A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Q - R

egyszerre tiz személlyel beszélhet. Rh édey Rassay Rezső dr. honvédorvos, II Bolyai u 9 156-230 Knssegna d’Ungherla szerk. és kiadóhiv., Vili. Rákóezi-út 29. 0132-616 Rasskó, lásd Raskó. Rata autókereskedelmi k.f.t., V. Gróf Klebelsberg-u. 21. 110-359 Rátát Jánosné szföv. szárny, főtanácsos özvegye, Rákoshegy, Patay-n. 29. Tárcsázza először a *148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 7 Rátái László dr. szföv tiszti­orvos, VI. Király-u. 106.221-077 Hátai Pál <zföv irodafötiszt, II. Nagybányai út 27. 165-950 Káiay György dr. kir. járásblró, V. Légrády Károly-u. 11. 490-070 Ráth Ferent* dr. pénzügyi könyv- szakériő, iütes könyvvizsgáló. XI. Verpelóti-út 18. 457-612 Ráth István magántisztv., IV. Aran ;kéz-u. 7. 380-458 Ráth Kálmán mérnök, orthopildiai üzeme, VII. Damjanich-u. 7. 425-506 Ráth Tivadar nyomdaiul.. Vi. Csengery-u. 88. 225-310 Ráth-Végh Imréné, VI. Bajza- u. 56. 115-419 Ráth-Végh István dr. nyug. táblabiró lakása, XII. Ráth György­it. 26. 153-235 Ráth-Végh Károly, XII. Tor- bágyi-út 5*. 257-194 Ráth Zoltán dr. Pestvám. árva- széki ülnök. XI..VÚÜ-U. 4. 456-141 Rathing Ferenc oki. mérnök, építőmester, n. Lepke-u. 83. 365-958 Rathmann Gyuláné ny. m. kir. ezredes özvegye, XII. Táltos-u. 20. 167-079 Ráthonyl Ákos, VI. Délibáb-n. 20. 420-085 Ráthonyl Ákosné özv., VI. Déli­báb-u. 20. 220-165 Ráthonyl János újságíró, az Ksti Újság belső munkatársa, XI. Hortliy Miklós-körtőr 7. 256-314 Káthonyiné dr.-né Veres Olga, XII. Meukina János-u. 5/b. 355-222 Rátonyl Imre dr.banktisztv.,XII. Qóbics-u. 4/b. 256-881 Rátonyl Zoltán ny. föv. á. eg. tanácsos, V. Kádár-u. 5. 112-439 Ratfnoi lahoratórtum ciánozó váll., patkány-, egérirtószerek,VII. Péterfy Sándor u. 44. 228-445 Rational organizáció, túl. Ullmann Miklós organizátor, V. Nádor-u. 2. 0181-592 Rátkai Ferenc sütödéje, n.Ketek- u. é. 158-279 II. Görgey Artnr-n. 24. 367-369 Rátkai József Győri Textilmüvek képv., V. Hollán-u. 8. 327-491 Rátkai Károly dr., az Ksti Kurír szerk., az Uj Köváros felelős szerk., Vili. József-krt 26. 0144-307 Rátkai Tivadar cégv., VI. Anker­kőz l. 427-155 Rátkay Béla dr. ny. kir. járás- bíró, V. Gróf Klebelsberg-u. ő. 113-359 Rátkay Béláné dr.-né dr. Ro­mán Mária szföv. iskola logorvos, III. Fajd-u. 2. 350-749 Ratkóezy Bódog vitéz, huszár­ezredes özvegye, XII. Zugligetl- út 49. 164-555 Ratkóezy Nándor dr. orvos, egyet. rk. tanár lakása, XT. Horthy Miklós-út 61. 269-446 Rendelése, Vm. Üllöi-út 78/b. A) pa­vilion 0143-900 Ratkovszky Ferenc ni negyet, m. tanár, a Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei vezérigazgatója, U. Pasaréti-át 22. Í57-884 Ratkovszky Károly min. tan. özvegye, U. Margit-krt 67. 155-092 Ratkovszky Károly dr. minisz­teri oszt. lan., n. Csalogány-u. 45,b. 357-907 Ratkovszky Károly né dr.-né Szabó Gizella, XII. Németvölgyi út 76. 157-545 Ilátky István dr. vitéz, m. kir orvos-ezredes, belgyógyász. XII Istenhegy i-út4/c. 157-278 Rátky Rosette, Rátky pensló túl. vii. Rákóczi-út 86. 425-257 Rátmányl Károlyné bizomá­nyos, IX. Sobieski János-u. 4. 138-770 Rátonyl, lásd Ráthonyl. Rntsch Sándor, IV. Eskü-tér 7 181-516 Rátskay Vendel és lia redőny es vasáruüzeme. Ul. Farkastorki- út 9. 362-648 Rátskay Vilmos dr. tanár, V Szent Jstván-krt 16. 122-027 Rattlnger Lajos autókarosszéria és kocsigyártó, XIV. Thökölv-út 144 299-745 Ráttkay 1. Rátkai. Rátvay Imre vitéz. ny. tábornok, XII. Böszörményi-üt 16. 156-291 Rátz, lásd Rácz. Rau Jenő kőszónbánya tisztv., V Szent lstván-tér 11. 112-563 Rau József tetőfedési vállalata III. Szérüskert-u. 42. 362-532 Rauch Iván dr., lásd Kenessey Iván ilr. Ranch Ottó, a Nemzetközi Sajtó Tudósító (N.9.T.) munkatársa, 11. Mar­git-krt 69. 355-888 Rauch Rezső üvegesmester, tükör- és táblaüvegrakt., Vll. Kisdiófa-u. 12. 426-410 Rauchbauer Antalné őzv. sz. Breslmayer Vilma magánzó, VI Nagymező-u. 21. 115-886 Nyári állomás, Mátyásföld, Szilágy Mihál y-u. 14. 208-801 Rauchwerk Béla autóalkatrész- keresk.. Vili. Dugonits-u. 4. 135-416 Rauchwerk Jenőné műszaki és olajkeresk.. Vili. Romanelli-n. 36. 138-813 Raudnltz Lajos gyári képv., II Görgey Artur-u. 8. 167-143 Rauer Farkas Wolfgang dr. magántisztviselő, XI. Diószegi­ül 49. 257-481 Rauner Mihály szállítmányozási váll., V. Szent István-krt 6. 124- 681 VI. Nyugati p. u. I.sz. raktár 121-829 Rausch Gyula és Szeitler Rudolf hölgyfodráiszata, V. Gróf Tisza Ist- váu-u. 6. 182-100 Rausch Gyula urifodrászterme, V Gróf Tisza István-u. 6. 382-000 Rausch János füszerkeresk., VI. 8zabolcs-u. 24. 291-272 Rausch Péter eukorkaüzem.Vlü Lippay György-u. 1. 340-861 Rausch Vilma dobányklsárns, VII. istván-út 10. 427-973 Rauschenberger Gyula mi­niszteri müsz. tan., XII. Virányos­köz 8 164-463 Rauscher Antal llj. gyorsteher- auto- és lovaskocsi fuvarozása, Ili. Szölökert-n. 19. 362-512 Rauscher Aurél dr. ny. min. tan., 11. Corvin-tér 6. 167-232 Rauscher Bálint art szabósága, VI. Bajnok-n. 7. 128-049 Rauscher Julianna áll. poig. Isk. tanár, n. Corvin-tér 10. 167-458 Rauscher László magánhiv., V. Pozsonyi-út 85. 493-252 Rauscher Ottó m. kir. alezredes, II. Petrezselyem-n. 17. 167-533 Rnusnitz Erzsébet dr., dr. Ráczné orvos, VI Teréz-krt 44. 125- 615 Rausnitz György gzfics, szőrme- kikészitö és festőmester, XIII. Jász- a. 103. 290-271 Rausnitz Oszkár keresk., II. Pasaréti-út 81. 357-528 Rausnitz Tibor, XII. Szendi-u. 2. 358-213 Ráüss Károly dr., a m. kir. Orsz. Közegészségügyi Intéz t ad- jnnctnsa, VUL Tavaszmezö-u. 2. 137-9781 Ravasz Árpád dr. IfJ. szföv. fogalmazó, XII. Vak Bottyán-u. 8. 258-767 Ravasz Árpádné sz Púzs Erzsé­bet c. tankerületi kir. főig. özvegye. XI. Fürj-u. 15/c. 256-919 Ravasz Illésné dr.-né, VII. Rákóczi-út 28. 227-067 Ravasz Jóxsef ra. kir. postamü- szaki segédelienőr, XII. Hóvirág­út 3«. 365-298 Ravasz László cukrász, I. Krisz­ti na-krt 75. 150-284 Ravasz Ottó bankbizom., V. Bank­it. 3. 114-825 Tözsdeidö alatt. V. Szabadság-tér 17 122-861 Ravasz Ottóné kozmetikus, V. Bank-n. 3. 112-451 Ravazzfni Joli fényképész, H. Fö­и. «3,65. 367-656 Kavics József, a Kavics Hermann cég tulajdonosa, VI. Podmaniczky- n. 71. 123-974 Ray Irén postakezelőnő, X. Szál- iás-n. ll/b. 348-787 Rayda Frigyes dr. orvos, Vili Berzsenyi-n. 4. 345-190 Raymond-Whitcomb Inc. képviselete, az Ibusz Idegenfor­galmi, Beszerzési, Utazási és Szál­lítási r.-t.-nál, V. Vigadó-tér 2. 0*180-820 Rayon fonalkereskedelmi к. f. t., V. Ferenc József-rkp. 34, 187-405 Rázga Zoltán r.-t. alig., X. Ma’áta n. io/a. 148-778 Razgha András dr. belgyógyász, egyet, tanársegéd, n. Fiáth János­it. 16. 151-697 Ha nem felel: Orvoshivó *186-086 Razgha Ernő 11 j., 1. Krisztiná­it 147. 366-781 Rázsó Imre oki. gépészmérnök. Kispest, Csokonay-u. 18. 342-169 Rázsó Jenő múbntor- és billiárd- asztalosmester, IX. Angyal-n. 16 137-106 Rázsó Kázmérné őzv. m. kir dobánykisárus, IX. Lónyay-u. 15. í 86-018 Rázsó Manó, V. Tátra u. 20/b. 129-327 Rázsó Mlklósgyógyszerész lakása, VI. Eötvös-u. 2. 424-612 Razsovitz József dr. ügyvéd. Vili. Népszinház-u. 13. 338-607 Reálgimnáziumok, lásd Gim­náziumok alatt. Reáliskolák, lásd Gimnáziumok alatt Réb János llj. fűszer- és csemege keresk., I. Lógodi-a. 49. 161-491 Reéb Miklósné szállítási és fuva­rozási váU., XIII. Szent bászló-u. 52. 490-390 Rebenwurzl Salamon és Izidor r.-t. ortb. kóser szalámi­gyár. Gyár és iroda, VII. Kazinczy­и. 41. 223-605 Üzlet, VI. Laudon-u. 3. 226-718 Rebenvák István dobánykisárus, VII. Dob-u. 22. 228-210 Rebhun Ignác butorkeresk., VU1. Dobozi-u. 1. 137-409 Rebus vegylUzem, Bérczy Ká- rolynó és Társa, V. Akadémia u. 20. 0121-450 Rechnftz nyakkendő- és di­vatcikk-kereskedelmi к. f.t., V. Csáky-u. 18 127-589 Rechnitz Béla ig. lakása (Recb nitz Béla és fia) V. Aolich-u. 3. 112-875 Rechnitz Jenő könyvnyomdája, VI. Dessewffy-n. 6 326-101 Rechnltzer Rezső dipl. Ing. rádiómérnök, V. Pozsony)-ót 1. 329-979 Rechnltzer Sándor lakása, in. 8zemlöhegy-u. 42. 366-850 Recht István dr. egyet, tanár­segéd, V. Kaik Miksa-n. lü. 122*072 Ha nem felei: Orvoshivó *188-983 Recht Sándorné szfőv. tanárnő, VU. Rózsa-u. 88/a. 228-304 Rechtnltz Béláné özv., VI. Bendvay-u. ö. 121-805 Rechtorfsz Samu vendéglője, VI. Sziv-u. 30. 116-096 Rechnitz Kart dr. nöorvos, Vili József-n. 27. 146-038 Rechnltzer Ernő Metropole tea- süteményüzem fölerakata, IX. Lónyay-u. 18/b. 181-139 Rechnltzer és Bruckner Erzsébet jéggyára, XIV. Nagy bajos király-útja 175. 0496-323 Rechnltzer Gyula bőlgyfodrász, VI. Andrássy-út 82. 125-126 Rechnitzer István gyáros, V Koháry-u. 14. 116-431 Reehnltzer Jenő fűszer-és cse- megekeresk., IV. Haris-bazár 6. 188-330 Reek Johanna postakezelőnő, IX. Toinpa-u. 14. 332-114 Record gépgyár r.-t., XIII. Teve-n. 62. 25 11-786 291-793 Record műszaki felszerelő és építőipari szövetkezet, V. Csáky-u. 2/b. 0125-021 Record Női konfekció üzem, túl. Halas Miksa, VU. Károly király­ót 3/a. 423-921 Record orvos* és kórház* felszerelések szakválla­lata, túl. Fuhrmann M., VU. Rózsa­it. 8. 425-927 Record tejkereskedelmi vállalat, tnl. Pusztai Nándor, Új­pest, Deák Ferenc-n. 139. 294-226 Récsel Dezső, V Csáky-u. 17. 124-096 Récsel Imre MabI biztosítási I. o. főfelügy., VII. Hernád-u. 22. 426-806 Récsel Ödönné sz. Gerö Margit, iX. Üllői-ót 71. 145-633 Récsey Dezső nemesvidl, ny. tá­bornok. XII. Gömbös Gyula-ót 65. 456-796 Récsey Gyula cukrászmester, Új­pest, István-ót 12. 494-341 Recskó András dr. ügyvéd, IX. txmyay-u. 62. 188-478 Recsnlk Sándor pala- és cserép- fedömester, VII. Nyár-u. S6. 223-960 Recta Szervező, Ügykezelő, Ellenőrző k.l.t., magán- és tár- sasvállalatok számára, VI. Teróz- krt 46. 0122-331 Réczel Henrik dr. orvos, ideg- gyógyász, XII. Böszörményi-ót 19/n. 167-099 Réezey Imre vitéz, a Pesti Ma­gyar Kereskedelmi Bank cégjegy­zője, 1. Várfok-U. 14. 355-162 Réezey Miklós oki. építészmér­nök, építőmester, B.I.O.Sz. szak­értő, Vili. Szentkirályi-u. 36. 332-171 Réezey Ödön ny. O.K.H. osztály­főnök, I. Várfok-u 14. 367-686 Réday Rezső dr. rendőrfőtan., XIV, Nürnberg-u. 16. 496-360 Redeeha Rezső dr. m. kir. föállatorvos, XI. Irinyi János-n. 14. 257-108 Rédel (Rédey, Rhédey). Rédel Ferenc nyugdíjas D.G.T. irodafőnök, V. Csáky-u. 43. 493-434 Rédel Ferenc Péter, VI. Teréz- krt 6. 421-398 Rédel György fa-és szénkeiesk., irodai óra d. u. 4-ig., V. Pozsonyi­ót 7. 112-453 Rédel Imre IIJ., X Simor-u 43. 140-970 Rédel Józsefné özv., Vili. József-krt 65. 136-960 Rédel Zoltán, a Pesti Tőzsde belső munkatársa, Vili. Német-u. 81. • 149-495 Rédel Zslgmond autógumi szak- üzlete, VI. Mozsár-u. 7. 124-604 Rédel Zslgmond ny. posta- távirda főfelügyelő, VI. Aradi-n. 17. 316-187 Rédey Sári szinésznő, kamarai tag, IV. Királyi Pál-u. 13/b. 383-047 Rédey Tivadar dr. m. Nemzeti Múzeumi igazgató (dr. Hoffmann E.) U Boday László-u. 14. 0157-481 Rhédey György oki. gazda, m. Lajos-u. 70/72. 362-694 409 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom