A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

L

Liturgia Féldilért kUldhet távlratlevelct ^lo”r4„i“íia M« IHRE LÁSZLÓ virágüzlete" i Fő-u. 353-787 — Liturgia kegytárgy és könyv­kiadó, Missziósbolt, I. Krisztiná­it 127, # 0357-730 Litval, lásd Litvay. Litván fökonzulátns, VII. Rőt- tenbiller-u 36. 425-777 Litván József, XII. Kissvábhegyi­út 13. 166-573 Litván Rudolf Magyar parafa- dusrógyár túl,, VII. Damjanieh- n. 33. 220-986 Lithvay Miklós dr. borszczew- kai, a Magyar Nemzeti Bank fellll- vizsgálója, II. Zárda-u. 41. 366-681 Lltval Antal dr. fogorvos, Újpest, Kassai-u. 23. 295-670 Litvay Olivér dr., XII. Zugligeti­ül 31. 165-924 Litvay Olivérné dr.-né, V. Tátra-n. 22/b. 493-849 Litvay Ödön vitéz. r.-t. ig., v Fáik Miksa-u. 17. 111-582 Litvay Sándor vitéz, kir. büntető- törvényszéki tanácselnök, II Buda­keszi-út 1/b. 357-144 Litzmann Vilmos, XI. Ulászló- u. 18. 257-659 Litzmann Vilmos borbizom., VI. Sziv-u. 80 311-513 Llvald Henrik korcsmáros, VI. Bzondy-ii. 40. 112-657 Lívia harisnya és kötött­áruk, túl. Lits Ernöné, IV. Régi­posta-u. 15. 188-150 Lizák Pál mübutor asztalos, vm. Tormay Cecil-u. 9. 340-391 Lizslnszky Rezső dohány kisárns, XII. Torbágyi-u. 2. 456-874 LJeszkovszky Józsefné hírlap­terjesztő, Hl. Kórház-u. 17. 162-356 Ljnblclc Gusztáv báró, a Nem­zetközi gépkereskedelmi r.t. al- igazg., II. Olasz-fasor 5. 354-170 Ljubtélé Gnsztávné báróné, n. Tulipán-u. 4. 355-877 Lloyd csokoládéárngyár, VI. Löportár-n. 12. 290-289 Lloyd Építőipari r.-t. közp. iroda, V. Vilmos császár-ót 16. 0*181-808 Mintaraktár. V. Kálmán-u. 20. 0114-014 Lloyd filmszínház (Lipótvárosi mozgóképüzem r.-t) V. Hollán­и. 7/7/a. 0111-994 Lloyd Hitelvédő Egyesület к. f.sz., ig. Guttmann Dezső (Ob­jektum r.t.) VII. Erzsébet-krt 27. 0422-153 Lloyd Illatszer ipari és kerésk. váll. cégt. Kovács Teréz, Vili. Baross- u. 59. 137-834 Lloyd szálloda, túl. Müller Ja kab, V. Berlini-tér 7. 325-759 129-014 Lloyd Triestino Tengerhajó­zási r.-t, magyarországi vezér- képviselete (Italia, Adriatica, Tir- renia). Személy- és áruforgalmi iroda, V. Vörösmarty-tór 4. 0*181-995 Lloyd’s Agency Rákos Lajos teng. kapitány, XI. Otthon-u. 10. 0457-1] 6 Lobmayer Géza dr. egyetemi m. tanár sebész lakása, I. Koronaőr­f. 4. 357-134 Sebészeti osztálya (Éjjel a sebész­alorvoshoz kapcsolva) VII. Bzövet- ség-n. 14/16. 0135-565 Lobmayer Iván dr. min. osz­tályfőnök, XII. Diósárok 27. 358-005 Lobmayer Jenő dr. szföv. ny. tanácsnok,V CsáJty-n. 23. 118-094 Lobstein Béla fakeresk., V. Hollán-u. 46. 493-617 Lobstein Leóné dr.-né özv., VU. Rákóczi-út 30. 225-160 Loch Péter ny. á. őrnagy, XIV. Amerikai-út 90/f. 297-057 Lochmajer Györgyné özv., a Glatz András cég túl., Vili. Baross-u. 66/68. 0132-487 302 Locke Jenő magántisztv., XII. Zaj- zon-u. 9. 256-705 LóCzy Lajos dr. egyet. ny. r. tanár, a Földtani intézet igazg., XIV. Steíánia-út 14. 297-045 Loden posztógyár R.T. Albert­falva, Kondorosi-út 8. *258-996 Loehr Hugóné özv. ló vágj/ loehrbaehi, Rozvágyi-Antony Sára szföv. tanítónő, II. Margit-krt 64/b. 366-802 Lóértékesitő szövetkezet, V. Anlich-n. 3. *119-604 Istállója, EX. Mester-u. 70/a. 132-024 LoessI Dezső, a kir. Magyar Egyetemi Nyomda tisztv., IV. Ma- gyár-u. 32. 380-204 Loeszl István dr. ügyvéd, IX. Er- kel-u. 13/a. 389-090 Loewe, lásd Löwe. Loewlnger Ferenc textiláru­ügynökség és nagybani eladás, VÍ. Rózsa-u. 62. 0114-423 Logodl Ágoston m. tj-ztv., XIV. Laky Adolf-u. 3. 499-912 Lógod!»«. 18. száma bérház, túl. Lógodi-u. 18. sz. Házépítő Szö­vetkezet, I. Lőgodi-n. 18. 161-213 Logozsán István női szabó, vi. ó-u. 8. 116-419 Lohász Géza m. kir. postaföfel- ügyelő, XI. Daróczi-út 48. 268-688 Lohász János gép-, szellőzóberen- dezés és lakatosárnüzeme, X. Ger- gely-n. 30. 148-354 Lóimért Károlyné, magyar és külföldi folyóiratokat kölcsönző int., VHl. Kemény Zsigmond-u. 14/16. 836-791 Lohonya Elek vendéglős, XII. Maros-n. 31. 167-544 Lohonyal J. papirkeresk., VI. Vő- rösmarty-n 33. 221-102 Lohr Arnold, VI. Szondy n. 98. 118-916 Lohr Ferenc hangmérnök, XTV. Nürnberg-u. 35. 296-652 Lohr Irma vlrágkeresk. udv. szál­lító, cégtul. Nagy Imre László, H. Fő­u. 8. 353-787 Lohr Mária vegytisztító, kelme­festő. Főüzlet, Vin. Baross-n. 85. 144-302 Gyár és fiókok 130-237 LóhuSttzem,lásd Bpestfőv.Községi lóbnsüzem. Loldin Henrik százados, oki mérnök, Vn. Vilma királynü-út 45 421-370 Lókay Ferenc ny. áll. ezredes, I. Szent János-tér 1. 157-680 Loksa Béla építőmester, X. Cser- kész-u. 34. 148-610 Loksa Imre mészáros, V. József nádor-tér 5. 181-735 Lóky Zoltán dr. postaigazgató, XII. Ugocsa-n. 2. 355-339 Lola kézimnnkaüzlet, túl. T. Péczely Lola, IV. Kecskeméti-u. 3. 384-149 Lomb és fenyőfakereske­delml k.f.t., V. Dráva-u. 16. 0490-718 Lombár István revizor, XIV. Hungária-krt. 198. 222-596 Lombik laboratórlumlelsze» relésl váll., Ambrus Marcell, H Orsó-u. 14/16. 0164-800 Lombos Antal, Hl. Zsigmond király-útja 6. 367-263 Lombos Ferenc Felsőmagyar­országi bánya- és kobómü r.-t. ig., XI. Horthy Miklós-út 57. 468-564 Lombos Lajos künyvkötömester. VI Podmaniczky-n. 24 123-626 Lomnlc Pensló-Étterem, túl. Pecsenyi Irén, XII. Karthauzi-ót 8/a 165-035 165-584 Lomnlczer Emil bőr és cipész­kellék nagykeresk., VI. Vasvári Pál­u. 6. 424-517 Lomnlczy János szállítmányozó, VI. Teréz-krt 22. 0118-997 Lomschftz Károly ny. polg. isk. ig., VI. Felsőerdösor 1. 223-165 Lónál Károly müasztalos. antik- bútorok, IV. Gerlóczy-u. 7.189-577 Lónál Ottó, V. Szent istván- park 25 290-056 Lónárt Györgyné fuvaros, Xin. Róbert Károly-krt 90. 293-941 Lonéarevié-Syposs Ferdi­nánd ny. tüzérezredes, IX. Ráday- u. 45. 186-209 London kalapház, túl. Baki Gyula, V. Szent István-krt 29. 0118-039 London kávéház, tnl. Strasser Béla, VI. Andrássy-út 5. 226-851 226-205 226-632 London Llpót, Boros Elek és Tár­sai társtul., VIII Mosonyi-u. 1. 342-865 Longa Antal pestszentlőrinci magánteinetkezési váll., Pestszent- löritte, Üllői-ót 179. 345-983 Longa Ferenc IfJ. Első Pestszent­lőrinci diszmagántemetkezési válla lata, Pestszentlörinc, Üllöi-űt 113. 145-836 Longauer Elemér építőmester, VI. üteg-u. 87. 493-509 Longaner László, vn Tzabel la­tér 5. 425-591 Longaner Piroska dr. fogorvos, XI. Horthy Miklós-út 39. 469-180 Lonkal és Társa szűcs és szőr- meáruüzlet, IX. Ráday-n. 14. 188-152 Lonkal Géza urad. bérlő, V. Do- rottya-n. lt. 182-763 Lonkal József, a Fiumei Kávé­behozatali Társ. ig., VI. Délibáb- u. 28. 420-509 Lonkal Zsigmond oki. gazda. I. Aladár-n. 6. 167-647 Lontay Béla posta müsz. tan., XI. Mihály-u. 4/a. 257-221 Lón tói Józsel vitéz, m. kir. posta eUenör, X. Strobl Alajos-n. 7. 149-494 Lónyafalvy Ágostonné alezre­des neje, XI, Lenke-tér 5. 268-268 Lónyal Jenőné, H. Bimbó-út 3. 153-740 Lónyal Bezsőné női kalapszalon, IV. Váci-u. 12. 188-719 Lónyuy Gáborné grófné iro­dalmi vállalata, IV. Váci-u. 78/80. 186-063 Lónyay Gáborné grófné la­kása, I. Róka-u. 8/b. 166-827 Lónyay István nagylányai, föld- birtokos, IV. Vörösmarty-tér 3. 182-701 Lónyay kávéház, tnl. Stein Sán­dor. IX. Lónyay-u. 18. 183-038 Lónyay László vitéz, a Hermes magyar ált. váltófizlet r.-t. ig., V. Árpád-u. 7. 127-735 Lónyay Menyhértné grófné földbirtokos, I. Uri-u. 70. 161-583 Lónyay-ntca S. számú bér­ház, IX. Lónyay-u. 3. 382-218 Looping kávéház és bar, Nagy Géza és Tsai b. t., IV. Wnrm-n. 5. 0186-4 95 Loósy Béla József banktisztv., XII. Alma-u. 3. 357-668 Loósy József Viktor m kir. kormányfőtan., Mátyásföld, Apaffv- n. 9. 208-804 Losy Károlyné dr.-né özv., n Szász Károly-u. 4. 154-972 Lósy-Schmldt Ede dr. tudo- mányegyet. m.-tanár, müsz. főtan., a Magyar Műszaki Muzeum ig., XIV. Szent. Domonkos-u. 19. 424-540 Loósz József bádogdoboz és bá­dogáru uagvkeresk.. IX. Hzvetenay u. 41. 349-922 Loparits R. József áll. Tg. tanító, Pestszenterzsébet. Nagy Sándor-a. 27. 347-809 Lopos Gyula sportcikkek, torna­szerek, iskolapadok, játék- és disz- müárukereskedö, sportfizlete és mintaraktára, IV. Váci-u. 27/29. 189-447 Tornaszer-, iskolabntor-és iskolapad- gyár, ül. Bécsi-ót 85. 363-133 Loppner Kálmán né dr.-né magánzó, IX. Thaly Kálmán-u. 50, 133-893 Lopussny István Lfvió dr. kir. ügyész, XI. Bertalan Lajos­it. 24. 469-131 Loránd Andor, IX. Tinódi-n 2/e. 330-652 Loránd Blanka dr. férj. dr. Simonná idegorvos, I. Tigris-n. 6. 154-271 Loránd Dezső gyógyszerész. Hl. Flórián-tér 3. 162-407 Loránd Emil, a Pk. v. b. igazg., V! Akadémia-u. 16. 122-422 Loránd Endre Kronin fogt.ech- nikai laboratóriuma, Újpest, Árpád út 35. 294-445 Loránd és Társa B. T. zsák-, zsineg-, ponyva-, kötélárukeresk., V. Kresz Géza-u. 11. 112-977 Loránd Ferenené vitéz textil­áru nagykeresk., Vi. Laudon-u. 1. 227-232 Loránd György dr., vm József- krt 65. 145-174 Loránd István magántisztv., VH. Thököly-út 21. 228-729 Loránd István tisztv., VI. Lehel­u. 8/a. 290-186 Loránd Jenő cipökülöniegessó- gek, IV. Kossuth Lajos-u. 4. 389-112 Lakása, n. Pázsit-n. 6. 164-244 Loránd Kornélia dr. orvos férj. dr. Léderer Andorné, VI. Podma- niczky-u. 2. 0122-532 Loránd kozmetika, kozmetikai laboratórium és kozmetikai intézet. VI. Mussolini-tér 3. 424-572 Lóránd Lajos dr- leánygimn. ta­nár, VHl. Rákóczi-út 29. 143-556 Loránd Leó dr. gyermekorvos, VII. Damjanich-u. 56. 421-317 Loránd Márton dr., I. Krisztiná­it 24. 351-111 Lóránd Miklós, a Magyar Álta­lános Takptár r.-t. osztályfőnöke, Újpest, Mussolini-u. 6/a. 495-062 Lóránd Ödön és Kuhn Béla láda- kószitö Üzeme, V. Kresz Géza-n. 18. 315-173 Lóránd Sándor irodaüzemi és üzemi szervező, a Powers-rendszer vezérképviselöje, V. Klotild-n. 22. 121-285 Lakása,VH. Király-n. 85. 228-471 Lóránd Sándor dr. rendelő-fő­orvos, szülész-nőorvos, V. Szent Ist­ván-krt 24. 111-615 Loránd Zoltán magántisztv., XII. Bernáth Géza-n. 36. 155-781 Lóránt Aladár olaj- és zsiradék - árukeresk., VI. Benczur-u. 1. 420-939 Lóránt Alfréd, VIH. Népszinház­n. 19. 149-414 Lóránt Andor, VI. Aradi-a. 64. 126-393 Lóránt Antal nagykeresk.,H.Olasz­fasor 4ő/b. 166-286 Lóránt Armand, XII. Tárogató- ót 26/b. 165-805 Lóránt Béla házkezeló, II. Margit- krt 38, b. 166-792 Lóránt Béla ig., IV. Fejér Qyörgy­u. 10. 380-244 Lóránt Ede, V. 8ziget-u. 26. 113-575 Lóránt Emil takarmány- és ter- ménykeresk. lakás,V.Klotild-u. 10/a. 125-040 Lóránt Endre ig., IV Fejér György-n. 10. 180-344 Lóránt Ernő, a Hermes magyar általános váltóüzlet r.-t. ügyv. ig., V. Rothemere-u. 2. 317-532 4 A

Next

/
Oldalképek
Tartalom