A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

S

hatványozott mértékben behozza a telefon. > 1J * Z^/Q Szüts Szundy Géza alezredes, XI. 8zü- ret-u. 5/7. 259-731 Szúnyog Andorné m kir. posta kezelőnő,VI.Bencznr-u. 8.220-121 Szúnyog Mihály dr. ügyvéd, II Keleti Károly-n. íl/a. 154*403 Szúnyog SAndorné magánzó, VI. Benozur-u. 8. 220*126 Szunyogh Ailám, a Magyar Ált. Hitelbank tisztv., IX. Üllői-ót 3. 189-170 Szunyogh Albert szunyogi, vitéz, vezérőrnagy, IV. Aranybéz-u. 8. 184-505 Szunyogh Andrásné ÍVJ., IV. Váoi-u. t>8. 182-356 Szunyogh Gáspár szunyogi, vitéz, lakása, V. Széchenyl-rkp. 3. 123-197 Hivatala,V. Eötvös-tór 1. 189-360 Szunyogh Géza gépészmérnök, kir. törv8z. hites szakértő az ál­talános gépészeti és a mélyfúrási szakban, 111. Szemlőhegy-u. 16. 157-923 Szunyogh István m. bír. vám­szabi főtiszt, XI. Krnspér-n. 6/8. 257-714 Szunyogh István ny. belügy- min. min. o. tan., VH1. Baross-u. 84­333-619 Szunyogh Pál dr. ügyvéd, IV. Fe­renc József-rkp. 27. 183-629 Szunyogh Sándor hites bönyv- vizsgáló, a Király malom Hedrich és Strauss r.-t. ig, V. Csanády-u. 6. 493-541 Szunyogh Szabolcs» a Pénzin­tézeti Központ h. vezérig., IV Eskü-tér 8. 187-321 Szurdal Mihály» IV. Kaplony- u. 7. 380-097 Szurday István dr., V Koháry- u. 16. 325-731 Szurday Móric szurdai, n. Qaras- u. 24. 154-996 Szurday Róbertné özv. szur­dai, Hervai Reneé. VI. Lendvay- u. 27. 128-656 Szurmay Árpád postaellenör, Kispest, VVesselényi-n. 71.342-005 Szurmay Lajos vitéz, ezredes, II; Margit-krt 5/b. 355-320 Szurmay Sándor báró uzsoki, vitéz, ny. honvédelmi minister, vezérezredes, IV. Apponyi-tér 1. 383-110 Nyári lakás: Mátyásföld. Báró Szurmay Sándor-u. 21. 208-959 Szuromy József asztalosmester, XI. Kalotaszegi-u. 34. 468-750 Szurovy Miklósáé fodrászüzlete, V. Klotild-u. 10/c. 315-124 Szuszkó Llpótné füzőkészitű. V. Légrády Károly-u. 11. 493-526 Szutrély Barna dr. ilj. bőr­gyógyász, nemibetegségek-szak- orvosa, kozmetikus, Kispest, 8zent ímre herceg-út 33. 346-980 Szutrély Gyula dr., orvos, kli­nikai-gyakornok, XI. Ulászló-u. 7. 259-945 Szutrély István dr. belgyógyász, a posta betegségi bizt. int. orvosa. Kispest, Zoltán-u. 20. 346-902 Sztics A. kárpitosmester, lakásbe- rendezö, IV. 8emmelweis-u. 17. 189-288 Sztics A. és Társu norinbergi díszműáruk nagykeresk., VI. Paulay Ede-u. 16. 227-743 SzUcs Ábrahám Albert ház- és telek ügynöksége, VII. Klauzál-n.23. 0226-958 SzUcs Adolf Endre dr. mű­egyet, rendkívüli tanár, II Bzalag­oe. 157-251 SzUcs Albert dr. ügyvéd, VI. To- róz-krt 6. 224-252 SzUcs András dr., VIH. Bándor- tér 4 136-341 SzUcs András dr. és Biró Sándor dr. ügyvédek, Újpest, István-út 4. 295-421 SzUcs Béla dr. bpestl kir. itélő' táblai bíró lakása, II. Tölgyfa-a 14. 157-802 SzUcs Bertalan (Dr. Szűcs P.) V i Deák Ferenc-u. 18. 181-403 SzUcs Bodogné üzv., II. Margit- krt 67 357-389 SzUcs Borús József mester- vizsgázott fogtechnikus, V. Vilmos császár-út 58. 326-051 SzUcs Dezső lakása, XII. Fery Oszkár-u. 72. 355-328 SzUcs Dezsti dr. vitéz, ügyvéd, XI. Szent Imre berceg-útja 9. 259-884 SzUcs Edéné» Vll. Éva-u. 17. 426-433 SzUcs Erzsébet tisztv., Vll. Klauzál-u. 23. 226-958 SzUcs és Márkus selyem- és gyapjúszövet divatház. IV. Petőfi Sándor-u. 18.188-031 188-032 SzUcs és szörmeárugyár r.-t. Városi iroda és raktár. VII. Király- u. 35/37. 227-676 226-509 Gyártelep, Csepel, Védgát-u. 43. 347-924 SzUcs Farkas Ferenc sertés- keresk., nagy vágó, 8oroksár-U .(te­lep, Szent László-u. íj. 347-906 SzUcs Ferenc bádogos és szerelő mester, VII. Wesselényi-u. S3. * 427-064 SzUcs Ferenc festömester, IX. Csarnok-tér 5. 388-715 SzUcs Ferenc fűszer- és gyar­matáru nagykeresk., Kispest, II. Zsigxnond-krt 8. 342-179 SzUcs Ferenc fűszer- és gyarmat­áru nagykeresk., cukorelosztó, Kis­pest, Attila-u. 59. 345-984 Szttcn Ferenc dr.,Vin. bósy lmre­u. 3 349-548 SzUcs Gábor László dr. buda­pesti kir. törvszéki bíró, V. Katona József-u. 9/11. 125-889 SzUcs Géza öntödei anyagok és felszerelések raktára, V. Ujpesti- rkp. 8. 118-172 Lakása, V. Tátrain. 28. 291-604 SzUcs Géza dr., a Nemzetközi gép- keresk. r.-t. jogtanácsosa, lakása (Dr. Bzües József) Vll. Wesselényi­id 2. 0226-070 SzUcs Gézáné orvosi müszertár, l Krisztina-krt 117. 0152-647 Sztics Gusztáv Ágoston zene­szerző, lapszerkesztő, Vll. Alraássy- tér 11 223-287 SzUcs Gusztáv dr. orvos, XI. Bndaföbi-út S3. 258*409 Sztics Gytirgy kelmefestő és vegy­tisztító váll., XII. Márvány-u. 36. 353-490 SzUcs György dr. ügyvéd, II Margit-krt 45/47. 355-857 SzUcs Gyula házt. fémáru újdon­ságok gyári lerakata, VIII. József­et ». 0137-955 SzUcs Gyula Mateosz teherautó fuvarozó, IX Kinizsy-u. 10. 381-418 SzUcs Ida Papyrus pap'rnagyke- resk., V. Bálvány-u. 11. O316-Í05 SzUcs Illés dr. orvos, IV. Vörös marty-tér 2. 187-246 SzUcs Imre gumi-, kötszer-, or­vosi műszer-, betegápolás! cikkek gyári raktára. Gyógyáruöagyke- resk., külf. vezérképv., VI. Király­id 12 226-478 Sztics Imre ny. postafőtiszt, XII. Györi-U 12. 167-324 SzUcs Imre dr. fogorvos, sebész. VII. Almássy-tér 15. 228-419 Sztics-lpartestUlet buda­pesti, V Erzsébet-tér 14. 180-845 Ügyész, Nagy Béla dr. ifj. ügyvéd V. Pannonia-u. 8. 0116-371 SzUcs István vitéz, a Pesti Haza Első Takarékpénztár Egyesület osz­tály főnöke, II. Fö-u. io. 366-702 SzUcs István vitéz, m. kir. al­ezredes, VJ. Szinvei Merse-u. 26. 326-064 SzUcs István dr. ny. csendöral- ezredes, XII. Városmajor-u. 27/b. Lakása, Újpest, Deák-u. 22. 294-052 SzUcs András dr. kir. törvszéki jegyző, V, Fafk Miksa-u. 15 126-507 SzUcs Armiu kő- és könyvnyomdá­iul., V. Csanády-u. 21. 493-477 SzUcs Béla építési és műszaki váll., VIII. Kun-u. 12. 135-603 32* selyem,gyapjú­SíücseJárkus«? különlegességek divatháza IV. Petőfi Sándor-u. 18. 188-031 188-032 SzUcs István dr. ny. b. állam­titkár, Pestújhely, Gróf Hadik Jár nos-u. 5. 297-461 SzUcs István dr. szföv. főállator­vos, XIV. Amerikai-út 61. 296- 295 SzUcs János lakása (Schreiber H.) Újpest, Váci-út 16. 0294-061 SzUcs János m. kir. csendőr g. őrnagy. Mátyásföld, Horthy Miklós­át is.‘ 208-949 SzUcs János dr. kir. törvszéki bíró, II. Keleti Károly-u. 11. 355-723 SzUcs János dr. ügyvéd, Pest szentlórmc, Üllói-út 125. 145-963 Lakása, Pestszentlörinc, Herrich Károly-u. 12/a. 145-995 Sztfcs Jenő doháuykisárus, V. Vé- csey-u. 6. 118-508 SzUcs Jenő dr. Bpest Szfév. Gáz­müvei tanácsosa, Vili. Kisfalndy- u. 28/a. 130-615 Sztfcs Jenőné özv. szfővv pol­gári isk. tanár, VI. Podmaniczky- u. 43. 126-038 SzUcs József angol női divatterme, VI. Teréz-krt 21. 327-433 SzUcs József cipőgyár, XIV. Róna­u. 127. #297-349 SzUcs József és Szűcs Illés lakása, VII. Rákóczi-Út 76. 424-043 SzUcs József fonal, cérna, kötöU­szövütt- és rövidáru nagykeresk. Céruagyári lerakat, Vll. Király- u 47. 225-630 SzUcs József vivómoster, Mátyás­föld, Gyula-u. 19. 208-996 SzUcs József dr., a Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t. főügyésze, lakása (Dr. Szűcs Géza) VII. Wesse­lényi -u. 2. 226-070 Szűcs József Ifj. női fodrász, I. Krisztina-krt 24. 367-666 SzUcs Józsetné fa- és szónfeiske- resk.,IV. Kaas Ivor-u. 12. 183-732 SzUcs Kálmán m. kir. állam- rendőrségi detektivfelügyelö, XIV. Mirtusz-u. 3. 497-002 SzUcs Kálpián ny. máv. segéd tiszt, XIV. Almos vezér-útja 13. 297- 514 SzUcs Kálmánvlllamosságiváll., V. Vadász-U. 27. 110-692 SzUcs Károlyné dr.-né özv. magánzó, IV. Molnár-u. 63. 181-587 SzUcs Lajos hentes, XII. Endresz György tér 7. 367-538 SzUcs Lajos szatócs, V. Csákv- u. 14. 110-680 SzUcs Lajos dr. szfőv. tanács­jegyző, EX. Mester-n. 39. 130-789 SzUcs Lajosné tisztv., V. Vérta­nuk-tere 1. 312-717 SzUcs Lajosné özv. gyümölcs- keresk., VII. Király-u. 89. 228-105 Sztfcs Lajosné özv. gyttmölcs- keresk., IX. Vámház-krt-i vásár- csarnok, 346. sz. fülke. 189-158 Sztfcs László szabó, IV. Váci- n. 22. 189-786 SzUcs László tejtermék és élelmi- szerkeresk., Vll. Dohány-u. 46. 223-544 SzUcs László Ferenc magán. tisztv.. VI. Rötvös-u. 36. 312-633 Szűcs M. Mihály dr. ügyvéd, VI. Hajós-u. 16. 111-243 SzUcs Margit oki. énektanár. XI. Lágymányosi-u. 6. 457-089 SzUcs Márta fehérnemügyáros, V Bálvány-u. 16/18. 111-132 SzUcs Mihály, a Rák kötő- és szövő­ipari r.-t. igazgatója, VI. Mozsár­ig 9 116-124 SzUcs Mihály kőműves- és ács­mester, XIV. Csernyus-u. 49. 296-731 SzUcs Mitmlyné női kalapsza­lonja, VII. Kirá!y-u. 99. 228-516 Sztfcs Mlhályné özv. vendéglője, Újpest, Gróf Apponyi Albert-n. 9 294-135 SzUcs Miklós cipőüzem. Vili B.v ross-u. 90. 140-314 SzUcs Miklós dr- ügyvéd, V. Gróf Klebelsberg-u. 27 121-260 SzUcs Miklós dr. If j. hites könyv­vizsgáló, v. m. kir. pénzügyi könyv- szakértő, V. Pozsonyi-út 38. 292-568 SzUcs Miklósné Déri Ilona, V. Vécsey-u. 8. 121-168 Sztfcs Miksa biztosítási tisztv. la­kása, XI. Horthy Miklós-út 70. 466-722 SzUcs Mónié özv., Vili.. Nép- szinbáz-n. 24. 340-871 Sztfcs Mórné magánzó, IV. Eskü- tér 3 388-140 Sztfcs Nándor, az Újság belső munkatársa. IX Tompa-u. 17/a. 335-751 SzUcs Nándor tisztviselő. V. Gróf Klebelsberg-n. 29. 119-938 SzUcs Ottó Imre, Vili. Mária- u. 46. 136-504 SzUcs Pál bank- és váltóüzlet, Vili. József-krt 9. 136-837 Lakása, XII. Istenhegyi-bi 7/a. 357-376 SzttcsPál hiteskönyvvizsgáió. XII. Virányos-űt 6/a. 164-894 SzUcs Pál oki. grafikus-, festő­művész. IV. Semmelwels-n. 2. 384-377 SzUcs Pál dr. ügyvéd (Bzües B.) V. Deák Ferenc-u 18. 0181-403 SzUcs Rezső fómkeresk és fóm- ŐDtöde, XIII. Váci-út 69. 493-461 SzUcs Richárd gabonahstáridö- alkusz, V. Nádor-u, 27. Tözsdepalota 127-728 Lakása, V Tátra-n 14 118-024 SzUcs Sándor m. kir. őrnagy, IV. Calvin-tér 2. 182-519 SzUcs Sándor dr. Ügyvéd, Vili. Déry-u. 6. 136-881 SzUcs Sapkás Munkások Közvetítő Hivatala, V. Sas­it. 6. 0184-058 Szttcs Vllmosné dr.-né özv., IX. Lónyay-o. 25. 180149 SzUcs Zslgmond,V[. Teréz-krt 26. 110205 SzUcs Zslgmondné dr^-né özv. dohánykisárus, Vll. Keleti p. u. érk. old. 338-120 Szttts Andor dr. ügyvéd, VI. Felső­erdősor 7. 420073 Szttts András magánzó, VI. Pod- maniczky-u. 29. 116*071 SzUts András dr. ügyvéd, D. Szilágyi Dezsö-tér 4. 367-068 Szttts Antal vitéz, m. kir. Jionv. tiizéralezredes, XII. Győri-át 2/o. 367-490 Szttts Elemér dr. baracskai, n.v. pénzügyminiszteri titkár lakása. XI. Komenes-u. 14. 468-781 SzUts Ernő Remény gyógyszertára, XII. Győri-út 8. 353-114 SzUts Ferenc dr. Ifj. ny. bün­tetőtörvény széki jegyző, IX. Ráday- u. *o. 384-199 SzUts Gyula tűzifa-, szén-, koksz- ós építőanyag nagy- és kiskeresk., V. Csáky-n. 89/41. 291-673 SzUts Gyula dr. idegorvos, VI. Liszt Ferenc-tér 4. 224-026 SzUcs Gyuláné dr.-né, IX. Fe­renc-krt 36. 181-126 SzUts Imre hadnagy, XI. Somogyi- út 29. 259-100 SzUts István dr. noszlopi, ügyvéd, VI. Mussolini-tér 1. 112-734 SzUts Istvánná, IV. Váci-n. 75. 388-007 SzUts Istvánná özv., Vll. Károly király át 23. 226-164 Szűts Istvánná özv. dohánykis- árus. XIII. Szent László-u. 46. 292-517 Szttts Iván dr. ügyvéd, IV. Mú­zeum-kit 13. 0381-506 SzUts János dr. vitéz, IX. Mes­ter-u. 9. 140461 Szttts Jenő oki. mérnök és építő­mester, építési váll.. IV. Múzeum­iul 41. 185-058 SzUts Jenő dr. bír. törvszéki ta­nácselnök, I. Attila-krt. 14/16. 166-624 Szttts József, X Harmat-ii. 59. 148-605 SzUts József népligeti nagyven- dóglös, X Népliget. 0143-065 SzUts József vitéz, m. kir. honvéd­alezredes, IV. Petőfi-tér 2. 180579 SzUts Károly, V Légrády Károly- u 35 299-354 Szttts Károly, Újpest. Munkácsy Mihály-u. 36 295-684 499 Minden bőrhöz SCHMOLL'PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom