A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - F

Fasznkma H sl zivatar a n, Meinhárdt Miklós 114-814 Mester János 488-573 Mészáros János 259 781 Michel ler János 493-388 Mohácsi István 126-óOSk Nagy Elemér 142-034 Nagy Inire erdőmérnök tűzi­fa. és szénnagykereskedő. Központi iroda: V. Gróf Tisza István-u: 24. 384-588 181-635 Telep: IX. Boráros-tór 7. 134-024 Nagy János, XIV. Nagy Lajos király- htja 127. 497-644 Neuwirth István 880-203 Nylry László székelyt, tüze- lőany agnagykeresk. VI. Andráasy-út 12. 117-211 Pa/zs Ödönné, tüzelőanyagnagykeres- kedö, X. Józsefvárosi te­her p. u. IV. sz. kapu. 140-765 Parázs Tüzelöanyagkereskedelmi vál­lalat 387-149 Péterfi Jőzsefné vitéz ■ 134-863 r * , PETRÜCZ1 SIÍK.FA.KOK1I Pfléger Dezső 257-754 Pintér Sándorné 494-343 Pocsatkó Józset 138-926 Pogány Pálné , 367-822 Pogányné és Éden Rózsa 143-292 PROMETHEUS szén, fa és köles r.-t. V. Vilmos császár-úi 72. #111-269 és 122-562 Prunner József 327-648 Reiner Dezső 134-473 Reisinger fütőanyagkereskedelmi vál­lalat, VI Jókai-u. 40. 121-334 Anyagtelep 291-439 Reményi Tüzelőszer Telep, Pest­szenterzsébet, Horthy Miklós­ét 57. Iroda: Téglagyári-ót 4 347-992 Roheim l.ipót fia 228-131 Róth György 295-488 Rudnyánszky László 146-914 Ruttkay István Endre 140-737 Rttbner József 497-624 Saly Árpád 288 099 Sárközy dr. és Társa 187-288 Schiffer I 290-089 Schlesinger Gyula 131-120 Schlesfmret István 149 639 Schlosser Frigyes 469-574 Schwimmer Mihály 296-849 Schwitzer Jenő 258 218 Simkő Ottó 137-463 SIMON ISTVÁN la, szén és koksz telepe, I. Déli p. u. Mészáros u. 19. 355-903 Lakása: I. Koronaör-u. 8. 164-727 131-119 Sím in Sándor Singer József Somlyódy László, épületfa, építési anyag és tüzelőanyag nagykereske­dő, Csepel, Horthy Miklós­át 24. 147-236 Iroda: XII. Biró-u. 11. 355-702 Spitzer László 298-630 Stark gózfavágó 290-636 Szabó Ödön 295-656 Szarvasi frigyes 345-057 Szécsi Béla 351-942 Szécsiné fatelep, XI. Kelenföldi-út 1. 268-055 IX. Dunaparti teher p. n. 143-386 Székely Imre Szederjessy és Tsa Tűzifa, szén, koksznagyker. VIII. Rökk Szilárd-u. 39.145-240 339-788 Telep: 292-014 SZÉNKERESKEDELM RT. V. Gr.Vlgyázó Ferene-n. 6. *125-347 Szentgyörgyi Árpáűné 367-417 Szerdahelyi Ferenc tűzifa, szén, koksz, X. József­várost p. n. X. sz. kapu 134-435 SZIKLA GUSZTÁV g. mérnök tüzelőanyag telepe Déli teher p u II. sz. kapu I. Mészáros u. 19. 153-484 Szilágyi Katinka 146-734 Sztankovianszky Hedvig 497-157 Szusz Lajosné özv. ’ 157-416 Tálasi Antal, V. Vág-u. 25. 292-516 TALPFA, BÁNYAFA és tűzifa keres­kedelmi r.-t. V.Szemere-u.9. *117-698 Tiberius r.-t., V. Tátra-u. 4. 113-565 Till Ernő Tolnay László, telep: Bp.Északi teher p. u. VII. Nagyatádi Szabó-u. 35. 423-05G Tóth Tiöor 163-204 tüzelőanyag Kereske­delmi k.f.t. Irodai V. Dorottya-u. 7. #180-814 Tüzifatermelö és értékesítő k.f.t. 258-296 Unger József, enge­délyezett és kljielőlt fa-, szén-, koksz nagy és kis­kereskedő. Iroda: IV. Irány 1-u. 17. 189-748, 382-513 Lakás: XIV. Gyarmat-u. 15 a. 496-170 Vágó Jenő tüzelöanyagkereskedelmi k.f.t. *116 336 Vá'-'ó Latos 112 736 Vér András 133-829 Veréb Géza és Becsey Jenő tűzifa-, szén- és építési anyagok nagy és kiskeres­kedése. Központi iroda: XI. Fehérvári-ót 19. 468-744 Budapest, Dunaparti teher p.u. szigetvágányán levő telepe 137-436 Vük M. és Piái. V. Kálmán- u. 10. 121-912 WáslerJízs!f.***,ltayag: XIII. Szegedi-út 33. nagykeresk. 498-078 Weisz Imre,V.Visegrádi-u.66. 498-022 W cisz Imre, VII. Aréna-út 11. 424-191 Weisz Lajos és fia 493-797 Wiener Arthur 491 189 Zelmanovits Aladár 294-621 I) Vasúti talpfa. Ács Ferenc oki. erdőmérnök. Iroda: V.Rudolf-térl. 111-853 Fatelep: X. Józsefvárosi p.u. VI. sz. kapu 131-112 Földes Ö. Ede, fakereskedő, ésfatermolő, VI. Vörösmarty- u. 24/b. 420-947 LÖtvy Sándor és József, V. Szt István-krt 15. 118-817 Polgár testvérek fakereskedelmi r.-t 117-257 RosnerSoma r.-t V.Csáky-n 23.120 -477 Telepe V Ujpesti-rkp.'41. 291-371 Talpfa, bányafa és tűzifa kereskedelmi r.-t. V. Szeme- re-u. 9. #117-6D8 Trnncns fatermelö és la- kereskedelml k. f. t. VI. Bulyovszky-u. 40.127-883 10. Fa megmunkáló, faapritó, faárugyári gépek. (Lásd gép alatt.) 11. Famlwtakéazitők. (Lásd asztalosok alatt is.) Ankner Domonkos 498 -723 Babinecz János 427-431 Balikó Gyula és Mennesdorfer Károly 499 301 Beran Vencel 291-283 Bonn Ágoston, minta készítő üzeme, III. Bosdáni-út 18. 362-526 Csajághy Géza 494-707 KjnmerUng Antal 294-303 FaBó Lajos 293-776 Farkas József 293-426 Fleck Antal 490-362 GERHARDT REZSŐ famiutakészitö-üzeme VI. Lehel-u. 14. 499-270 Hanke Béla mintakészítö üzeme, Pest- szentlőrine, Iigréssy Gábor-n. 23. 145-969 Horák Antal 495-571 Horváth Ferenc Kispest, Klapka-u. 15. 142-144 Lambertns György Müller János 147-490 298-205 Peringer János és Ganger Istváji, mintakészitők, Pest- szenterzsébet, Baross-u. 89. 347-442 Pohátka Ede Rábel László 142-149 147-936 REZNICSEK GYULA MINTAKÉSZÍTÖ üzeme, Pestszenterzsébet, 4 íl r/A Hnnyadl-n. 15. REZNICSEK TESTVÉREK, ALADÁR és FERENC miutakészitő mesterek üzeme, PESTSZENTERZSÉBET Gólyán. 14. 147-230 12. Faredönyök. (Lásd redőnyök alatt.) 13. Fasarok. (Lásd cipőszakma alatt.) 14. Faszén. (Lásd szén alatt is.) Bálint Istvánné, retorta és erdei laszénkereskedő, IX. Gróf HalJer-u. 5. 335-971 Bereczky László, VI. Andrássv-üt 28. 114-835 Danciger Sziláid faszén- keresk. XII. Gömbös Gyula ót 16. 158-278 Telep: Déli p. u. Mészáros-u. 19 Donlgold Józsefné, Tüzelő­anyag nagykereskedő „LHcalit" faszénbrikett magyarországi vezérkép­viselete. Iroda, faszén, tüzllaaprltó és széntelep Budapest, III. Bőgd ánl-út 1. (Filatorlgát) állomás 363-111 Faszén központ r.-t. 121-969 Faszén Termelő és Értéke­sítő Vállalat, Dr. Hattal és vitéz Éry, VII. Rákóczl- út 4. 223-660 Faszénárusitó és termelő v.V. Pannónia u. 14.123-962 Faszénbehozatali k.f.t., Retorta és boksa faszén behozatala és eladása, Iroda: V. Dorottya-u. 7. #180-814 Faszénbeszerzö és értékesítő 133-914 Fűrészelt faáru és tüzelő­anyag kereskedelmi k.f.t. X. Józsefvárosi p.u. VIII. sz. kapu. 136-598 Retorta faszén, erdei fa­szén vagontételben, fu­vartételben, zsákban és csomagolva. finrfál* fas*én és tüzelő- UllUBr anyag nagyker., retorta- és erdei bükkfa- szenet szállít raktárról csomagolva, vasaláshoz és ipari célokra, zsák-, Invar- és vagóntételben. I-rendti kovácsszenek. X. $algótarjáni-út, Józsefvárosi te- herp. u. 10. sz, kapu 145-705 Gonther Margit Haas Andor 493-716 136-677 HALFER REZSŐ retorta és boksafaszén csomagokban és zsákokban házhoz szállítva. XIII. Bodor-u. 1/3. 498-353 Halmos és Veszprémj. XI. Kelenföldi p.u. 259-875 és Budaörsi-ót 5. 468-197 Kiinger és társa, V. Pannonia-n. 1*. 123-962 RU1I Miksa, faszénnagyke­reskedő X. Józsefvárosi teher p. a. VI. és Vili. kapa. Alaplttatott 1878 évben. 181-128 Somogyi Jenő Tál lód! Lajos 494-101 295-024 Weinstein Sándor retorta- és erdei bükk-, szabó- és spitz-faszén zsákolva, wag­gon, fuvar- és kistételben, csoma­golva, vasalási és ipari célokra, szivógázraotor használatra, vala­mint la kovács kőszén. VIII. Ludoviceum-u. 30. Örömvölgy-n. 17/b. sarok. Iroda: Tel.: 182-946 Telep: Kőbánya-Hizlaló állomás Tel : 148-880 Weisz és Vidor 131-131 llittmiuin és Nagy faszén, kováesszón és tüzelőanyag nagykereskedők, XIII. Váci- ót 124. 292-019 Zobor Rózsa 145-989 15. Faszerszámek. (Lásd szerszám alatt). 16. Faszljkorongok. (Lásd műszak alatt is.) Folk István, VI. Vilmos cs.-út 15/d. 125-172 Mátrai Antal és Társa r.-t.km. Lomb- u. 34/36. *299-055 Városi üzlet Teréz-krt 22. 121-538 1T. Fatelepek. Danubia fakereskedelmi r.-t. XI. Fehérvári-út 42. 258-653. Haviár Sándor dr. v. Tlsza-u.13. 291-748, 292-146 Hercegprimási uradalmak fa és szén­telepe 294-289 70

Next

/
Oldalképek
Tartalom