A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - H

Halász Ahol rádió onn. ott nincsen unalom. Halász János magántisz'tv., vm. Kisfaludy-u. 24. 137-398 Halász János dr. és Bárczy Bol-1 dízsár dr. bárczibázi. ügyvédek, II. Margit-rkp. 15. 151-822 Halász János dr. gyárig., XI. Ver-1 peléti-út 2. 269-276 Halász János dr. ifj. ügyvéd, a belga követség Jogtanácsosa, V. Vadász-n. 42. 114-373 126-823 Lakása, V. Honvéd-u. 8. 113-860 Halász Jenő egészségügyi beren­dező. V. Visegrádi-u. 23. 498-045 Halász JenO gyári Képviselő. V. Csáky-u. 34. 293-586 Halász Jenő, a Columbia textil­ipar r.-t. képv., XI. Horthy Miklós­át 4. 269-578 Halász Jenő dr'. orvos, V. Vise-1 grid in. 12. 119-548 [ Halász Jenő dr. szerkesztő, XIV. Törökör-u. 66. 297-687 Halász József banktisztv., V. Pozsonyi-út 11/b. 319-903 Halász József dabasi, dohánykis- árus, VII. Hársfa-u. t. 424-770 Halász József lakása, XIV. Szent Domonkos-u. 16. 427-816) Halász József oki. mérnök, ny. máv. müsz. tanácsos, I. Lógodi-u. 27. 161-486 Halász József dr.,XI. Bertalan Lajos-n. 20. 256-547 Halász Józsefné textilkeresk., V. Bálvány-u. 6. 185-301 Halász Józsefné őzv. tojáske- resk., IX. Nagyvásártelep. 139-458 Halász Judit dr., H. Retek­и. 33/35. 166-502 Halász Károly, a Pannónia ken­der- és lenipar r.-t. h. ig., V. József nádor-tér 9. 380-192 Halász Károly nagykeresk., V. Tátra-u. 43. 498-776 Halász Kornél dr. rendel 4—1/a6-igr, IV. Városház-u. 3. 187-661 Halász Lajos, a Montantechmka к. f.t. ügyvezető ig., XIV. Thököly­út 66. 427-377 Halász Lajos cégvezető, VI And- rássy-út 62. 311-577 Halász Lajos keresk., VI. Nagy- mező-u. 35. 115-426 Halász Lajos m. kir. posta s.- ellenör, XIV. Mexikói-út 58/b. 499-721 Halász Lajos műszaki és bánya­termék keresk., XIII. Röppentvü- n. 42. 498-118 Halász Lajos p.T.I. számellenőr, VI. lzabella-u. 63. 129-311 Halász Lajos dr. dabasi, ny. ko­ronaügyész, X. 8zabóky-u. 12. 143-866 Halász Lajos dr. ügyvéd, min. tan., VI. Anker-köz 1. 426-923 Halász László, VI. Izabella-u. 41. 421-023 Halász László bankfiókfönők. VII. Rottenbiller-u. 12. 224-320 Halász László egészségügyi be­rendező, XII. Győri-út 24. 155-078 Halász László dr. áll. reálgimn igazgató, XIV. Uzsoki-u. -48. 296-264 Halász László dr.orvos-fogorvos, IV. Veres Pálné-n. 12. 182-280 Halász lAszló dr. ügy véd, vn. Rá- j kóczi-út 68 224-485 1 Halász Lászlóné Zalkodi Bains, Natália, V. Légrády Károly-n. 26. 493-449 Halász Llpót oki. mérnök. V. Tátra-n. 38. 298-118 Halász illanó bádogos és szerelő- mester, VII. Hársfa-n 23. 221-771 Halász Manó ny. h. vezérig.. V. Klotild-u. 4. 119-246 Halász Margit dr. férjezett dr. Fnszek Rezsöné operatőr, fogorvos, VU1. Szentkirály i-u. 85. 137-918 Halász Mária ny. sz.-főv. kéz. főtiszt, XIV. Edison-n. 7. 499-629 Halász Mary női kalapszalon, Béesi-Modellliáz, IV. Vámház-krt 10. 184-017 Halász Mihályné őzv. keresk. j lakása, XI. Szent Imre herceg-útja 9.: 259-198 Halász Miklós fogtechnikai la­boratóriuma. fogtechnikus. Vili. Luther-u. 1/b. 340-816. Halász Miklós kőfaragó és sírkő- üzeme, lakás. Újpest, Árpád út 67. 295- 692 Halász Miklós órás és ékszer- keresk., vn. Rottenbiller-u 62 425-585 Halász Miklós dr. ny. gazd. akad. ig., n. Vám-u. 1. 155-547 Halász Miklós dr. ügyvéd, V Honvéd-h. 22. 125-826 Halász Miklós dr. ifj. ügyvéd, IV. Veres Pálné-n. 8. 383-169 Halász Miklósné burgonya-, ter­mény- és takarmányüzlete, ITT. Zsigmond-tér 9. 355-179 Halász Mórné őzv., XI. Horthy Mikiós-út 47. 456-451 Halász Mózes, a Halász cipőüzlet túl., IV. Muzeum-krt 3. 185-781 Halász Ottó ny. igazg., V. Vise- grádi-u 6. 310-898 Halász Ödön fodrászberendezési szaküzlet és illatszertár, VII. Csen­gery-u. 26. 422-709 Lakása, XII. Mese-u. 5. 165-842 Halász P. János orvosi műszerész- mester, törv. bejegyzett keresk., IX. Üllői-út 7. 382-012 Halász Pál könyvkiadó, vni. Agg- teleki-n. 2. 138-093 Halász Pál oki. gépészmérnök, n. Keleti Károly-u. 38. 151-522 Halász Pál dr. egyetemi tanár­segéd, vm. Baross-n. 78. 132-532 Halász Rezső szfőv. mérnök, XI. Budafoki-út 33. 259-066 Halász Rezső dr. szfőv. tanár, II. Keleti Károly-n. 16/c. 150-876 Halász Róbert lakása, VI. Lend- vay-u. 17. 124-401 Halász S. Ferenc kálybásmester, VII. Wesselényi-n. 18. 423-520 Halász Sándor, VI. Panlay Ede- n. 45. 224-914 Halász Sándor állategészségügyi főtanácsos, XTV. Thököly-út 105. 296- 666 Halász Sándor épületfa- és épí­tési anyagkeresk , Kispest, Vas Ge- reben-u. 90. 149-267 Halász Sándor fűszer- és esetne gekeresk., XIV. Gyarmat-n. 45. 499-876 Halász Sándor kerékpárkeresk., XI. Horthy Miklós-út 47. 257-628 Halász Sándor dr. hírlapíró, V. Kresz Géza-n. 29. 290-606 Halász Sándorné, VI. Podma- niczky-u. 49. 316-455 Halász Sándorné füzöterme, VII. Erzsébet-krt 23. 421-813 Halász Sándorné ny. máv. fel­ügyelő özvegye, VI. Andrássy-út 76. 126-289 Halász Selyemárubáz, selyem­áruk nagyban és kicsinyben, túl. Halász Armin, IV. Petőfi Sándor­u. 8. 189-472 Halász Ármin lakása. VI. Izabella-1 u. 43. 420-915 Halász Stefánia dr. orvos (dr Tímár J.) V. Tátra-u. 5/d. 0128-121) Halász Teri divatszalon. VI. Nagy- mezö-n. 38. 126-024: Halasz Tibor dr. nyug. százados, Pest vármegye tb. tiszti ügyésze és Nagy Lajos dr. ügyvédek irodája. V. Szent István-krt 6. 118-006 Halász Tibor dr. min. tanácsos, II. Pasarét Hidász-u. 7. 164-404 Halász Tibor dr.orvos, Vili. Üllői­út is. 134-334 Halász Vilmos ny. alezredes, n. Pillér-n 94 152-752 H dl iá SZ selnemnriilinz IV. Petőfi 8ándor-u. 8. 189-472 Halász Zoltán papír-, Írószer- és nyomtatványkeresk., VII. Erzsébet- krt 37. 223-644 Halász Zstgmond ny kir Ítélő­táblái biró. V. Tátra-u. 6. 125-442 Halász Zslgmond szerkesztő (Dobó 8.) VI. Teréz-krt 26. 121-955 Halászné B. Lilly könyv, papír, írószer, üzleti könyvek, irodai cik­kek. n. Margit-krt 11. 366-764 Halászné őzv. és Fia szövete és selyemkeresk.. IV. Bécsi-u. 3. 380-581 Halászati felügyelőség, orsz. m. kir. V. Kossntb Lajos-tér 11. 0122-936 Halászfy Zoltán dr. ny. kir. pénz­ügyi főtan., IX. Ráday-u. 18. 182- 156 Halászó Macska söröző, túl. Szabó Józsefné, VI. Mussolini-tér 4. 110-429 Halászy István lbusz ig., IV. Dalmady Győző-u. 3/5. 881-175 Halászy Jenő oki. építészmérnök, fi. Margit-krt 51/53. 356-506 Halászy László ny. min. tan., IV. Muzeum-krt 31. 185-719) Halbauer Béláné virágüzlet, V. Pozsonyi-út 20. 293-974 Halbauer Dezső szfőv. I. o. számv. tiszt. XI. Karolin-út 3. 256-507 Halbauer Gyula villamossági váll., VU.Nefelejcs-u. 46. 424-627 Halberg Pál dr. orvos, IX. Vám- báz-krt 7. 185-270 Halbgebauer Ferenc nyug­dija», X. Óbegy-u. 30. 348-687 Halbizományi és halértéke- sitő r.-t. közp., V. József-tér 8. 0*180-922 Elárusító hely, IX. Csarnok-tér 5. 185-636 Szállítási iroda (éjjel is), XI. Buda- örsi-út 87. 0468-716 Halbleib Imre szobafestő és má­zoló, VU. Garay-tér 18. 228-025 Halbrohr Imre dr., V. Szent Ist­ván-krt 8. 128-766 Halbrohr István fatermelő fur­nér raktára, V. Kádár-u. 6. 125-439 Lakása, V. Visegrádi-u. 9.329-820 Halda svéd Írógép vezér, képv., Pirkner és Zettner, V. Mária Valéria-«. 1. 0182-697 Halélettani és szenny víztisz­tító kísérleti állomás, m. kir., n. Herman Ottó-üt 15. 152-298 Halfer József márványozó festékgyár r.-t. (Tükrössy Rí chárd cég) V Zol tán-u. 6. 0121-795 0123-784 Halfer Rezső és Gmeinwieser Ferenc faszénkeresk., VI. Nyugati p. u. XXI. sz. raktár 0291-636 Halfczky Árpádné özv. sz. Kranz Ilonka magánzó, XII. Gaál u. 2/b. 353-626 Halka József m. kir. postaföfel- ügyelö, VII. Thököly-út 8. 425-634 Halka Lajos dr. 0. T. I. orvos al­igazgató, II. Gyergyó-u. 8.154-416 Halkier Erikné, II. Keleti Ká­roly-n. 44. 351-406 Halkó Rezsöné özv., XII. Kék- goiyó-u. to. 166-897 Hallatna István Vilmos, XIV. Stefánia út 25. 497-034 Hállay József, V. Mérleg-u. 12. 183- 117 Hállay Károly dr. lakása, XII. Loránt-út 5/b. 165-532 Hállay Tivadar magántisztviselő, V. Gróf Tisza István-u. 16. 184- 231 Halle István dr., V. Légrády Károly-n. 27. 498-093 Halle Sándor dr. szülész, nöor- vos, n. Margit-krt 16. 357-747 Haller Alfréd gróf textilnagy- keresk., V. Zrinyi-n. 9. 186-296 Haller Arnold raltenbuchi. ny. ezredes, I. Attila-u. 13. 161-229 Haller Elemér Damjanich illat­szertár, VII. Damjanicb-u. 2. 422-262 Haller Ernő oki. mérnök, építő­mester, Vin. Gyulai Pál-u. 16. 130-686 Haller Eugénle grófnő, n. Kagyló n. l,b. 353-892 Haller Gábor gróf, VIU. József- u. 27. 140-465 Haller gyógyszertár, túl. Schu­bert Arnold és László Jenő gyógy­szerészek, IX Gróf Haller-n. 44. 132-671 Haller J. József dr. ügyvéd. VUl. József-krt 53. 138-331 Haller Károly dr. hilibi, m. kir. titkos tan., a legfőbb állami szám­vevőszék ny. alelnöke, n. Szalag­u. 6 166-217 Haller Károly dr. raitenbuchi és oberndorfi, kir. közjegyző, Vili. József-krt 2. 136-130 Lakása, XI. Bertalan Lajos-n. 9. 457-312 Haller Miklósné grófné magánzó (Nyári áll.), XII. Báró Bötvös-út 21. 165-078 Haller fMátbán magánzó. Vili. Gyulai Pál-u. 16. ' 142-672 Haller Ödön hilibi. oy. cs. és kir. kapitány. Vili. Rákóczi-út 11. 134-656 Haller Ödön dr. Operateur se­bész és orthopád szakorvos, V Hol- lán-u. 3. 112-411 Haller Tibor dr. kozmetikai szakorvos és. bőrgyógj ász. IV. Apponyi-tér 4. 185-090 Haller vasüzlet, tol. 8trasse> Sándor IX. Ylester-o. 53. 135-369 Hallfahrt Max, XI. Badacsonyi- u. 14/a. 259-165 Hallgass Ilona m. kir. posta­mester. II. Pasaréti-út 85/87. 164-305 Halló buffet k.f.t. Butfet, VB. Erzsébet-krt 53. 423-116 Söröző 224-617 Halióssy Béla gazd. szaktanár, XI. Horthy Miklós-út 49. 456-057 Halióssy Ferenc min. oszt. tan., XII. Krisztina-krt 8/10. 167-013 Halióssy Jenő vitéz, az Orsz. föld­hitelint. titkára, V. Tátra-u. 3 114-413 Halióssy Tlborné dr.-né máv. müsz. főtan, özvegye, XI. Horthy Miklós-út 80. 456-450 Hallström. Bertll oki. mérnök, a Magyar Alt. Gyufaipari R.-t. budafoki gyárának igazgatója. XI. 8omlói-út 23. 258-286 Halm Jenő dr. m. kir. pénzügyi s. titkár, Vm. 8ándor-u. 17. 132-046 Halm Sándor Budafoki Zománc­edény-, Fémáru- és Elektromosgyár r.-t. ig., XI. Horthy Miklós-út 1. 268-484 Halmágyi Artur né dr.-né özv., IV. Veres Pálné-n. 10. 183-709 Halmágyi dr.-né Glaser Rózsi dr. fogorvos. XII. Gömbös Gyula- út 13. 157-216 Halmai Ernő máv. főtiszt. XI. Fadrusz-u. 2. 256-809 Halmai Jenő füszerkeresk., I. Attila-n. 69. 161-480 Halmai Károlyné özv., V Vil­mos császár-út 42. 123-378 Halmai Mária Irma női divat­szalon, IV. Fehérhajó-u. 12/14. 384-295 Halmay Gyula, V. Wahrmann- u. 45. 498-099 Halmay Aoltán. IV. Ferenc Jó- zsef-rkp. 27. 188-232 Halmi Ajdolfné dr.-né özv. lakása. XI. Kelenhegyi-út 29/31. 259-369 Halmi Antal szabómester, II Margit-krt 3. 367-727 Halmi Béla udvari fényképész, IV. Kecskeméti-u. 19. 184-682 Halmi Bódog bpesti kir. Járás- biró, VB. Dohány-u. 16/18. 223-908 Halmi Elemér sodronykerités- éslakatosáru-üzeme, XIV. Kövér La- jos-u. 33. 496-516 172

Next

/
Oldalképek
Tartalom