A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - M

Matolesy Matolcsy Attila m. hír. vámszaki tanácsos, XI. Horthy Miklós-út 53. 257-449 Matolcsy dr. vitéz, Korona gyógy­szertára, túl. vitéz dr. Matolcsy Károly, vm. Calvin-tér és Baross-u. sarok, Muzeum-krt 18. 139-825 Matolcsy Imre ny. százados, Pestszentlőrinc, Akácfa-u. 5. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-21 Matolcsy Kálmán dr. szföv. tiszti ügyész, XI. Budaörsi-út 4/10. 257-053 Matolcsy Károly dr. vitéz ny. üuszárőrnagy, l. Dőbrentel-o. 12. 153-009 Matolcsy Mátyás dr.országgyftl. képv., IX. Lónyay-u. 17. 186-534 Matolcsy Tamás dr. Operateur, sebészorvos, X Magyarok Nagy­asszony a-tér a. 143-436 Matolcsy Zsigmond ári szabó, VIII Sándor u. 27. 138-125 Matoltsy Elek zilahi, tüzér­ezredes, I. Attila-u. 83. 161-376 Matos Lajos dr. orvos-fogorvos, H. Görgey Artur-u. 38,'a. 157-087 Matovlcs Károly bérautófuvarozó és autómentő vállalata, Mátyásföld, Horthy Miklós-u. 17. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 10 Mátra Idegenforgalmi, házi­ipari, mezőgazdasági és állatértékesitő szövetke­zet, IV. Veres Pálné-u. 81. 382-369 Mátra-kőr ős vidéki egyesült helyiérdekű vasutak és a vele együtt igazgatott vasutrészvénytársaságok központi ügykezelési irodája, n. Szi­lágyi Dezső-tér 1. #150-030 Mátra szálloda, túl. Marvarics Ferenc, VI. Paulay Ede-u. 52. 424-730 Mátraházi József gépjavító- műhely, mozigéplámpaház és pet­róleumfőző gyártás, VII. Peterdy-­u. 8. 220-925 Mátrai Antal és Társa r.-t. Tüzoltószer,rapid-kut, faszijkorong- és gép, létragyár, XIII. Lomb- u. 34/36. #299-055 Városi lerakat, VI. Teréz-krt 22. 121-533 Mátrai Edith női ruhaszalon, V. Légrády Károly-u. 8/10. 498-679 Mátrai Gáborné dr.-né özv. magánzó IV. Deák Ferenc-u. 17. 381-120 Mátrai Gyula dr., az Óröklmádás lelkésze, B 0 K. Oe. ügyv. lg. (Csak este 1/29-ig hívható) IX. Bok- réta-n. 35. 141-597 Mátrai István magánzó, vn. Ma­dách Imre-tér 1. 223-485 Mátrai Lajos ny. iparmüv. isk. tanár, XI. Eszék-u. 9/11. 258-682 Mátrai László dr. egyetemi könyvtári segédőr, XI. Daróci-ót 17. 256- 758 Mátrai Nándor, vm. Vajda Hu- nyad.u. 17. 138-255 Mátrai Nándorné füzökészitö, Hl. Bécsi-ót 88. 162-838 Mátrai Sándor hírlapíró, vm. Beniczky-n. 3. 134-795 Mátrai Zoltán vasmüves és mü- lakatos üzeme, IX. Erkel-u. 9. 189-137 Mátray Árpád gyógyszerészeti és kozmetikai cikkek képv.,VI.Izabella- u. 48. 420876 Mátray Dezsőné vitéz, szfőv. tanítónő, XI. Orom-n. 18/a. 257- 522 Mátray Ferenc m. kir. csendőr­őrnagy, XII. Györi-út 1. 158-393 Mátray Lorant gyárig., VI. Andrássy-ót 94. 116-774 Mátray Olga, IX. Mátyás-u. 18. 185-030 Mátray Sándor dr. szfőv. árva­széki ülnök. IV. Molnár-u. 27. 184-608 Mátravtdékl szénbányák r.-t.. V. Deák Ferenc-u. 10. 381-508 381-545 Közönséges belliin pénzt küldeni tílOS ÉS KOtKŐZHÍOS. Matskási, lásd Macskássy nevek után. Matta Sándorné özv. hölgyfod rász, V. Pozsonyi-ót 46. 499-358 Matta Zoltán honvéd huszárszá­zados, IV. Kaas Ivor-u. 10. 182-676 Mattanovlch Árpád oki. mér­nök, máv. mósz. főtanácsos, II. Ady EDdre-u. 1. 152-620 Mattanovlch Géza posta músz. tanácsos. VI. Nagymező-n. 54. 111-811 Mattay Imre áll. isk. ig., min. ein. szakreferens, X Pongrácz- ót 17. 148-104 Matteine ciánozó- és féregmente- sitő váll. Mandl és társa, VI. Király- u. 16. 0227-632 Mattesz Mihály élöhal, konzerv és gyümölos keresk., vm. Luther­u. 2. 345—037 Mattey Gyula t., n. Zsigmond ki- rály-ótja 6. 152-009 Mattiassich Ferenc szfőv. tisztv., oki. közgazda, VI. Vilma ki­rálynő ót 82. 220-266 Mattion! Jánosné özv. ny. áll. óvónő, n. Meeset-u. 8. 353-629 Mattos Ágoston bádogos és viz- vezetékszerelő, Újpest, Szabadkai­u. 21. 495-086 Mattusch Konrádné özv., VII. Rákóczi-ót 6. 423-207 Mattusehek, lásd a Matnschek ne­vek előtt. Mattyasovszky Emil m. kir. fő- erdőtan.,VI. Rózsa-u. 71. 129-852 Mattyasovszky Gyula, XIV. Fürész-u. 77. 499-666 Mattyasovszky Jenő dr. főv. s.-fogalmazó, XI. Albert-n. 42. 256-117 Mattyasovszky Károly, XI. Horthy Miklós-út 11/13. 456-669 Mattyasovszky László, V. Fáik Miksa-u. 9. 119-573 MattyasovszKy László és Nagy József antójavitó üzeme, XIII. For- gách-u. 17. 292-736 Mattyasovszky László ny. kir. főmérnök, II. Fő-u. 37/b. 166-075 Mattyasovszky László oki. mérnök, V. Fáik Miksa-u. 2. 0110-016 Mattyasovszky László dr. ma- gáutisztv., IX. Tompa-u. 20. 135-634 Mattyasovszky Lászlóné do­háuykisárus. IX. Mester-u. 37. 138-417 Mattyasovszky-Lates Kornél gazd. tan., tőrvsz. hites gazdaszak­értő. XI l.enke-tér 6. 269-449 Mattyasovszky Sándor dr. orvos, VI. Podmaniczky-u. 67. 121-954 Mattyasovszky Vilmosné özv. dohánykisárus.X. Bihari-n. 17. 148-908 Mattyasovszky Zoltánné bá­róné szül. dezseri Rudnyánszky Magda, XI. Mányoki-ót 14. 258-211 Matty asovszky-Zsolnay László vegyészmérnök, XI. 8züret-u. 23. 468-729 Mattyasovszky Zsolnay Lászlóné özv., XI. Horthy Mik- lós-ót 56. 258-031 Mattyasovszky-Zsolnay Ti­bor és társai Zsolnay-fóle ke­rámiai gyárüzem budapesti elosztó- telepe, XIV. Öv-u. 153. 497-526 Matyasovszky Józselné dr.- né, m kir. vámszaki felügyelő neje. XIV. Abonyi-u. 17. 427-418 Mattyók Aladár oki. mérnök, építőmester, XII. Krisztina-krt 10. 167-761 Mattyók Géza máv. főtanácsos, l. Tábor-u. 2. 161-459 Mattyók László nyug. áll. alez­redes, n. Széplak-u. 9. 364-391 Máttyus Sándor szföv. músz. tan. lakása, vm. Baross-n. 20. 146-545 Matyus Béla vas-, festék-, üveg- és porcellánáruháza, Rákosszent­mihály, Serédi Jusztinián-u 27. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 96 Mátyus János lakatos- és műszaki sodronykefe üzeme. XIII. Babér- n. 77. 293-524 Mátyus Jenő ny. isk. ig., EX. Mes­ter-u. 33/35. 132-091 Matula István szföv. segédmér- nők, építészmérnök, XI. Szittya-u. 6. 457-793 Mattusehek RIchárdné özv., szül. Nagy Mária Magdolna, XI. Lenke-tér 4. 456-036 Matnschek Béla dr. mütőorvos, kiin. tanársegéd, IV. Eskü-ót 6 184-419 Matnschek Béláné dr.-né IV. Eskü-ót 6. 188-315 Matuschek Richard oki. gé­pészmérnök, a Fémáru-, Fegyver­es Gépgyár r.-t. müsz. ig., IX. So- roksári-út 158. 138-046 Matusek István autójávitó mű­helye, V. Visegrádi-n. 73. 293-705 Matusik Rezső dr. O.T.I. orvos, alig., IX. Bakáts-tér 9. 180-687 Matnska Erzsébet női divat­szalonja,V. Bálvány-n. 6. 180-757 Matuska Károly. XII. Menkina János-n. 14. 153-554 Matuska Péter rendkívüli követ és megh. miniszter, V. Géza-u. 6. 113-851 Matuska Róza ny. postaellenőrnö, XII. Gömbös Gyula-ót 15. 358-004 Matuskovlch Enure m. kir. hon- védhuszárszázados. Vffl. Kerepesi­ét 49. 336-733 Matuz Lajos dr. orvos, Rákos­palota, Pozsony-u. 23. 494-580 Mátyás Béla m. kir. postahiv. ig. lakása, XII. Királyhágó-n. 2. 157-269 Mátyás György, a Magyar Asphalt r.-t. tisztv.. V. Katona József-u. 20. 326-549 Mátyás Jenő, a Rimamnráuy- salgótarjáni vasmű r.-t. vezérigaz­gató, n. Rnszti-út 6. 151-831 Mátyás Károly posztónagyke- resk., VU. Károly király-ót 13/15. 227-444 Lakása, VI. Andrássy-ót 7. 226-119 Mátyás király UdUlő, tnl. Már­kus Gynláné dr.-né, XII. Mátyás ki­rály-út 7. 365-361 165-373 365-273 Mátyás Lajos bányáig., II. Ár­vácskám. 6. 166-650 Mátyás-pince, Borostyánkői Má­tyás vendéglős. IV. Eskü-tér 7. 183-440 187-496 Mátyásfalvy (Glatz) Erich dr. vitéz, ügyvéd. 1. Attila-krt 2. 152-498 Mátyásfalvy Erich ifj. dr. vitéz, kir. törvszéki jegyző, (nyári áll.) XII. Hidegkúti-út 97'a. 365-829 Mátyásföld község elöljáró­sága, Mátyásföld, Kolozsvári-u. 3 Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 6 Tűzoltóság, Mátyásföld, Piac-tér Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-25 Mátyásföldi Egyesületi Kor­vin Mátyás gymnasium, Mátyásföld, Mátyás ldrály-tér 4. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-70 Mátyásföldi és környéki kapitányság,lásd Rendőrség m. kir. vidéki főkapitányság. Mátyásföldi Lawn Tennis Club, Mátyásföld, Erzsébet-liget- sor 9. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 60 Mátyásföldi Nyaralótulajdo­nosok Egyesülete Mátyásföld. Mátyás király-tér 4. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1 Pénzkezelő irodája (özv. Zier Ar- pádné) Mátyásföld, Horthy Miklós­ét 29. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-94 Villanytolepe, Mátyásföld. Apponyi Albert-n. 35. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 55 Strandfürdő (nyári áll.), Mátyásföld, Erzsébet királyné-liget. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 34 Mátyásföldi repülőtér parság, lásd Légierő parancsnok­ság, m. kir. Mátyásfy József vitéz, repülő alezredes, XI. Szent Imre herceg­ótja i. 269-023 Matyasovszky, lásd Mattya­sovszky. Mátyássy Jenő ny. postaiötiszt, VI. Nagymező-u. 52. 319-890 Mátyássy Zoltán dr., TV. Bécsi­u. 1. 382-347 Mátyássy Zoltán dr.máv. fogal­mazó, XI. Orlay-u. 3. 456-569 Mátyásy Zoltánné özv. posta ségédellenőrnö, 1. Mátrai-n. 5/7. 367-545 Matyi Sándorné angol és francia nőiszabó, Vili. Szentkirályi-u. 49. 149-746 Matykó János m. kir. posta müsz. ellenőr, Rákospalota, Botond-u. 26. 294-360 Matyóka János hádogos- és sze­relőmester, VII. Károly király-ót 21. 226-152 Mátyus. lásd Máttyus. Matzák Rezső fogtechnikai labo­ratóriuma, fogtechnikusmester, VÖ. Nagyatádi Szabóu. 37. 422-965 Matzhold L. A. amerikai hírlap­író, XI. Hegyalja-ót 28. 257-401 Matzke Károly dr. m. kir. közig. biró, n. Fő-u. 28. 155-071 Matzkó, lásd Maczké. Matzner Károly, a Fox film r.-t. ngyv. ig., ű. Érmelléki-u. 5. 166-004 Matzner Ottó fatermelö és fa- keresk., lakása, XII. Szamos-u. 6 355-778 Irodája, V Vígszínház- u. 5. 114- 173 Maueha Rezső dr. kisérletügyi ig., egyet. ni. tanár, II. Ostrom- u. 29. 152-773 Maugsch Gyula szobrászművész, X. Százados-ót. művésztelep 138-659 Mauks Endrénédr.-né farkas- falvi, I. Pauler-u. 14. 157-551 Mauks Károly dr.. ny. Mávag főtan, főorvos, XI. Ábel Jenö-u. 6 456-242 Maukseh György dr., XII. Némétvölgyi-út 12. 152-967 Maultasch Vilmos kötél- és zsi- oegárukeresk., VI. Lovag-u. 18. 127-512 Maurer Antal pilisborósjenői kő­bánya váll., Ili. Hunor-u. ótí. 162-736 Maurer Armand Teleki gyógy­szertár túl. lakása, VEH Erdélyi- u io. 149-756 Maurer Béla sportüzlet, sportáru- készifés, IV. Duna-u. 3. 180-109 Maurer Ferenc szobrász. VII. Damjanicb-u. 32. 220-332 Maurer Ferenc dr. szföv. üzemi főtanácsos, XIV. Szent Dofflonkos­n 19. 227-714 Maurer Gyula ny. államtitkár, II. Várfok-u. 12. 154-218 Maurer István tennisraket javító műhelye, tennis-és sportcikkek szak- nzl., VI Teréz-krt 2/4. 224-894 Lakása. III. Kavics-n. 17. 358-304 Maurer László fiiszerkeresk., XIII. Váci-ót 190. 493-641 Mauthner Adolf magánzó, VII. Kazinczy-u. 41. 422-475 Mauthner Alfrédné özv., VI. Lendvay-n. 13. 110-530 XII. Bodakeszi-űt 75. 164-099 Mauthner Dezső oki. gépészmér­nök, Vili. Visi Imre-a. 7. 144-101 Mauthner Ferenc jánoshegyi, r.-t.-ig., II. Csopaki-u. 6. 150-528 Mauthner, János jánoshegyi, magántisztv., VI. Lendvay-u. 13. 115- 829 Mauthner Nana, n. Fő-n. 4. 157-026 Mauthner Nándor dr. egyet, tanár, IV. Ferenciek-tere 4. 185-405 f 306

Next

/
Oldalképek
Tartalom