A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - L

Lindenfeld Csoportos távbeszélgetéssel I jnrJnn»ná»tinl Technikai veayianuagoh. Gyógyáruk Linaner Udllld V., Alkotmány-u. 23. Tel: 119-418, 119-427 női fehérnemű szalon, zsebkendő különlegességek, IV. Apponyi-tér 5. LINOLEUMS HAAS t.-i VII., Tel.: Rákóczi-út 24. 224-418, 224-689 Lindenfeld Zoltán bői bizomá­nyos, VI. Panlay Ede-n. 8. 426-014 Lindenmeyer Antónia szföv. gimn. tanárnő. Hl. Podolin-út 12. 162-940 Linder László ékszerész, arany­műves, II. Zsigmoud király-útja 3. 353-837 Lfndmayer Béla dr. ny. klr. ügvész, n. Bem Júzsef-n. 6. 355-951 Lindmayer Gyuláné özv. bor­termelő, TV. Veres Pálné-u. 10. 182-664 Lindmayer János vendéglős. YTH. Losonci-u. 1. 130-229 Lindmejer Károly Ifij. hentes és mésziiros, Rákosszentmihály, Tisza István-u. 34. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 58 Lindner Albert dr., V. Kál- mán-u. 10. 122-836 Lindner Albert Viktor dr. ügy véd, V. Kálmán-u. 10. 120-021 Lindner Arnold r.-t. ig., II. Olasz­fasor 4. 154-397 Lindner Dániel vegyiterinékek nagykeresk., V. Alkotmány-u 23. 119-418 119-427 Raktára, X. Schuster János-tér 1 148-239 Lakása, V. Alkotmány-u. 20. 123-250 Lindner Ernő ináv. müsz. főta­nácsos, rendőrhatósági műsz. szak­értő, XI. Karoliua-űt 34. 268-653 Lindner Gusztáv, V. Győngybáz- u. 8. 498-795 Lindner Gvula szföv. isk. ig.. Hl. Bécsi-űt 171. 162-726 Lindner Istvánná, XII. Agárdi­át 1 6. 151-380 Lindner József dr. vegyészeti nagykereskedő. IX. Tüzoltó-u. 51. 131-852 145-017 Lindner Leó r.-t. ig., n Olasz­fasor 13/15. 150-996 Lindner Manó és fia inübutor- gyár, iparművészeti iroda, IX. Tüz­oltó-u. 5i. 130-690 Lindner Mária ny. szföv. taní­tónő, ii. Fö-u. 53. 351-665 Lindner Oszkár dr. ügyvéd la­kása, VI. Teréz-krt 40/42. 112-975 Lindqvist Kar in, XI. Daróczi- út 26. 457-626 Lindtner Károly M. F. T. R. főfel­ügyelő, I. Döbrentei-u. 15. 358-088 Lindwurm György építőmester, XTV. Qyarmat-u. 36. 497-798 Lindwurm Józsel id. kőműves­mester, ép. váll., XIV, Nagy Lajos király-útja 224. 296-470 Lindwurm Józsel lfj. építési vállalkozó, XTV. Kalocsai-út 73. 297-058 Ltnecky Bernáth, a Dohány­utcai templom főkántora, VU. Holló­it. 4. 227-481 Ltngauer Sándor dr. főispán, XII. Gömbös Gyula-u. 5. 154-353 Llngel Fakereskedelml Vállalat, túl. ifj. Lingel János leányfalvi, épület- és asztalosfa- anyagQk, Eternit pala és cső, vala­mint mindennemű építési anyagok telepe, Hl. Árpád fejedelem- útja 66/67/68. 362-314 Városi iroda, VI. Benezur-u. 15. 0420-163 Lingel János ffj. leányfalvi, kereskedelmi tanácsos, repülőgép és repülögépalkatrészek képvise­lete és lakása, VI. Beucznr-u. 15. 420- 163 Lingel Károly leányfalvi, bntor- gyáros. Mátyásföld, Gróf Apponyi Albert-u. 10. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 26 Lingel Károly és Fial, Első magyar faáru- es bútorgyár köz­pontja. Este 6 órától, vasárnap és ünnepnap a portás, VII. Rózsa-u. 4/6. #425-315 Központja, este 6 órától, vasár- és ünnepnap, Dingel János főnők lakása 425-314 Központja, este 6 órától, vasár- és ünnepnap, Dingel Károly főnők la­kása 224-127 Lingsch Béla modell- és ortbopád- cipészmester, VI. Teréz-krt 5. 224-710 Lingua Kiadó* és Könyvke­reskedelmi r.-t., V. Vilmos császár-út 12. 0180-619 Linguaphone Institute hondon gyártmányainak magyarorsz. kizá­rólagos egvedárusitója dr. Bárdos Dezső, vm. József-krt2. 0330-734 Linhardt Alfréd dr. egyetemes orvos, VII. Damjanich-u. 40. 421- 355 Ha nem felel: Orvoshivó *186-980. Linhardt Antal kiadóhiv. ig., Kispest,Damjanich-n. 6. 349-240 Linhofter Jolán tisztviselőnő. V. Szemere-u. 19. 316-127 Lini János dr. rk. lelkész, n. Fő n. 77. 153-909 Link Ferene hentesmester, Csil­laghegy; Mátyás király-n. 38. 363-545 Link Lajosné özv. ny. posta s.-elleuörnő, XI. Wolf Káro!y-út 80. 457-025 Link Llpót rubanagykeresk., Vli Rákóczi-űt 62. 425-969 Linka Sándorné hentesmester neje, VI. Perdinánd-téri piao 8. pavilion 290-143 Linke Károly úri divat és kalap- üzl., n. Margit-krt 51/53. 158-268 Linkesch Margit m. kir. posta dijnok. Rákosliget, XIX. utca 4. Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 41 Llnksz Jenő dr. ügyvéd, Osztr. magyar államvasuttárs. ny. ig., VI. Munkácsy Mihály-u. 4. 420-143 Linoleum alap, viaszosvászon, börvászon, szőnyeg- és gumiáruk szaküzlete, Fischhof és Reichmann, V. Szent István-krt 19. 0128-879 Linoleum burkolási váll. Neu- mayer Dípót utóda Inselt Sándor, VL Anker-köz 3. 0226-807 Linoleum burkolási vállalat Ungár Fülöp, — Bazilika mellett — V. Vilmos császár-át 18.0125-924 Lintner Antal dr. oki. vegyész- mérnök, XII. Zugligeti-út 22/a. 165-308 Lintner Károly url szabó, V. Visegrádi u. 9. 327-906 Lintner László lendvai, épület-és poriálasztalosmester, VI. Gróf Zichy Jen6-u. 39. 122-340 Llnum-Tausslg Sámuel és fial lenfonó és szövőipar r.-t.,v. 8as-u. 20/22. 0#115-310 Fonógyár, XI. Karolina-dt 17. #268-895 Linz Rezsöné özv. szobafestő és mázolómester, VIII. Mária-u. 10. 138- 791 Linzer Margit, IX. Mester-n.33/35. 149-949 Linzer Margit ilenczfalvi, II. Füge- u. 2,0). 355-349 Linzer Mór nyomdaigazgató, VI Gróf Zichy Jenö-u. 30. 316-567 Llontas Constantin, a bpesti gö­rög kir. követség sajtóig., opera énekes, VII. 8zöveiség-u. 10/12 421-665 Lipcsei László rajztanár, III. Zsig- rnond király-űtja 10. 366-899 Lipcsei Vilmos női divatáruháza, IV. Apponyi-tér 4. 187-070 Dakása, XI. Orom-n. 10. 259-973 Lipcsey Árpád bilkei, ny. min. tanácsos, Zsigmond király-útja 24. 151-952 Lipcsey Kálmán, a Steinbrenner Kér. János kath. imakönyv és nap­tár képv., vm. József-u. 3. 139- 817 Lipcsey László dr. ügyvéd, 1. Pauler-u. 7. 152-905 Llpesey Lászlóné min. tan. özvegye, XI. Szt. Imre herceg- útja 70. 256-537 Llpesey Leóné özv. m. kir. postamester, XIV. Ráskay Dea- u. 44. 296-791 Lipcsey Loránd vitéz, ezredes, a parlamenti őrség parancsnoka, n. Fő-u. 6. 352-327 Lipcsey Márton bilkei, vitéz, tá­bornok, II. Margit-rkp. 25/b. 166-423 Lipcsey Miklós dr. bilkei, ügy­véd, XII. Nagyenyed-u. 16. 155-877 Lipcsey Pál dobánykisárus, vn. Holló-n. 10. 427-998 Lipcsey Pál és Typri János szer­szám- és gépműhelye, X. Állomás u. n. 0148-020 Liplnszky Jenő múasztalos. vm. Thók Endre-u. 35. 131-691 Llpkay Gyula szfőv. müsz. főta­nácsos, XI. Horthy Miklós-át 30. 258-103 LIpl József látszerászésfotőszak- üzlete, Pestszenterzsébet, Kossuth Dajos-n. 31. 147-434 Llpner C. üveges és képkeretezö. üveg- és porcellánkeresk., Újpest. István-út 9. 294-204 Llpner és Tausz épületfakcresk., Vm. 8zeszgyár-u. 8. 131-023 Főraktár és Őzv. Tausz Dipótné cég túl. lakása. XIV. Thőkőly-út 145. 496-724 Llppner Károly nagyszentmik- lósl, oki. építészmérnök, Székesfő­városi mérnök, XI. Kovászna-u. 4/a 256-065 Llpnlk Sándorné női szabósága, II. Zsigmond király-útja 12. 353-982 Lipóczy Margit női kalapüzlete, rv. Eskü-út 3. 184-216 Llpót távbeszélő központ, m. kir., lásd Távíró és távbeszélő alatt. Llpótb Ferencné özv. dobány­kisárus, VL Mozsár-u. 7. 115-810 Lipótvárosi butorszállltó és fuvarozó k.f.t., V. Csáky-u. 26. 291-074 Lipótvárosi Casino Budapest. Központja, V. Zrinyi-n. 5. #182-850 382-386 Iroda #181-830 Nyáron, VI. Vilma királynő-út 46/48. #423-136 423-133 Margitszigeti sporttelepe (Nyáriáll.) III. Szent Margitsziget 124-593 123-008 Lipótvárosi fonál- és textil- kereskedelmi r.-t. Függöny-, kézimunka-, szőnyeg- és fonalnagy- keresk., V. 8zent István-krt 25. 126-498 Lipótvárosi gyógyszertár, túl. Pártos Dászló, V. Gróf Tisza István-u. 7. 181-382 Lipótvárosi Gyorsíró- és Gépiróiskola, ig. Kökény Dajos országgyül. gyorsíró. V. Vilmos csá­szárát 64. 114-103 Lipótvárosi Mozgóképttzem r.-t. Dloyd filmszínháza, V.Hollán- u. 7/7/a. 111-994 Lipótvárosi-park 25. sz. bér­ház, V. Szent István-park 25. 490-172 Lipótvárosi pensló túl. Grosz- man Miklósné, V Szent István- krt 1. 115-593 Lipótvárosi polgári kaszinó, V. Szent István-krt 18. 113-350 Lipótvárosi sporttelep, túl. Singer József, V. Pozsonyi-út 27. 293-064 493-064 Lipótvárosi Társaskör, V Szem István-krt t. Taghivó és vendéglő 117-538 Elnökség és iroda 118-294 Lipótvárosi vtzgyógylntézet, lásd Farkas vizgyógyintézet, vezető­orvos dr. Farkas Endre. Lipovnlczky Gábor r.-t. tisztv., X. Ihász-u. 30. 148-113 Lipovnlczky Szevér aranyérem­mel és koszorúval kitüntetett zongorakészitő, a m. kir. törvszék hites szakértője, VII. Rákóczi-út 34. 225-410 Ltppai Dezsöné vegytisztitő- üzemi alkalmazott, V. Hollán-u. 9. 311-410 Llppal Ferenc dr., vm. Sándor- u. 27. 132-287 LIppay-AImússy Artur dr. nemes, m. kir. fötőrzsorvos. I. Krisztina-krt 165. 155-621 Llppay Gyula villamossági váll., Vili József-krt 55. 138-785 Llppay Imréné özv. vitéz, do- háuykisárus, Kispest, Szent Imre hereeg-útja 97. 146-882 Lippe Ede dr. orvos, H. Olasz­fasor lid). 353-739 Lippe Ernő dr. belgyógyász or­vos, VI. Aradi-u. 29. 121K)34 Lippe Imre gyógyszerész, Rákos­szentmihály, Rákosi-út 96. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 69 Lippe Jenő dr., II. Olasz­fasor ll/b. 353-934 Llppleh Elekné koroughi, ny. min. tan. özvegye, XI. Szent Imre herceg-útja 86. 456-004 Llppleh László koronghi, szföv. mérnök-gy., XI. Edömér-n. 6. 456-603 Llppner, lásd Dipner. Llppovitz György és Székely Gyula hites könyvvizsgálók revi­zori irodája, VI. Sziv-u. 47.117-446 280 női fehérnemű szalon, zsebkendő különlegességek. IV. Apponyi-tér 5. »Xiixkg^ex>ie

Next

/
Oldalképek
Tartalom