A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

bármely európai országba. Bartos Barta Miklós dr. ügyvéd, Pest­újhely, Adria-u. 29. 297-459 Barta Miksa dr. ügyvéd, VI. Király-n. 92. 220-829 Barta Mór fakeresk. (Spitz J.) V. Paunonia-u. 30. 493-986 Barta Mór dr. ny. All. reAlgimn. tanár, VII. Klanzál-tér 11. 227-268 Barta Ödön posztókeresk. lakása V. Vilmos császár-út 8. 185-676 Barta Pál gépészmérnök, V. Phö­nix-u. 4. 111-529 Barta Pál dr. ügyvéd, V. Kossuth Lajos-tér 16/17. 111-655 Barta S. Jenő btous-, ruha- és pon­gyolakülönlegességek gyártása, vm. Népszinbáz-u. 53. 131-653 Barta Sándor, V. Rothermere- n. 23. 115-969 Barta Sándor, a Beimei es fia cég (önökének lakása. VI. Munkácsy Mi- hály-n.,17. 114-106 Barta Sándor biztosítási kárszak­értő (Radó H )V.IjégrádyKároly-o.22. 298-000 Barta Sándor oki. mérnök és Barta István dr., V. Csáky-n. 20. 110-842 Barta Sándor dr., az Angol Magyar Bank r.-t. cégv., XI. Buda­fokiét 9. 259-740 Barta Sándor dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 26. 118-204 Barta Sándorné szföv. polg. isk. tanárnő, XTV. Abonyi-n. 8. 424-912 Barta Sára, a Csiri női divatszalon cég túl., rv. Kigyó-u. 2. 188-611 Barta Simon magánalkalmazott. Vn. Dohány-n. 68/62. 222-113 Barta Tibor, IV. Ferenc József- rkp. 26. 0389-022 Barta Tibor, V. Visegrádi-u. 4. 110-898 Barta Vilmos mésztermelö és téglagyári irodája, VI. Teréz-krt 44. 116-480 Barta, Völgyi és Szegő nem- zetk. szállítmányozók,V Vécsey-u. 5. 113-260 125-799 Barta Zslgmond ékszerész, ezüst- árugyártás. IV. Kamermayer Károly­it. 8. 380-357 Barta Zslgmondné özv. m kir. postasegédellenörnö, VI. Hunyadi­tér ío. 421-009 Bartba A. Dezsöné özv. do­hánykisárus, VIII. Örömvőlgy-u. és Rozgonyi-u. sarok 134-531 Bartba Andor dr. egyetemes orvos, szülész-nőgyógyász és uroló­gus szakorvos. V1H. Rákócziét 61. 140-255 Bartba Béla áll. polg. isk. tanár, Pestszenterzsébet, Szent Imre her- ceg-u. 18. 147-867 Bartba Béla m. kir. rendőr- főtan., XI. Horthy Miklósét 61. 259-237 Bartba Bertalan dr. vitéz, min. titkár. I Bécsikapu-tér 5. 160-213 Bartha-Braun Tibor hegedű­művész, v. lpoly-u. 26/b. 498-057 Bartha-Bures Lipót dr. kir. Ítélőtáblái biró, VII. Aréna-út 64 422-996 Bartba Ferenc kisgőrgényl, festő művész tanár, grafikus, II Vitéz- n. íö/b. 358-194 Bartba Ferenc dr. ig., V. Ko- háry-u. 14. 311-469 Bartba Gusztáv r.-t. ig., vn Pe terdy-u. 39. 421-716 Bartba György dr., a bpesti kir törvényszék elnöke, n. Csalogány- u. 55. 166-362 Bartba György dr. ny. kir. ügyész.Vni. József-krt 34.137-346 Bartba Gyula fűszer, csemege és gyarmatáru, II. Margit-krt 61/53 158-266 Bartba Gyula dr. rendőrfótaná­esős, 1 Széli Kálmán-tér 4. 155-653 Bartba Gyula dr. urológus, szü lész-nőgyógyász, Mabi orvosa, VII Dob-u. 108. 425-708 Bartba Gyula dr. ügyvéd iro­dája, V. Nádor u. 3. 0#182-919 Lakása, V. Klotild-u. 10/b. 114-092 Bartha Gyuláné dr.-né m. kir. postatanácsos özvegye, IX. Erkel­u. 13/a. 182-570 Bartha Imre m. kir gazd. főtan., IV. Kecskeméti-u. 9. 189-604 Bartha István gyógyszerész, a Molnár és Moser dvogéria túl. (Nyári áll.) XII. Loránt-út 15. 165-558 Bartha István gyógyszerész, IV. Magyar-u. 26 387-148 Bartha István motor- és kerék­párzománcozó, VH. Garay-n. 4. 424-516 Bartha István nagyborosnyói. XI. Kende-u 12. 468-371 Bartha István dr. béréi, O.T.i.- orvos-aligazgató,a bőr- és nemibeteg- ségek szakorvosa. VH. Baross-tér 16. 426-911 Bartba János m. kir. vámszaki tiszt, XI. Elek-u. 26. 456-972 Bartha János szobafestő-, mázoló- és fényezömester, VH. Dembinski- u. 38. 220-297 Bartha János dr. kir. főügyész h., n. Ady Endre-u. 1. 152-754 Bartha Jenő dr. dátnokfalvi, fog­orvos, IV. váci-u.’34. 386-353 Bartha Józsel dr. nemes, deési, ügyvéd, IV. Bécsi-u. 8. 0183-230 Bartha József dr. ny. m. kir. postafőig., n. Batthyány-u. 67/69 151-122 Bartha József dr. ügyvéd iro dája és lakása, V. Katona József- n. 10. 120-167 Iroda' 119-909 Bartha Józsefné dr.-né özv. dohánykisárus, IX. Fövámpalota, előcsarnok 185-360 185-475 Bartha Károly dálnokfalvi, vitéz, m. kir. táborszernagy, XII. Bors-u. 2. 155-616 Bartha Lajos m. kir. honv. szv. ig., IX. Hőgyes Endre-u. 3. 382-055 Bartha László dálnokfalvi, vitéz, IV. Molnár-u. 17 380-002 Bartha László műépítész, Vül. Reviczky-u. 4/c. 148-472 Bartha László szárazajtai, vitéz, ny. tábornok, IV. 8emmelweis-u. 4. 189-455 Bartha Margit, Vül. Üllöi-út 16/b. 132-300 Bartha Miklós nagyborosnyói, IV. Régiposta-u. 5. 384-117 Bartha Mlklósné özv. béréi, dohánykisárus, VI. Andrássy-üt 79. 221-485 Bartha Mlksáné kormányfőtan. özvegye, V. Pannonia-u. 61. 293-984 Bartha Pál. XI. Karolina-út 51 256-429 Bartha Pál dr., V. Pozsonyi- ót 14. 119-861 Bartha Richárdné dr.-né özv., II. Ady Endre-u. 30. 358-294 Bartha Sámuel épület- és mü- lakatos, XII. Hidegkúti-út 2/a. 165-999 Bartha Viktor dálnokfalvi, oki. mérnök, m. kir. ny ezredes, 11. Zsigmond király-útja 9. 155-815 Bartáné Sándor Margit, II. Kapás-u. 41. 355-472 Bartáné Székely Margit nöi- ruha- és füzöszalonja, VI. Liszt Ferene-tér 6. 425-464 Bartáky Kálmán kálybásmes- ter, V. Hollán-u. 5. 125-022 Bartal Ferenc textilnagvkeresk., VI. Paulay Ede-u. 1. 829-297 Bartal lllésné dohánykisárus és papirkeresk.. Vili. Vas-u. lí. 130-559 Bartal János,az Első magyarálta­lános bizt. társaság szervezési fel­ügyelője, Hl.Timár-n. 2. 362-440 Bartalis Kálmán lengyelfaivi, ra. kir. huszárörnagy, 10 Eszter­n. 21. 152-125 Bartel Gyula dr. postatanácsos lakása, Kispest, Báthory-u. 32 147-088 Bartel János dr. r. t ig., XII. Virányos-út 23. 164*975 Bartel Teri női divatszalonja, VI. Király-u. 106. 221-716 Bártfal Farkas Samu dr. ügy­véd, VI. Vilmos császár-út 61. 310-880 Bártfal Imre, n. Endrödi Bándor- u. 31. 367-190 Bártfal Lajos, VI. Bajnok-u. 7. 315-066 Bártfay Béla ny. min. tan.. Bu­dakeszi, Kossuth Lajos-u. 10. Tárcsázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 34 Bártfay Gusztáv dr. min. titkár, 11 Batthyány-u. 65. 153-602 Bártfay József. VII. Kisdiófa-u. 7. 226-742 Bárt Sándor sapbakészitó, VI. Király-u 14. 226-346 Barth és fia likőr- és rumgyár, szeszárunagykeresk. Irodája, VII. Oamjanicb-u. 36. 421-354 Barth Fekete Steiner és tár­sai Unió szénsav szikvizgyár és sótüalom társulat, VI. 8zaboIcs-u. 26. 293-898 Barth Ferenc, a Magyar Nem­zeti Bank ny. ig. helyettese, IV. Irá­nyún. í. 189-518 Barth Ferenc IfJ. festőművész egyliázmüvészeti műterme, X. Már- ga-n.6. 348-116 Barth Jenöné postasegédtisztnő, Kispest, Báthory-u. 82. 349-349 Bartha, lásd Barta. Bartheldy Tibor dr. köv. taná­csos lakása, V. Arany János-u. 1. 117-291 Barthodelszky Emil dr., I Tábor-u. 3. 360-541 Barthodelszky Gynláné dr.-né özv., XI. Horthv Miklós­át 79. 257-313 Bartholomaeldesz Béla dr. ügyvéd, VUl Vig-u. 28. 136-201 Bartholomeidesz Ernő m. kir. detektivfelügy., VII. Hernád-u. 35. 222-178 Bartholomeidesz Sándor m. kir. hadmérnökkari őrnagy, oki. gépészmérnök, IV. Reáltanoda-u. 16. 184-536 Bartholy Béla m kir. ny. áll. ezredes, XII. Galántai-u. 10. 353-216 Bartholy Ede villamossági r -t ny ig., II Nagybányai-út 67 365-822 Bartholy Ervinné dr.-né osztályfőnök özvegye, XII. Nárcisz­ig 17. 158-172 Barthonek Károly oki. gépész- mérnök, posta müsz. igazgató, VIII. Szentkirályi-u. 38. 133-822 Nyáron, Pestszentlörinc, Székely- udvarhely-u. 22. Tárcsázza először a *146-674 számot, azután kérje Pestszentlörinc 2-31 Barthos, lásd —Bartos— nevek előtt. Bartbus Irén, az Orsz. magyar kir. iparművészeti isk. tanára. IV Gróf Károlyi-u, 24. 383-179 Bartkó György gépüzeme, XIII. 8zegedi-út 48. 498-374 Bartkó János vas- és faárugyára, XIII. Agyag-u. 77/79 292-157 Bartl Olga, XII. Pilsudsky mar­sall-út 5. 150-537 Bartó Jánosné özv. dohánykis- árus. Újpest, Erkel-u 31. 494-760 Bartócz József, XII. Kléh István- u. 3/b. 158-064 Bartóffy Miklós ny. m. kir. tábor­nok. XI Breznó-űt 70b. 257-048 Bartók Albert dr. tg., XIV.Szén tes-u 5i/b. 296-497 Bartók Béla dr. gyárvezető, V. Gyöngyház-u. 3. 298-722 Bartók Erzsébet,vm. Üllöi-út30. 336-711 Bartók Erzsébet és Bartók Ibo­lya kalap- és ruhaszalonja, V. Pan­nonia-u. 24. 316-033 Bartók Ferenc m. kir. honv. utászfőhadnagy, Pestszentlörinc, Herrich Károly-u. 13. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörinc 52 Bartók Ferenc p. ü. nyugoijas, XI. Edömér-u. 4367/7. hrsz. 459-180 Bartók Ferencné dr.-né kincs tári jogügyi aligazgató özvegye, I Tigris-n. 57. 367-098 Bartók Gusztáv mérnök, ny. müsz. tan., II Margit-krt 64/a. 151-870 Bartók Imre oki gépészmérnök, bites könyvvizsgáló, V Roihermere­ü. 2. 327-891 Bartók Imre, Vll. Erzsébet-krt 54. 222-068 Bartók Imre dr. v. egyet, tanár­segéd. szemorvos. VI. Lovag-u. 16. 124-858 Bartók Istvánné kozmetikai in­tézete, VI. Vilmos császár-út 19/d. 110-942 Bartók Karola áll. kép. oki. zenetanár, akad. elöltész. zongora­tanfolyama, V. Pozsonyi-út 14. 326-185 Bartók László vatelingyártás, Vili. 8ándor-u. 6. 145-281 Bartók Llpótné ny. máv. felügy. özvegye, II. Bem, József-u. 6. 157-383 Bartók Mária, VII. Hársfa-u. 57. 420-887 Bartók Mihály bankháza, V. Ná- dor-u. 14. 121-514 Bartók Mihály lakása, I Attiia- u. 65/b. 360-346 Bartók Pál, IX. Lónyay-u 23. 183-623 Bartók Pál keresk., II. Bem József-u. 6. 155-931 Bartók Rezsőné özv. magátizó, V. Ujpesti-rkp. 6. 117-159 Bartók Testvérek sajt-, vaj-, tojás- és élelmiszernagykeresk., VI. Székely Bertalan-u 29 126-263 Bartók Zoltán, VT Jókai-tér 1. 116-232 Nyáron, 11 Battai-üt 7. 164-854 Bartóky Józsefné dr.-né ny. államtitkár özv.. XI. Horthy Miklós­át 39. 269-098 Bartolfy (Polacsek) Imre asztalosmester irodája, IV Bemmel- weis-u. 19. 187-264 Barton Magdolna oki. középisk. tanár, II. Lepke-u. 40. 164-332 Bartoniek Emma dr. Nemzeti Múzeumi könyvtáros, XI. Mészőly­u. 4 458-746 Barthos Andor dr. szigetbi, cs. és kir. kamarás, I. Alagnt-n. 1. 161-162 Barthos Indár albisi, c. tanker, kir. főig., ny. tanügyi főtan., XII. Városmajor-u. S3. 158-284 Barthos Tivadar szigetbi. cs és kir. kamarás, ny államtitkár, IX. Bakáts-u. 8. 186-549 Bartos Adolf dr. ügyvéd irodája, V. Tátra u. 3 128-379 Lakása 116-271 Bartos Aladár müsz. főfelügyelő, Újpest, Horthy Miklós-ót 44. 295-122 Bartos Aladárné Irmus angol és francia divatszalon. IV Fehér­hajód. 8/10. 380-131 Bartos Alajos korcsmáros, n Margit-krt 3. 151-675 Bartos Andor, a Nasici r.-t. ny. ig., II. Buday László-u. 14. 357-881 Bartos Andorné, V Pozsonyi- út 7. 326-120 Bartos Árpád ny. bankig., VII. Aréna-üt 66. 0421-756 Bartos Béla, V. Aulich-u. 3. 116-119 Bartos Béla, V. Erzsébet-tér 4. 380-483 Bartos Béla autófuvarozó, Újpest, váci-üt 90. 295-219 Bartos Dezsőingatlanforgalmi iro­dája. Ili Judit-u. 4. 162-647 Bartos Dezső ny bankig, bitel- tudósitó irodája, V Csáky-u. 4. 0119-704 Bartos Ernő Színművészeti és Filmművészeti Kamara szerződte- tési osztályvez. lakása, VIII. Tisza Kálmán-tér 14. 130-896 29 Böröndökhöz SCH MOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom