A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - M

Nappal” megjelölést. Margitsziget. 1. Szent Margitsziget Gyógy­fürdő r.-t. igazgatósága és köz­ponti irodái, VH. Madách Emre­tér 3. 0*423-350 Strandfürdő irodája 0*120-620 Telefonkezelője (Nyári áll.) 113-010 Parkkertészet, hidszámy,műhely, teniszpályák 0*120-020 Mosoda, dr. Hegedűs Bertalan bérlete 0*120-620 Magda gyógyforrás 119-201 Virágkertészet, diszités, fekál- telep, tű. Óbuda, hajógyári szi­get 162-639 Bérgazdaság, ÜL Óbuda, hajó­gyári sziget 162-897 Szigetszinpad Titkárság (Nyári áll.) 111-177 Jegypénztár (Nyári áll.) 111-183 Szinpadtelep (Nyári áll.), 111-104 2. Palatínus Park r.-t. üze­mei, ül Margitsziget Hotel Palatínus 0*120-620 Hotel Margaréta 0*120-620 Hotel Dália 0*120-620 Margitszigeti szanatórium 0*120-620 Margitszigeti gyógyfürdő 0*120-620 Piccadilly restaurant 0*120-620 Margitszigeti csárda 0*120-620 Margitszigeti Tejcsarnok 0*120-620 Polo bar (Párisién Grill) 0113-346 Casino caffe-restanrant, Alsó- Margitsziget 0*120-620 122-084 129-147 Virágüzlet, tulajdonos Mokcsay Erzsébet 0*120-620 3 Margitszigeti Ásványvizüzem, lásd 8zt. Margitszigeti ásványvíz- üzem r.-t. alatt. í. Egyéb szigeti távbeszélő- állomások: Nemzeti hajósegylet 0122-165 Neptun evezősegylet 0127-773 Margitszigeti Ásványviz- üzem, lásd Szent Margit szigeti Ásványvizüzem r.-t. alatt. Margitszigeti gőzmosoda bérlete, dr. Hegedűs Bertalanná, m. Szent Margitsziget 126-127 Margittá Ernő szobafestő- és má­zolómester, VII. Peterdy-u. 33. 221-666 Margittá Mihály kőfaragó-iparos, sirköraktár X. Kozma-u. 7. 348-762 Margittá Salamon siremlékrak- tára, XII. Torbágyi-űt 2. 457-159 Margitai János építőmester, VII. István-út 20. 220183 Margitai Jenő oki. mérnök, ny. ináv müsz. tan., III. Farkastorki­út 31. 162-648 Margitay-Beeht Dénes dr. orvos, IX. Üllői-út 29. 185-667 Margitay Józsel margitai, ny. hnszárörnagy, m. kir. kormányfőta­nácsos. VI Andrássy-út 20. 116-839 Margitay Lóránd dr. ügyvéd Irodája és lakása, n. Széli Kálraán- tér 8. 166-547 (Margittal Eugénia dobánykls- árns, XI. Horthy Miklós-út 79. 269-108 Margittal Gyula bádogos- és sze- relömester, XI. Verpeléti-út 5. 258-455 Margittal Lipót, a Hungária műtrágya, kénsav és vegyipari r.-t. tisztv., Ili Ferenchegyi-út 23 150-223 Margittal Sándor dr. med. et ptiil., vm. József-krt 8. 145-389 Margittay Antal vitéz, lakása, XI. Papp-Vári Elemérné-n. 7. 257-577 Margó Ede szobrászművész, X. Szá­zados-úti., művésztelep 180314 Margó leíró és sokszorosító iroda, túl. 8chwab Ernőné, VTI. Lövölde-tér 7. 428-620 Margócsy Józsel dr. v. klinikai’ és közkórházi orvos, XII. Hidegkúti- út 34/b. 165-737 Margosches Ignác ügynökség, külf. képv., XI. Horthy Miklós­át 124. 459-088 Margrandner kádáripar és famegmnnkáló üzem. Újpest, Virág­u. 29. 494-303 Margullcs Béláné özv., V. Katona József-u. 31. 325-009 Margulit Ernő vegyszer-,kötszer-, illatszerkeresk., V. Nádor-n. 23. 125-181 Margulit Lívia, a Ganz "és Társa r.-t. tisztv., V. Tátra-u. 32. 299-317 Márber Aladár ny. szföv. tanács­nok, n. Batthyány-u. 2. 351-951 Mária Dorothea egyesületi ma­gyar tanítónők otthona igazg., vm Orczy-út 6. 184-533 Mária Intézet Háztartási Alkalmazottak Otthona és elhelyező irodája, IX. Bök- \ réta-u. 27. 0140784 Mária kongregáció és Ma­gyar Kultúra szerk. és kiadó- hív., Vm. Horánszlty-u. 20. 131-205 Mária szabászat! és varró­tanintézet, túl. Grosch Vilma, IV. Ferenciek-tere 4. 183-029 Mária Terézia leányliceum. m. kir. állami, lásd Gimnáziumok alatt. MáriaTerézla Rend magyar iro­dája, I. Királyi várpalota 16Ö-293 Máriahegyi Mlereisz János vitéz, egyházi szobrász és szobor- j festő, XIV. Thököly-út 166. 496-938 í Marianum egyetemi nőhallgatók collegiuma, VIH. József-u. 11. 133-312 Mariányi Miklós fogtechnikai laboratóriuma, IV. Molnár-u. 16 180124 Máriáss Imre hirlapiró. Vili. Má­ria u. 46. 132-424 Máriássy Andor márkus- és ba- tizfalvi, özvegye, IV. Veres Pálnó- u. 25. 184-405 Máriássy Barna márkás- es na- tizfalvi, ny. b. államtitkár, IX. Ba- káts-tér 9. 187-553 Máriássy Ferenc márkus- és batizfalvi, II. Szeut Anna-u. 4. 150-781 Máriássy Józsel mfiasztalos, XIV. Vezér-n. 6. 496-774! Máriássy Józsel dr. márkus és batizfalvi, a Magyar Telefonhír­mondó és Rádió r.-t. tisztv., I. Or­szágház u. 7. 360480 Máriássy László márkus és ba­tizfalvi, vitéz, ezredes, koronaör- ség parancsnoka, I. Váralja-u. 14. 157-206 Máriássy Pál márkus és batizfalvi, IV. Fejér György-u. 4. 182-126 Máriássy Zoltán märkus- es batiz­falvi, rendkívüli követ, meghatal­mazott min., XIV. Rövid-u. 12 296-823 Mariásy Lajos dr. vitéz, ügyved, V. Szent' István-krt 1. 110291 Mariay Ödönné, IV. Türr István­Q. 4. 381-558 Maries Józsel föv. adófötanácsos, Vm. József-krt 52'56. 132-932 Márik Ferenc un és női fodrász, VIH. Mária Terézía-tér 11. 144-689 Marik Henrik oki. gépészmérnök, a Ganz és Társa R.-T. müsz. fel­ügyelője, XII. Diósárok 20. 366-828 Marik Klára tanár. n. Halász-u.2. 152-926 Marik Miklós dr. mütösebész, n. Lepke-n. 36. 165-684 Marik Pál dr. ny. min. tan., vm. Szentkirályi-u. 35. 345-083 Marikovszky Auguszta fő- tisztv., VII. Hársfa-u. 40. 421-883 Marikovszky György dr. fog­orvos, IV. Veres Pálné-u. 8. 186-450 Marinka Imre ácsmester, XIV. Komocsy-u. 21. 496-732 Marinovich Imre dr. h. állam­titkár,‘ny. kir. jogügyi ig., VIII. Sándor-u. 6. 143-343 Marinovich Jenő dr. ny. tőka­pitány, XI. Szent Gellért-tér 3. 259-618 Marinovich MarCel rendörfo- galmazó,Vlll.Szüz-u. 6i7. 136-145 Marlnovszky Ferenc keresk., Vili. Baross-n. 109. 349-900 Mariska László dr., V. Katona József-u. 21. 111-531 Maritz Edwin igazgató, XI. Balogh Tiliamér-u. 3. 256-717 Marjai András mechanikai el ektro és rádiótechnikai üzeme, VI. Pod maniczky-u. 61. 127-485 Marjai Testvérek, túl. Marjai Ferenc autókarosszéria és kocsi­gyártók, Vm. 8zigony-u. 10. 130311 Marjay Frigyes dr., V. Szent István-park 9. 292-050 Marjay Keresztély vitéz, huszár­ezredes, n. Iloua-u. 12. 353-241 Márk István dr. sebész, nőgyó­gyász, v. egyetemi tanársegéd rende­lője, IV. Ferenc József-rkp. 21. 184-660 Lakása 184-439 Márk Jenő bauktisztv., XII. Hieronymi-út 22. 157-974 Markaly Tibor m. kir őrnagy lakása, n Ostrom-u. 16. 166-068 Márkás autószalon, túl. Blázy János ny. százados Közp. iroda, VI. Andrássy-út 2. 0120814 Telep, VII. Kaziuczy-u. 48/50. 0137-741 Markbreiter Sándor füszer- keresk., X. Belső Jászberényi-út 18. 148-146 Markért Jenöné korcsmáros., V. Dráva-u. 6. 290-179 Markfeld Tivadar sportcikkek és divatövek üzeme, VI. Király-u. 38. 227-531 Markhát Mór, X. Gyömrői-út 28. 148-347 Markhót Gyuláné posta s. ellen- örnö. Újpest, Báthory-n. 14. 294-654 Markhot Jenő min. tan. lakása, XII. Németvölgyi-út 13. 152-695 Markhót Jenő ilj. oki. gépész­mérnök, m. kir. s.-mérnök, XII. Bernáth Géza-u. 31. 157-552 Markhót Mór liognármester, fa- és szénkeresk., X. Gyömrői-út 28. 148-709 Márki Béla magántisztv., I. Attila krt 13/21. 307-717 Márki Gynla dr. ügyvéd, ny. ta­nár, Vll. Thőköly-üt 27. 228-668 Márki Hugó dr. ny. kir. jogakad. ny; r. tanár, egyet. m. tanár, XII. Versec-sor 14. 165-769 Márki László m. kir. tüzérszáza­dos, oki. gépészmérnök, XI. Horthy Miklós-út 83, 259-408 Márkl-Zay Lajos dr.sarkadkor- szággyül. tan., az Országgyűlési Gyorsiroda főnöke lakása, V. Sze- mélynök-u. 3. 125-666 Márky Juliánná magánzó, IV. Reáltanoda-u. 16. 185-037 Múrkly Ferenc m. kir. őrnagy; vm. József-n. 66. 349-983 Markó Ármin föhiv. (Markóné Ney I j.) V. Légrády Károly-n. 11. 293-540 Markó Árpád ezredes, I. Kriszti- na-krt 167. 150-908 Markó Béla vegyészeti ipartelepe, IX. 8oroksári-út H7/d. 139-485 Markó Dezső dr. orvos; egyel, m. tanár, IV. Kaplony-u. 7. 183- 776 Markó Erzsébet bélvegkeresk., vi. Teréz-krt 60. 329-958 Markó Ferenc autófavarozó, Pest- szenterzsébet, Szent László-tér 2. 147-471 Markó Géza Alajos orvosi mü- szerüzem, IX. Erkel-u. 18. 184- 350 Markovits Markó Gyula püspöki tanácsos, plébános, Nagytétény, Plébánia. Tárcsázza előszóra *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 43 Markó Imre ny. Oti. számv. fő­tanácsos, II. Kelety Károly-u. 23. 151-779 Markó István dr. kir. közjegyző, EX. Ferenc-krt 46. 386-105 Nyári lakása, XI. 8zirtes-út 15/c. 259-388 Markó Jánosné, VI. Szabolcs­it. i/a. 292-129 Markó Jenő dr. ügyvéd, VI. And­rássy-út t. 427-736 Markó Ödön festétkeresk., VII. Bethlen Gábor-n. 15. 424-619 Markó-ntcai 1/b sz. bérház, V. Markó u. l/b. 116-481 Markó Viktor dr. máv. kórházi főorvos, bel- és tüdőbetegek részére, VI. Király-u. 98/b. 421-187 Nyáron, XII. Kuruclesi-út 18/a. 364-183 Markóczy Guidó oki. vegyész­mérnök, a m. kir. Teclin. és Anyag- vizsg. Int. kir. főmérnök, Vili Tavaszmezőm. 2. 132-562 Markóczy-Magyar János vitéz, m. kir. tüzérszázados vm József-krt 31/b. 135-840 Márkon Árpád min. számv. fő tanácsos, XII. Fery Oszkár-n. 21. 367-532 Markos Béla dr. bedől, szfőv. ide- genforg. hiv. ig. lakása. I Lovas­át 30. 360-950 Márkos Ferene vitéz, m. kir. őrnagy, XIV. Bosnyák-tér 3/a. 497-170 Markos György szakíró, rajzoló­művész, Ili. Józsefhegyi-u. l/b. 357-468 Márkos Mózes alezredes, Xn. Csaba-u. 7/b. 150-979 Markos Olivér dr. bedői, máv. igazgató b. főügyész lakása, X. Csa- lád-n. 50. 146-190 Markos Sándor hat. eng‘. féreg­irtó váll. túl., vm. .Vas-u. 14. 134-979 Markos Sándor dr. bedői, Bhév. ügyésze, I. Döbrentei-u. 26. 355-417 Markotány Ferenc m. kir. éleim. ü. g. százados lakása, VI. Lehel-u. 41. 290-383 Markotányos János nriszabó, vm. Sándor-u. 38. 139-095 Markotay-Velsz Jenő vitéz, az állami vas-, acél- és gépgyárak ve­zérig., XII. Ráth Győrgy-u. 27. 353-545 Markovlcs Dezső dr. vasvári, bőrgyógyász-urológus, Vili József- krt 36. 136-818 Markovics Endre, XI. Horthy Miklós-út 16. 259-077 Markovlcs és Krammer szabók, tnl. Krammer 8ándor, XI. Szent Gellért-tér 1. 468-579 Markovlcs Márton férfiszabó, IV. Kossuth Lajos-u. 15. 188-327 Markovits Anna női ruhaszalon, IV. Semmel weis-u. 14. 381-019 Markovits Árpád gróf vezér­kari százados, IX. Vaskapu-u. l/b. 330-717 Markovits Béla dr. egyet, tanársegéd, gyermekorvos, mütő- sebész, Vili. Sándor-u. 17. 136-046 Markovits Bernát Magyar kézi­munka export túl., VII. Lövölde­tér 2/a. 220-016 Markovits Elek fakeresk., vn. Bajza-u. 4. 422-252 Markovits Elemér, drogéria és fotószaküzlet, Rosita és Rudolf­platz készítmények forgalomba ho­zója, VI. Andrássy-út 79. 220-770 Drogéria és fotószaküzlet, VII. Király-u. 93. 228-308 Lakás, Vll. Damjanieh-u. 32. 422-407 Markovits Ella férj. Pollák Lászlóné, női divatszalon, IV. Kos­suth Lajos-u. 15. 184-060 H A m n .SZALON ' Mautner Gigi V Deák Ferenc-u. 10. 382-130 301 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom