A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - P

Posztó A m. kir. poslaszemélyzel jóléti alapilyánya hirdelő irodájának POSZTÓ. (Lásd bélésáruk, pamut, szabókellé­kek, szövet és vászon alati is.i 1. Posztó- és bélésáru kereskedők. Auspitz Sándor. V Deák Ferenc-tér t. 180-057 Bauer István külföldi szövetek raktára V. Nádor- u 14 312-638 Baumflhl László Bergida Samu Bornstéin Miksa Braun Salamon Deutsch Ignác és veje Engel Nándor és tia 183-194 425-804 423-261 425-267 122-448 380-129 Farkas Tibor, V. Vilmos császár-üt 4. 380-172 Fischer és Kohn 380-119 Fischer Lajos 226-666 Grosz Zoltán 228-324 Grüner Jenő 143-939 Gnlyás Gyula 112-951 Hoffmann Géza 223-232 Kazár Nándor. V. Deák Ferenc-u. 14. 188 500 Klein Kálmán 225-573 Ludwig Albert 223-756 Márkus Arnold 224-873 Pártos Dezső 180-756 Posztó- és pamutáru kereskedelmi k.f.t. 184-279 Retter és Schweitzer, V. Vilmos csá-. szár-út 4. 384-132 Rubelné 423-735 Singer Bertalan 226-869 Spira Samu, Vll. Holló-u. t. 227-460 Széndrő Miksa, posztó- és bélésáru- keresk., IV. Károly király-űt 22. 188-204 Szövetáruforgalmi k.f.t. 112-849 Textilforgalml r.-t 226-665 2. Posztó- és béléséru> nagykereskedők. Bálint István 189-647 Bállá Nándor és társa, posztó és bélésáru gyári rakt. IV. Deák Ferenc-u. 17. 181-025 Baum Mór 426-243 Beckmann és Fischer 181-312 Blum Zsigmond 226-878 Brenner K. L. posztó- és bélésárunagy- ker., VI. Deák Fereno-tér 6. 427-602 Donátit Jenő és társa 381-129 Feldmann Testvérek 226-489 Pisctimann József 181-710 Gejlén Zsigmond 317-535 Gottesmann Cipói, V. Deák Ferenc-tér 1. 880-164 Grosz Andor 380-150 Herzog József ifj. 315-018 Keresztény szabóiparosok szövetkezete 189-351 Kiss. J ózsef 227-692 Letkó András 425-162 Modern és Kreitner, nagy­kereső IV. Deák Ferenc- tór 3. *181-956 Mózes Sándorné 223-645 NoW Mór 380-305 Porges és társa r.-t. 427-624 Posztóforgalmi k.f.t. 423-683 Pncser Dezső 427-867 Schwarcz Lajos k.f.t. 186-646 Schwarz Jenő’ 223-664 Sonnenschein Béla 226-547 Vermes Sándor 129-643 Weisz Adolf és Schwartz 427-113 Welsz Dezső és tsa 227-041 Weisz Endre 223-161 3. Posztógyárak. Adler Nándor és Társa posztógyára 114-900 Bajai posztó és takarógyár r.-t. 114-179 Budapesti textil és posztőipari r.-t. 268-479 Budavldéki és Újpesti Gyap- jufonó-Szövőgyár r.-t. Uj- pest.MadrIdl-út4.#294-930 Lerakat, V. Széehenyl-u. 5. 123-003 Első magyar gyapjumosó és finomposztógyár r.-t. V. Kárpát-u. 9/11. #292-223 Jogügyi osztály 293-175 Első magyar nemez-, posztó- és fez­gyár r.-t. V. Bálvány-u. 17. 118-810 Kammer testvérek tex­tilipar - r.-t. Városi iro­dája, V. Wekerle Sándor- u. 17. *121-627 Kistarcsai fésüsfonógvár r.-t. 208-884 COME.N POSZTÓ­GYÁR R.-T. Albert­falva, Kondorosl-út 8. *258-996 Magyar posztógyár r.-t. *147-395 Richards Richard győri finom­posztógyára r.-t. V. Wekerle Sándor u. 17. *121-627 IMI ES ni posztó és szőnyeggyárak r.t. V. Nádor-u. 18. #114-606 Trunkltakn posztógyár és ruhagyár r.-1. XI. Bocskay- út 127. 268-472 268-652 Szövetboltjai: IV. Prohászka Ottokár-u. 8. 383-508 VI. Teróz-krt 8. 224-832 VII. Baross-tér 15. 426-745 Trunkhahn Leopold vezérig, lakása, XI. Bocskay-út 127. 268-654 4. Posztógyár! képvi- selők és ügynökök. Glück Albert König Imre Leipnik Gyula Medák Gyula Rosenthal Arthur Bimonyi Józsei Solt László Spiegel Armin Szántó Mór Túrán Oszkár 351-194 298-756 427-859 112-777 227-140 365-842 127-836 189-729 185-012 114-836 5. Posztókereskedők. Bauer István Bauer Ödön Blum Ignác Blum Károly Bodnár és Brück Fógel László Friedmann Rezső Griesz testvérek 312-638 427-399 327-818 180-424 180-286 426-027 124-876 121-303 Rüszerl Emil, VI. Király-u. 6. 426-917 Kaufmann Mór 427-307 Kazár Nándor 188-600 Kister Manó 220-914 Kraszner Lajos posztóke­res k. V. Deák Ferenc-tér 2. 181-211 181-423 Lidiimre vitéz,VII. Dob-u. 17. 223-568 Lányi Tibor 293-270 Manheim Gusztáv 881-060 Medák Rózsa 226-474 Medák Tibor 332-031 Merino posztókereskedelml r.-t. 225-042 Pannónia posztó- és divatház 226-045 Pártos József 420-039 Posztó-, szövet- és nemezáru kereske­delmi k.f.t. f. a. 181-490 Rohonozy-Storer Victor vitéz 364-187 Rosenthal Richard 226-816 Seidner Lipót 425-401 Seniler Elemér 353-524 Seniler J. térit és női szüvetkUlönlegességek. V. Deák Ferenc-u. 12. 181-708 182-751 Storer Viktor Szegő Lajos Tóth Dezső Varga Jenő 186-262 181-324 130-063 127-481 Zsulfa István és tsai, IV. Váci-u. 25. 188-640 6. Posztónagykeres- kedők. Barna lenác 166-382 Barta Ödön. V Vilmos császár-út 8. 185-676 Biró Béla 426-961 Oénes és Forgács, Vll Károly király­üt 9. 223-206 Ekker. Sándor 226-406 Feldmann Testvérek posztó bélésáru nagykeresk VII. Akácfa u. 37/39. 226-489 Forgács Jenő 423-559 Horváti) Károly, viii. József-krt 66. 330-859 Karitex szövet és divatárnforgalmi k.f.t. 122-283 Kende Sándor 116-547 Klzdlán László, Vilmos cs.- út 5. 426-455 Klein Dezsőné Klein és Fia 427-244 880-643 Lana Confectlo Ipari és Kereskedelmi R.-T. Posztóosztálya, V. Deák Fe­renc-u. 16. 382-184 382-583 Mátyás Károly posz tónagykeresk VII Karoly klrály-út 13/15 227-444 Móry János Neuráth Ignác r.-t. 182 320 226-407 Posztókereskedelmi vállalat r.-t. Üzlet: VII. Károly király-út 3/b. 226-049 Igazgató és iroda: 226-071 Radvány József és fiai Posztókeres­kedelmi váll. r.-t. 420-731 Rosenberg és Társa, V. Bál­vány-u. 2. 181-685 Rosenberg Sándor 426-966 Schwankné Kasza Irma 226-530 Somogyi Emil * 326-476 Szemere Miksa 381-692 SxövetlceresKe- delmi r.-t. vn. Éva- u. 20. 423-380 SzttvOttáru és textilforgalmi részvénytársaság, Vll. Károly király-út 26. 226-813 Weisz 8. Sándor,posztó- és bélésárunagykeresk. V. Bálvány-u. 19. 117-700 Zeke textilkereskedelmi k.f.t. szövet és bélésárunagykeresk. V. Nádor- u. 19. 329-367 Pótkávé. (Lásd maláta alatt is.) Franck Henrik Fiai Részvénytársaság *268-845 Fuchs Jenő 129-875 Kellner Béla 116-664 Klein Izidor 269-294 Óbudai keményítőgyár r.-t. *298-840 9zabó Sándor 162-396 Szent István pót- es ma­láta kávégyár, X. Maglódi- út 17. *148-490 Pöcégödör tisztítók. (Lásd csatornatisztítók alatt Is.) Bakos Sándor1 pöcegödör tisztitó vál­lalat. Tőzeggel is pöcegödröt tisz- tittat. Kispest,Petöfl-u. 181. 342-113 Dfvéky János 362 227 Friedmann Ignác és társa, XIV. Gizella- út 59. 296 -844 Juhász József, oki. gépészmérnök. vm. József-krt 26. 136-363 Óvunk féreg-rovat- és kártékony állatokat Irtó; valamint osatorna- és emésztőgödör-tisztitó váll. 131-076 Sélley Mihály, csatorna és ptfcegtfdttr tisztító váll. XIV. Zalán.u. 65. 496-946 Strasser Marcell, VII. István-út 33. 328-691 Urányi Károly, pöcegödöí és csatornatisztitási vállalat, X. Vaspálya-u. 7. 348-177 Pöcegödörépitók. .Schäfer A régi specialista mérnöki cég tisztításra nem szoruló pócegőd- rttt épit. Vilmos cs. út 63 125-053 Präclzlos szerszámok. (Lásd szerszámok alatt.) Présgépek. (Lásd gép alatt.) lemezek). (Lásd papirosszakma alatt.) Próbababa-készitók. (Lásd kirakatok alatt is.) Compactor papíripari anya­gok és felszerelések,Vidor A. Próba és kirakatbabák. IV. Magyar-u. 27. 185-368 Pasovszky nővérek, Vll. Krzsébet-krt 34. 222-421 Rósenberg Hugó 426-662 Vajda József, VII.-Károly király-út 7. 426-493 Pszkhologusok. Payer L. Márta dr. Gleiman Anná dr. Mérei Ferenc 155-665 157-739 114-380 Púder. (Lásd drogériák és illatszer alatt is.) Yes r.-t. 133-860 Puhafa. (Lásd faszakma alatt.' Puskamüvesek. (Lásd fegyver alatt.) 224

Next

/
Oldalképek
Tartalom