A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

L

TAttmann minden felvilágosítást készséggel megad. Hívószáma: *187-888,*343-636. Lipesey Árpád bilkei, ny. min. tanácsos, Zsigmond király-útja 24. 151-952 Lipesey Attila dr. szolgabiró. XI. Horthy Miklós-6t 76. 456-208 Lipesey Kálmán, a Steinbrenner Kér. János kath. imakönyv és nap­tár képv.. Vili. József-u. 3. 139-817 Lipesey László dr. ügyvéd, I. Pauler-u. 7. 352-905 Lipesey Lászlóné min. tan. özvegye, XI. Szt. Imre herceg- útja 70. 256-537 Lipesey Leóné özv. m. kir. posta­mester, XIV. Ráskay Lea-u. 44. 496-815 Lipesey Loránd vitéz, ezredes, a parlamenti őrség parancsnoka. n. Fö-n. 6. 352-327 Lipesey Magyar Sándor m. kir. vezérkari százados. VI. Vörös­marty-u. 46. 115-910 Lipesey Márton bilkei, vitéz, vezérőrnagy, n. Margit-rkp. 25/b. 166-423 Lipesey Miklós dr. bilkei, ügy­véd, m. kir. honvédségi védő, szkv. rep. százados, XII. Nagyenved-u. 16. 155-877 Lipesey Pál dobánykisárus, vn. Holló-n. 10. 427-998 Lipesey Pál és Typrl Ján.os szer­szám- és gépműhelye, X. állomás u. ii 0148-020 Llptsey Kálmánné özv. bilkei. lakása. Vili J6zsef-u. 12. 132-436 Lipinszky Jenő múasztalos vm Thók Endre-a. 36. 131-691 Llpka Károly m. kir. postaellenőr, vm. Koszorú-u. 19/21. 140-863 Llpkay Gyula szfóv. müsz. főta­nácsos, XI. Horthy Miklós-ót 30. 258-103 Ltpl József látszerész és fotószak- üzlete, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 31. 147-434 Llpner C. üveges és képkeretező, üveg- és porcellánkeresk., üjpest, istván-út 9. 294-204 Llpner és Tausz épületfakeresk., Vili. 8zeszgyár-u. 8. 131-023 Főraktár és őzv. Tausz Lipótné cég­iül. lakása, XIV. Thökőly-üt 145. 496-724 Llppner Károly nagyszentmik- losl oki. építészmérnök, székesfő­városi mérnök, XI. Kovászna-n. 4/a. 256-065 Llpnik Sándorné női szabósága, II. Zsigmond király-útja 12. 353-982 Llpóezy Margit női kalapűzlete, rv. Eskü-út 3. 184-216 Llpót távbeszélő központ, m. kir., lásd Táviró és távbeszélő alatt. Lipóth Ferencné özv. dohány- kisárns, VL Mozsár-u. 7. 115-810 Lipótvárosi butorszállitó és fuvarozó k.f.t., XIII. Fáy-u. 89. 490-321 Lipótvárosi Casino Budapest, Központja, V. Zrinyi-n. 5. #182-850 382-386 iroda #181-830 Nyáron, VI. Vilma királynő-út 46/48. #423-136 428-133 Margitszigeti sporttelepe (Nyáriáll.) m. 8zent Margitsziget 124-593 123-008 Lipótvárost fonál- és textil­kereskedelmi r.-t. Függöny-, kézimunka-, szőnyeg- és fonalnagy- keresk., V. Szent István-krt 25 126-498 Lipótvárosi gyógyszertár, túl. Pártos László, V. Gróf Tisza lBtván-u. 7. 181-382 Lipótvárosi Gyorsíró- és Géplrólskola, ig. Kőkény Lajos, V. Vilmos császár-út 64. 114-103 Lipótvárosi Mozgóképiizem r.-t. Lloyd filmszínháza, V. Hollón a. 7/7/a. 111-994 Lipótvárosi pensló tnl. Orosz- man Miklósné, V. Szent István­krt 1. 115-593 Lipótvárosi sporttelep, tnl. Singer József, V Pozsonyi-ót'27. 293-064 493-064 Lipótvárosi Társaskör, V. Szent István-krt t. Taghivó és vendéglő 317-588 Elnökség és iroda 118-294 Lipótvárosi teherfuvarozók irodája, V. Váci-ót 36. O#290-840 Lipótvárosi vlzgyógyintézet, lásd Farkas vlzgyógyintézet, vezető- orvos dr. Farkas Endre. Lipovntczky Gábor r.-t. tisztv., X. Ihász-u. 30. 148-113 Llpovniczky Szevér aranyérem­mel és koszorúval kitüntetett zongorakészitö, a m. kir. törvszék hites szakértője, YU. Rákóczl-út 84 225-410 Llppal Anna férj. Klazsik Zoltán­ná, liszt-, fűszer- és terményáru nagykeresk., VI. Rózsa-u. 95. 0120-556 Llppal Ferenc dr., vm. Sándor u. 27. 132-287 | Llppay György dr. röntgenfilm nagykeresk., IX. Vaskapn-u. 4/e. 133-918 Llppay Gynla villamossági váll., vm. József-krt 65. 138-785 Llppay Imréné özv. vitéz, do- hánykisárus, Kispest, Szent Imre heroeg-útja 97. 146-882 Lippe Ede dr. orvos. n. Olasz­fasor íi/b. 353-739 Lippe Ernő dr. belgyógyász or­vos, VI. Aradi-n. 29. 121-034 Lippe Imre gyógyszerész, Rákos­szentmihály, Rákosi-út 96. 208-634 Lippe Jenő dr., n. Olasz­fasor n/b. 353-934 Llpplch Elekné koronghi, ny. min. tan. özvegye, XI. Szent Imre herceg-útja 86. 456-004 Llpplch László koronghi, szfőv. mérnök-gy., XI. Edömér-u. 6. .. 456-603 Llppner, lásd Lipner. Llppovltz György és Székely Gynla hites könyvvizsgálók revi­zori irodája, XII. Kapitány-u. 6. 155-751 Llppóy Gyula, a Magyar Általá­nos Hitelbank tisztv., XII. Szo- boszlai-u. 15. 857-811 Llpscher István, V. Légrády Ká- roly-u 48/b. 490-020 Llpscher Sándor dr. orr-, to­rok- és gégeorvos, kórh. főor­vos, V.Návay Lajos-n. 6. 123-853 Llpták Balázs oki. mérnök, m. kir. honv. főmérnök, 1. Gellérhegy­21. 153-461 Llpták György, vn. Rákóczi­it 4. 427-358 L1 pták György kesztvüs, Vili. Ullöi-út 70. 340-818 Llpták László dr. mérnök, XII. Királyhágó-n. 6/b. 150-238 Llpták Pál dr egyet.ny. r. tanár, X. Elnők-u. 22. 143-391 Llpták Pálné dr.-né, m. kir. keresk. államtitkár özvegye, vm. Horánszky-u. 1. 149-753 Lfptay Aladár r.-t. cégvezotő, VU. Rózsa-u. 40/a. 428-417 Llptay Béláné özv. magánzó, IV. Váci-U. 44. 380-237 Llptay Gyula oki. gépészmérnök, szfőv. főmérnök, IV. Magyar-u. 22. 186-589 Llptay Jenő, a Pesti Hazai takp. fiók-aligazgatója, hites könyvvizs­gáló, vm. 8ándor-u. 27. 140-758 Llptay Lajos dr., a Bpest szfő- városi községi takptár r.-t. vezér- igazgató lakása, XII. Agárdi-ót 9. 153-635 Llptay László vitéz, IV. Kaas lvou-u. 8. 183-739 Llptay Rezső gyári képv., Rákos­palota, Mária-u. 29. 294-323 Liptay-Wagner Gyula dr. lakása, XII. Csaba-u.2á/a. 151-051 Lipthay Béla, XII. Tóth Lőrinc- u. 39. 366-645 Lipthay Béla báró ny b. állam­titkár özvegye, I. Disz-tér 16. 360-356 Lipthay Elek, XII. Nagyenyed­u. 3. 167-766 Lipthay Frlgyesné báróné özv.. II. Zita kiráiyné-ót 2. 353-334 Lipthay Károly kisfalud!, ny. máv. müsz. főtan., XII. Németvölgyi­ót 24. 155-637 Lipthay Kornél oki. mérnök, IV. Váci-n. 74. 384-546 Lipthay Kornél és Bakos József gombaterme lök és gombanagy- keresk.. iroda, IV. Váci-u. 74. 0384-546 Telepek központja, Budafok, Alsó- sas-ü. 34. 0269-874 Lipthay László kisfaludi, XII. Németrvölgyi-ót 14/a. 155-755 Llptovszky Géza gyógyszerész, VI. Jókai-tár 6. 125-149 Llptsey, lásd Lipesey nevek után. Lira (Lyra) hangszerkeres- kedelml r.-t. zongoratermei, részlet-, csere- és kölcsőnoszt&lyok, VU. Erzsébet-krt 19 0222-616 Llscheron József bpesti közp. kir. jbirósági irodáig., V. Csáky- □ . 90. 293-866 Llslnszky István váll. irodája, X. Hölgy u. te. 148-075 Telepe, X. Bánya-n. 28. 348-778 Liska Gyula oki építészmérnök, XII. Avar-u. 25. 850-304 Liska Jenő oki. gépészmérnök, - Kompressor bérbeadó vállalkozó, vm Orczy-út 22. 342-951 Lakása XI Szüret-u. 5/7 259-296 Liska József dr. m. kir. kor­ín ányföcanácsos, müegyet.- ny. r. tanár, Xi. Otthon-u. 36 257-^)68 Liska Zoltán áll. gimn. hittanár, X. Elnök-u. 22. 144-267 Llssák Jenő ny. áll. gimn. tanár, n. Batthyány-n. 49. 353-444 Llssák Tivadar oki. mérnök, a Szfőv. Elektr. Müvei mérnöke, II. Retek-u. 29/31. 353-187 Lissauer, lásd Liszauer. Llstowel grófné, vm. Horánsaky- n. 4. 130-808 Llssaner József, V. Pannonia­a 12. 111-539 Llssaner József takeresk. v Szi- get-u. 23. 298-109 Lissauer József dr. fogorvos, Vm. Népszinbáz-n. 40. 330-960 Liszauer Adolf és társa női és gyermekkonfekció nagyban, VU Károly király-út 3/a. 423-745 Liszauer Dezső dr. v. egyet, ta­nársegéd, sebész, fogorvos, IV. Váci­u. ll/b. 182-744 Liszauer Emil r.-t. Igazgató, VU. 8tefánia-ót 16. 496-974 Liszauer Péter vaslétraállvány kölcsönző és ópitőanyagkeresk. VIU Öröm völgy-u. 3. 138-972 Llsszer Emil dr. ügyvéd, V. Sze- mélynök-ú. 16. 122-290 Liszer Lajos könyvterjesztő váll.. V. Vilmos császár-ót 20. 315-017 Liszer Llpót, VU lzabella-u. 13. 428-379 Llszlevlcz Nándor szfőv. üz. főtanácsos, n. Margit-rkp. 54. 166-520 LlszkaGynla keresk., V. Honvéd- u. 25. 119-594 Liszka Károly né özv., II Fügé­éi. A. 351-469 Liszka Ödön m. kir. postatiszt, XII. Böszörményi-ót 16/a. 167-233 Liszka Viktor dr. ügyvéd, a Magyar Pénzügyi szindikátus ig., II. Eszter-u. 12/b. 154-300 Liszka! József dobánykisárus, Pestszenterzsébet, Rudolf-u. 34. 147-592 Liszkal-Kováts Zoltán szobrász­művész, II. Aranka-u. 7. 355-424 Llszkay Endre olaszi-liszkai, cégv., XIV. Bosnyák-u. 1/a. 496-644 Llszkay József dr. orvos, Sorok­sár, Templom-u. 146. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 20 Llszkay Klára olaszliszkai, illatszertár túl., IV. Károly király­út 16. 187-724 Llszkay László dr. textilnagy- keresk., VI. Rózsa-u. 113-119-389 Llszkay Mlhályné korcsmáros, XI. Horthy Miklós-út 132. 456-132 Llszkay Viktor vitéz, szombat- falvi, m kir ezredes, I. Attila u. 23. 161-571 Llsznyal Damó Tlhamérné ny. b. államtitk. özvegye (Nyári áU.) m. Lőpormalom-dülő 7945. brsz. 162-429 Lisznyay Szabó Gábor kar­nagy, zeneszerző, IX. Mester-n. 51. 332-078 Liszt- és Örieménykereske- dők Országos Egyesülete, V. Zrinyi-n. l. 0#186-844 Liszt Ferenc Hangverseny­terem, Ranolder-intézet. Igazga­tóság, IX. Vendel-n. 3/b. 0134-699 Jegypénztár, porta 0186-784 Liszt Hugó, a Zirner testv. cég túl., IV. Váci-u. 9. 0187-522 Liszt István, n. Széher-út 2/c. 165-899 Liszt Nándor dr. hírlapíró, a Függetlenség belső munkatársa, vm. Márla-u. 5. 137-505 Lisztértékesitö k.f.t.. V. Sza­badság-tér 17. 121-515 Lisztes Károly dohánykisárns. X. Noszlopi-n. 42139. brsz. 148-346 Liszy Edward dr. trencsén- lissza-teplai, XV. Cukor-n. 4. 180-115 Liszy Gyula bat. ung. vili. váll., vm. Üllői-ót 46. 143-507 Lltassy Aba műszaki tisztv.. Vili. Tisza Kálmán-tér 7. 149-507 Llttasy György, a m. kir. Opera­ház művésze, XII. Sasad-dülö 2320/1 brsz. 256-869 Liteezky Andor dr. belgyógyász, közkórházi adjunktus, IX. Mester- u. li. 139-289 Literáty Ervin m. kir. alezredes, XII. Alma-u. 9. 154-699 Llteráty-Káldy Gynla oki. épí­tészmérnök, XI.Horthy Miklós-út 61. 459-087 Lithopon vegyipari r.-t., Vl. Fövény-u. 4/6. 290-210 Ltthvay, lásd Litvay. Lltkay László antomobiljavitó műhelye, VH. Akácfa-u. 60. 428-511 Litkel Dénes, VI. Nagymező-u. 8. 225-506 l.ftkey István fűszer-csemege keresk., IX. Ráday-u. 9. 388-064 Litkel Sándor bor bizományos, V. Katona József-u. 41. 120-184 Lits Ernő, XIV. Jávorka Andor u. 13. 299-985 Lits Ernőné, V. Légrády Károly­n. 64. 298-654 Litschaner és Götz lakkgyára, III. Vihar-u 20. 862-588 Lltsek Jenő macsovai min. tan., XI. Horthy Miklós-út 41. 468-345 Llttasy, lásd Lltasy. Littaner Andor baokcégv., n. Trombitás-ót 2 166-563 Llttauer Éva Laura dr. bel- gyógvász, tüdőszakorvos, II. Mar­gitért 55. 154-940 Littaner Mihály, n. Margit- krt 31. 353-431 Litterárla könyvkereskedés és antiquarinm könyvujdon- ság-kölcsönző, tnl. Gerö Rózsa, IV. Eskü-ót 2/4. 187-657 Littke Dezső, n. Bidász-u. 6. 165-649 Littke István máv. tisztv., n. Va- rázs-u. 8 364-397 Littke L. pezsgőgyár vezér- képv., IV. 8zép-u. 3. 385-542 Littmann Emmi férj.Ternyikné, női divatszalon,XIV, Thököly-nt 117. 499-874 Littmann Imre dr. orvos, VI. Gróf Zichy Jenő-n. 30. 122-215 Littmann Jenő fuvaros vállalkozó irodája, VIU. Dobozi-u. 28. 133-092 Littmann S. Sándor gyémánt- és drágakőkeresk., VU. Wesselényí­u. 4. 226-006 301 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom