A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózatba bevont környékbeli helységek és azoko előfizetőinek névsora

men azok n levcigtfunoszcKréiignen fennakadhatnak. Mátt/ásföld Puskás András dr. községi orvos Kossuth L.-u. 47. Csömör 12 Simon Ignác kormányfőtan., a Magyar földhitelintézet ny. ig., Simon villa Csömör 7 Szentjóby-Staub Elemér ny. h.államtitkár nyári lakása, Újhegy Csömör 4 Szigeti Andor oki. gépészmérnök, nyáron, Cinkotai-út 2131/a. Csömör 18 Tőkés Gyula dr. szfőv. tanács- jegyző, nyáron, 8zéchenyi-u. 108. Csömör 16 Kispest. Nyilvános távbeszélő állomások; Kispest 1. Hivatalos őrák : 7—21-ig. Kispest 2., 8., 4. és 6. Hivatalos órák: Hétköznap : 8—12-ig, 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap . nem tartanak szolgálatot. (Előfizetőket lásd a budapesti előfizetők között.) Diósd. Az alant felsorolt előfizetők hívásánál. Helyi forgalomban: tárcsázza előszóra #269-837 számot és mondja be a jelentkező Diósul köz­pontnak a kívánt előfizető kapcsolási számát. A központ a helybeli beszélgetéseket közvetlenül kapcsolja. Távolsági forgalomban: a kívánt előfizető neve melletti helység­nevet és kapcsolási számot mondja be. Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat. A postahivatal nyilvános távbeszélő állomásának hivatalos órái: 7—21-ig. Buda vidéki Őszibarack-Ter­mesztők Termelő és Érté­kesítő Szövetkezete- Névte- len-u. (Nyári állomás) Diósd 3 Csendőrkülönitmény pa­rancsnokság, m. kir., Török­bálint Diósd 15 Diósd község elöljárósága, Névtelen-u. 1. Diósd 1 Gömbös Lajos dr. orvos, nyá­ron, Nagytétény. Óhegy Diósd 11 Helmli János műszerész-mester, Diósd Diósd 7 Kék Géza áll. el. isk. igazgató­tanító, Kossoth-u. 26. Diósd 2 Major Miklós vitéz. ny. százados, a m. kir. Külkeresk. Hiv. főfelügye­lője, Szentcsalád-u. 5. Diósd 6 Néma) Ferenc győrszigeti, ny. áll. huszáralezredes, Szent Család- u. 11. Diósd 14 Pessek István dr. orvos, Szent István-tér 368/369. hrsz. Diósd 8 Postahivatal, m. kir., Polónyi u. 75. Diósd 10 Szerető Géza áll. gimn. tanár, Nyáron, Diósd, Balatoni műút, társas- gépkocsi megállója mellett Diósd 16 Színi János benzinkuttul., Érd- liget-Kertváros, Országút, Közvetlenül tárcsázható 469-719 Cljlaky-Holtzspach Ödön dr. ny. szt'őv. tanácsnok, nyáron, Dará- nyi-u. 115. Diósd 5 Mátyásföld. Az alant felsorolt előfizetők hívásánál Helyi forgalomban: tárcsázza először a #297-900 számot és mondja be a jelentkező Mátyásföld központnak a kívánt előfizető kapcso­lási számát. A központ a helybeli beszélgetéseket közvetlenül kapcsolja. Távolsági forgalomban: a kívánt elöf zető neve melletti helység­nevet és kapcsolási számot mondja be Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat. A postahivatal nyilvános távbeszélő állomásának hivatalos órái: 7—21-ig Adorján Ágoston menasági, vitéz, ny. altábornagy, Baross Gá- bor-u. 3. Mátyásföld 1-82 Altai Rezső nyári lakása (Nyári a.) Rákóczi Ferenc-n. 24. Mátyásföld 36 Andaházi-Kasnya Géza dr., Géza-u. 14. Mátyásföld 28 Apagyl Sándor m. kir. postafor­galmi dijnok, Vas-u. 8. Mátyásföld 1-64 Bács Sándor dr. ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos, Horthy M.-u. 17. Mátyásföld 50 Balázs Andor dr. kir. törvszéki bíró, Gara-u. 4. Mátyásföld 1-74 Balog Ármin igazgató, Kossuth Lajos-u. 29. Mátyásföld 1-35 Bencseky János g. őrnagy, Rá­kóczi Ferene-u. 30. Mátyásföld 57 Bencsik Gyula építőmester, Mátyásföld repülőtér építkezése, Repülőtér Mátyásföld 1-37 Benedictné Läufer Böske, Mátyás király-tér 2. Mátyásföld 1-84 Berkovits Béla ny. gyárigaz­gató, Enuua-u. 12. Mátyásföld 68 Bitskey Luiza áll. óvónő, Baross Gábor-u. 18. Mátyásföld 1-04 Blázy János nyug. áll. százados, Kossuth L.-u. 5. Mátyásföld 1-40 Brandis Pál dr. ny. közig, bíró­sági tanácselnök. Nyáron, Barcsay- u. 13. Mátyásföld 1-63 Csathó Gyula repülőszázados, László-u. 39. Mátyásföld 46 Csernyánszky Aladár dr. ny. kir. kúriai biró lakása, Beniczky- u. 17. Mátyásföld 79 Csetey Károly ny. áll. tábornok, Papp-Váry Elemérné-u. 3. Mátyásföld 1-48 Dalnoky Viktor dr. orvos, Arany János-u. 46. Mátyásföld 1-44 Deák Sándorné dr.-né m. kir. állategészségügyi főtan, özvegye, Gróf Apponyi Albert-u. 17. Mátyásföld 1-50 Delmár Richárd, Beniczky- n. 14/16. Mátyásföld 21 Eisler Rezső, a Corsó drogéria túl., Baross Gábor-u. 1. Mátyásföld 1-85 Engel Sándor dr. főorvos nyári lakása, (nyári áll.) Báró 8zurmay Bándor-u. 9. Mátyásföld 76 Farkas Gyula dr. orvos, Kossuth Lajos-n. 9. Mátyásföld 53 Erzsébet királyné Szanatórium. Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák : . Vasárnap és Hétköznap ünnepnap: 8—12-ig, 8—11-ig, 14—18-ig. 14—15-ig. (Előfizetőket lásd a budapesti előfizetők között.) Kelenvölgy. Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák: _,,, y Vasárnap és Hétköznap: ünnepnap: 8—12-ig, 8—11-ig, 14—18-ig. 14—16-ig. (Előfizetőket lásd a budapesti előfizetők között,) Farkas Sándor, a Magyar Érte­sítő felelős szerk.. Arany János- u. 32. Mátyásföld 01-02 Ferentzy József dr. oki. ve­gyészmérnök, müegyet. m. tanár, m. kir, keresk. főtanácsos, Huszár- u. 27/29. Mátyásföld 32 Fraknói Rezső, a Magyar rug- gyantaárugyár r.-t. gyárvezetője, Apponyi Albert-u. 19. Mátyásföld 81 Friesz Jenő dr. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, Bzurmay Sán- dor-u. 11. Mátyásföld 1-13 Frigyer Ferenc sütőmester, Horthy M.-u. 22. Mátyásföld 39 Gibbon Alfréd kertépítő, oki. mükertész, Rákóczi Ferenc-u. 29. Mátyásföld 71 Gőtzl Lipót, a Götzl Lipót Sidol vegyitermékek gyára r -t. vezérig, lakása, Báró Bzurmay 8ándor-u. 5. Mátyásföld 77 Guttmann Emil lakása, Kossuth L.-u. 19. Mátyásföld 7 Hajós Béla alezredes, Huszár- u. 24. Mátyásföld 61 Hajós Oszkár alezredes, Batthyány llona-u. 10. Mátyásföld 31 Hamvai Sándor dr. ügyvéd nyári lakása, hászló-u. 11. Mátyásföld 84 Havas Rezső, a Rádió Újság lap­vállalat igazgatója, Rákóczi Ferenc- u. 8. Mátyásföld 47 Heller József vizvezetékszerelő m., egészségügyi berendező, Horthy Niklós-út 38. Mátyásföld 01-59 Hesslefn Ignác, bankig., Rákóczi Ferenc-u. 15. Mátyásföld 86 Horváth Dezső áll. polg. isk. tanár, Hársfa-u. 4. Mátyásföld 82 Horváth Nándor szföv. polg. isk. tanár, Baross Gábor-u. 45. Mátyásföld 1-11 HölzI Emil (Nyári áll.) Arany Já­nos-u. 37. Mátyásföld 8 Hübner Zoltán tisztviselő, Baross Gábor-u. 36. Mátyásföld 29 Ifjabb Walla József cement- úrugyár r.-t. fiók és tüzifate- lepe, Horthy Miklós-út 82. Mátyásföld 37 Iványi Bertalan min. tan., nyá­ron Bzurmay Bándor-u. 19. Mátyásföld 89 Jablonkay Elemér őrnagy, Pe- jacsevich-parcella 3293/98. hrsz. Mátyásföld 83 Jalcs Ferenc fűszer- és csemege- kereskedő, Horthy M.-u. 24. Mátyásföld 27 Jankó Ágoston nyug. főispán. Paulheim József-u. 1. Mátyásföld 45 Jovánovics Gyula vitéz, m. kir. százados, Szilágyi Mihály-u. 6. Mátyásföld 41 Karlovitz László, az áll. mű­végtaggyár ny. ig., nyáron, Gara- u. 8. Mátyásföld 1-28 Kartal Emil m. kir. kormányta­nácsos lakása, Kossuth L.-u. 3. Nyári áll. (Üzemben V/15—XI/15-ig.) Mátyásföld 44 Kastaly Ferenc máv. mérnök, Paulheim József-u. 27. Mátyásföld 1-42 Kaszás Béla bérautófuvarozó, Horthy Miklós-út 14. Mátyásföld 1-36 Katonai épületek és ható­ságok: Honvéd gépkocsi raktár parancsnokság, Mátyásföld, volt Mágtelep. Közvetlenül tárcsázható #297-320 497-508 Keleti Kornél dr., a Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyár r.-t. vezérig. >yári lakása, Apponyi A.- u. 10. Mátyásföld 40 Kertész Lajosné, Horthy Miklós- út 51. Mátyásföld 1-73 Klopfer Imre, a Cinkotai Fa- és Építőanyag r.-t. igazgatója,Erzsébet- liget-fasor 6. Mátyásföld 16 Kluknavszky Aladár dr.O.T.I.- H.É.V., cinkotai O.T.B.A. orvos, volt kórházi orvos, Ferenc-u. 3. Mátyásföld 1-09 Kosutány Gyula oki. gépész- mérnök, kir. törv. szakértő, autori- zált biztosítási szakértő, Emma- u. 14. Mátyásföld 54 Községi Polgári Leányiskola igazgatósága, Horthy Miklós-út 39. Mátyásföld 1-76 Krasznay József m. kir. száza­dos, Panlheim-u. 23. Mátyásföld 1-66 Krémer Márton lakása, Árpád- u. 5. Mátyásföld 3 Lacsny Árpád folkusfalvi, ny. máv. müsz. tanácsos, Horthy Mik­lós-út 54. Mátyásföld 64 Légierő parancsnokság, m. kir. Repülőtér: 1. honvéd vadász repülőezred, Mátyásföld, Keresz- turi-u. 14. Közvetlenül tárcsázható 296-011 Mátyásföld 1-45 l. rep. fényképészeti parancsnokság Mátyásföld 1-62 Leszik József (Nyári áll.) Liszt Ferenc-u. 12. Mátyásföld 56 Llngel Károly leányfalvi, butor- gyaros, Gróf Apponyi A.-u. 10. Mátyásföld 26 Loósy József Viktor m. kir. kormányfötan., Apaffy-u. 9. Mátyásföld 1**55 Luncz József fűszer csemege­üzlete, Imre-u. 2. Mátyásföld 1-60 Magyar általános gépgyár r.-t. gyártelepe Közvetlenül tárcsázható 297-889 Magyar Értesítő, szerkeszti Far­kas Sándor, Arany János-u. 32. Mátyásföld 1=02 Magyar Köztisztviselők Fo­gyasztási, Termelő és Érté­kesítő Szövetkezet 93. sz. üókárudája, Emma-u. 1. Mátyásföld 42 Magyar légiforgrlmi r -t. (lásd a budapesti távbeszélő előfi­zetők közt.) Markstein Ignác, baromfibizo- mányos lakása, (Nyári á.) Papp- Váry Elemérné-u. 1. Mátyásföd 1-21 Martin Aurél dr. ny. egyetemi nyilv. rendes tanár, Barcsai-u. 21. Mátyásföld 65 Matovics Károly bérautófuvarozó és autómentő vállalata, Horthy M.- u. 17. Mátyásföld 10 Mátyásföld község elöljáró­sága, Kolozsvári-u. 3. Mátyásföld 6 Mátyásföld és környéki rendőrkapitányság, lásd Rendőrség alatt. Mátyásföld Egyesületi Kor­vin Mátyás gymnázium, Mátyás király-tér 4. Mátyásföld 1-70 Mátyásföldi Lawn Tennis Club, Erzsébet-ligetsor 9. Mátyásföld 60 Mátyásföldi Nyaralótulajdo­nosok Egyesülete, Apponyi Al­bert-u. 35. Mátyásföld 1 Pénzkezelő irodája (özv. Zier Ar- pádné) Horthy Miklós-út 29. Mátyásföld 1-94 Villanytelepe Mátyásföld 55 Strandfürdő (nyári áll.) Erzsébet királyné-liget Mátyásföld 34 Mátyásföldi repülőtér par­ság, lásd Légierő parancsnokság, m. kir. Mazóly Géza m. kir. alezredes, Gyár-u. 1. Mátyásföld 1-05 Menyhért Vilmos gyógyszerész, László-u. 6. Mátyásföld 1-27 Meskó Barna vm. árvaszéki ül­nök, Rákóczi Ferenc-u. 31. Mátyásföld 1-20 Milosevics János pü. főtan., v. nemzetgyül. képv., Hunyadi-u. 17. Mátyásföld 75 35* Bőrretiktíiökbör SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom