A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - M

Messenger Jó eredménnyel hirdethet o távbeszélő névsorban. ^MÉSZÁROS PÁL H6‘ sp?vRT5e“lAk.,s”»CIAUSTA 389-104 Messenger Központi Boy váll., túl. Farkas Zoltánná, vy. Rá­kócziit 64. 0428-333 Messenger Villám Boy, túl. Herzog Endre, Vili. Rákóczi-út 51. 0135-315 0131-135 Messer Árpád kérésit.,' V. Katona József-u. 9/11. 329-824 Messer Dezső dr. ügyvéd. V Klotild-n. 3. 121-569 Messer Jenő r.-t. íg. lakása, IV. Ferenc József-rkp. 3. 189-419 Nyáron. n.Fenyves-u. 12. 164-718 Messer Miksa bankig, lakása, II. 8zemlöhegy-u. 11. 355-940 Messlk Ödön keresk. tanácsos, XII. Nárcisz-u. 22. 156-475 Messinger Árminné özv., V. Légrády Károly-u. 48. 490-006 Messinger Hugó oki építészmér­nök, II. Margit-krt 29. 167-260 Messinger Búgó dr. ügyvéd, Vili. Szentkirályi-u. 3. 137-832 Messinger Jenő, n. Hadapród u. 8. 364-230 Messinger Józsefné dr.-né özv., X. Család-u. 53. 134-442 Messinger Marcel, n. Bimbó­it 56. 167-279 Messinger Miklós üzletvezető, VII. Aréna-Ót 72. 0422-947 Messinger Mórné knresmáros, Vili. Népszinház-u, 49. 136-641 Messinger Rezső építőmester, XIV. 8tubnyai-u. 8. 296-684 Messinger Zoltán m.-tisztv., V. Szent István-park 17. 493-078 Messinger Zsigmond üvegcsi­szoló és tükürkészitö telep, Vll Kisdiófa-u. 16. 227-479 Messó János káztul., Vili. Baross- u. 36. 143-862 Mester Endre dr. mütösebész. röntgenszakorvos, v. egyet, tanár­segéd, IV. Váci-u. 18. 183-453 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Mester és Kiss építőmesterek, XIV. Szobránc-n. 29. 297-126 Mester Film k.f.t., XIV. Thököly- ót 116. 296-269 Mester Ilona színésznő, vili. Jó- zsef-n. 3. 0 342-958 Mester István oki. épitész, építőmester. XIV. Bzobránc-u. 29. 497-026 Mester István dr., Albertfalva, Kertváros. Prohúszka Ottokár-u. 48. 258-306 Mester János erdőfőmémök, tűzi­fa- és széntelepe, XI. Audor-n. 8. 468-573 Mester Mihály hadirokkant dohánykisárus, Vili. Józseí-krt 41. 142-634 Mesterházi-Nagy László máv. főintézö, X. Fiumei-út 26. 132-699 Mesterházy Gyula textilkeresk., VUI. Népszinliáz-u. 24. 139-537 Mesterházy István dr. ny. tá­bornok, orvos, H. Vérmező-ót 14. 153-534 Mesterházy Jenő áll. tanító­képző int. tanár, XH. Királyhágó­tér 9. 167-042 Mesterházy László dr. 0. T. I. körzeti kezelőorvos,VII.Wesselényi u. 32. 227-440 Mesterházy-Nagy László dr. ny. tábornokhadbiró. XII. Ráth György-u. 28. 167-624 Mesterovits Ivánné m. kir. gaz­dasági főtan, özvegye, XI. Horthy Miklós-ót 10 12. 256-122 Mesterovits Pál dngattyugyürü üzeme. Vili. Baross-u. 80. 143-890 Mesterovits Pál ny. u. kir. rend- örföfelügyelő, XI. Horthy Miklós- ót io/i2. 258-381 Mestltz Arnold tudakozó irodája (Székely I.) V. Bas-u. 27. 111-828 Mestltz Pál lakása, V. Tátra-n. 15. 126-391 Mestltz Viktor dobrotyni, IV. Váci-u. 85. 180-525 Mestltz Vilmos tőzsdebizom., V Bzabadság-tér 14. 124-434 Lakás, V. Kossuth Lajos-tér 14. 124-655 Mész- és mühabarcsárusitó r.-t., V. Kossuth Lajos-tér 14. 120-229 123-075 Meszanek Teréz férj. Reuland Viktorné férfi és női kalapipara, 11. Margit-krt 6/n. 351-727 Mészáros Ádám dr. postafötiszt, Vili. Júzsef-krt 31/a. 140-382 Mészáros Aladárné ny min tisztviselő, V. Klotild-u. 12/b. 325-144 Mészáros Albert dr. máv. ügyész, VI. Bnlyovszky-u. 38. 113-996 Mészáros Andrásné temetkezési cikkek üzeme, Hl.Ürömi-u. 15. 151-488 Mészáros Antal virágkereslt., Pestszenterzséhet, Kossuth Lajos­и. 49. 147-664 Mészáros Béla ny. százados, XII. Kékgolyó-n. 2/c. 158-196 Mészáros Béla dr. bpesti kir törvszéki tanácselnök, n Zsigmond király-ótja 5. 351-830 Mészáros Béláné női kalapsza Ion, XH. Gömbös Gynla-út 1/a 353-242 Mészáros Dezső, vn. Thököly ót 3. 225-370 Mészáros Dezső fémipari к. f.t., xn. Maros-u. 19. 154-536 155-878 Mészáros Endre h. min. tisztv., XI. Vásárhelyi Pál-u. 7. 257-589 Mészáros Endre dr. orvos, VII Garay-u. 4. 424-504 Mészáros Ernő m. kir. posta- felügyelő, Vili Baross-u. 98. 133-418 Mészáros Ferenc gyümölcs- és zöldségkeresk., VII. Murányi-u. 11. 228-367 Mészáros Ferenc hölgyfodrász. Kispest, Szent Imre herceg-ót 26. 349-284 Mészáros Ferenc kerékpár- és kerékpáralkatrész nagykeresk.. Vili Rökk Szilárd-u.14. 137-983 Mészáros Ferenc mükeresk., a Bolymosi képszalou túl., XI. Eszék­u. e/a. 456-389 Mészáros Ferenc volt r.-t. ig. h., V. Pannonia-u. 56. 493-412 Mészáros Ferencné keresk.. Csepel, Zrinyi-u. és Szent László- u. sarok 347-858 Mészáros Ferenené m. kir. postadijnok, Hl. 8zőlö-u. 62/b. 162-314 Mészáros Frigyes ifjj. m. kir. postaforg. dijunk, VIH. Kálvária­tér 2. 135-706 Mészáros Géza szfőv. felsökeresk. isk. tanár, VI. Benczur-u. 30. 220-275 Mészáros György cserepkályhás. VHI. Kemény Zsigmond-n. 12. 349-500 Mészáros Gyula, VHI. Muzeum- U. 3. 149-956 Mészáros Gyula dr., XII. Maros­it- 30. 157-576 Mészáros Gyula dr. várm. tiszti ügyész, IV. Kálvin-tér3. 183-057 Mészáros Gyuláné női divat­szalonja, VI. Andrássy-ót 28. 316-049 Mészáros Ignác áll. reálisk. tanár, V. Visegrádi-u. 17. 122-257 Mészáros Ignác hadirokkant orvosi műszerész, VHI. Német-u. 16. 149-467 Mészáros Imre építőmester, XIV. Hungária-krt 198. 420-201 Mészáros Imre fűszer- es cse- megekeresk., Kispest, Wekerle- telPp, Szent Imre herceg-ót 3. 149-342 Mészáros Imre kelmefestő, vegy­tisztító üzeme, VHI. Rökk Szilárd­ít 39. 143-960 Mészáros Imre női szabó, IV Váci-u. 24. 185-109 Mészáros Imre dr., a Magyar Általános Hitelbank cégv., V. Szé- chenyi-u. 1. 129-017 Mészáros Irén levélpapír-, boritékkészitö, V. Sziget-u. 25. 493-309 Mészáros István épület- és bú- torasztalos, V Kresz Géza-n. 42. 298-724 Mészáros István m. kir. külügy- min. sajtóelőadó, VIH. Horánszky- u. 8 136-080 Mészáros István szappanfőző zsírolvasztó, XIV. Piliangó-n. 11 297-173 Mészáros István dr. orvos. VIH. Teleki-tér 6. 135-411 Mészáros István dr. rendőrka­pitány, n.Batthyány-u. 32.153-732 Mészáros János fa-, szén- és koksznagykeresk., XI. Halmi-ó. 10. 456-015 Mészáros János ny. csendőr­tábornok, XII. Maros-u. 11. 158-052 Mészáros János ny. h. állam­titkár, I. Lisznyay-u. 11. 153-889 Mészáros János dr. belgyógyász szakorvos, II. Fö-u. 53. 166-052 Mészáros Jánosné Gerlóczy Magda, XII. Gömbös Gyula-ót 35 367-136 Mészáros Jenő festőművész, VIII. József-krt 47 141-702 Mészáros József, IX. Tiizoltó- u. 23. 140-349 Mészáros József hentes. Újpest, Arpád-ót 1. 295-042 Mészáros József kelmefestő-, vegytisztitó-üzeme, V 8as-u. 23. 127-552 Mészáros József vitéz, szíj­gyártó, böröndös és bőrdíszműves VHI Gyulai Pál-u. 4. 138-342 Mészáros József dr., a Ferenc József keresk. kórház külső sebész­főorvosa, VUI. Baross-n. 21. 146-535 Nyáron, XII. Istenbegyi-üt 91. 165-431 Mészáros Józsefné özv. ny. posta s -ellenörnö, XII. Böször­ményi-ót s/a. 367-257 Mészáros Károly, XIII. Reitter Ferenc-u. 10. 498-044 Mészáros Károly máv. műszaki tanácsos, LX. Vaskapu-n. 1. 130-752 Mészáros Károly dr. egyet, m.- tanár, sebészfóorvos, IV. Ferenc ■József-rkp. 20. 381-177 Mészáros Károly dr., lásd Bngár Mészáros Károly dr. Mészáros Károly dr. ny. ál­lamtitkár. VII. Baross-tér 16. 426-901 Mészár os-Komáromy Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank ellenőre, V. Hunvéd-u. 17/a. 319-948 Mészáros Lajos községi élelmi­szerüzem oszt. vez., Pestszenterzsé- bet, Attila-u. 34. 147-946 Mészáros Lajos lakatosmester, XIII. Levente-u. 12. 293-711 Mészáros Lajos m. kir. konzul, XII. Városmajor-u. 57. 358-189 Mészáros Lajos mérnök ig.. n. Margit-krt 15. 167-651 Mészáros Lajos müötvösmester. Vili. Mária-u. 15. 349-859 Mészáros Lajos postafőigazgató, vn. Damjanich-u. 36. 222-888 Nyáron, Rákosliget, XV.-n. 31 Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 1 Mészáros Lajos dr. bodóbaári, Ovszággyül. Napló szerk., V Kár­pát u. 7/b. 293-133 Mészáros Lajos dr. kúriai biró, kormánymegbízott, XII. Rátb György-u. 18. 354-173 Mészáros Lajosné baromfi- és vadkeresk., IX. Vámház-krt-i vásár­csarnok, 22. sz. fülke 386-707 Mészáros Lajosné özv. posia- föellenörnő, XII. Győri-ót 2/b. 151-559 Mészáros László angol ári szabó. IX. Gubacsi-ót 87. 136-938 Mészáros László oki. építész- mérnök, kir. törvszéki hites szak­értő, IV. Fehérhajó-u. 8/10. 380-572 Mészáros László dr. tech. oki. építészmérnök, műegyetemi adjuuktus, XI. Verpeléti-ót 20: 456-664 Mészáros Margit, V. Bálvány- u. 18. 110-624 Mészáros Márton dr. törvszéki biró özvegye, VEH. József-n. 14. 131-111 Mészáros Mihályné dobánykis- árus, VHI. József-u. 51. 131-608 Mészáros Miklós fuvarozási, földmunka és bomokbányá váll., XIV. Bzikszó-u. 4. 499-645 Mészáros Miklós keresk.. Vili. Teleki-tér, 178. sz. bódé 149-453 Mészáros Mlkiósné sajt- és vaj- keresk., n. Szász Károly-u. 5. 155-725 Mészáros Pál női felöltök, cos- tümök és toilettek. IV. Ferenciek- tere 9. 389-104 Mészáros Pál, Terézia mechanikai szövőipar, Újpest, Tó-n. 10. 295-724 MészárosSándorépitőmester, IX. Tompa-u. 14. 133-962 Mészáros Sándor és Wilcsek Jenő bördiszműszalon, V Bécsi-u. 8. 187-143 Mészáros Sándor női szabó. Vili. Aggteleki-n. 2. 344-600 Mészáros Sándor úri szabó, 1 Várfok-u. 8. 351-664 Mészáros Sándor dr., a m. kir. posta ellenőrző orvosa, I. Napbegy- u. 39. 351-788 Mészáros Sándor Gyula dr. orvos, fog- és szájbetegségek szak­orvosa, n. Margit-krt 13. 353-503 Mészáros Sándor László, a Nemzeti Színház ig. titkára, VIU. Aggteleki-u. 16. 337-473 Mészáros Sándorné özv., XIV. Amerikai-ót 40. 499-742 Mészáros Teri, VUI. Üllői-ót 18. 131-532 Mészáros Tibor dr. ügyvéd. V. Visegrádi-u. 6. 127-509 Mészáros Zoltán huszárszázadns. IX. Thaly Kálmán-n. 50. 133*684 Mészárosné Sáfrán Nelly női divatszalon, IV. Kossuth Lajos­it. íi. 180-121 Mészáros! Lajos krómozó és nikkelező üzem, Újpest, Virág-u. 6. 294-320 Mészárosok és Hentesek Ipartestttlete. budapesti, VIU. Rákóczi-tér 2 0130-277 * 0132-275 Vágottborjuvásár, IX. Soroksári­ét 58. 0134-787 Marhahusvásár 0131-879 0145-257 Mészárovits Antal díszműáru, gomb-,óra-,ékszer-.bijouteria nagy­kereső., V. Szent István:krt 24. 124-049 Mészárovits Ferenc autófuva- rozó. Budafok', Apponyi-ót 12. 269-709 Meszéna Ernő oki. gépészmér­nök. XI. Mészöly-n. 7. 259-905 Meszéna Ferenc, a Pesti Magyar Kereskedelmi bank cégjegyzője. 11. Ostrora-u. 19. 166-801 Meszes Manóné özv. olaj- és zsiradéknagykeresk., VI. Eötvös­ii- ifi- 316-071 Meszlény Jenő oki. gépészmér­nök, ILI. Szeréna-ót 13. 155-769 Meszlényl Emii dr. min. o. tan.. IX. Kinizsi-n. io. 382-377 Meszlényl István máv. müsz. tan., VI. Teréz-krt 56. 115-041 312 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom