A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

F

nyö A betűrendes névinrba Mnlelfoeltet. a szatnévsotba beiktatásokat él hirdetéiekel ■itő György. XI. Nagyboldog- Bsszony-útja 69. 258-221 renyö György -gyárvezető, Xn. F Endresz Qyörgy-tér 7. 358-141 Fenyő Györgvné tisztviselőnő, VIII. Sándor-u. 19. 132-} 30 Fenyő Gyuláné női divatszalon, IV. Régiposta-u. 4. 182-032 Fenyő Harryné özv. magánzó, V. Légrády Károly-n. 31. 499-318 Fenyő Henrik szabad, ügyvivő, oki. mérnök.,VH. Damjanich-u. 58. 221-237 Fenyő Imre váll. íőtisztv., V. Ujpesti-rkp. 5. 0124-453 Fenyő Is tv önné özv. füzőspe- cialista, V Szent István-krt 9. 121-598 Fenyő Iván dr., a Magyar Gyár­iparosok Orsz Szövetségének h. tit­kára, xn. Kékgolyó-u. 4. 366-603 Fenyő János dr. rendelő főorvos, VI. Teréz-krt 12. 224-081 Fenyő József, a Magyar Bank és kereskedelmi r,-t. ny. cégv., V. Vilmos esászár-nt 40. 111-488 Fenyő József bizt. társ. ig., XII. 8omorjai-u. 10/a. 456-807 Fenyő Károlyné ktirtösi, dr. Berény Anna, XII. Kissváb- hegyi-üt 12. 157-950 Fenyő Kornél magánmérnök, oki. gépész- és elektromérnök. VII. Ki­rály-n. 93. 228-276 Fenyő Kornélné dr.-né özv., V. Tükör-u. 2. 123-080 Fenyő László, VI. Teréz-krt 6. 425-626 Fenyő Lilly utóda Vértes Piroska női kalapszalon, IV. Váci-u. 16. 182-609 Fenyő Lipót és Ha butornagy- keresk. (Faipari Termékeket Érté­kesítő k.f.t. vezérképv.) V. Sza­badság-tér 15. 127-051 Fenyő Miklós, a Sebő és társa eég beltagja, V. Pozsonyi-út 39. 293-071 Fenyő Miksa és Fenyő Andor la­kásberendezési váll., butorkeresk, V. Honvéd-u. 2. 0127-051 Fenyő Miksa, export-import, túl. özv. Fenyő Miksáné, V. Visegrádi- n. 17. 111-509 Fenyő Sándor, a Fővárosi nagy­mozgó és filmipari r.-t. ig., VII. Alsó- erdőaor 8. 225-262 Fenyő Sándor, a Magyar Ált. Hitelbank tisztv., XII. Fery Oszkár- u. 45. 367-642 Fenyő Sándor sörgyári alig., X. Szápáry-n. 30. 137-198 ^enyö Sándor dr. ügyvéd, Vili. Rákóczi-út 19. 137-701 Fenyő Sándorné sz. Révai Rózsa gyors-gépirő-tanitőnö, VII. Dob-u. 71. 226-393 Fenyő Tibor, V. Hollán-n. 41. 299-896 Fenyő Tibor teabehozatala, VI. Király-utca 102. ' 0221-855 lakása, V. Klotild-u. 10/b. 129-857 Fenyő Vilmos hal-és rákkeresk., IX. Pipa-u. 4. 0185-450 Fenyő Vilmos dr. ügyvéd irodá­ja, V. Nádor-u. 4. 380-104 Lakása, V. Alkotmány-u. 20. 129-673 Fényő Zoltán vállalkozó, VI. Szív u. 26. 312-749 Fenyőértékesltő Szövetke­zet, V. Fáik Miksa-u. 6. 328-775 Fenyőfa Import k.f.t. (Kántor Elek lakása), V. Falk Miksa-u. 6. 110-284 Fenyves Aladár, a Varda fa­ipari rt. Sarajevo cég, magyarorsz. képv., V. Felka-n. 3. 298-051 Fenyves Ármin és társa fes­ték- és plajnagykeresk., VI. Vörős- már'ty-u. 23. 220-015 Fenyves áruház r—t., IX. Cal­vin-tér 7. Központja #185-870 Fenyves Dezső ig. 184-715 Fenyves Dezső lakása, XIV. Stefá­niáit 43. 296-837 Gyárüzem: XIV. Czobor-u. 51. 497-585 Fenyves Béla faügynökség, VI. Csengery-u. 62. 119-826 128 Fenyves Béla operaénekes, ének­tanár, VI. Jókai-u. 12. 110-954 Fenyves Béla dr. ügyvéd, V. Klotild-u. 12/b. 120-343 Fenyves Béláné özv. magánzó, II. Veronika-u. 4. 367-041 Fenyves* és Fodor aranyműves és ékszerész, IV. Kossuth Lajos­u. 21. 185-326 IV. Régiposta-u. l. 187-422 Fenyves Ferenc droguista, VI Vilmos császár-üt 17. 122-504 Fenyves Ferenc droguista. vm. József-krt 59/61. 340-898 Fenyves Ferenc fehérnemü- üzeme, vn. Akácfa-u.20. 227-165 Fenyves Gábor un és női divat- árukeresk., IX. Tompa-n. 15/a. 337-479 Fenyves gyógyszertár, túl. Fenyves Miksa gyógyszerész, VI. Teréz-krt 22. 122-454 Fenyves György fakeresk. II. Ezredes-u. 14. 151-684 Fenyves Gyula dr. ügyvéd, Vm. József-krt 14. 140-656 Fenyves Hajnalka tisztv., Vll. Dob-u. 106. 425-581 Fenyves lgnácné nagy keresk. öz­vegye, m.Kupeczky-u.4. 358-182 Fenyves lgnácné özv., VII. Dob-u. 16. 427-458 Fenyves István építési irodája, V. Gróf Klebelsberg-u. 16. 0128-819 Lakása, V. Bzent István-park 26. 498-046 Fenyves Jenő dr.,IV. Eskü-tér 1. 388-197 Fenyves Jenő dr. ny. áll. szá­zados, V. 8zemélynök-u. 9/11. 1121-895 Fenyves Károly György dr. ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. i!6. 128-958 Fenyves Lajos, V. Pozsonyi- út 33. 493-487 Fenyves László dr. orvos, fog­orvos, I. Attila-u. 67. 160-492 Fenyves Lipót dr. ügyvéd. V. Tátra-u. 16/a. 121-743 Fenyves Miksáné, női díszgal- lérüzeme, VII. Akácfa-u. 4. 225-1268 Fenyves Péter vezérig., V. Tátra- u. 11. 112-909 Fenyves Sándor, a B. Bpiegier & Söhne ügynöks.. VI. Révay-u. 3. 317-502 Lakása, II. Margit-krtö/b. 167-018 Fenyves Sándor gyáilgazgató lakása, XIV. Gróf Zichy Qéza -u. 5. 427-157 Fenyves Sándor tanár, II. Pá.lffy- tér 4. 353-697 Fenyves Zoltán dr. orvos, V. Pozsonyi-út 41. 292--126 Fenyvesi Aladár fehérnemű ké­szítő és divatárukeresk., Vili. Ba- ross-n. 75. 340-230 Fenyvesi Emllné özv., 0!. Ady Endre-u. 2. 353-738 Fenyvesi István posta.s.-ellenőr, Kispest, Vas Gereben-n. 68. 1421-199 Fenyvesi Jenő államilag; vizs­gázott fogász, VII. Thököly-út 6. 423-688 Fenyvesi József ny. m.kiir. pénz­ügyőri felügy., Újpest, Lorántffy Zsnzsanna-u. 8. 4£ 14-001 Fenyvesi Józsel dr. belgyó­gyász, szakorvos, a Charité láb. al orvosa, V1H. Rőkk Szilárd-n. 6. 1 35-573 Fenyvesi Lajos asztaloíjmester, XI. Váli-n. 4. 4c59-027 Fenyvesi Mayer orthop <äd cipész­mester, VH. Madách Imra-út 1. 423-554 Lakása, VH. Károly kiirály-it 3/c. 226-518 Fenyvesi Sámuel bi toktató, m. Zsigmond király-útja 4ii. 167-253 Fenyvesi Soma gé pészmérnök, ny. máv. müsz. főtanái »os, VI. Szé- kely Bertalan-u. 2/c. 126-597 Fenyvesi Zoltán g ;épészmérnök, II. Ady Endre-u. 2. 153-641 Fenyvessy Arnolt Iné m. kir. itélőtáblabiró özvegj re, vn. Wesse­lényid. 16. 223-941 Fenyvessy Éva szinmüvésznő, VU. Erzsébet-krt 13. 220-490 Fenyvessy György oki. gépész- mérnök, XI. Boeskai-út 53. 268-648 Feördeös, lásd Fördös nevek előtt Fér Gyula cukrász. VII. Csengery- u. 7. 421-660 Ferber József dr. orvos, Rákos­hegy, Kossuth Lajos-u 1/b. Tárcsázza először a *148-570 számot, azutá, kérje Uákoshegy 18 Ferco Ferroeomerz keres­kedelmi vállalat, VI. Musso­lini-tér 4. 0124-813 Ferda Gyula gabona és termény- ügynökség. V. Szent István-krt 3. 125-915 Ferda Manyi dr. Lányiné női divat- üzlet, IV. Váci-u. 11/b. 0381-556 Lakása, IV.Eskü-tér 1. 0186-133 Ferdényl Ferenc dohánykisárns, V. Akadómia-u. 16, 113-461 Ferdinand Lajos oki gépész­mérnök és hajóépitőmérnök, XII. 8asadi-út 148. 256-565 Ferdlnánd-térl fuvarosok, VI. Bulcsu-u. 23/b. 0291-798 Ferdlnandy Gejza iparügyi min. főmérnök, VIII. Üllői-út 44. 136-588 Ferdlnandy Gézáné államtitkár özvegye, VIU. József-krt 65. 140-729 Ferdlnándy György dr. XII. Vas Gereben u. 10. 256-244 Ferdlnándy László dr. ügyvéd, P.-P.-S.-K.-K vm tb. t. főügyésze, VII. Rákóczi-út 38. 225-444 Féregby István m. kir. honv. repülöszázados, oki. gépészmérnök, I. Naphegy-u. 19. 155-363 Féregby Oszkár rendörfőtaná- osos, XII. Bőszörményi-út 3/c. 166-064 Ferenc-csatorna részvény­társulat, XII. Böszörményi­ét 3/a. 154-555 Ferenc József keserűvíz­forrás, XI. Kelenföld, Dobogó­ét 37. 259-701 259-702 Ferenc József nevelőinté­zet, n. llona-n. 4. 351-307 Ferenc József rkp. 3 sz. bérház, rul. Krausz Castelli Ernő, IV. Ferenc József-rkp. 3. 186-425 Ferencz Emil dr. máv. tanácsos, I. Tábor-u. 1. 160-751 Ferencz Ernő angol nri szabó, VH. Erzsébet-krt 17. 421-824 Ferencz Gábor dr. belgyógyász és tüdőszakorvos, Vü. Erzsébet- krt 24. 422-536 Ferencz lgnácné, szül. incze Eszter dohánykisárns, IX. Erkel-n. 4. 188-446 Ferencz lgnácné dr.-né keresk. VH.István-út 32. 427-233 Ferencz Imre HJ.müegyet.tanár­segéd, oki.gépészmérnök, XII.Isten- hegyi-út 20/b. 167-343 Ferencz István ny. államrendőr- ségi detektív. Vin. Ullői-út 52/b. 143-293 Ferencz Józsel sütőipari k.f.t., n. Iskola-n. 22 155-423 Ferencz Oszkárné sz. Dnbis Rózsi lakása, IV. Petőfi Sándor- u. 10. 384-353 Ferencz Pál dr. gyermekorvos, VI. Vilmos császár-út 55. 124-799 Ferencz Sándor dr. orvos, VII. Erzsébet-krt 16. 422-524 Ferenci, Ferenczl, lásd Ferenczy. Ferencrendi országúti plé­bánia, lásd Plébániabivatalok. Ferenerendl zárda, Belváros, IV. Ferenciek-tere 8. 185-247 Ferencsik János, a m. kir. Ope­raház karmestere, I. Attila-u. 67. 160-482 Ferencsik Józsefné illatszer­tár, VI. Aréna-út 126. 298-633 Ferencvárosi állomás, Máv , lásd Államvasutak Ferencvárost cukorkaház, túl. Sándor Győző, IX. Mester-u. 27. 132-272 Ferencvárosi Kaszinó, IX Ül­lői-út 115/a. 339-770 Ferencvárosi r. k. plébánia hivatal, lásd Plébániahivatalok. Ferencvárosi sajt-, vajház, cégtrul. Feuer S. Lás«lóné szül. Vass Etelka, IX. Soroksán-út 8/10. 337- 541 Ferencvárosi Torna Club, IX Üllői-út 129. 134-948 Vendéglő túl., Farkas Pál 338- 196 Tennisz- és jégpálya 140-518 Evezöso8zt. F.T.C. evezős clubháza, V. Latoroa-u. és Újpesti dunapart sarok 291-292 Ferencz, lásd Ferenc. Ferenczfl Béla dr., Albertfalva, Késmárk-u. 1. 456-159 Ferenczfl Jánosné özv. dohánykisárns, XI. Horthy Miklós­át 2 258-611 FerenczII László den. szesz- és faszénnagykeresk., Budafok, Péter Pál-a. ll. 269-890 Ferenchalmt Andor úri és egyenruhaszabő, IX. Ráday-u. 16. 384-048 Ferenczhalmy Alfréd vitéz, cégv. és nagykeresk., Pestszent- erzsébet, Nagy Győry István-u. 23. 147-595 Ferenci "Lajos r.-t. cégvezető, n. Pasaréti-út 189. 364-222 Ferenczl Aladár oki. gépész­mérnök, XII. Bőszörményi-út 17/b. 153-379 Ferenczl Edéné özv., IV. Sem- meiweis-u.' 17. 189-331 Ferenczl Endréné Napsugár Háziipar, H. Julia-u. 6. 354-156 Ferenczl Gyula mériegüzem és raktár, cégtul. Ferenczi Hona, IX. Mátyás-u. 5. 188-758 Ferenczi István áll. tanitóképzö- intézeti gyak. isk. vezető, tanul­mányi felügyelő, VI. Székely Ber­talan-u. 23. 319-892 Ferenczi Izsó dr. ny. állam­titkár, XII. Csemegi-u. 5. 152-646 Ferenczl József lakatosmester, VIU. Horánszky-u. 8. 134-635 Ferenczl Józsel málnapréselö és gyümölcsfeldolgozó üzeme, IX. Koppány-u. 5. 136-956 Ferenczl- Lajos dr., a Magyar Jelzáloghitelbank ügyv. ig-, V Ná- dor-u. 5. 181-607 Ferenczi László tervező, kárpi­tosmester, Vm. József-u. 29. 149-994 Ferenczi Marcell ig..IV. Plaris- ta-u. 4. 0188-963 Ferenczl Márta táncosnő, VII. Károly király-út 5. 227-959 Ferenczl Miklós bat. eng. vil­lany-, viz-, gázszerelő és berendező, vm. Ludoviceum-u. 4. 344-727 Ferenczi Ödönné özv., V. Klotild-u. io/b. 327-415 Ferenczl Pál, a Pesti Magyar Kér reskedelmi Bank ny. cégv., XI Vá­sárhelyi Pál-u. 12. 259-981 Ferenczl Pál csillár- és lakás­díszítő váll., IV. Kecskeméti-u. 14. 388-048 Ferenczl Pálné sr. Szabó Erzsébet, m. tisztv., V. Nádor-n. 11. 310-966 Ferenczl Sándor Igazgató, V. Rudolf trónörökös-tér 1. 327-484 Ferenczl Sándorné dr.-né , özv., t. Lisznyai-u. 11. 357-887 Ferenczy András, VIII. József- krt 69. 333-680 Ferenczy Árpád gyógyszerész, «Irgalmas Szeretet» gyógyszertára, XI. Szent Imre herceg-útja 86. 257-236 Ferenczy Anna banktisztv., VI. Lovag-u. 6. 315-195 Ferenczy Béni szobrászművész, VII. Dohány-u. 67. 224-745 Ferenczy Dénes dr., a Magyar Nemzeti Bank íelülvizsgálója, IV. Városháza-u. 4. 382-328 Ferenczy Dezső lakberendező- iparművész, müasztalosmester, V. Vilmos esászár-út 20. 119-860 Ferenczy Elekné papir-, könyv- és irószerkeresk., VI. Király-u. 52. 421-757

Next

/
Oldalképek
Tartalom