A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - L

tat a m. Hi. Basiasiemélyiel lilili alapitrányánali híméin irotata miét tel. Lakást a kar it ók D//nn/r/ mérnök ciánozás, lakásíaftaniíás VSLLUfJUl Kjunuur =: Budán: XII Királyhágó-u. 5/a 150-484 Ládagyárak és keres­kedők. Lásd as/.talosárugyárak és taszakma alatt is.) Anker láda- és fagyapot- gyár, Rosner Soma r.-t. V. Ljpestl-rkp. 41. sz. 291-371 Bányász Gyula és társa, X. KÓbányai-út 51. 149-096 Benedek Sándor, XIII. Teve-n. 57. 490-710 Kim!npesti ládatizein, túl. Orbán János. V. Arany János-u. 12. 111-863 Csorba József Deutsch Testvérek, V. Erzsébet-tér 12. 380-118 Farkas József Féderer Gergely 297-430 112-ete Forestu (Magyar Olasz Ia< ipari ésfakereskedelmlrt. V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 8. 317-932 123-133 flárdos Oszkár Gnttman Károly Halápi Sándor Hrutka János 221-869 499-222 310-436 130-219 Kálmán Sándorné LádaUzem és lagyupotker. Gyárt: posta- és vasúti lá­dákat. KUlőn használt láda osztály. L/íb/lKfiL­CSÖNZ.É.S, VI. Lázár- u. íi. 310-965 Katona Endrénó 420-618 Kisfaludy Gyula, VII. Csen- gery-u. 22. 421-689 I.Adag yár és lakereske- rielm'i r.-t. XIII. Váci­ét 136. 291-594 Coráná és Ku&n ládakészltő Üzeme, V Kresz Géza-u. 18. 315-173 Lövy I). Vf. Jókai-tér 9. 111-001 Magyar Faáru- és Fake­reskedelmi Vállalat, Scijusdek és Vajda, XIII. Václ-út 134. #298-940 Magyar Ládaipar és Fakereske­delmi r.-t., vi. Lehel- u. 4/d. 292-720 Nemes favállalat kit ládagyár x Kő­bányai út 43 137-017 Nemes Oszkár láda- és fa­ipari r.-t. X. Szállás-u. 26. 148-849 Biankó János 497-472 Rásonyi Ármin 227-357 Reményi György és Fiai, Pest8zenterzsóbet, Tégla- gyári-út 4. 347-992 Kényi Oszkár tameg- munkáló r.-t. Gyárt sze­gezett ládákat és kisza­bott ládualkatrészeket, napi termelőképessége 5000 láda. Továbbá fa- gyapotot minden csoma­goláshoz. Városi Iroda: XIV. Izsó-u. 4. 422-977 gyári Iroda 146-884 Somogyi István Spiegel Bernéi láda- gyár és fakereskedés X. Szállás-u. 17. 148-814 Szombati Andrásáé özv. ládaüzeme, IV. Szerb-u. 2. 187-165 Techort József 134-516 Lakásberendeiők. (I.ásd tnitoripar, diszítövállalatok és kárpitosok alatt is.) Ajtony l.ászló 130-487 Altom mübutor és lalpur, IV. Véci-u. 37. 384-548 Üzem: VIII. Körls-u. 7. Albóci Ferenc 881-457 Balassa György 127-663 Bálint Ferenc, IV. Esktt- tér 7. 187-146 Bednay testvérek 221-676 Benda József, VII. Peterdy-n. 5. 425-778 Benyovit8 Sándor 182-635 Berger Béla 126-215 Berger lakásberendezó vált. 380-390 Bettes Vilmos és Bettes Sándor 338-606 Blau Marcell, Mindennemű használt- uj lakberendezések Lakberendezési tanácsadás 326-013 Bodonyi Jenő, Vili. Üllöi-út 12. 132-776 Bog-Mii kereskedelmi r.-t. VI. Vilmos császár-út 43. 112-884 Braun Mór, lakásberendezó. V. József nádor-tér 6/6. 181-639 Czverkó Ferenc. V. Wurm-u. 2. 389 081 Ehrenwald Aladár, II. Margit krt 64/b. 366-749 Faragó és Gróf 351-578 Farkas László 225-336 Féder Béla 165-379 Ferenczy Dezső 119-860 Feuer Gusztáv dipl. ing. 127-853 Fischer lakberendezések 181-232 Flóréit Antal, IV. Szerb-u. 15. 181-148 Fözö Sándor 128-266 Fränkel György 427-217 Gergely Sándor lakásberendezö-iparmüvész Mintatermék: VI. Liszt Fereno-tér 9. 223-200 Gíme8 Imre 220-758 Goldner Tivadar 847-423 Grósz Rezső.V Pannonia-u. 8.112-619 Grossmann Ármin, II. Márgit-krt 11. 167-875 Grossmann Ármin ifj. V. Nádor-u. 19. 114-430 Gruber mübutor IX. Ullőt-Út 21. 185-404 Grűnberger Lajos 423-977 Györffy Imre kárpitos- mester. IV. Irányl-u. 15. 184-209 Hadfi (Hirsch' Béla 115-762 Hajdú László 118-127 Halász Ferenc, IV. Ferenc József-rkp. 26. 382-189 Havas Fülöp, Vili. Kisfahtdy-u. 9. 137-914 Hermann Lajos 142 051 Himmnlfarb Imre 339-794 Himmelfarb László, színes kisipari butortermék kér. VI. Nagymező­it. 12. 425-913 Hoffmann Sándor 161-469 Horovitz Aladár 135-821 HOnig József, II. Olasz-fasor 18/15. 350-354 Kajdy Emil vitéz 382-342 Kendi Antal, IV. Séminél- wels-u. 7. 189-231 Keresztény, Möasztalosok Bútor­csarnoka 188-628 Kolozs Dezsőné 366-831 Kozma József 494-090 Kölesdi Ferenc 367-469 L. K. B. Lakberendezési Különleges­ségek Boltja 124-813 Lada József ií j.Újpest,Tél-n.75. 295-189 Lakberendező és bntorkereskedelinl k.f.t. 384 006 Lux Csillár ős Lakberend. kft Nádor- u 19 126-632 Mandel és Hálnál, IV. Váci­и. 42. 185-706 Mnnnswirth Lajos, II. Her­man Ottó-út 31. 164-665 Marx és Mér el XIII Váci út 48. 298-223 Merk László és Merk József 226-92g Mimóza iparművészeti és háziipari к. f.t. V1H. József-krt 11. 133 435 Molnár Imre 162-821 Müasztalosmeste­rek lerakata. V. Báthory- u. 4. 122-247 M UASZT ALOSOK Szövetkezete V, Báthory-n, 7. 114-279 Nagy Antal, lakásberendezö bútorgyár, VIII. Vlg-u. 32. 143-864 Nagy János, IV. Cu­kor -u. 5. 183-274 Nagy Károly 144-747 NAGYSÁNDOR IV. Károly-körút 26. 189-798 Nagy Zslgmond teljes la­kásberendezések VI. Lá- zár-u. 3. Egész ház. 120-569 Novák András tanár, belső építész, Iparművész, IV. Muzeum-krt 81. 185-717 Oláh József 138 617 Pethő Lajos, Újpest, István-ót 29. 495-074 Preisz Márton 29t-085 Preisz testvérek, VI. Andrássy-út 15. 427-682 Pulay Vilma 185 178 Rdcz György, styi bú­tor és csillárok. Vili. Má- rlu-u. 29. 136-769 Kadnai László 294-343 Radó Béla 128-175 Rudonics iparművészeti bútor­gyár Díjazva aranyérmek Új­pest Király-u 35 495-174 Rapp 8. 181-623 Reslnger Ignác 325-043 Róth Sándor 425-250 Rózsa Gyula 146-911 Sárai Márton 129-862 Scheininger Sándoi 126-248 Schubert Ernő 158 286 Scbulzer Károly és Hoffmann Náthán, IX. líádav-u. 20. 186-005 Schvartz Herman, V Falk Miksa-u. 6. 118 165 Schwarz Mór 224-119 Schwitzer Antal 115-036 Simay Lajos. Iparművész, mübutorlpari váll. IV. Váci-utca 53. 184-019 Stern Dezső 384-227 STKOini VVKK TESTVÉ- ItKU mii bútorgyár, Ter­vező Iroda és mintatermek: IV. Váci-u. 11/a- 187-3«« Gyár : XIV. Hungária-krt 79. Szabó János 884-262 Szabó László IV Váci u 41,b 186-570 Szalay Sándor Szemere György Szilágyi Aladár 186-774 110-457 119 685 Szűts Zoltán, saját készít ményű kárpitos bútorok raktáron V. Nádor-u. 20 326-569 Tóth János 188-269 Török és Hajdú 117-667 Tnksa Béla 139-236 Vágó Győző 161-497 Vajda Károly 126-149 Weisz Dezső, IV. Dalmadv Győzö­11. ' 188-297 Wimpífen Ivánné báróné 189-033 Wizsnovszky István 135-743 Zallel Dezső 223-784 Zierlich Antal 185-004 Lakásközvetltő irodák. Hárdos drnó villa- luxuslaká­sok, előkelőén berendezett villák lakások lakrészek közvetítője V Nádor u 21 #114-614 Bertók Sándor 221-754 Centrum lakás és ingatlan közvetítő 224-111 Döme Józsefné 128- 27o Express lakás szoba üzlet közvetítő Friedmann Erzsé­bet krt 16. 422-156 Fellner Péter ” Gyár-, Üzem-, Raktár. HELYISÉGEK NAGYLAKÁSOK, ÜZLETEK KÖZVETÍTŐ IRODÁJA V. Szent István-kőrút 30. a nyugatinál T.: 120-124 Haris Vilmos 140 482 Horáoskó Gyula, VII. Thököly-út 40. 426-675 Knaplk Benrlk, Vili. Szentkirályi-u. 4 849-896 Kransz Aladár Lakásközpont László Dániel Laquer Sándor Meller Sándor Nádudvary Bálint 422-814 123-166 325-782 114-295 498-344 149-705 Otthon Iakásközvetitö iroda 257 793 Szőnylné Landmann Zsu­zsanna, II. Betek-n. 29 31. 155-249 Vértessy Lajos 116-468 Welner László 123-803 Lakástakaritők. (I.ásd ablak- és lakástisztitó vállalatok alatt is.) A. A. A. Az Alapos A hiúk, la- kástakaritó, pudlóbe- eresztő és Ciánozó váll. Törv. bej. 1908-as alapítás. Vidéken Is! Egyes bútor­darabok clánozásu. Falczer VI. Székely Bertalun-u 26. 111-607 Accord ciánozó és lakástaka- ritó váll. túl. Végh Lajos. IX. Üllői-űt 28. 186-591 BELVÁROSI takarítási vállalat 23 éves cég Ciánoz, Takarít IV. ßemmelweis-u. 7. T.: 187*337 nc/iNK T/ncaniTAsi VÁLLALAT. Takarít, falat tisztit. VI. Hajós­it. 13/15. 117-021 Bodnár Kálmán, XIV. Nürnberg u.20. 299-725 Borovitz Móricné özv. (Szerén néni) ta­karítási váll.,VI Bajza-u.47. 112-897 165 Bőrbútorhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom