A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

S

manyar-ametikal tnvirá-összcKöttctéit. Jelzése: „vín Hncknv Ridlö“. Szántó Szulféter László üveges és kép- keretező, üveg- és porceliánkeresk.. 11. Olasz-fasor 25. 357-718 Üvegcsiszoló, tfikörkészitö, épület és antóüveges üzeme, XII. Széli Kálmán-tér 17. 160-913 Szálka Bála dr. s/.föv. tiszti ügyész, XI. Horthy Miklós-kőrtér 3. 469-329 Szalka Jakab építőmester lakása, Vili. Horánszky-u. 12. 332-195 Szalka Sándor sportruhaszabó. VU. Rákóczi-út 28. 225-457 Szulkal Bála keleti szönyegke- resk.. V. Báthory-u. 1. 11 7-454 Lakása, V. Honvéd-u. 22. 316-496 Szálkái Franciska kézimunka- és papirkeresk., X. Simor-tt. 48. 132-088 Szálkái Istvánná, Hestszeutimre, Sorokaári-út 10. Tárcsázza először a *146 669 számot, azután kérje Pestszentimre 6 Szálkái «fenő oki. építészmérnök, építőmester, Rákospalota, Erzsébet­o. 46. 295-018 Szálkái Mórlcné, n. Bzaiag-n. 6. 162-812 Szálkái Sámuelnél ruhahlmző és iparművészeti kéziiuunkakészitö, VI. Teréz-krt 3. 225-517 Szalkay Béla nagytesziiltségü vll- lamoskészülékek gyártása, Újpest. Szent Oellért-Q. 12. 294-835 Lakása, Újpest. Deák Fereno-u. 18. 295-413 Szalkay János szálkái, a Western Electrio Co. főmérnöke és magyar- országi megbízottja, m. Vérhalom­n. 86. 352-589 Szalkay Lajos elektromos és mecban. készülékek gyára, IX. Ernő- a. 7. 131-812 Szalkay Lajosné magánzó, XIV. Columbus-u. 44. 499-742 Szalkay László épület- és mü- lakatosmester, V. Kresz Géza-u. 81. 291-982 Szalkay Mária tanárnő. VI. Ara- di-u. 67. 312-818 Szalkay Fapp József kötél­gyártó. rn. Testvérhegyi­út 2009. hrsz. 363-131 Szalkay Sándorné dr.mé özv. magánzó, V. Légrády Károly-n. 48/a. 498-682 Szalkay Zoltánná szálkái, VI. Teréz-krt 37. 327-938 SzalkszentmártonI Mező- gazdasági és Ipari r.-t., VI. Aradi-u. 17. 123-260 Száll Antal magyar mezőgazdák szöv. főtisztv., II. Hattyn-n. 17/b. 157-950 Száll Mihály min. szamv. főtan., II. Margit-krt 18. 155-382 Szaller Károly, a Hangya Köz­pont cégv., VI. Hegedűs Sándor­и. 8. 224-509 Szállítási és klsvasutépltő к. I.Wn, UJlakI-rkp.44. 352-208 Szállítók, beraktározók és kereskedők szövetkezete, VU. Dohány-u. 87. 225-350 Szállodai Éttermi és Kávé­házi Alkalmazottak Genfi Egyesülete, Vll. Dohány-n. 38. 223-410 Szállodás és Vendéglős Ipar- testület, elnök, vezetöjegyzö, IX. Lónyay-u. 22. 0183-482 Szállodás és vendéglős szak­irányú tanonciskola igazga­tósága. budapesti. IX. Lónyay-u. 6/8. 187-279 Szállodások és vendéglősük ipartestülete, budapesti.IX. Ló­nyay-u. 22. 381-152 Szállodai szakosztálya 180-001 Szalma Sándor házfeliigy., I. Attila-u. 29. 161-147 Szalmás Arnoldné özv. ma­gánzó, VI. 8zondy-u. 66. 127-201 Szalmássy Miklós, XIV. Czobor­n. 78. 499-740 Szalmássy Miklósné mozgókép­színház engedélyes, XII. Bors-u. 18. 358-164 Szalmássy Zsigmond ómorovi- ezai igazgató, VII. Rottembiller- u. 83. 0220-241 Szalmásy Ferenc házfelügyelő. IV. Calvin-tér 3. 380-755 Szulóezl Károly dr. egyet, tanársegéd, szemorvos, VI Amd- rássy-út 94. 119-846 Szalókl Béla érfiszabó és fiu- ruhakészitö mester, VI. Izabellá­it. 73. 127-905 Szalókl Zoltán dr. techn. oki. gépészmérnök, ügyv. ig., V Kos­suth Lajos-tér 13/16. 115-972 Szalóky Géza máv. lg.-helyettes, VI. Podmaniczky-n. 87. 123-070 Szalóky-Navratfl Dezső dr. egyetemi magántanár, kormányfő- tanácsos, v. országgyűlési képviselő, ni. óraithologusok szövetsége elnöke, Kócsag főszerkesztője és tulajdonosa, XII. Budakeszi-út 83. 0164-284 Szalontal Elek gözmosóda. kelmefestő, vegytisztító váll. n Margit-krt 48. 307-030 Szalontal Elek főrevizor, tlirv.- széki könyvszakértő, II. Fény-n. 8. 366-722 Szalontal Elekné olcsó mara­dék és textilbolt, U. Retek-u. 18. 158-007 Szalontal Győző, IX. Mester-n 39. 187-185 Szalontal János asztalosmester, V. Árpád-u. 6. 127-558 Szalontal József, Bpest Szföv­Elektromos Müvei müsz. főtiszt, 1 Attila-u. 81. 160-599 Szalontal Lajosné magánzó, X Pongrácz-üt 17. P. 1. ép. 348-780 Szalontay Antal m. kir. posta tanácsos. XII. Basadi-üt 161. 257-000 Szalontay Brúnó máv. felügyelő, XI. Mnskotály-u. 29. 256-218 Szalontay Gáspár dr. posta betegségi bizt. Int. kórh. orvos, XII. Bernáth Géza-u. 16. 151-469 Szalontay József festőművész, Iparművész, VIII. Népszinház-n. 47. 132-069 Szalontay Fái épitési váll., Cse­pel, Deák Ferenc-u. 44/a. 147-287 Szalvendy Félix férfirubakeresk. (Mellékállomás a lakásban.) Vili. Rákóczi-út 67/b. 186-345 Szám István, V1H. Ludovloeum­u. 16. 138-437 Szarnék Emil divatáruháza, m. Ftórián-tér 10. 162-694 Szarnék Emil dr. ügyvéd, vu Danjjaulch-u. 40. 221-661 Szarnék Gynláné dr.-né, V. Szent István-park 82. 293-664 Szarnék János, V. Légrády Ká­roly u. 8/10. 490-164 Szarnék Mareel dr. ügyvéd, V. Tátra-u. 12/b. 118-962 Szarnék Sándor építészmérnök, VI. Rózsa-u. 46. 421-162 Szarnék Zslgmond, a Leipziger Vilmos szesz- és cukorgyára r.-t. ig., VI. Lendvay-u. t4. 120-214 Száméi J. Zoltán szabómester, IX. Ferenc-krt. 27. 337-565 Szametz Ferenc gépészmérnök, a Ganz és Tsa villamossági gép-, vaggon- és hajógyár ig., V. Fáik Mlksa-n. 16. 118-067 Számolta Emil tüzelőanyag- keresk., VI. Szondy-u. 14. 127-872 Szamos Frigyes, in. Csatárka u. 4/b. 154-505 Szamos-ntca 5. sz. bér ház, túl. Fehér Gyula vezérig., XII. Bza- mos-u. 6. 367-667 Szamoslalvl Miklós postafö­felügyelö, Pesthidegkút, Hadur­u. 1». 167-839 Szamosi Anna, a Grácia női di­vatszalon túl., V. sas-u. 21. 327-552 Szamosi Ármin órás és ékszerész. V. Szent István-kTt 23. 325-028 Szamosi Ferenc fogtechnikus. Vili. Népszinház-u. 33. 137-576 Szamosi Jenő szerelő, n. Margit- krt 3. 166-690 Szamosi Józsel angol és francia nőiszabómester divatszalon, □. Zsigmond király-útja 6. 167-203 Szamosi Józsel szönyegkeresk., vm. Teleki-tér 79. sz. bódé 134-189 Szamosi Józsel dr. gyermek- orvos, VI. Szondy-u. 54. 319-968 Szamosi Lajos hangpedagógus, V. Visegrádi-u. 6. 129-960 Szamosi Llpót ágvnemükeresk., MII. Kun-u. 7. 140-938 Szamosi Zslgmond Unió író- és számológép jókarbantartási váll.. Vll Király-u. 67. 0421-907 Szamossy Antal dr. kir. törv- széki tanácselnök, V. Honvéd-». 8. 110-885 Szamosy Nándor szkv. őrnagy, II. Zsigmond király-útja 1. 356-398 Szamoskőzy Istvánná dr.-né, IV. Városház-u. 8. 180-578 Szamossy, lásd a Szamosi nevek után. Szamosvőlgyl Árpád dr. m. kir. p08tahiv. ig. IX. Ráday-a. 34. 186-424 Szamuely Lajosné őzv., V. Kresz Géza-u. 6. 119-077 Számvevőségi Tisztviselők Országos Egyesülete, Vin. Mária-n. 22. 132-066 Számvevőszék, m. kir. legfőbb áll. Központja, □. Fö-n. 81. #150-000 Elnöke 151-848 Alelnöke 151-849 Benedek Sándor dr. tanácsos lakása 150-009 Székely Ödön dr. tanácsos lakása 150-008 Wensky Károly dr. alelnök lakása 150-007 Szana Ferenc dr. m. tisztv., XTV. Gyarmat-u. 7/b. 297-797 Sznna Károly textilnagykere.sk.. V. Wekerle Sándor-u. 9. 117-899 Szana Rezső, V. Fáik Miksa­it. i*. 329-351 Szana Zsigmond ny. ig., V. Rudolf trónörökös-téri. 315-192 Szána Zsigmond sfltőmester, VI. lzabella-u. 79. 111-670 Szanatórium gyógyszertár, tol. özv. Szendrei Béláné, VUI.Szent­klrályi-u. 22. 188-060 Szanatóriumi ellátást nyújtó egyesület, Vll. Károly király-út 5. 0227-094 Szandál gránltköbánya r.-t., IV. Irányi-u. 6. 182-080 Szandtner Károly és fial első magyar tésztaárugyár. Tésztagyár, IX. 8zvetenay-u. 35. 180-826 Sómalom, X. Horog-u. 4. 149-170 Szandtner Katalin P. K. tiszt­viselőnő, ül. Pnsztaszeri-út 21. 158-355 Szanlszló Jánosné magánzó, V. Csáky-u. 35/b. 493-075 Szánkássy Gynláné, V. Vadász­u. 6. 128-090 Szánkásy Károlyné, XII. Németvölgyi-út 20. 155-408 Szankay János ny. százados, XII. Napraforgó-u. 10. 864-085 Szántai Lajos építőmester, VI. Szondy-u. 9. Ol 12-786 Szántay István máv. felflgy., XI. Kelenföldi p.n. épülete 257-781 Szánthó Antal ny. takptárl fiók pénztárigazg., XII. Györi-út 2/b. 355-524 Szánl ó Elek dr. egyet, tanár­segéd, főorvos, IV. Váci-u. 82. 882-557 Szánthó Gyula dr. ny. Járás- biró, Albertfalva, Jókai-u. 26. 256-159 Szánthó Gyula dr. szántóháxl, ingatlanforg. iroda, V. Váci-út 34. 298-450 Szántbó István bádogos, szerelő, egészségügyi berend., VII Murányi­n. 32. 420-450 Szánthó Klára színművésznő, XI. Avar-u. 4. 457-029 Szánthó Lajos Kispest, Hungáriá­ét sí. 346-907 Szánthó Mária festőművész, n. Darányi Ignác-u. 22. 364-146 Szánthó Sándor m. tisztv., V. Phöaix-u. 4. 126-811 Szántó Aladár müépitö-épitőmes- ter. épitési váll., XII. Margaréta- Ti- 19. 865-764 Szántó Aladár dr. orvos.V. Kál- mán-u. 17. 116-936 Szántó Aladár né Uzv., V. Phönix-u. 6. 827-927 Szántó Albert gépészmérnök, a Popper és SzáDtó vasöntöde és gép­gyár r.-t. ig., V. Pozsonyi út 40. 291-206 Szántó Andor, VII. Szövetség-u. 6. 0425-263 8zántó Antal, VII. Király-u 96. 228-432 Szántó Antal banktisztv. V. Pannonia-u. 18. 329-974 SzántóÁronné fürészporkeresk., Pe8tezenterzsóbet, Jókai Mór-u. 6t. 347-995 Szandál Sándor egyenruházati és felszerelési olkkek szaküzlete. V. Dagály-n. 9/b. 298-147 Szanday István m. kir. hadbiz­tos, ömagv, II. Batthyány-u. 13. 357-605 Szandányl Sándor dr. Röntgen- szakorvos, Vm. József-krt 7. 180-488 Szandányl Zoltán dr. belgyó­gyász szakorvos, Rákospalota, Beller Ijnre-u. 123. 294-361 Szánd a vári István postatiszt, XTV. Nagy Lajos klrály-űtja 208 499-951 Szandel Hermanne őzv. fű­szer- és csemegekereák., VI. Pró­íéta-u. 9. 225-908 Stander Károly országgyűlési számv. ig., n. Olasz-fasor 17/21. 156-266 Szandi János, VII. Nyár-u. 2. 425-060 Szandlcz Fái dr. orvos, VI. Iza- bella-u. 45. 420-914 Szandltz Ernő oki. mérnök, XI. Himfy-u. 1. 258-040 Szandovlcs Rudollné dr.-né, magáuzó, VE. NépszJuház-u. 19. 145-130 Szandtner Béla, a Hazai Bank r.-t. pénztári ig., VII. Damjanich­u. 8. 422-768 Szandtner Béla If J., VII. Bajza­u. 2. 220-782 Szandtner Gyula gyáros lakása, IX. 8zvetenay-u. 35. 182-550 Szántó Artur keresk., V. Pannó­nia u. 22. 129-800 Szántó Béla, VI. Dessewffy- U 25/27. 113-262 Szántó Béla, VII. Wesselényl-n. 2. 427-040 Szántó Bertalan bóröndö3 és bór- diszmüves, IV. Váci-u. 9. 187-530 Szántó Dávid szabómester, vm. Dobozi-u. 23. 340-253 Szántó Dezső, az Adriai biztosító társulat oszt.-fónöke, V. Honvéd­ig 38. 311-475 Szántó Dezső fűszer- és csemege- keresk., V. Csáky-u. 68. 293 -456 Szántó Dezső dr. belorvos, I. Pauler-n. 7. 151-478 Szántó Dezső dr. ffj. ügyvéd (Budapest fővárosi fuvarosok ipar­társulata) VI. Teréz-krt 22. 0111-827 Szántó Ede, IX. Üllói-üt n/is. 0186-483 Szántó Endre, a Hajós és Szántó elektromosgyár r.-t. vezérig., XII. Városmajor-u. 44. 166-488 Szántó Endre András dr. bel­gyógyász és gümökóros beteg szakorvosa, H Margit-krt 81/83. 361-642 Szántó Endréné, sz. Péter Eszter szabónö, V. Csioseri László­u. lő. 498-384 Szántó Ernő,,a Natura Krótakar- mánygyári és Áruforgalmi r.-t. ig., IV. Eskü-tér 1. 180-500 477 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom