A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

K

Keresztény szocialista, KERESZTEL!) HÍRNEVES zongora terme Vilmos császár-út 66. Tel.: 123-347 Csalódás soha sem érheti. Herényi Béla fogtechnikai labo­ratóriuma, Vili. Lósy Imre-u. 1. 335-788 Herényi Dezsőné özv.magánzó, vm. Sándor-u. 19. 338*647 Herényi Ede, V. Fáik Miksa-u. 30. 123-697 Herényi és Társa gyógynövény nagykeresk., IX. Vaskapu-n. 33. 143-860 Herényi Ferenc fagomb és esz­tergált tömegáru, Budafok, Kossuth Lajos-u. 4. 269-763 Herényi György földmiv. min. kir. müsz. tanácsos, XI. Ecsed-u. 7. 258-610 Herényi Gyula, a Weiss Manfréd acél- és fémmttvei r.-t. igazgatója, IV. Apponyi-tér 5. 187-288 Herényi Irén szföv. tanítónő, XII. Fery Oszkár-u. 47. 167-773 Herényi István Budaörs,Vig-u.28. Tárcsázza először a *268-959 számot, azután kérje Budaörs 11 Kerényllstván hmtk. alezredes, XI. Köbölkut-u. 41. 269-484 Herényi István m. tisztv., V. Hollán-u. 16. 315-034 Herényi János kirakatrendező, VII. Damjanieh-u. 41. 221-131 Herényi János ny. m. kir.dohány­beváltó hiv. felügy., dohánykisárus. XI. Horthy Miklós-út 62. 258-463 Herényi János dr. idegorvos. VI. Andrássy-út 81. 421-170 Herényi János dr. orvos, VI. Munkácsy Mihály-u. 29. 112-818 Herényi Jenő, az A. B. C. köz­ponti áruhíteliroda igazgatója, IV. Bécsi-u. 1. 180-695 180-696 Lakása, IV. Ferenc József-rkp. 26. 189-358 Herényi József. ny. máv. főfel­ügyelő, n. Zsigmond király-útja 9. 354- 162 Herényi Károly dr. egyet, nyilv. r. tanár, 1. Zalai-út 6/c. 164-670 Herényi Károlyné dr. szfőv. leánygimn. tanár, II. Olasz-fasor 25. 357-306 Herényi Sándor cementárngyár, épületfa, építkezési és. tüzelőanyag telep, Csepel, Rákóczi Ferenc-u. 96. 147-619 Herényi Vilmos nyári lakása, Városliget-esónakház 423-894 Herényi Zoltán dr. orvos (ren­del 2—4-ig) n. Olasz-fasor 23. 153-228 Kerepesi István vitéz, kömüves- és ácsmester, XTV. Erzsébet ki- rályné-útja 53. 499-817 Kerepesl-útl temető tgazg., lásd Temetők. Keres Eta női kalapszalon, VII. Erzsébet-krt. 30. 422-435 Kerese Gáboraé kúriai bíró özvegye, VIII. Szentkirálvi^u. 25/a. 132-308 Kerese Margit gyógyszerész, ..Sas“ gyógyszertára, Sashalom, Kossnth-tér 1. 408-564 Kerese Tibor dr. min. osztály­főnök, I. Zita kirájyné-üt 16. 355- 384 Kereskedelem- és közleke­désügyi minisztérium, m. kir. Központja, n. Lánchid-a. 1/3. *166-200 *150-149 *166-306 Elnöki osztály és iroda, II. Lánc- hid-n. 1/3. 0*166-200 i/a, i/b, n., ni., v„ vi., vn., vm.. IX., X., XI., XH/a., XII/b. ésxni., n. hánchid-o. 1/3. 0*166-200 vm. szakosztály, II. Lánchid-u. 1/3. 150-040 Xm. szakosztály főnöke, n. Lánc- hid-n. 1/3. 350-787 (1. a köv. hasábon.) (1. az előző hasábon.) Xm. (Dunahidépitésl) szakosztály 352-114 XIII. szakosztály: Harkányi János min. tanácsos 152-007 Budapesti állami hidak hidmühelye és műszaki raktára, XI. Horthy Miklós hid, budai, hídfő 469-117 IV. szakosztály, Postavezérigazgató­ság, XII. Krisztina-krt 12. *150-025 Gnmiabroncsértékelö bizottsága, VII. Rottenbiller-u. 33. 228-452 Kapus, n. Lánchid-u. 1/3. 153-294 Kereskedelmi, Akadémia budapesti, lásd Állami gyakorló kereskedelmi középiskola. Kereskedelmi alkalmazot­tak orsz. szövetsége, ‘/,2-től “jö-ig nem Jelentkezik, VII. Erzsé- bet-krt 24. 422-534 Kereskedelmi és értékfor­galmi r.-t. VI. Jókai-n. 6. 0126-261 Kereskedelmi és Ipari mun­kaadók szövetkezete f. a., vm. Festetics-n. 7. 336-679 vn. Damjanich-n. 17. 425-857 Kereskedelmi és iparka­mara bpesti, V Szemereu. 6. *122-680 (Magyar gazd. kutató intézet) 112-888 Nemzetközi Vásár kiáilitói és müsz. ügyei, XIV. Városliget, Iparcsar­nok 220-000 Tavasszal, Városligeti Iparcsarnok 221-809 Nemzetközi Vásár központja tavasz- szal a Városligetben 0*424-524 0*425-525 Kereskedelmi Figyelő Kom­merzieller Beobachter szerk., V. Rothermere-n. 12. 327-837 Kereskedelmi Hitelezők Szövetkezete, V.Mária Vaiéria- d- l. 185-080 Kereskedelmi hivatal, m. kir., V. 8zéchenyi-rkp. 6. Központja *119-670 *120-710 *120-780 Este 9 órától reggel 8 óráig a *120-780 számon az éjjeli ügyeletes jelentkezik. Belkereskedelmi főosztály. Köz­pontja, II. Hunyadi János-út 1. *156-180 Behozatali engedélyek, devizaigény­lés, készletbejelentés, II. Hunyadi János-út 1. 0*156-180 Kizárólag városközi beszélgetésre 113-073 113-243 Propaganda és kiállítási tárgyak raktára, V. Kárpát-u. 23. 298-461 Kiállítási- és propaganda ügyek, V. Széchenyi-rkp. 3. 111-091 Budafoki kirendeltsége, Budafok, Gömbös Gynla-út 7. 269-880 Gabouaminösitö, V. Nádor-u. 18. 113-230 Vágóhídi kirendeltség, IX. Gubacsi­ét 6/8. 132-691 Kereskedelmi Iskolák: aj fia felsőkereskedelmi: Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi akadémia. Községi flu felsőkereskedelmi isko­lákat, lásd Budapest székesfőváros ■ Iskolák alatt. Vas-utcai gróf Széchenyi István felső­kereskedelmi iskola tanári szobája, vm. Vas-n. 9/11. 189-488 Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi Akadémia. Községi női felsőkereskedelmi isko­lákat, lásd Budapest székesfőváros Iskolák alatt. Budapesti rém. kát. Zicby-Palla- vicini Edina őrgrőfnő kereskedelmi leánvközépiskoln, IX. Lónyay-u. 8. 185-205 Kereskedelmi r.-t., Kispest, Lehel-u. 14. 146-851 Kereskedelmi segélyegylet, VI. Jókai-u. 6. 128-326 Szakorvosi rendelőintézete, 122-309 Kereskedelmi Tudakozóda, ezelőtt Dun—Schimmelpfeng k.f.t., magyarországi fiókja, VI. Andrássy­üt 47. 224-001 Kereskedő Ifjak Társulata, IV. Bástya-u. 5. 187-234 Kereskedők és Iparosok hitelintézete r.-t., V. Szabad­ság-tér 7. 118-290 Kereskedők menháza, buda­pesti, XII. Tárogató-út 2. 164-260 Kereskedők szappant- termelő- és értékesítő szö­vetkezete, Újpest, Rákóczi-u. 11. 295-608 Kereskényl Barna dr., IV. Kecskeméti-u. 6. 382-372 Kereskényl Jenő kereskedelmi irodája, VII. 8z5vetség-u. 17. 224-881 Kerestély lásd Keresztély. Keresztély Ernő lakása, V. Vil­mos esászár-út 66. 112-689 Keresztély Ferenc lakása, XII. Hidegkuti-út 32. 165-646 Keresztély Imre vitéz, keresk., VI. Benczur-u. 20. 420-338 Keresztély János gyógyszerész. Albertfalva, Erzsébet királyné-út 8. 256-019 Kerestély Jánosné vitéz, ezre­des özvegye, IV. Kecskeméti-u. 14. 382-260 Keresztély Sándor zongorake- resk. zongoraterme, V. Vilmos csá- szár-út 66. 123-347 Nyári lakása, XII. Hidegkuti-út 32. 164-210 Keresztény alkalmazott ke­reskedők és tisztviselők orsz. szövet­sége. Titkári órák kedden ób pén­teken este i/j7-től 9-5g, IV. Bástya- u. 20. 388-032 Keresztény Béla fényképészeti műterme, X. Belső Jászberényi-útl3. 148-657 Keresztény Bérautófuvaro- zók Szövetkezete, vm. Vig- u. 22. *133-306 Keresztény Butoriparosok Szövetkezete, butorkeresk., vm. üiiöi-út 14. 143-159 Keresztény Bútorüzlet, eég- tul. Bagdi János és Diviaczky János, VII. Péterffy Sándor-u. 44. 423-059 Keresztény Clpészklslparo- sok Beszerző, Termelő és Értékesítő Szövetkezete, Vm. Mátyás-tér 6/a. 149-881 Keresztény Építőmesterek Anyagtermelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkeze­te, IV. Irányi-u. 17. 189-748 382-543 Telepe,, XIII. Berettyő-u. 2. 293-287 Keresztény Főiskolai Hall­gatók Centrum Fogy. Szö­vetkezete. Központja vm. Ba- ross-u. 52. 140-190 Papirfizlete 337-514 141-797 Fióküzlete, XI. Szent Gellért-tér 3. 259-611 V. Báthori-n. 12. 125-424 Keresztény gazdasági párt, IV. Veres Pálné-u. 9. 386-157 Keresztény Grafikai Munká­sok Országos Szövetsége, Vm. Jó- zsef-n. 61. 146-181 Keresztény Gyula lakása. II. Riadó-n. 2/b. 164-887 Keresztény Gyuláné Csillag gyógyszertára, Vm. Rákóczi-út 39. 134-427 Keresztény iparosok országos szövetsége, Vm. Muzeum-krt 18. 143-395 Keresztény Iparosok Orszá­gos Szövetsége Tagjainak Munkavállaló, Kivitelező és Anyagbeszerző Szövet­kezete Szállítási Szabó- üzeme, IV. Molnár-u. 23. 0185-496 Kereszténj- Kereskedők és Vállalkozók Szövetkezete bpesti iroda, VI. Berlini-tér 2. 0311-559 Keresztény Lábbellkészltő Kézmülparosok Anyagbe­szerző, Termelő és Értéke­sítő Szövetkezete, VI. Aréna- út 38. 228-414 Keresztény Magántisztvise­lők Hitelszövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja, Vm. Baross-n. 44. 136-761 Keresztény Müasztalosok Bútorcsarnoka, túl. Szőke Pál és Lukács József, IX. Üllői­ül 19. 188-628 Keresztény Oszkár dr. lakása, vn. Aréna-út 15. 424-145 Keresztény Pénzintézeti Tisztviselők orsz. szövet­sége, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 6. 119-351 Keresztény szabóiparosok szövetkezete. Főüzlet, IV. Ká­roly király-út 30. 189-851 Keresztény szerelöiparosok szövetkezete, Vili. József-u. 2. 333-787 Keresztény Termelő és Értékesítő Szövetkezet, VI. Vilmos császár-út 19/a. 113-434 Keresztény tisztviselőnők és diák leányok otthona, IX. Gönczy Pál-u. 6. 188-113 Keresztény Tivadar fényké­pészeti műterem és fotószaküzlet, X. Belső Jászberényi-út 14. 348-065 Keresztény Tttzelőanyag- ki!§jtereskedök Kitermelő, Beszerző és Elosztó Szö­vetkezete, VI. Váci-út 1. 125-879 Elosztó-telep, IX. Dunaparti teher p. n. ív. sz. kapu 136-035 Keresztényi Gyula h. bankigaz­gató, XI. Horthy Miklós-út. 41. 258-690 Keresztényi Ilona szfőv. r. tanítónő, XIV. Pétervárad-u. 5. 296-707 Keresztényszlgethy Sán­dorné tábornok neje,VI. Andrássy­út 54. 311-484 Keresztényszoctallsta Do­hánygyári Alkalmazottak Országos Szövetsége, n. Hunyadi János-út 23/b. 352-241 Keresztényszoctallsta Egész­ségügyi Alkalmazottak Országos Egyesülete, II. Keleti Károly-u. 23. 152-208 Keresztényszocialista Egye­sületek Orsz. Szövetsége, VI. Vilma királynö-út 22. 423-129 Keresztényszoctallsta festö- és rokonszakmabell mun­kások országos szövetsége, vm. József-n. 61. 137-472 Keresztényszoctallsta Hús­ipart Munkások Orsz. Szőv., vm. JÓzsef-u. 61. 339-158 Keresztényszoclalista Ké­ményseprőmunkások Orsz. Szakegyesülete, vm. József- n. 61. 335-795 Keresztényszoctallsta Ma­gántisztviselők Orsz. Szö­vetsége, (Kermosz) Vm. Baross- u. 44. 336-761 Keresztényszoclalista Orsz. Szakegyesületek Szövetsé­ge» szakszervezeti közp. Elnökség, vm. Józsof-u. 61. 143-277 Keresztényszoclalista párt, Xm. kér. szervezet, XIII. Fóthi- út 53. 491-126 245 Bőrbútorhoz SCHMOLL*PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom