk. / ■ Colosseum Chrlastely Zoltán dr. hadbíró ezredes, IX. Ferenc-krt. 29. 84=4-785 Christ Józsetné női divatterme, IV. Szervita-tér 6. 182-193 Christa virágszalon, tál. özv. Niedermann Ootthárdné, XII. Krisztina- krt 8/10. 153-362 Chrlsttan Géza dr. szárazpataki, a M. Kir. Külkereskedelmi Hiv. főtit­kára, IX. Lönyay-u. 17. 180-336 Christi ánJustlnadohánykisárus, vm. József-krt 47. 134-813 Chrlstlön Károly posztó-, szö­vet- és bélésárunagykeresk., VI. Madách Imre-út 8. 223-488 Lakása, I. Várfok-u. 12. 355-484 Chrlstlán László, XII. Város- raajor-u. 49. 851-402 Christian Science Com. on Publication. (Krisztusi Tudo­mány hírlapi megbízottja) Bujdossy Évi, VEI. Esterházy-u. 17. 0142-956 Chrlsztlán Márton dohánykis­árus, VH..Garay-u. 12. 227-805 Christi Józsel, a Pestvidéki hitel- iroda jelzálogkölcsön oszt. vez., vii. RottenbHler-u. 6/e. 428-746 Chrlstodoulolf György a bol­gár kir. követség tisztv. VI. And- rássy-út 26. 325-773 Cbrlstololettl György 111. fuvarozási váll., n. Balogh Adám- n- 3«. 364-201 Chrlstophoros utazási és menetjegyiroda k.f.t., IV. Kossuth Lajos-u. 6. 187-502 Chrlsztlán, lásd Christian. Chromo Magyar Általános Papíripar R. T., X. Füzór- n. 87/39. #148-420 Chrysanthéme virágszalon, túl. Michalup Richárdné. V. Gróf Tisza István-u. io. 184-267 Chrysler és Chrysler-Ply- month Automobilok Magyar- or8z. Vezérképviselete Gépjármű- kereskedelmi k.f.t., V Kossuth Lajos-tér 4. 0123-078 Chvalla János nagyvágó, Kis­pest, Ibolya-u. 15. 342-048 (Clan) Cyan Gázipari és Ke- reskedelml r.-t., V. Hollán- 3- 0*114-696 Cián és egyéb gázokkal Irtó Fax vállalat, túl. Keller Imre, VI. Vilmos császár-út 17» 0123-114 Ciánoz, fertőtlenít, bútoroknak speciális gázkamrák, Takács József, VI. Bunyadi-tér 10. 0220-871 Clánozó és lakásegészség­Ügyi váll., túl. Stern Jenő oki vegyészmérnök, IV. Károly király­öt 26- 0188-775 Clanozó Kónya váll. túl. nagy- borosnyai Kónya Lajos, IX. Calvin- »• 0188-000 Clánozó, teljes lakás-és ab­laktisztító váll., túl. Falczer Aranka, VI. Székely Bertalan-u. 26 0129-868 Cyanozó féreglrtó váll.(Cyanit) túl. Fischer Imre, V. Hollán-u. 8. 0113-020 Flseher Imre. Nem tévesz­tendő össze hasonnevű céggel! C9AH1T VALLALAT V. Hollán-u. 3. 118-020 Cibus csemegetizlet, túl. Fekete Jenő keresk., V. Aulich-u. 7. 119-569 Cleleszky Kálmén nemes, a Magyar Nemzeti Bank ny. felügy., XIV. Ida-u. 3. 497-165 Cllka József pincegazdasági cik kék és Bőrraktári berendezések, V. Vilmos császár-út 48. 122-892 Cllka Kálmán, VI. Vilmos csá­szár-út 33. 120-947 Cigi Rezső hangszerkészítő, VÍG. Népszinház-n. 26. 143-158 Clkhart János Jenő ny. á. m kir. honvédezredes, Rákospalota, Bulc8u-u. 31. 295-193 Ciklámen virágüzlet, lásd Cyklamen. Clklop garage r.-t., lásd Cyklop garage r.-t. Clklns rádió electrotechnl- ka és hangerősltő váll., túl. Deine Henrik, ű. Görgey Artur-u. 21. 155-698 Clkta cipőgyártást és keres­kedelmi r.-t. Tiszaföidvár, Martfű. Telephely: Érsekújvár, bu­dapesti ig&zgatósága, V.Gróf Teleki Pál-u. 17. 111-854 Budapesti raktára, IX. Vaskapu­ra 41. 134-428 CUeer Aladár épület- és müfa- keresk.. V. Wahrmann-u. 35/37. 292-061 Cilcer . A ládámé özv., V. Pozsonyi-út 33/a. 293-743 Cilcer és társa papirkeresk., könyvnyomda és irodafelsz. cikkek szaküzl.,V.Dorottya-u.9. 382-829 Cilcer Győző lakása. VI. Andrássy­6t 7. 226-567 Cl merer Ilona férj. Rotter Ár- pádné, bornagykeresk., borbizomá­nyos és mindennemű gyümölcsszörp keresk., VED. Baross-u. 113. 140-297 Clmlroda és propaganda k. f.t., V. Arany János-u. 7. 118-262 Clmponerlu Dénesné Vojnits Lenke, posta műsz. főig özvegye, l. Váralja-u. 15. 367-439 Cinema film k.f.t. f.a., VH. Er­zsébet-krt. 8. 422-582 Clner Szilárd háztul., VI. Jókai­a 12. 111-069 Clner Zoltán gyógyszerész, X. Család-n. 14. 149-830 Cinke András pékmester, XIII. Róbert Károly-krt 76. 498-349 Cinkota község elöljáró­sága, Cinkota, Kossuth Lajos-u. 62. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 2 Cinkota! fa- és építőanyag r.-t. Cinkota, Horthy Miklós-út 9/a. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 15 Clnkotal Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet, Cinkota, Pelőfi-u. 3. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 28 Clnkotal Nagyltce vendéglő, tnl. Hamar András, Sashalom, Horthy Miklós-út 1. 208-402 Clnkotal volt pozsonyi taní­tónők épző Intézet, m. kir. Cinkota, Batthyány-u. 12. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 12 Cipész Ipartestület, VII. Wesse- lényi-u. 17. /'420-966 Cipriani Clio, XI. Budafoki-űt 12. 468-340 Cirkusz« Fényes György cirkusz üzemei, XTV. Allatkerti-út 7. Pénztár 0221-444 Igazgatóság 0420-364 Ciszterci rend« Szent Imre herceg plébániatemplom, XI. Szent Imre herceg-útja 26. 0258-491 Ciszterci rendi Szent Imre gimnázium, lásd Gimnáziumok. Ciszterci rendi Szent Imre városi plébániahivatal, lásd Plébánia hivatalok. Ciszterci Tanárképző Fő­iskola, VUL Horánazky-u 6. 131-231 Ciszterciek budai rendháza, XI. Ibrabim-u. 22. #268-870 C. I. T. Compagnip italian« Turlsmo, az Olasz Allamvasntak hiv. képviselete, V. Dorottya-n. 2. 0182-427 Cl tó gyógyszer- vegyészeti gyár, tol. Szalay Béla gyógysze­rész, XIV. Lengyel-u.93. 296-673 City autógumi Javítóüzem, Bálint Ernőné, V Széchenyt-u. 6. 0114-964 City cipőszalon, tnl. Friedmann Lajos, IV. Kossuth Lajos-u. 13. 0185-498 City esemegeüzlet, tnl. Makk Józseíné, V. Vilmos császárját 24. 315-014 City espresso, tnl. Faluhely! Nán- dorné, ÍV. Bégiposta-n. 19. 189-072 City lllmszlnház,tul. Vilmos csá­szár-úti mozgó k.f.t., V. Vilmos császár-út 36/38. 111-140 City garage, tnl. Nagy Márton, V Vilmos császár-út 66. 120-065 City hőlgylodrász, tnl. Gombócz Viktor, V Erzsébet-tér 7. 184-150 City kőlcsőnkttnyvtár, tnl. Back Istvánná, V. Józsel nádor-tér 10. 186-045 City parlttmerla, tnl.Vilosinszky Angyalka, n. Fö-n. 62. 366-902 City penzió, tnl. Brener Vilmosné, V. Gróf Klebelsberg-n. 23. 126-211 City rövidáruk és egyenru­házati cikkek szakttzlete, V. Vilmos császár-út 76. 116-206 City ruhák szabósága, tnl. Lichtman Ignác és fia, VIEL Rá- kóczi-út 11. 0134-103 City szanatórium, tnl. özv. dr. Mandler Ottóné, iroda, orvosok, VI. 8zobi-u. 3. 127-6^0 Beteghívó 120-345 City vlrágház, tnl. Lind auer Anna, VI. Andrássy-út 27. 226-920 Clussl Józsel, a H. W. Giger- Flawil-i cég |cépv. és bizom. lera- kata. IV. Kaas Ivor-a. 9. 384-391 Clalr Ignácné, ny. h. államtit­kár özvegye, n. Udvarhely-a. 17 165-954 Clalre kalapszalon, cégtnl. Perlmann Klára, IV. Mária Valériá­it. 7. ,186-720 Claremont Textllkereske- delml Vállalat k.l.t., V. Gróf Teleki Pál-u. 22. 128-624 Clarlsse női kalapszalon, tn­Weiss Claa'isse,, IV. Váci-n. 9. 384-116 Clauder Erik. oki. kohómérnök, főmérnök, XII. Tárogató-út 56. 164-892 Cljuis-József keresk. tan. főfel- ugy., gyümölcsészeti és szőlészeti szaktanácsadó, I. kér. IV. Béla- u. 65/l-b. 160-508 Cipőkrém Iparvállal Testvérek, XIV. Franciarüf 45. 296-668 Cipőtermelő k.l.t. Commers ci­pők kizárólagos gyártása, VI. Lehel­u. 14. 491-150 Cipriani Giuseppe Export-Im­port iroda, IX. Gönezy Pál-u. 6. 189-410 l SKÄ’ “ N‘SIis7Ä CITY SZÁLLODA mN.i'i.m '‘137-310 y[ Dessewffy-u. 9. 124-537 Clanser Mihály ny. szfőv. főszám tan., XI. üinnye-u. 6. 259-362 Clementls Ervin dr. hirlapiró, XI. Edömér-u. 6. 257-557 Clementls Jenő dr. m. kir. posta titkár, XIV. Czobor-u. 113. 297-333 Clementls Lajos, az Orsz. Mező­gazdasági Kamara s. titkára, I. Gellérthegy-u. 6. 366-761 Clementls László szfőv. tisztv. EX. Ráday-n. 31. 189-119 Cleve Ervin r.-t. ig.,VI. Andrássy­út 126. 119-845 Cleve Kurt lakása, XTV. Nürn- berg-u. 53. 0296-086 Clon tevegötertötlenltő és tisztitólaboratórium városi irodája, Práger Sándor, V. Honvéd-n. 6. 0*122-726 Club kávéház tnl. Bokor Jószsef és Tsa betéti társaság, V. Szent István-krt 16. 128-207 122-908, 125-602 Club pensló, túl. dr. Makai Ödön­né, VI. Teréz-krt 34. 120-415 Coal kőszén, bányatermék és lakereskedelmi r.-t. Ha nem jelentkezik, 299-637 hívandó, X. Józsefvárosi p.u. Balgótarjáni-út X. sz. kapu 131-560 Coburg hercegi uradalmi Igazgatóság (Fülöp Józsiás, Szász Coburg és Gothai herceg őfensége) I. Krisztina-krt 139. 154-826 Coeron Károly, V. Bas-n. 27. 316-173 Codex kő- és könyvnyomdái mülntézet. Bobmidi J.. VII Jósl­ón 12. 228-298 Coffea kávé« és teaszaktlz- let, túl. Sladky Katalin, VI. Hajós­it. 26/a. 0125-118 Cohen L. Illés börgyáros, IV. Bemmelweis-u. 4. 180-517 Cohen Rafael, V. Kossuth Lajos­tér fl. 115-622 Cohen Sándor borbizományos, n. Margit-krt 13. 167-053 Cohrs és Ammé r^-t., Hamburg, magyarországi képviselete nemzet­közi szállítási r.-t. f. a., V Kossuth Lajos-tér 4. #117-680 Díjszabási osztály 112-968 Colangelo Ottlno kőfaragó és márványipar, XIV. Hungária-krt 81. 497-538 Collbrl kávé ház, túl. Terrace ká­véház és vendéglő k.f.t., V, Szigete u. 46. 498-145 Collas Tibor báró dr. ügyvéd, vm. Bzentklrályi-n. 29. 339-529 Collegium Josephlnnm közép­iskolai fiuinternátns, VI. Vörősmarty­u. 84/a. 112-472 Collegium Medlcum, IX. Köz telek-u 1. 186-552 Collegium Theresianum, vm. Mária-u. 20. 144-083 Collgum, autó, autófelsze­relés, kerékpár, olaj, gu­miáruk, műszaki, elektro­technikai, vegyi cikkek, Kollerffy Mihály, U. Keleti Károly­u. 31. 355-588 Colly divatszalon, tnl. Fenyő Béla, IV. Petőfi Sándor-u 10. 188- 472 Colonlál bár, túl. Memlaur László kávés, IV. Aranybéz-u. 5. 189- 766 Colonus kereskedelmi r.-t. füszernagykeresk., V. Aulich-u. 5.­121-240 111-073 114-208 Color lesték nagykereske­dés, Vitéz és társa, V. Koháty­a 16 0124-065 0124-867 Color Háziipari k.f.t., VH. Király-u. 65. 421-931 Colorlt festék, vas, háztartási üzlet, túl. Neuhauer Malvin, n. Hidegkuti-út 31. 164-275 Colortex Textilnyomó, cégtul. dr. Tóth Zoltánné, városi iroda, vm. Kisstáció-u. 5. 0142-845 Gyár, X. Román-u. 6. 0148-005 Colosseum filmszínház túl. és ig. Kovács Alajos, Rákospalota, Eötvös-u. 76. 494-045 81 6 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom