A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Q - R

lássa el ..liléi is kézbesítendő“ {elírással. Recht Rapoch Jenő dr. bank vezérig., XII. Hieronymi-út 50. 157-811 Rapoch Pál borbizom., VTI. Bajza­u. 8. 222-188 Rápolthy Zoltán oki. gépész­mérnök, liangerösitö váll., gyer­mekkocsik. sportcikkek, I. Krisztiná­ké 145. 367-416 Raposa Margit vendéglős és bor- kcresk.. VII. Akácfa-n. 12. 426-362 Rapp Gáspár szobafestö-és mázoló­mester, Pestszenterzsébet, Kende Kanutb-u. 32|b. 147-443 Rapp Ilona női divatszalon, XI. Horthy Miklós-út 29. 457-418 Rapp S. lakásberendezó, kárpitos és diszitö, IV. Vigadó-tér 1. 181-623 Rappai, lásd Rappay. Rappant Ferene oki. kőműves- mester. építési vállalkozó, vm. Mag- dolna-o. 17. 142-627 Rapaport Samu dr. idegorvos, V Szent István-krt 13. 128-061 Rappaport Béla tözsdebizom., V Vécsey-u. 6. 120-219 Rappaport Bernát fehérnemű- őzem, VII. Garay-u. u. 426-965 Rappaport György, VI. Lovag­it. 15. 116-326 Rappaport J. R. és társa ter­mónybizom. és száll, űzi., V. Bank­it. 5. 115-618 Rappaport Lajos férfiszabó. Vil Nagyatádi 8zabé-u. 41. 422-615 Rappaport utóda Marosi Berta plissé és hímző, IV. Karuer- mayer Károly-u. 10. 182-686 Rappai István dr. orvos, VU.Dam- janich-u. 26/a. 422*738 Rappai Klára középisk. tanárnő, kerámikus lakása, V. Pozsonyi-ót 3. 0325-136 Rappay Mihály ingatlanforg. irodája, Újpest, Arpád-ót 82. 494-057 Ráró Gusztáv cipészmester, Új­pest, Árpád-út 70. 294-152 Ráskal Alfonzné dr.-né özv., Vili. József-n. 4. 135-687 Ráskai Ferenc, XII. Hidegkúti ót 79. 164-293 Ráskay Dezső egyet. m.-tanár, főorvos, V. Arany János-u. 9. 120-893 Ráskay László vitéz özvegye, XII. Márvány-U. 48. 167-670 Ráskay Margit, IX. Mester-u. 5. 332-192 Raskó Aladár vendéglős, XII. Hol­lós-út 2. 365-268 Raskó Gábor szücsmester, IV. Harisbazár-köz 3. 181-143 Raskó István dr. kir. törvény- széki biró, XI. Szabolcska Mihály- u. 7. 259-788 Raskó Jenő áll. vizsgázott fogász, vm. üllői-ót 66/b. 134-092 Raskó Jenőné özv. nyugdíjas, V. Személynök-u. 27. 116-502 Raskó László dr. ügyvéd, VI. Podmaniczky-u. 14. 325-078 Raskó Margit faügynökség, V. Phönix-u. 11. 111-190 Raskó Pál dr., a Magyar Tógazda­ságok r.-t. igazgatója, XI. Zólyom- lépcső 9. 457-726 Raskó Rezső polg. isk. ig., XIV. Tallér-u. 8. 496-852 Rasskó Károly dr. ügyvéd, IV. Mnzeum-krt 7. 381-163 Rásky Ferenc, Fntnra r.-t. tisztv., VII. Vilma királyné-ót 43. 220-360 Rásky Klára dr., 1. Attila-u. 20. 357-808 Rásó Lajos dr. ügyvéd, IV. Veres Pálné-n. 7. 388-100 Rasofszky Júlia móvésznó, V Mérleg-n. 12. 180-749 Rasol vegyipari váll., tnl. László Béla, VI. Király-n. 30. 0426-210 Rásonyl Ármin láda- ég fagyapot-* rendelések felvétele, VII. Akácfa n. 37/39. 227-357 Rásontf Béla postatiszt, XI. Károli Gáspár-tér 3. 457-494 Rásonyl Papp Gedeon szőlő­birtokos. lapszerkesztő, VII. Madách Imre-tér 7. 0227-298 Rásonyl Viktor dr. szfőv. star, hivatali fogalmazó, ÜL Alsó Zöld­máli-ót 15. 152-476 Rassay Károly dr. lakása, n. Bólyai-n. 9. 151-828 Rassay Rezső dr. bonvédorvos, II. Bólyai-n. 9. 156-230 Rasskó, lásd Raskó. Rata autókereskedelmi k.f.t., V. Gróf Klebelsberg-u. 21. 110-359 Ráta! László dr. szfőv. tiszti­orvos, XIV. Thököly-út 104 297-933 Rátái Pál szfőv. irodatiszt, n. Nagy­bányai ót 27. 165-950 Rátay György dr. kir. járásbiró, V. Légrády Károly-u. 11. 490-070 Ráth Ferenc dr. pénzügyi könyv- szakértő, hites könyvvizsgáló, XI. Verpeléti-ót 18. 457-612 Ráth István magántisztv., IV. Aranykéz-n. 7. 380-458 Ráth Kálmán mérnök, orthopädiai üzeme, Vll. Damjanich-n. 7. 425-506 Ráth Tivadar nyomdatnl.. VI. Csengery-u. 33. 225-310 Ráth-Végb Imréné, VI. Bajza- n. 56. 115-419 Ráth-Végh István dr. nyug. táblabiró lakása, XII. Ráth György­it. 26. 153-235 Ráth-Végh Károly, XII. Tor- bágyi-ót 54. 257-194 Ráth Zoltánné dr.-né szfőv. tanítónő, XI. Váli-u. 4. 456-141 Rathlng Ferenc oki. mérnök, építőmester, II. Lepke-u. 33. 365-958 Rathmann Gyula ny. ezredes, XII. Táltos-n. 3. 167-079 Ráth onyi Ákos, VI. Dólibáb-n. 20. 420-065 RáthonyiÁkosné özv., VI. Deli báb u. 20. 220-165 Ráthonyi János ujságiró, az Esti Újság belső munkatársa, XI. Horthy Miklós-körtér 7. 256-314 Rátonyi Imre dr. banktisztv.,XT. Qébics-u. 4/b. 256-881 Rátonyi Zoltán ny. főv. á. eg. tanácsos, V. Kádár-u. 5. 112-439 Ratlnol laboratórium, túl. Haán Béláné özv. ciánozó váll.. VTI. Péterfy Sándor-u. 44. 0228-445 Rational organizáció, túl Ullmann Miklós organizátor, V Nádor-u. 2. 0181-592 Rátkai Béla dr. nv. kir. járás- biró, V. Gróf Klebelsberg-u. 5. 113-359 Rátkai Béláné dr.-né dr. Ro mán Mária szfőv. iskola fogorvos, m. Fajd-n. 2. 150-749 Rátkai Ferene sütödéje, Ü.Retek­u. 4. 153-279 n. Görgey Artnr-n. 24. 367-369 Rátkai Józsei Győri Tcxtilmüvek képv.. V. Hollán-u. 8. 327-491 Rátkai Károly dr., az Esti Knrii szerit., az Uj Főváros felelős szerk., vm. József-krt 26. 0144-307 Rátkai Tivadar cégv., VI. Anker­köz 1. 427-155 Ratkóczy Bódog vitéz, linszár- ozredes özvegye, XII. Zugligeti­ül 49. 164-555 Ratkóczy Nándor dr. orvos, egyet. rk. tanár lakása, XI.'Horthy Miklós-ót 61. 269-446 Rendelése, vm. Üllői-ót 78/b. A) pa­vilion 0141-500 Ratkovszky Ferenc múegyet. m. tanár, a Ganz és Tsa villamossági gép-, waggon- és hajógyár r.-t. igaz­gatója, H. Pasaréti-út 22. 157-884 Ratkovszky Károly min. tan. özvegye, n. Margit-krt 67. 155-092 Ratkovszky Károly dr. oszt. tan., II. Margit-krt 67. 357-907" Rátky István dr. vitéz, m. kir. 2. o. honvéd fötörzsorvos, belgyó­gyász, XII. Istenhegyi-út 4'c. 157-278 Rátky Rosette, Rátky pensió túl., vn. Rákóczi-üt 36. 425-257 Rátonyl, lásd Ráthooyi. Ratsch Sándor, IV. Eskü-tér 7. 181-516 Rátskay Vendel és fia redőny és vasáru üzeme, III. Farkastorki­ét 9. 162-776 Rattinger Lajos autókarosszéria- es kocsigyártó, XIV. Tbököly-út 144. 299-745 Ráttkay 1. Rátkai. Rátvay Imre vitéz, ny. tábornok, XII. Böszörményi-ót 15. 156-291 Rátz, lásd Rácz. Ran Jenő köszénbánya tisztv , V. Szent István-tér 11. 112-563 Ran József tetőfedési vállalata, in. Kerék-u. 16. 362-517 Ranch Iván dr. kórb. főorvos, XI. Szent Gellért-tér 3. 458-700 Rauch Ottó, a Pester Lloyd munkatársa, II. Margit-krt 69. 355-868 Rauch Rezső üvegesmester, tükőr- éstáblaűvegrakt.,Vll. Kisdiófa-u. 12. 426-410 Raucbbauer Antalné őzv. sz. Breslmayer Vilma magánzó, VI. Nagymező-u. 21. 115-866 Raochwerk Béla autóalkatrész- keresk., VIH. Dugonits-u. 4. 135-416 Rauchwerk Jenöné műszaki és olajkeresk., vm. Romanelii-n. 36. 138-813 Raudnltz Lajos gyári képv., n Görgey Artur-u. 8. 167-143 Raner Farkas Wolfgang dr. magántisztviselő, XI. Diószegi­ót 49. 456-780 Rauner .Mihály szállítmányozási váll., V. Szent István-krt 6. 124- 681 Rausch Gyula és Szeitler Rudolf hölgyfodrászata, V. Gról Tisza Ist­ván-u. 5. 182-100 Rausch Gyula urifodrászterme, V Gróf Tisza István-u. 5. 382-000 Rausch Péter eukorkaüzem.VIIl, Lippay György-u. 1. 340-861 Rausch Vilma dobánykisárus, vu. lstván-út io. 427-973 Rauschenberger Gyula mi­niszteri müsz. tau., XII. Virányos­köz 3. 164-463 Rauscher Antal if j. gyorsteher- autó- és lovaskocsi fuvarozása, III. 8zől.őkert-u. 19. 362-512 Rauscher Aurél dr. ny. min. tan., II. Corvin-tér 6. 167-232 Rauscher Bálint úri szabósága, VI. Bajnok-u. 7. 128-049 Rauscher Julianna áll. polg. isk. tanár, n. Corvin-tér 10. 167-458 Rauscher László magánhiv., V. Pozsonyi-út 35. 493-252 Rauscher Ottó m. kir. százados, I. Petrezselyem-u. 17. 167-533 Rausnitz Erzsébet dr., dr. Ráczné orvos, VI Teréz-krt 44. 125- 615 Rausnitz György szűcs, szőrme- kikészítő és festőméster, XIII. Jász n. 103. 290-271 Rausnitz Oszkár keresk., n. Pasaréti-ót 31. 357-528 Rausnitz Tibor, XII. Szendi-u. 2. 358-213 Ráüss Károly dr., a m. kir. Orsz. Közegészségügyi Intézet ad- junctusa, VIII. Tavaszmező-u. 2. 187-978 Ravasz Árpád dr. ÍVJ. szföv. fogalmazó, XI. Vak Bottyán-u. 8. 256-767 Ravasz Árpádné sz. Dúzs Erzsé­bet o. tankerületi kir. főig. özvegye, XI. Fürj-u. 16/c. 256-919 Ravasz József m. kir. postamű- szaki segédtiszt, XII. Hóvirág-ót 36. 305-298 S Ravasz László cukrász, I. Krisz­ti na-krt 75. 150-234 Ravasz Ottó baukbizom., V. Bank- n. 3. 114-825 Tőzsdeidő alatt, V. 8zabadság-térl7. 122-861 Ravazzlni Angelo festőművész műterme, VI. Lövölde-tér 4. 421-074 Ravtcs József, a Kavics Hermann cég tulajdonosa, VI. Podmaniczky­n. 71. 123-974 Rávnay-Prelninger Tamás dr. bőrgyógyász, egyet. e. rk. ta­nár, VI. Andrássy-út 45. 224-034 Ray Irén postakezelőnő, X. Szál­lás-u. n/b. 348-787 Rayda Frigyes dr. orvos, vm. Bcrzsenyi-n. 4. 345-190 Raymond-Whitcomb Inc. képviselete, az Ibusz Idegenfor­galmi, Beszerzési, Utazási és Szál­lítási r.-t.-nál, V. Vigadó-tér 2. 0*180-820 Rayon fonalkereskedelmi k.f.t.,V, 8zéchenyi-u. l.J 19-010 Rázga Zoltán serfözőmester, X. Maláta-u. 10/a. 148-778 Razgha András dr. belgyógyász, egvet. tanársegéd, n. Fiáth János­it. 16. 151-697 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Razgha Ernő tfj., 1. Krisztiná­ké 147. 366-781 Rázsó Imre oki. gépészmérnök, Kispest, Rózsa-u. 67. 346-803 Rázsó Jenő műbntor- és billiárd- asztalosmester, EX. Angyal-n. 15. 137-106 Rázsó Kázmérné özv. m. kir. dobánykisárus, IX. Lónyay-u. 15. 186-018 Rázsó Manó, V. Tátra-u. 20/b. 129-327 Rázsó Miklós gyógyszerész lakása, VI. Eötvös-u. 2. 424-612 Razsovltz József dr. ügyvéd, Vili. Népszinház-u. 13. 338-607 Reálgimnáziumok, lásd Gim­náziumok alatt. Reáliskolák, lásd Gimnáziumok alatt. Réb János if j. fűszer- és csemege- keresk.. I. Lógodi-u. 49. 161-491 Reéb Miklósné szállítási és fuva­rozási váll.. XIII. Szent László-u. 52. 290-390 Rebenwurzl Salamon és Izidor r.-t. ortb. kóser szalámi­gyár. Gyár és iroda, VTI. Kazinczy­u. 41. 223-605 Üzlet, VI. Landon-n. 3. 226-718 Rebenyák István dohánykisárus, vn. Dob-u. 22. 226-210 Rebns vegylüzem, Bérczy Ká- rolyné és Társa, V. Akadémia-u. 20. 0121-450 Rechnitczer, lásd Recbnitzer. Rechnltz nyakkendő és divatcikk kereskedelmi k.f.t.. V. Csáky-u. 16. 127-589 Rechnltz Béla ig. lakása (Rech- nitz Béla és fia) V. Aulich-u. 3. 112-875 Rechnltz Jenő könyvnyomdája, VI. Dessewffy-n. 5. 326-101 Rechnltz Kart dr. nöorvos, vm. József-n. 27. 146-038 Recbnitzer Ernő Metropole tea- süteményüzem főlerakata, IX. Lónyay-u. 18/b. 181-139 Rechnltzer és Bruckner Erzsébet jéggyára, XIV. Nagy Lajos király-útja 175. 0496-828 Recbnitzer István gyáros, V. Koháry-u. 14. Í16-431 Rechnltzer Jenő fűszer- és cse- megekeresk., IV. Harisbazár-köz 5. 188-330 Recbnitzer Rezső dipl. ing. rádiómérnök, V. Pozsouyí-út 1. 329-979 Rechnltzer Sándor lakása, m. 8zemlőhegy-u. 42. 366-856 Recht István dr. egyet, tanár­segéd, V. Fáik Miksa-u. 10.122-072 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Recbt Sándorné szföv. tanárnő, vn. Rózsa-u. 38/a. 228-304 Böröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom