A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

P

Profcopec Városház-u. 18. sz. II. 3. alatt van. Preis/ Géza óra- és ékszergyári képv., IV. Bemmel weis-u. 19. 187-639 Preis* Izidor magánzó. IV. Bem- melwei8-u. 14. 0187-199 Preis* Károly dr. bőrgyógyász, urológus, VII. Rákóczi-út 80. 225-442 Prelsz Margit áll. kép. oki. zene­tanár, IV. Kerenc József-rkp. 27. 387-018 Prelsz Márkusáé ii/.v.. Ili özőlő-u. 21. 362-582 Prelsz Márton lakásberendező. V. Pozsonyi-út 36. 291-085 Prelsz Miksa íeliérsütemény és kenyérgyára, cégtul. Prelsz Sándor. VI. Kazár-U. 9. 426-749 Prelsz Hóhért Károly dr. bel­gyógyász, Charité' poll kiin. alorvos. IX. Lillom-u. 22. 189-290 Prelsz testvérek kárpitosok, VI. Andrássy-út 15. 427-582 Preysz Gusztávné özv., V. Zrinyi-u. 3. 0181-307 Preysz Gyula dr. m.-tlsztv., XII. Hasad-diilö 2367 3. hrsz. 257-227 Preysz Kornél dr. min. tan. őzve gye, II. Vám-u. 1. 867-217 Preysz Tibor, V. Zrlnyi-n. 3. 0181-307 Preíszner Károly autó-, motor- kerékpár- és gépjavító műhely, Vili Rökk tízilárd-u. 11. 338-365 Preltenstelner Ottó, lásd Hen­ger Ottó Antal. Preizler Náthán n.versbőr- keresk., VI. Király-u.ló. 226-337 Prekop Dezső dr. belgyógyász szakorvos, IX. RáJay-u. 23. 0383-021 Prém Loránd dr. pénziigymin. tanácsos, a Magyar Olympiai Bizott­ság elnöke, 11. Vadrózsa-u. 5. 364-357 Prémbörkereskerlelml k.f.t., VII. Erzsébet-krt. 50. 220-421 Premontrei rend. Vili. Ho- ránszky-u 23. 138-291 Premontrei rendház csornai, Vili. Pál-u. 3. 345-086 Prenninger divatszalon, túl. Prenuinger István. IV. Regiposta- u. 19. 382-375 Prepellezay Albert oki. mér­nök, VII. Baross-tér 13. 425-715 Prepellezay Jenő vágszerda- helyi, XI. Horthy Miklós-itt 40. 257-709 Prépost János kárpitoskellékek keresk., VI. Vilmos esászár-út 19/e. 125-803 Prerau Lajos, a Nigrocarbon ko­romipar k.f.t. ügyv., V. Akadémia- n. 7. 816-488 Prerovsky László izzólámpa- üzeme, Újpest, Levente-u. 6. 294-246 Pressburger Jenő keresk., VI. Eötvös-u. 38. 120-817 Preszburger Éva női divatsz.Von túl., VI. Prúféta-u. ti. 225-106 Presser József baromfi-, vad- és tojásbizom., VU. Dob-u. 46 b. 428-104 IX. Nagyvásártelep 330-746 Presser Károly fórftszabómester, VI. Rózsa-u. 80. 310-977 Presser Sándor, divatfonal- és kézimunkaüzlet. VUI. Kákóczi-út 1. 144-522 Plóküzlet. IV. Kossuth Lajos-n. 13. 389-088 Presto kávéház és étterem, túl. Valida vendéglátó ipari és ke­reskedelmi r.-t., IV. Kossuth La'os­u. 18. 384-594 Emeleti helyiség 383-115 383-194 Preszburger lásd Pressburger nevek után. Preszler Ervin magántisztv., VI. Dessewífy-u. 30. 316 165 Preszler István pékmester, XIII. Bzegedi-út 60;a. 293-411 Preszler Mihály könyomdai mtt- int., Vll. Dob-n. 87. 222-224 Lakása, VII. Damjanich-u. 40. 220-353 Presziy Géza m. kir. főhadnagy, XII. Bchwartzer Kerenc-u. 4. 166-430 Presziy Gyula m. kir. kormányfó- tan., 11. Margit-krt 101. 352-853 Presziy 1,ászló dr. kir. ügyész. U. Pillór-u. 80. 153-433 Presziy Loránd dr. ny. áll. csendörezredes, U. Török-u. 8. 352-187 Preszter László dr. cégv., XII. Menkiua János-u. 6/b. 158-139 Preszter Piroska, XI. Váli-n. 4. 0457-563 Preszter Rezső v. Igazgató fő­mérnök, V. Csáky-u. 86. 499-248 Prétor Józsel postamüszaki fő- ellenör, IX. Hőgyes Endre-u. 11. 183-168 Pretsch Ernő oki. gm., a Magyar Nemzeti Bank műszaki felügyelője, n. Oiió-n. 5. 164-959 Pretsch János máv. mérnök, oki. építészmérnök, II. Herman Ottó­it 47. 364-080 Pretsch Károlyné min. tan., ál Iamra8uti ig. özvegye, U. Fenyves- n. a. 165-844 Preuss Béla, a Magyar Vasnti for­galmi r.-t. ig., V. Náilor-n. 19. 119-385 Preusz Ernő dr. vegyészmérnök, h. szab. ügyv., VU. Erzsébetért lü. 422-359 Preyer Gyula üzlethátgondnob, U. Battbyány-u. 53. 168-157 Preyer Hugóné dr.-né, IV. Calvin-tér 8. 184-046 Preysz, lásd Preisz. Pribék Mibály főtisztv., V. Vil­mos császár-út 58. 115-120 Pribelszky Pál magántisztv., VU. Baross-tér 18. 425-639 Pribély István oki. kőművesmes­ter, épitési váll., IX. Angynl-u. 17. 136-981 Pribil István feltaláló. 1. Attila- u. 79. 360-910 Prlbill Károlyné őzv. dohány- ki sárus, V1. Teréz-krt 6. 119-308 Priester Sámuel, a Magyar Hollandi Bizt. r.-t. pestmegyei ke­rületi főnöke, VI. Anker-köz 2. 426-450 Prihradny Arthur dr., a Pesti magyar keresk. bank tisztv., XII. Nagyenyed-u. 7. 151-588 Prihradny Henryné Bzirnay Éva, ezredes özvegye, Vili. Népszin­ház-u. 81. 132-031 Prihradny János breznói, ig. lakása, 1. Attila-krt 2. 153-454 Prihradny Kálmán m. kir. kor- mányfötau., ny. máv. ig. lakása. IV. Petőfi 8ándor-u. 2/4. 384-030 PrikkeS Andor dr. réthei, XIV. Thököly-út 106. 296-488 Prileszkv Kálmán takptári ny. ig., Vili. József-krt 30,32.149-867 Prlleszky Pálné föv. tanítónő, XI. Albert-U. 85. 268-641 Prim Ferenc fiiszerkeresk., Buda­fok, Horthy Miklós-út 96. 469-727 Prima ruhaakasztólizem, tnl. Kutruez Ferenc, VU. Nefelejts-u. 30. 425-029 Príma egészségügyi és mű­szaki vállalat, VU. Dembinski- u. 37. 422-793 Prím aterla nyersanyagke­reskedelmi vállalat, túl. Praznovszky Iván, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 8. 124-080 Primeros gumigyárak ve- zérképv., Hygieuikus gumiáruk eladási k.f.t., VU. Nagyatádi Bzabó­u. 18. 0221-410 Primmer János villányszerelö- mester, VI. Felsőerdösor 16/18. 420-932 Prlmóczi Mercz Pál fczepes vármegye tb. főjegyzője, Vll. Szabó József-u. 14/b. 221-395 Primus clanozásl és takarí­tási váll., túl Tihanvi Vilmos. VII. Hernád-u. 40. 422-986 Primusz János építőmester iro­dája, IV. Kossuth Lajos-u. 16. 188-235 Lakása, XII. Wolff Károly-út 80. 257-125 Prince ol Wales Grill-room Bar, Negresoo kávóház, IV. Vigadó-tér 1. 181-286 Princz Izldorné őzv., a Kunt Oszkár szikvizgépgyár cég társtul., Vll. Wesselónyi-u. tiö. 425-902 Nyáron, Sashalom, Dittrich-u. 30. 208-572 Prlnez József és Heinrioh Nándor Zrínyi sütöde, V. Zrinyi-u. 9. 0181-091 Prlnez Józsel vasöntöde. Újpest. Irányi I)ániel-n. 2/4. 294-40] Prlnez József »fj. Princz vasön- tődegyár vezetője, Újpest, Irányi Dániel-u. 34. 494-041 Princz Károly, XII. Toibágvi- fu3.->. 165 365 Prinez Miklós, bmzok, pongyo­lák és ruhák nagybau, VII. Károly király-út 8/a 223-612 Princz Nándor ketefakészitőipar­telepe. XJ1I. Vúci-üt 193. 298-139 Princz Nándor keresk., IX. Ki- nizsy-a. 3. 182-198 Printz Júnnsné pensiotul., I Ág-u. 4. 150-827 l. Ág-u. 3. 158-336 Printz Lajos asztalosmester, ipar­testületi elnök, Pestszenterzsébet. Attila-u. 10. 147-810 Prinz Gyula dr. egyetemi nyilv. r. tanár, 1. Pauler-n. 10. 353-767 Prindelmaler Lőrinc ifj. fes tébberesk., XI. Lenke-tér 5. 459-140: Prlnner Ede építőmester, XII. Széphalom-u. 9. 164-249 Printz, Prinz, lásd Princz. Prisesák Béla fehérítő-, festő- és kikészítő üzeme, Cinkota, Horthy j Miklós-út 6. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 31 Prisender László dr. ügy ved. V. Csáky-u. 8. 113-427 Prlster Müvek Hydrotechnl­kal és építő r.-t., I. Attila-u. 95 } 0161-230 Prlszter Szaniszló dr. ny. min. j tan., I. Mátray-u. 5/7. 357-272 Prisztács Dezső dohányki>árus. Újpest, Lnther Márton-u. 26. 294-352 Prisztács Miklós épitési válla­lata, VU. Murányi-u. 17. 428-570 Prlszter, lásd a Prister nevek után. Priteg, lásd Eliwest-Priteg egyesült magyar magántelefon és elektromos ipar r.-t. Pritz György, XI. Horthy Miklós­út 10/12. 456-364 Pritz Péter asztalosára- és fameg­munkálóüzeme, Pestújhely, Székely- u. 25/29. 497-178 PritzI István, Admiral bérantö üzem túl., bérautó fuvarozó, Vili. Vig-u. 22. 134-818 Privitzky Endre dr. ügyvéd, követség] jogtan., n. BattJiyány-u. 2. 151-591 Pro Domo Szövetség lelkig.va- korlatos ház, Pesthidegkut, Báthory László-űt 6. 367-860 Próbáld Ferenc dr., XII. Kiéh István u. 4. 367-635 Próbáld Lajos, a Magyar Föld­hitelintézet ny. ig., XI. Horthy Miklós-üt 118. 259-001 Probstner Artur dr. egyet. c.rk. tanár, közkórházi főorvos, XI. Horthy Miklós-út 19. 268-412 Ha nem felel: Orvoshivó *138-980 Prochaska, Procltazka, lásd a Prohászka nevek előtt. Prockl A. Gyula anto-elektro- mechan. műhelye,VUI. Baross-u. 106. 132-521 Procoph Ferenc,a Magyar Belga kertgazdasági r.-t. Vác képv., V. Sziget n. 6 7. 292-585 Procoph Gyula márványiparos. VI. Bzinyei Merse-u. 8. 118-405 Procopius Béla dr. nemes, ny. rk. követ és meghatalmazott minisz­ter, IV. Vámház-krt 10. 182-022 Procskó Margit m. kir. p. s.tiszt- nö, IX. Bokróta-n. 23. 1K0-409 Prince off Wales Bar-Dancing. Minden este tánc. i IV. Vigadó-tér 1. 181-286 j Proczeller Bálint kövezömes- ter. X. Liget-u. l/b. 348-132 Prodám Guldó oki. gyógyszerész. XI. Budafoki-út 35. 459-066 Prodent fogászati szaktizlet k. f.t. Dentál Depot. IV. Ferenci ek­lere 4. 189-253 186-485 Próféta sörözö, túl. Kiss Ernő. XI. Szent Gellért-tér 3. 259-610 Profi Ilona bárónő, IX. Üllői­öt isi. 131-255 Profi László báró szfőv. autó­buszüzem tisztv., XI. Bzent Imre herceg-útja 80/a. 456-939 Profi Sándor báró dr. utr. jur. ügyvéd irodája, V. Alkotmány­it 81. 0113-418 Lakása,XIV. Róna-u. 131. 299-702 Progress Filektroterhnlka porszívók, parkett kelé- lök, vili. gépek, Wissnyi- Hoffmann Jenő üzemi és képv. irodája, IV. Váci-u. 79. 0388-150 Prnchitska Józsel szfőv. tanár. lü. Pacsirtamező u. 8C. 162-371 Prochazka Ada poig. isk. tanár. l. Attila-krt 14/16. 367-791 Prohaska Lajos dr. egyet, or­vostudor. fogorvos. VI Teréz-krt 12. 224-085 Prohászka Angela szfőv. taní­tónő, Xll. Bazin-U. 18. 457-453 Prohászka Béla Ingat'an köz­vetítő. Vili. Márin-u 22. 133-806 Prohászka Erzsébet épitö- és tüzelöanyagkeresk. Telep, XII. Mészáros-u. 19., Déli teher p. u. 353-169 Prohászka Gusztáv müfog- terme, XIV. Pósa Lajos-n. 34. 496-977 Prohászka Gyula textilnagyke- resk., V. Sas-u. 15. 329-936 Prohászka Ignác Nándor fog­orvos és fogtechn rendelője, Vili. József-krt 42 130-868 Prohászka Imre épitési és tüzelő- anyagkeresk., háztatarozást váll., szobafestő- és mázolómester, XII. B8- szörményi-út 8. 166-894 Prohászka János vas- és réz- butorgyáros, VI. Gróf Zichy Jenő- u. 4«. ' 129-030 Csőbntor és gyermekkocsigyár. XIII. Országbiró-u. 64. 499-268 Fióküzlet, IX. Üllői-út 7. 382-459 Prohászka József kertész, III. Kolostor-u. 14/b. 362-684 Prohászka Károly dohányzócik­kek iizl., H Csalogány-u. 65 357-782 Prohászka Lajos gumijavltó üzeme, IV. Váci-u. 72. 189-073 Prohászka Lajos mérnök szig., tervező, 11. Toldy Ferenc-u. 10. 155-341 Prohászka László gépészmér­nök, kir. főmérnök, XIV. Czobor- u. 21. 296-758 Prohászka Sándor fogász. Vll Erzsébet-krt 29, 221-725 Proliatzky Irén oki. középisk. tanár, II Keleti Károly-u. 26. 355- 279 Prohorz és Werner szíjgyártó lfeUék-keresk., tnl. özv. Wemer Ágostonné, VU. Károly király-út 3/a 223-472 Project ograph mozgófény- ké'p és gépgyár r.-t. köz­pontja. VUI. Rákóczi-tér 11. 182-201 131-960 Prokeseh János fa- és szénke- resk., Újpest, Mussol'n:-u. 29. 4.95-077 Proklsch János oki. építész, építőmester, hites törvszébi és árva- széki szakértő, XII. Csaba-u. H4/b. 356- 398­Solomit Müvek épitése, X Vasgyár­u. 6. 149-043 Prokop Ágostné özv., VI. Iza- bella-u. 72/a. 111-508 Prokop Béla kályhásmester, Xll. Bors-u. 15. 167-605 Prokop János mázoló és tényező, VUI. Bzüz-u. 6/7. 182-181 Prokopec János múbntorasztv losüzeme. Kispest, IV. Bóta-u. 11. 342-017 Prokopec Lajos praeparator, ten mészetrajzi tanszerkészitö lahorató- riuma, Kispest. Batthvány-u. 182. 142-113 401 26 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom