A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - G

Géczy Mióta nyomtatvánvliaii az elöngomott szöveg e célra iwitvolmgyott Géezy Béla gnramszeghi, m. kir. tüzérszázados, IV. Bzerb-u. 8. 383-023 Géezy Éva, am. kir. Operaház tagja, V Vilmos császár-út 16. 0184-194 Géczy Ferenc dr. állatorvos, XIV. Erzsébet királvné-útja 96/a. 499-660 Géczv György, V Holián-u. 3. 125-529 Géezy György m. kir. százados. II.' Hjdegkuti-út 23. 164-529 Géczy József dr. gyakorló ügy­véd. II. Csalogány-u. 53 158-232 Géczy Kálmánné garamszeghi, ny. tábornok özvegye, XI. Budafoki út io/a. 259-028 Géczy Kálmánné özv.magánzó. VI Andrássy-út 4. 110-905 Géczy Miklós garamszegi.ménes­kari százados, XI. Fadrnsz u 6. 457-692 Géczy Pál, V. Személynök-u. 16. 0123-239 Géczy Pál ny. BSzKRt. főszám­tan., XII. Bernáth Gézán. 7­353-893 Géczy Sándor vitéz, m. kir. ezredes, II. 8zalag-u. 8/10. 154-895 Gede István m. kir. honvéd alhad- biztos lakása, XI. Nedecvár-n. 8. 468-190 Gedényiné Farkas Ilona, Gamma r.-t. tisztv., XI. Fadrusz­n. e. 468-743 Gedeon Aladár textilkereske­delmi váll., III. Bécsi-út 267. 162-832 Lerakata, V. Bas-u. 7. 182-452I Gedeon Alajos dr. kir. ítélő táblai biró, 1. Budakeszi-üt 1/b. 150-227 Gedeon Béla dr. orvos lakása, VI. Benczur-u. 2. 420-937 Gedeon Benrik,Vül. Baross-n. 88 349-454 Gedeon János, XTV. Kövér Lajos u. 32. 496-694 Gedeon János elektrotechn. váll., VII. Nagyatádi Bzabó-u. 33. 421-987 Gedeon Jánosné,VI. Vörösmarty- u. 36. 128-718 Gedeon Marcell, V: Pannonia- u. 58. 493-880 Gedeon Ödönné, VI. Andrássv- út 118. 128-3441 Gedeon Róbert dr. belgyógyász OTBA körzeti orvos, X. bungária- krt 16. 143-297 Ha nem felel: Orvoshlvó *186-986 Gedeon testvérek bornagy- keresk., VII Bzövetség-o. 9. 0224-470 Gedeon Tihamér vegyész főmér­nök, XI. Kököicsin-u. 18. 256-083 Gedey Géza dr. kir. járásbiró. XI. Kruspér-u. 3. 457-426 GedÖ Árpád dr. kir. közjegyző­helyettes, Vll. Erzséoet-krt 39. 0422-307 GedöBéla dr. ügyvéd, Vll. Rózsa­it. 40/a. 228-487 Gedö Simon dr. gimn. tanár. n. Fillér-u. 30. 367-759 Gedöváry Frigyes vitéz, I At- tila-krt 26. 154-761 Geduldiger Búgó bélyegzőgyára, VI. Vilmos császár-út 17. 122-895 Geduly Lajos vitéz, ecetszesz­gyára, Rákospalota, Kinizsy-n. 42. 294-120 GefVerth Károly dr. orvos, kli­nikai tanársegéd. Pestszenterzsébet Nagy Bándor-u. 70. 147-455 Gegus Dániel nv rondörfökapi tiny h., II Hattyu-u 2. 355-765 Gegus Gusztáv ipartársnlati titkár, VII. Rottenbiller-u. 27. 225-327 Gegus Imre dr. kir. törvszéki biró. II. Lupény-u. 12. 164-974 Geher János, a Pénzintézeti Központ főrevizora, II. Battai- lépcsö 12 365-951 Géherné özv. Vastagh Anna ny. áll. tanítónő, Pestszenterzsébet. I. Baross-u. 20. 347-658 Gehl Miklós m. kir. postafőtiszt, j XIV. Dorozsmai-u. 3. 499-798 Gehlhöuser Henrikné özv. magánzó, Vili. Baross-u. 45. 132-371 Geiger Adoll szobafestő és má­zoló, Vll. Erzsébet-krt 21 422-341 Geiger Andor faügynök. Vll. Wesselényi u 60. 425-045 Geiger Antal divatámkeresk., XIV. Kerepesi-út 30. 499-961 Geiger Árpádné női ruha model lek, VI. Andrássy-út 23. 223-021 Geiger Béla festék, vas, háztar­tási és piperecikkek. Újpest, Nap­u. 1. 295-686 Geiger Benő malomberepdezési cikkek váll., XIII. Gömb u. 36. 291-438 Geiger Dezső ny. kúriai biró, XII. Orbánhegyi-út 3. 355-780 Geiger Dezsöné toll és paplan- keresk., I Krisztina-krt 34. 153-027 Geiger Ernő vésnök, Vll Wesse lényi-u. 24. 223-758 Geiger Ferenc vendéglős, XII. Gömbös Gyula-út 83. 456-894 Geiger Gyula m. kir p ü. könyv­szakértő. 11. Szász Károly-u. 4 357-574 Geiger Gyula dr. lakatosüzeme, Vll Királv-n 23. 226-317 Geiger Gyula dr. szfőv. fogal­mazó n Fő-u. 26 157-258 Geiger Búgó szfőv. ny. s. hiv. ig., V. Erzsébet-tér 4. 180-545 Geiger Imre r.-t. ig., n.Alvinci- út e. 154-979 Geiger István oki. építészmér­nök, i. Attila u. 83. 160-536 Geiger István dr. fogorvos. Vll. Erzsébet-krt 53. 421-934 Geiger Jenő lakása, V. Alkotmány­it 25. 111-398 Geiger Kató kalapszalon, IV. Ferenciek-tere 4. 183-452 Geiger Mórné hangszer- és sport­áruk nagykeresk. és külfödi gyári képv . V. Légrády Károly-u. 9. 498- 646 Geiger Rezső dr. ügyvéd, VI Király-u. 102. 221-854 Geiger Richard festőművész mű­terme. V. Szent István-park 3. 499- 380 Geiger Samu dr. ügyvéd, Vili. Baross-u 4 141-244 Geiger Sándorné, Gizella szalon, IV. Ferenciek-tere 9. 384-363 Geiger testvérek gummiáru­szaküzlet, IV. Szervita-tér 10. 180-604 Geiger Vilmos keresk. iroda, V. Mérleg-u 2. 383-502 Geiringer Bertalan dr. ügy­véd, V Személynöb-u. 9/11. 120-216 Geiringer Ernő, a Pester Lloyd rendőri rovatvezetője, VI. Horn Ede u. 13. 113-536 Geiringer Lajos. IV. V’ámház- krt 16. 382-028 Geiringer Miksa, a Bodor és Geiringer acélárugyár k.f.t. bel­tagja, Vili. Nap-u. 10. , 144-759 Geiringer Mór kávépörkölö, Vll Dob-u. 37 423-957 Geiringer Mórné vegytisztító, kelmefestő és eőzmosóda (Frey Zs.) VII.Nagyatádi Szabó-u 50.428-574 Geiringer Ottó. V. Légrády Ká­roly-u. 26. 291-144 Telep, V Vág-u. 7. 298-487 Geiringer Ödön Géza accumu­lator és villamos szerelési váll., IX. Káday-u. 47. 385-559 Geiringer Sándorné özv., V Csáky-u. 49. 499-826 Geisler, lásd Geiszler. Gelssner Gusztáv hentes- és cse- megeiizlete, IV. Prohászka Ottokár­u. í. 186-710 Geist Gáspárné özv.. VI. And rássy-út 123. 220-805 Nyári lakása, XII. Bndakeszi-út 38 164-589 Geist Gyula, I. Döbrentei u. 16. 357-503 Geist Gyuláné özv., 1. Döbren tei-u. 16. 153-623 Geist József műsz. tisztv.. V. Ka­tona József-u. 5. ÍJ1-435 Geister I. Bermann ágytoll- keresk és gőztisztítás. VII Thököly­Út 14 225-366 Geiszler István, VILI. Bándor- u. 36. 136-671 Geiszler József dohánykisárus, XIII. Országbiró-u 17. 290-782 Geiszlinger Béla autójavító, autószerelömester,' IX. Viola u. 84 133-912 Geiszlinger László autószerelő. Vili. Tavaszmező-u. 7. 144-837 Geittner és Rausch. 1. Központi iroda. 2. Műszaki és szerszámosz­tály. 3 Hauptner és gazdasági osz­tály 4 Konyha és háztartási ősz tály. 5. Sport-, és egészségügy 6 Anyagátvétel és szállítás VI. And rássy-út 18. 122-877 Gelb Ármlnné takarmány- és ter- ménykeresk., Vili? Karptenstein­u 2/b. 332-087 Gelb és Pollák női kabátkon­fekció, IV. Károly király-ö 16. 189-065 Gelb Ferencné kerékpár, tricikli- készítés, alkatrészek, gumik rak­tára, VII. Dob u. 48. 228-146 Gelb Franciska csemegekeresk., n. Olasz fasor 57. 154-042 Gelb Herman hat. eng. villany szerelési váll., IV. Károly király­át 6. 186-771 Gelb Imre keresk., VI. Hajós­u 16/18. 122-095 Gelb István textilrészletkeresk., VI. Lehel-u. 17/d. 293-260 Gelb Malvin élővirágterem. IV. Muzeum-krt 23/25. 185-375 185-609 Fiókjai; IV. Váci-u. 1/3. 386-396 VI. Teréz-krt 10. 120-007 V. Szent István-krt 24. 112-080 Naeter Lujza, VI. Andrássy-út 5. 0122-855 Lakása (Btern H ) IV. Muzeum krr 41. 0180-007 Gelb Sámuel divatárukeresk., VU1 Baross-u. 127. 335-761 Gelb Sándor ablaktisztitási és ta­karítási vállalat, IX. Borávos tér 6 0130-192 Gelber Ftilöp, XIV. Bzentmihályi- út 20 499-864 Gelbmann Miksa papirmache- reklámcikkek gyára és diszitési vál I XIV. Nürnberg-u. 26. 299-949 Gelcz József födi ászmester,V. Ko- háry-u. 2. 110-651 Geldner R. üvegcsiszoló, hajlító tükröző és di8zmü-üvegezö gyárír IX. Tüzoitó-n. 22. 330-997 Geldrich János dr. egyetemi magántanár, gyermekorvos, Vili. József-krt 36. 130-499 Ha nem lelel : Orvoshivó *186-986 Nyári lakás (nyári áll.) XII. Tün­dér-u. 11. 165-452 Géléi Gyula gyógyszerész lakása. VII. Damjanich-u. 18. 422-210 Gelel Vilmos art divatüzlet, VI. Andrássy-út 43. 224-460 Geleji Gézáné, Jaulusz Ilona dr tanár, n Gárdonyi Géza-út 42. 151-258 Gelencsér Miksa dr. ny. m. kir. közegészségügyi felügy., volt szem­klinikái egyetemi tanársegéd lakása és szemorvosi rendelője: d. e. és d. u. Vili. József-krt 14. 131-361 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Gelenczei Emil dr. árellenőrzég orsz. kormánybizt. hiv. revizora, XII. Győri-út 14. 157-931 Geleta István uradalmi főintézö, oki. gazda, VI. Rózsa-u. 64. 116-239 Geleta József dr. ügyvéd IV. 8zerb-u. 8. 382-513 Geletáné Zora Iby, IV. Váci- u 78/80 _ 184-754 Gellei Jenő festék-, háztartási-, piperecikkek szaküzlete, V.Vise­grádi-u 18/b. 124-099 Geilén Ferenc gell énfalvi, Pesti Hazai Első Takptár pénztárosa, VH1. Népszinház-u. 33. 136-906 Geilén Ida külűgymin. kezelőnő, IX Bakáts-u 1/3. 184-549 Geilén Józsefné özv. gellén- falvi, IX. Bakáts-u. 3. 183-106 Geilén Zsigmond gyapjú-, szővet- és bélésáru gyári lerakata, V Bál - vány-u. 15. 117-535 Gellér Gábor Lajos dr. ügyvéd, Vili. Aggteleki-u 4. 337-480 Geller József udvari könyvkötő utóda Kauser Árpád, IV. Váci-u. 70. 185-003 Gellér László, V. Pozsonyi-út 19. 315-121 Gellér Leó, V. Pannónia-u. 30. 499-277 Gellér Pál dr. ügyvéd, V. Pozso- nyi-út 38. 498-380 Gelléri Géza gabonabizományos, V Hónvéd-u. 22. 123-257 GeUéri Jenöné dr.-né, V. Klotild-u. 12/c. 122-927 Gelléri József, a Budapesti pénz- szekrénygyár cégtnl., 111. Timár­o. 24. ' 0362-375 Gelléri Miklós dr. ügyvéd. V. Géza-u. 5. 129-898 Gelléri Mórné özv. magánzó.V. Wekerle Sáudoi-n. 22. 312-798 Gelléri Nándor keresk., Rákos­palota, Rákos-ót 86. 294-278 Gelléri Sándor dr. ügyvéd.vn. Erzsébet-krt 15. 422-369 Gelléri Zoltán keresk., n. Kü- küilő-n. 11. 164-206 Gelléri Zoltán és Tsa termény- nagykeresk., IX. Boroksári-út 44, 146-460 146-469 Gellért Adolf fuvaros,Vlli. Pobozi- u. 25. 145-074 Gellért Aladár férfifehérnemüké- szitő, Hl. Vörösvári-út 113. 362-519 Gellért Armand igazgató, VI. Teréz-krt 8. 424-204 Gellért Áron dr. ügy véd, VI. And­rássy-út io. 123t154 Nyáron, n. Orso-u. 43. 164-586 Gellért Benő, V. Vilmos császár- út 26. 325-082 GeUértCsepregi Jenő ok 1. kohó­mérnök, a Beocsini cementgyári nnió r.-t. ig. lakása, I. Tigris-u. 6. 355-540 Gellért Dezső oki. gépészmérnök, VI. Felsöerdösor 10. 221-307 Gellért Edéné dr.-né ny. detefe­tivfőtelügy. neje, VI. Vörösmarty- u. 36. 116-112 Gellért Elemér dr.m. kir. egész­ségügyi főtan., kórh. sebészföorvos, XII. Pagony-u. 7/a. 152-820 Gellért Endre oki. középisk. tanár, Vli. Damjanich-u. 25/b. 221-530 GeUért Endre, Rádió-Atelier és lakás, n. Bajvivó-u. 1- 366-812 Gellért Ernő rádió-, villainossági- és gramofonkeresk., Ili Tavasz­u 13 362-437 Gellért Ervin biztosítóintézetek szakértőié, VI. Révay-u. 22. 114-543 Gellért Ferenc magánzó, V 8ziget-u. 2. 310-901 Gellért-garage, túl. Budapesti Automobiljavitó r.-t., IV. Váci-u. 81. 0*180-840 Gellért gyógyfürdő és szálló, lásd Szent Gellért gyógyfürdő, szálló és éttermek. Gellért György banktjsztv., VT. Andrássy-út 77. 221-172 Gellért Gyuláné, szül. dr. Pü- , redi Lili gyermekorvos, Hév. felügy. neje, ha nem felel: 259*224 hivandó, XI. Horthy Miklós-út 96. 268-048 Gellért Gyuláné özv. Ujiani mész-, tégla-, cserép-, cement- és hetonáru telepe, LJ Bócsi-nt 113. 163-276 Gellért Hotel, Geilén szálló, XI. Szent Gellért-tér 1. 0*268-800 Gellért I. bádoeos es szerelő, VIII. Népszínház u. 16. 338-604 Gellért Ignác és tsa r.-t. Hűtő­telepek- ésjéggyárak épitővóllalata. VII. Damjanich-u. 36. 420-384 Gellért Ilona női divatszalon. Vll. Wessolényi-u. 61. 423-015 i 146

Next

/
Oldalképek
Tartalom