A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - E

Enyv _________________ N e szaladjon 100 helyre, minden építési anyagot szállít legolcsóbban a Forgalomban levő bélyeget Keresztény foitömesterck flnyantenneH. Beszerzi és Éiifeitfl Szövetkezete IV. Irányi-utca 17. Félemelet. Telefon: 189-748, 382-543 Enyv. (Lásd ragasztó anyagok alatt is.) Adhaesin vegyiipari r.-t. Pestszent- erzsébet, Gömbös Gyula-u. 28. 347-848 Casein vegyészeti gyér r.-t. Absolut hideg­enyv és casein. Vili. Sár­kánya. 11. 132-384 Favorit enyvüzem Herozeg Jánosnó Klein Ármin Laquer Aladár László Ármin 135-394 139-268 228-440 294-460 224-635 Ceiner FUlöp és fiai, vegyészeti, enyv és gela- tlngyár, Újpest, Vúcl- út 72. *205-860 3. Építési anyag- kereskedők. Alföldi Mihály 296-206 Általános építőanyag keresk. váll. 499-608 Avenarius Müvek. Príma szi­getelő anyagok és habarcs tömitő szerek. VII. Almássy- tér 10. 223-297 Barta Adolf fuvaros, épület- fa, mész, cement, tégla, te- tőcserép, homok, X. Endre* u. 17. 148-859 Barta Béla Berger Márton Ríva ragasztóanyag és vegyi­ipari r.-t. IX. Bakáts-tér 5. 186-289 SSélcely I. Magyar gáz- lzzófény r.-t. — Anerlény — volt Igazgatója, vegyészeti és műszaki cikkek nagy­kereskedő, VI. Felsőerdo- sor 7. 421-124 Szóbél Sándor, Herkules HI- degenyv és Casein üzem hidegen oldódó csont és bőrenyv. Vili. Fráter- u. 49/a. 156-955 Enyvezett papiros. (Lásd papiros szakma alatt.) Építési szakértők. (Lásd szakértők alatt.) Építészeti és épltésx- mérnöki szakértők. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) Építészmérnökök. (Lásd mérnökök alatt.) Építőmesteri szakértők. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) ÉPITŐSZAKMA. 1. Betonépítővé!- lelátok. Mélyépítő, beton és vasipari r.-t. 126-306 Sárkány Ervin építész aeélbeton burkoló válla­lata. II Bem Józsel-n. 24. 166*589 2. Betonfödémek. Székely Testvérek, XI. Albert-u. 188/b 467-693 424-302 347-631 Betonvasárusitó vállalat, betonvas, vasgerenda, vasúti sínek, vasszerkezet, rabic. XIII. Vácí-út 91/b. 490-738 Budai Építő Anyagraktár Dévai és Kálmán, II. Olasz* fasor 37/89. 358-980 Calcinm építőanyag termelő és keresk. r.-t. 490-742 Centrum anyagraktár irodája és telepe 862-419 Cséry Lajos 187-782 Delmár Emil, Walter és Tivadar építési vállalko­zók dunakotrásl és gőz- hajózási vállalata. Szállít Dunakavicsot és Duna* homokot. V. Széchenyi* u. 8. #117-676 Deutsch Árpád 131-097 Dévai Nándor és Kálmán János, n. Olasz fasor 37/39. 853-980 Doros, Hipest, Megyeri-út21. 295-469 Duna építő és kereskedelmi r.-t. 226-414 Engel Miklós, Isoterra. V. Kresz G, n. 27. 491-183 FARKAS JÓZSEFNÉ Erzsébetvárosi Építőanyagraktára MÉSZ - GIPSZ - QEMENT - TÉGLA AGYAG - TETŐ CSERÉP - PALA FEDÉM - KÁTRÁNY LEMEZ - CHA­MOTTE ÁRÜK - KAVICS - HOMOK - la VERMELT MÉSZ - MÜKÖZÚZA- LÉK stb. építési anyagok telepe. VII. AKÁCFA-U. 14. 227*660 Humayer József cég, IX. Vaskapn-m 38. 140*275 Bauxiicemeni rak­tára. Alap. 1769. évben. Ipolyi Ernő Jáhn Imre Jurányi Mihály 493-414 362-344 146-487 Kállai János szállít min­den építési anyagot,a „Mis* kolczl és Társa FCTTG- nol tetőledőpala- és pala­csőgyár“ lerakata, XIII. Széni Cásxló-u. 65. 290-693 Kardos Izidor 294-237 K£££TI épltőanyagrak- tár, VII. Garay-u. 8.424-940 Keramokemla vegyi és épí­tési anyagkeresk. váll. V. lpoly-u. 20, a. 298-617 Keresztény Építőmesterek Anyagtermelő, Beszerző és Értékesítő Szövetke­zete, IV. Iránvi-u. 17. í/, emelet 189-748 882-543 Keresztesy Gáborné 367-408 Klein Istvánná 138-706 Kovács József, fa és építési anyag­kereskedő. Kispest, Üllöi-út 174. 142-098 Könyves Kálmán vitéz, épl tőanyagrak­tára, bontási anyagok vé­tele és eladása, használt és új ajtók raktáron. VIII. ThékEndre-u. 12.880-829 Koxponü építő anyag­raktár. Építő anyagok, állványla és IttggőaJLlvány kölcsönzés. Eladási Iroda és raktár Vili. Kender-u. 22. 340-346 340-346 Állványfatelep t X. Stróbl Atajos-u. 7/c. 187*721 László Deli 117-371 Lóvay-Vilmosné 342-076 Liohtner Imre és Bohvarcz Nándor 146-298 Liszaner Péter 138-972 Lukács Izidor 224-890 Magyar Építőanyag Kereskedelmi r.-t. 292-457 Ripper Károly, építési anyag­keresk. VIII. Beniczky-n.4/6. 130-283 Ripper Károlynó, kőbányai építőanyag-raktár, X. Ká- polna-u. 8. 148-067 Ripper Sándorné özv. XI. Hamzsabégi- áfr 18/20. 269-641 Rosner Armin kőzúzalék Fiumei­ét 12/a. 181-028 Rfihl Lajos 810-662 Sajó Elek és Tamás Jánosné 297-155 Salak kereskedelmi és szállítási vál­lalat 224-408 Sátori Imre 167-009 Sempernova első magyar nemegvako- latgyár £21-050 Spitzer. Építési anyagok létrakölosön- zés. VIII. Práter-n. 47. : 143-966 Starnberger Vilmos építési anyag, tüzifakeresk. Remete­kertváros, Boldogasszony­át 74. 167-811 Steiner Béla Eternit pala és eső. összes épí­tési anyagok V Báthoryn.16. 128*074 Strausz Antal Strausz és Hintalan 269-056 458-658 Friedländer S. Frigyes 162-637 Glória épitőanyagraktár, IX. Thaly Kálmán-n. 6. 186-873 Grausx és Sxásst épt­tésl anyagkeresk. XI. Fe- hérvárl-út 41. 259-964 Gruber János,V.Kálmán u. 22. 123-038 Gyulay Lászlóné dr.-né özv. fa- és ópitőanya g raktára, XIV. Lőcsei-út 73/75. 296-258 Hahn Aladár ifj. 297-061 Hajnal Óbudai épitő­anyagraktár III Lajos- u.6. 351-922 Házépitőanyag Kereskedelmi k-f.t. 228-257 Hechtner Rezső Remete­kertváros — Boldogasz* szony-út 10 12. 167-899 Lakást Bp.V.Csáky-u.21. telelőn: 126*026 Holczbanser Mihály 347-842 Hrubv Ede ifj. VH1. Nagytemplom- n. 13. 130-380 Malts, Anafos, Telep: XIV. Thököly-űt 129. Iro­da : XIV. Llmanova-tér 17. 296-543 Major László, építési- anyag kereskedő. V. Dráva-u. 22. 298-495 Mendel és társa, tulajdonos: lovag Mendel Lambert, XIV. Mexikói-út49. 297-077 Moskovics Ede 146-839 Müller Ádám 295-280 Müller Albin 295-183 Müller László, cementárugyár, XIII. Petneházy-u. 39. 292-688 Nagy Sándor 496-183 Nervetti Viktor 427-311 Neubauer L. Mezőtúri tégla stb vezérképviselete. XIH. Gömb- u. 42. *299-035 Strausz József uia&dolna- városi épitőany agtelepe házhoz szállít; oltott meszet, cementet, gipszet, cserepet, padlólapokat, samottéglát, be­ton csatornacsövet. Fuvaroz kavicsot, homokot, kőport. XIII. Röppentyű- n. 66. (Váci útról a. Forgách utcán át) * Tel. t 293-800 Struktur Épitöanyagkereskedelmi r.-t. 161-401 Sylvester Dezső, XIi. Böszörményi­ét 3/b. 365-608 Sxabacsik Jánosné épi- tőanyagkeresk. III. Zöld- máll-út 127. 154-739 Szabó Mihály, bessenyői, mész, cement, gipsz, VI. Bnlcsu-u. 20. 292-675 Fióktelep: VI. Bulcsú- u. 20. 292*679 Szalay Béla Szász Pál 499-680 459-005 Palluch Ferenc 150-806 Fóliák Jenő építőanyag- gyárak eladási irodája, 124-767 120-235 112-763 312-763 ProtjáSSCka építő és tü­zelő anyag kereskedő. Te­lep. XII. Mészáros-u. 19. Déli teher p. u. 353-169 tlzlet: XII. Böszörményi - út 2. 166-894 Riegler Ferenc 269-751 Terézvárosi épitöanyagkereskedelmi k.f.t. 498-680 Tömpe és Társa, építési anyagkereskedők építési váll. irodája XIV. Özobor-u. 83. 497-713 Telep: XIV. Nagy Lajos király-út 199/201 Vanesa József, VI. Csengery-n. 86/a. 326-439 Váradi'Jenö 345-886 Vasgerendákat árusitó r.-t. 124-652 Veréb Géza és Becsey Jenő tűzifa-, szén- és építési anya­gok nagy és kiskereskedése, központi iroda: XI. Fehér- vári-út 19. 468-744 Budapest, Dunaparti teher p. u. szigetvágányán levő telepe 137-436 Vermes és Schönstein V zoitán-u. 16. Eternit gyári lerakat Épí­tési anyagok 128-590 128-622 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom