A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

Fazekas a Magyar Felelonantomala Részvénytársaság *110 050 hím állomásának kell bejelenteni. Farkas Sámuel ny. m. kir. áll vasgyári főfel ügy., II. Margit- krt 50/62. 157-598 Farkas Sándor, XIV. Thökőly- Út 84. 297-484 Farkas Sándor, a m. kir. Opera- ház magánénekese, XI. Breznó- út 11a. 456-857 Farkas Sándor, a Magyar Érte­sítő felelős szerk., Mátyásföld, Arany János-u. 32. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-02 Farkas Sándor cipőgyár! képv., V. Koháry-n. 16. 113-526 Farkás Sándor cukrász, IV. Ka- mermayer Károly-u. 3. 189-276 Farkas Sándor ingatlanközvetítő. Kispest, Báthory-u. 11. 346-850 Farkas Sándor kalapüzeme, V Deák Ferenc-tér 1. 381-012 Farkas Sándor mérnök, vas­öntöde és gépgyár, VHI. Erdélyi­q. iö. 133-698 138-347 Lakása, VII. Damjanlch-n. 58. 221-235 Farkas Sándor ny. tábornok, V. Pozsonyi-út 24. 293-855 Farkas Sándor szobrászművész, IV. Kristóf-tér 2. 386-686 Farkas Sándor textil- és műszaki keresk., VI. Kmetty-u. 18. 115'003 Farkas Sándor tisztv.. VI. Szondy-u. 54. 116-412 Farkas Sándor vitéz, m.-tisztv., XI. Vincellér-u. 29. 256-685 Farkas Sándor dr. m. kir. köz- igazgatási bírósági tanács jegyző. V. Katona József-u. 9. 119-960 Farkas Sándor dr. ny. Bhév. felügyelő, XTV. Korong-u. 37. 496-316 Farkas Sándorné magánzó, IV. Ferenciek-tere 2. 380-037 Farkas Sándorné magánzó, V Légrády Károly-u. 9. 290-052 Farkas Sándorné sz. Marton Gitta, XII. Felbő-u. 3. 165-353 Farkas Szabó Géza ny. főispán, IX. Ráday-u. 26. 185-429 Farkas Teréz füszerkeresk., Új­pest, Liszt Fereno-u. 21. 295-047 Farkas testvérek kő- és könyv­nyomdája, VI. Lovag-u. 17. 122-232 Farkas bajos cógtnl. lakása, VI. Lo­vag-u. 17. 0311-412 Farkas Tibor papirkereskedő, IV. Kecskeméti-u. 8. 381-079 Farkas Tibor posztó-, szövet- és bélésárukeresk., V. Vilmos császár­át 4. 380-172 Farkas Tibor Imre banktiszt­viselő, V. Gróf Tisza István-u. 18. 381-099 Farkas Vilma ny min. 1. o iroda- főtiszt, VII. Damjanich-u. 19. 220-955 Farkas Vilmos, a »chopper J 0 r. -t. ig., IV. Piarista-u. 4. 0188-963 Farkas vízgyógyintézet vezető orvos dr. Farkas Endre, V. Báthory­u 3. 126-438 Farkas Zoltán, I. Lőgodi-u. 65. 160-849 Farkas Zoltán filmösszeállitó. Kispest, Petőfi n. 89. 349-290 Farkas Zoltán nagyjókai, l At- tila-u. 23. 161-142 Farkas Zoltán dr. ügyvéd, X. ÁI- lomás-u. 18. 148-821 Nyároo (V. 1 —IX. 30-ig) XII. Kakuk- üt 4. 366-248 Farkas Zoltán llj. dr. ügyvéd, spanyol követségi jogtan., V. Fáik Miksa-u. 24. 0120-131 Farkas Zoltán Lajos dr. ügy­véd, IV. Szép-u. 4. 188-606 Farkas Zsigmondné özv., n. Margit-rkp. 38. 157-074 Farkass Elekné áll. tanítónő, Vili. Tisza Kálmán-tér 14. 136-259 Farkass Gabriella győri, föv. testnevelő tanár, II. Margit-krt 34. 153-063 Farkass Jablánczy Ferenc dr. m. kir. pénzügyein, min o. tan. II. Margit-krt 31 33. 355-575 Farkass Jenő dr. vitéz, szer­kesztő, I. bógodi-n. 6. 860-526 Farkass Kálmán h. államtitkár, IV. Veres Pálné-u. 34. 184-084 Farkass Kálmán ifj., IV. Veres Pálné-u. 34. 384-559 Farkass Róbert malomig., I. Mikó-u. 3. 360-461 Farkass Sándor oki. gépészmér­nök irodája, IV. Veres Pálné-u. 34. 0184-084 Lakása 384-084 Farkaslalvi Imre, szföv. gimn. rajztanár, El. Szilágyi Dezsö-tér 1. 367-282 Farkasfalvy Kornél áll. gimn. r. tanár, IX. Mester-u. 11. 132-707 Farkasfalvy Sándor dr. min tan.. VEI. József-krt 35. 136-133 Farkasfalvy Zslgmond vitéz, ny. áll. ezredes, II. Ady Endre-a 1. 154-704 Farkasházi Győző dr. gyer­mekorvos, poliklinikai tanársegéd, V. Csáky-u. 8. 112-431 Farkasházy Menyhért dr. or vos, ideggyógyász, n. Kis Rókus- u 39/a. 352-565 Farkasházy Miklós festőművész, XII. Városmajor-u. 24. 366-674 Farkashidy József ny. ezredes, V Légrády Károly-u. 43. 298-653 Farkass, lásd Farkas. Farkasvőlgyi-féle villamos- ipari és gépgyár r.-t. gyára és közp. irodája, XIV. Kövér Lajos­u. 52. #297-235 Farkasvőlgyi István szföv. müsz. főtiszt, IX, Üllöi-út 116/a. 137-331 Farm Mezőgazdasági Szövet­kezet, IV. Váci-n. 65. 186-438 Farmos Ödön, Hl. 8zőlő-u. 12. 162-216 Farnadi Edith zongoraművésznő (Farnadi M.) VI. Nagymező-u. 8. 0424-977 Farnadi Endre fatermelő fomér raktára. VII. Wesselényi-u. 49. 421- 270 Farnadi János épület-, bátor-és portálasztalosmester, Pestszenter- zsébet, Jósika-u. 46. 347-892 Farnadi Márk bankbizom (Far­nadi E.) VI. Nagymezö-u. 8. 424-977 Farnady Károly dr. alezredes- hadbíró, íl. Hunyadi János-út 17. 153-563 Farnos Eszter zilahi, illyefalvi Lőte Lajosné főszolgabíró özvegye, n. Margit-krt 7. 166-922 Farnos Ilona dr. zilahi, egyet tanársegéd, gyermekorvos. IX. Üllői-öt 121. 143-909 Farszky Anna kötöde, V. Thurzó- köz 4. 293-707 Fás Dezső, H. Fő n. 4. 358-289 Faseio Itallano „Domenico Serlupi“, IV. Pázmány Péter- tér 6. 186-456 Fáskerty Ferenc, a Hermes Ma­gyar Alt. váltófizlet r.-t. cégvez., XI. Budafoki-út 17. 456-284 Fasor gyógyszertár, tnl. Hajdú József, VI. Lövölde-tér 5. 420-960 Fasor sporttelep, Rosenberg Miksa. VH. Damjanich-u. 24. 422- 740 Fasor szanatórium r.-t., VII. Vilma királynö-üt 9. #427-555 Fasorievang. esperes! és ma­gyar lelkészt biv., lásd Eyang. esperest és magy. lelkészi hiv. Faszénárusitó és termelő vállalat, Kiinger és Társa, V Pannónia-n. 14. 0123-962 Faszénbebozatali k.f.t., V. Do­rottya u. 7. O#180-814 FaszCnbeszerző és értéke­sítő, túl. Pollák Adél, IX. Sorok- sári-űt 138. 133-914 Faszén központ r.-t., V. Árpád- u. 7. 121-959 123-775 Faszén Termelő és Értéke­sítő Szövetkezet, VII Rákóczi­id 8/b. 223-660 Fata Lajos m. kir. posta műsz. főell., EX. Soroksári-út 56. 330-675 Fatelitö r.-t., lásd Salgótarjáni köszónbánya r.-t. Fatér Endre dr. pénzűgyigazg. h., 1. Attila-u. 63/bc. 16Ö-813 Fatér Lajos dr. máv. pályaorvos, X. Hungária-krt 5. Északi főmű­hely telep, 16. ép. 139-270 Fatermelö, Építő- és Fűtő­anyag Kereskedelmi r.-t., XIII. Róbert Károly-krt 96. 291-726 Fatermelö Cs faipari r.-t. (Bélteki uradalom erdőgazdasága r.-t., Alunriniumércbánya és ipar r.-t., Victoria vegyészeti müvek r.-t.) V Kossuth Lajos-tér 18. O# 129-426 Fáth Ferenc dr. szföv. tanács- jegyző, 1 Karátsonyi-u. 1. 351-823 Fáth Gyula, a Bp. Szfőv. Közs. Takptár r.-t. alig., VUL Rákóczi- út íi. 332-008 Fáth Gyula szövött- és rövidáru keresk., TV. Ferenciek-tere 2. 183-642 Fáth Imre dr. Író és Fáth Iinréné dr.-né fnzőszalonja, H. Bem József­u. 12. „ 166-990 Fáth Jenő gépmülielytul , Újpest, Kossuth u. 38. 294-439 Fáth Károly, IV. Ferenc József­ek? 27. 187-567 Fattinger és társa r.-t. bpesti albumingyára. EX. Vágóhid-u. 14/18. 131-875 131-876 Fátyol Csaba selyem-, szövet- és textiláru nagykeresk., V Báivány­u. 22. 115-872 Fátyol Csongor dr. Operateur, szülész-nöorvos, egyet, tanársegéd, VEH. Üllői-öt 78/a. 144-248 Fauser Gézáné dr.-né özv. magánzó, XI. Szent Imre herceg­et ja 60. 256-911 Faust András fuvarosvállalkozó, VI. Jász-a. 150. 493-524 Faust Béla szerkesztő és kiadó, az Apolló szaklap iroda túl., VII. Rákóczi-ót 60. 0224-957 Faust Imre könyvkiadó, VHL Rökk Szilárd-u. 5. 144-313 „Favágó“ Faipari és Fake­reskedelmi k.f.t., V. Sziget- u. 4i. 498-377 Favásárló és eladó k.f.t., V. Légrády Károly-u. 12. 0292-507 Favorit enyvüzem, túl. Weisz Dezső és Alt Sándor. Gyár, IX. Illa­tos öt 25. 135-394 Lakás,VI. Dessewffy-n.41.326-443 Favorit rádió, villamossági váll., túl. Frömmel János (Győző 8 ) V. Tátra-u. 28. 298-002 Favorit reklám- és cégtábla- festő váll., túl. Nagy Nándor, VI. Podmaniczky-u. 18. 117-972 Lakás, n. Retek-u. 3. 15(^748 Favorit vegyészeti és ke­resk. vállalat, túl. Hatzka Ká­roly, Vn. Nagyatádi 8zabó-u. 37. 221-134 Favorit szénsavgyár r.-t., IX. lpar-n. 9. 135-025 Láng József vezérigazgató lakása, XI. Kelenhegyi-út 36. 0268-220 Favorite Pensló, túl. Dabasi­Halász Alfrédné, IV. Petőfi Sándor­u. 16. 380-428 Fái Géza m. kir. kormányfötan., XIV. Abonyi-n. 27. 227-006 Fái Henrik, az Albatros inüsz. papíripar tnl,, VI. Székely Bertalan- u. 26. 119-254 Fáy Adorján dr. orvos, egyet, tanársegéd, VI. Nagymezö-u. 35. 128-183 Fáy Aladár dr. fáji, m. kir. titkos tan., ny. államtitkár, XI.Lejtö-út 25. 259-085 Fáy Aladár Ifj. iparrajziskolai tanár, XI. Lejtö-út 25. 459-085 Fáy Albertné dr.-né özsA dohányzócikkek, papíráru- és iró- szerkeresk.. Újpest, Árpád-u. 55. 495-129 Lakása, IV. Váci-u. 42. 387-009 Fáy András gimnázium, lásd Gimnáziumok alatt. Fáy Árpád és neje Baumgárten Mária, XI. Györők-u. 4. 456-179 Fáy Bálint dohánykisárns, VI. Pet- neházy-u. 35. 291-512 Fáy Baranyay Hilda bodor és sákosfalvi, VIÜ. Vas-u. 12. 132-074 Fáy Béla zinmüvész, V. Kálmán­ig 16. 115-127 Fáy Elemér fáji, vitéz, m. kir. hon véd huszárezredes, H Apród-u. 5. 167-536 Fáy Endre vitéz, számv. tiszt, VIH. Tavaszmező-u. 19. 139-222 Fáy Endre dr. ügyvéd, 1U. Zsig- mond király-ütja 68. B. épület 155-063 Fáy Ferenc dr. fáji, XI. Horthy Miklós út 96. 256-822 Fáy Gyula m. kir. tüzérfőhadnagy, IX. Bakáts-u. 2/b. 389-076 Fáy-Halász Gidáné özv. ma­gánzó, IV. Veres Pálné-u. 10. 383-550 Fáy Ignác gyógyszerész, Nagy­tétény, Fő-u. 65. Tárcsáza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 25 Fáy László oki. mérnök, ny.máv. müsz tan., H. Margit-krt fi4/b. 153-601 Fáy Margit föv. tanítónő, n. Ér- melléki-u. 9. 167-448 Faver Sándorné, n. Bimbó-út 29. 155-665 Fáy kiss Ferenc dr, közkórházi sebészfőorvos, H. Keleti Károly-u. 1. 353-720 Fazakas József dr. szföv. fogal­mazó, vi. Fóthi-út 4/c. 493-162 Fazekas Ákos Ármin, a Ha­senörl Ede cég beltagja, V. Pozsonyi­öt 48. 291-350 Fazekas Alajos reklám- és cég- táblafestö váll., V. Tátra-n. 27/a. 490-182 Fazekas Alajos dr. ny.vm. árva­széki ülnök, Nagytétény, Szent Háromság-u. 5. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény H Fazekas Andorné cukrászdája, V Szent István-krt 18. 118-924 Casino cukrászdája, V. Szent Ist­ván-krt 3. 113-906 Fazekas Andorné füzökészitő. VI. Felsőerdősor 1. 421-058 Fazekas Anna férj. dr. Kulcsár Istvánná, V. Pannonia-u. 21. 117-968 Fazekas Béla dr. szföv. árva- széki ülnök, VHI. Kisfaludy u. 21. 337-469 Fazekas Dezső dr. ügyvéd (Láng B. dr.) VI. Vilmos császár-öt 31. 125-734 Fazekas Ede dr. szföv főállator- vos, IX. Mester-n. 37. 143-588 Fazekas Endre oki. gépészmér­nök, Hásenőrl Ede cégvezetője, V. Pozsonyi-öt 48. 291-415 Fazekas Ferenc kelmefestő és szárazvegytisztitóüzem. Föüzlet, VEI. Lövölde-tér 7. 228-643 Fióküzlet, IV. Királyi Pál n. 18. 380-450 Fazekas Ferenc vízvezetéki és fűtési váll., VIII. József-krt 9. 139-068 Fazekas Frlgyesné antik stylnsn csillárok és kisbútorok keresk., n. Bem József-u. 24. 353-750 Fazekas Géza lakása, VII. Erzsé­bet-krt 34. 221-961 Fazekas Géza m. kir. százados. IX. Sobieski János-u. 85. 333-630 Fazekas Géza uriszabó, IV. Irá- nyi-n. 21/23. 181-571 Fazekas Géza dr. ügyvéd, VI. Felsóerdősor 12. 421-205 Fazekas Gyula dr. ügyvéd, Sas­halom, Horthy Miklós-u. 51. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 5 Fazekas I. Pál uradalmi meg­bízott, VI. Podmaniczky-u. 24. 114-003 Fazekas Imre igazgató, n. Kapás- u. 50. 358-368 Fazekas Imre dr. ügyvéd,» V Alkotmány-u. 15. 125-595 8 113 ► SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom