A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

Nyitott ablak mellett Preis* Izidor magánzó, IV. Sem- melweis-n. 14. 0187-199 Preisz Károly dr. bőrgyógyász, urológus, Vn. Kákóczi-út 30. 225-442 Preisz Margit áll. kép. oki. zene­tanár, IV. Ferenc Józseí-rkp. 27. 387-018 Preisz Miksa fehérsütemény és kenyérgyára, cégtnl. Preisz Sándor, VI. Kazár-u. 9. 426-749 Preisz Róbert Károly dr. bel­gyógyász, Cbarité poliklin. alorvos. IX. Liliom-u. 22. 139-290 Preisz testvérek kárpitosok, VI. Andrássy-út 15. 427-582 Preysz Gusztáváé özv., V Zrinyi-u. 3. 181-307 Preysz Gyula dr. m.-tisztv., XI. 8asad-dülö 2367/3. hrsz. 257-227 Preysz Kornél dr. min. tan. özve­gye, n. Margit-rkp. 26/a. 367-217 Preysz Tibor, V. Zrinyi-u. 3. 0181-307 Preiszner Károly autó-, motor- kerékpár-és gépjavító műhely, vm. Rökk 8zilárd-u. 11. 138-365 Preitensteiner Ottó, a Henger Antal ezüstárugyár eégv. XIV. Ame- rikai-út 29/a. 496-913 Preizler, lásd Preisler. Prém Loránd dr. min. tan., az 0. T. T. ügyvezető alelnöke, II. Vadrózsa-ó. 5. 364-357 Premontrei rend, Vili Rorán- szky-u 23. 138-291 Prenninger divatszalon, túl. Prenninger István, IV. Rtgiposta- u. 19. , 382-375 Prepeliczay Albert oki. mér­nök, Vli. Baross-tér 13. 425-715 Prepeliezay Jenő vágszerda- lielyi, XI. Horthy Miklós-út 40. 256-680 Prépost János kárpitoskellékek keresk., VI. Vilmos császár-út' 19/e. 125-803 Prerau Lajos, a Nigrocarbon ko­romipar k.f.t. ttgyv., V. Akadémia­it. 7. 316-488 Prerovsky László izzólámpa­üzeme, Ojpest, Löwy-o. 1.294-246 Pressburger Jenó keresk., VI. Eötvös-u. 38. 120-817 Preszburger Éva női divatszalon túl., VI. Próféta-u. 6. 225-106 Presser József baromfi-, vad- és tojásbizom., VII. Dob-u. 46'b. 428-104 IX. Nagyvásártelep 330-746 Presser Károly férfiszabómester, VI. Rózsa-u. 80. 310-977 Presser Sándor, divatfonal- és kézimunkaüzlet. VHI. Rákóczi-út 1. 144-522 Fióküzlet. IV. Kossuth Lajos-u. 13. 182- 532 Preszburger lásd Pressburger nevek után. Preszler István pékmester, XTH 8zegedi-út 50/a. 293-411 Preszler Mihály könyomdai mti- int., VII. Dob-u 87. 222-224 Lakása, VH. Damjauieh-u. 40. 220-353 Preszly Géza m. kir. főhadnagy, XII. Bchwartzer Ferenc-n. 4. 166-430 Preszly Gyula m. kir. kormányfő- tan., n. Margit-krt 101. 352-353 Preszly László dr. kir. ügyész, U. Filiér-u. 30. 153-433 Preszly Loránd dr. ny. áll. csendőrezredes, n. Török-u. 8. 152-187 Preszter László dr. cégv., XII. Menkina János-út 5 b. 158-139 Preszter Rezső v. igazgató fő­mérnök, V. Csáky-u. 36. 499-248 Prétor József postamüszaki fő- ellenőr, IX. Högyes Eudre-u. 11. 183- 168 Pretseh Ernő oki. gm., a Magyar Nemzeti Bank műszaki felügyelője, n. Orló-n. 5. 164-959 Pretscb János máv mérnök, oki építészmérnök, 11. Herman Ottó- út 47. 165-705 Pretseh Károlyné min. tan., ál .lamvasuti ig. özvegye, n. Fenyves­n. 2. 165-844 Prenss Béla, a Magyar Vasúti for­galmi r.-t. ig., V. Nádor-n. 19. 119-385 Preusz Ernő dr. vegyészmérnök, h. szab. ügyv., VII. Erzsébet-krt 15. 422-359 Preyer Gyula üzletliázgouduok, II. Batthyány-u. 53. 166-157 Preyer Hngóné dr.-né, IV. Calvin-tér 3. 184-046 Preyer Mária, X. Huueán'a- krt 10/a. 142-399 Preysz, lásd Preisz. Pribék Mihály főtisztv., V. Vil- níos császár-út 68. 115-120 Pribil István feltaláló. I. Attilá­it. 79. 360-910 Prlblll Károlyné özv. dohány- kisáms,VI. Teréz-krt6. 119-308 Priester Sámuel, a Magyar Hollandi Bizt. r.-t. pestmegyei ke­rületi főnöke, VI. Anker-köz 2. 426-450 Prlhradny Arthur dr., a Pesti magyar keresk. bank tisztv., XII. Nagyenyed-u. 7. 151-588 Prlhradny Henryné Szirmay Éva, ezredes özvegye, VHI. Népszin- ház-u. 31. 132-031 Prihradny János breznói, ig. lakása, I. Attila-krt 2. 153-454 Prihradny Kálmán m. kir. kor- mányfötan., ny. máv. ig. lakása, IV. Petőfi Sándor-u. 2/4. 384-030 Prikkel Andor dr. réthei, XIV. Tbököly-ót 106. 296-488 Prileszky Kálmán takptári ny. ig., Vili. József-krt 30/32.149-867 Prim Ferenc füazerkeresk., Buda­fok, Horthy Miklós-út 95. 469-727 Prima ruhaakasztóilzem, túl. Kutrucz Ferenc, VII. Nefelejts-u. 30. 425-029 Primeros gumigyárak ve­zér kép v., Hygieuikus gumiáruk eladási k.f.t., VII. Nagyatádi Szabó­it- 18. 0221-410 Primmer János villanyszerelö- mester. VI. Felsöerdösor 16/18. 420-932 Primus clanozásl és takarí­tási váll., túl Tihanyi Vilmos, XIV. Szent Domonkos-u. 19. 227-720 Primnsz János építőmester iro­dája, IV. Kossuth Lajos-u. 15, 188-235 Lakába, XT. Wolff Károl.y-út 80. 257-125 Prince of Wales Grill-room Bar, Negresco kávéház, IV. Vigadó-tér 1. 181-286 Princz Izidorné özv., a Kont Oszkárszikvizgépgyár cég társtul., VII. Wesseléuyi-u. 65. 425-902 Nyáron, Sashalom, Dittrich-u. 30. 297-024 Princz József vasöntöde, Újpest, Irányi Dániel-n. 2/4. 294-401 Princz Károly, XII. Torbágyi- út 35. 165-365 Princz Miklós, blúzok, pongyo­lák és ruhák nagyban, VTI. Károly király-út 3/a. 223-612 Princz Nándor kefefabészitőipar­telepe. XIII. Váci-út 193. 298-139 Princz Sándor keresk., IX. Ki- nizsy-n. 3. 182-198 Printz Jánosné pensiotul., I Mészárös-u. 2. 150-827 I. Ág-u. 3. 158-336 Printz Lajos asztalosmester, ipar- testületi elnök, Pestszenterzsébet, Attila-n. 10. 147-810 DDlkirCŐ Komiós nPKIHVC Klára úri divat különlegességek IV., Klgvó-u. 2. 188-437 Prince off Wales Bar-Dancing. Minden este tánc. TV., Vigadő-tér 1. 181-286 Prinz Gyula dr. egyetemi nyilv. r. tanár, I. Pauler-u. 10. 353-767 Prlndelmaler Lőrinc If j. fes- tékkeresk., XI. Lenke-tér 5. 459-140 Prlnner Ede építőmester, XII. Kék- golyó-u. 20/a. 152-759 Printz, Prinz, lásd Princz. Prlscsák Béla fehéritő-, festő- és kikészítő üzeme, Cinkola, Horthyr Miklós-út 5. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 31 Prisender László dr. ügyvéd. v Csáky-u. 8. 113-427 Prlster Müvek Hydrotechnl- kai és építő r.-t., I. Attila-u. 95 0161-230 Krisztinavárosi vízmedence építése, XII. Tóth Lörinc-u. 10. 151-466 Priszter Szaniszló dr. ny. min. tan., I. Mátray-u. 5/7. 357-272 Prfsztács Dezső dohánykisárns, Újpest, Luther Márton-u. 26. 294-352 Prisztács Miklós építési válla­lata, VII. Murányi-u. 17. 428-570 Priszter, lásd aPrister nevek után. Priteg, lásd Eliwest-Priteg egyesült magyar magátztelefon és elektromos ipar r.-t. Pritz György, XI. Horthy Miklós­út 10/12. 456-364 Pritz Péter asztalosárn- és fameg­munkálóüzeme, Pestújhely. Székely­и. 25/29. 497-178 Pritzl István, Admiral bérautó . üzem túl., bérautó fuvarozó, VIII Vig-u. 22. 134-818 Prívitzky Endre dr. ügyvéd, követségi Jogtan., n. Batthyány-u. 2. 151-591 Próbáld Ferenc dr., XII. Kléh István-u. 4. 367-635 Próbáld Lajos, a Magyar Föld­hitelintézet ny. ig., Vili. Tormay Cecil-u. 5. 340-995 Probstner Artúr dr. egyet, m.- tanár, közkórházi főorvos, XI. Horthy Miklós-út 19. 268-412 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Prochaska, Proehazka, lásd a Prohászka nevek előtt. Prockl A. Gynla anto-elektro- mecban. műhelye,Vili. Baross-u. 106. 132-521 Procoph Ferenc, a Magyar-Belga kertgazdaságiT.-t. Vác képv., V. 8ziget-u. 6/7. 292-585 Procoph Gyula márványiparos. VI. Szinyei Merse-u. 8. 118-405 Procopius Béla dr. nemes, ny. rk. követ és meghatalmazott minisz­ter, IV. Vámház-krt 10. 182-022 Procskó Margit m. kir. p. s.tiszt- nő, IX. Bokréta-n. 23. 130-409 Proczeller Bálint kövezömes- ter, X. Liget-u. 1/b. 348-132 Prodám Gnldó oki. gyógyszerész. XI. Budafoki-út 35. 459-066 Prodent fogászati szakiizlet к. f.t. Dentál Depot, TV. Ferenciek­tere 4. 186-485 189-253 Prodnctnm általános terme­lői szövetkezet, V. Széchenyi­ig- 8. 0118-917 0118-401 Próféta söröző, túl. Kiss M., XI. Szent Gellért-tér 3. 259-610 Proli Ilona bárónő, IX. Üllői­ót 121. 131-255 Profi László báró szfőv. autó­buszüzem tisztv., XI. Szent Imre herceg-útja 80/a. 456-939 Profi Sándor báró dr. utr. jur. ügyvéd irodája, V.Alkotmány­u. 21. 0113-418 Lakása,XIV. Róna-n. ISI. 299-702 Progress Elektrotechnikai porszívók, parkett kefé- lök, vili. gépek, Wissnyi- Hoffmann Jenő üzemi és képv. irodája, IV. Váei-u. 79. 0388-150 Prochaska József szfőv. tanár, Hl. Paesirtamezö-u. 36. 162-371 Proehazka Ada polg. isk. tanár, I. Attila-krt 14/16. 367-791 Prohaska Lajos dr. egyet, or­vostudor, fogorvos, VI Teréz-krt 12. 224-085 Prohászka Angela szfőv. taní­tónő, XII. Bazin-u. 18. 457-453 Prohászka Béla ingatlan köz­vetítő, VIII. Mária-u. 22. 133-806 Prohászka Gnsztáv müfog- terme, XIV. Pósa Lajos-u. 34. 496-977 Prohászka Ignác Nándor fog­orvos és fogtechn. rendelője, VHI. J6zsef-krt 42. 130-868 Prohászka Imre építési és tüzelö- anyagkeresk., háztatarozási váll., szobafestő- és mázolómester, XII. Bö- szőrményi-út 2. 166-894 Prohászka János vas- és réz- butorgyáros. VI. Gróf Zichv Jenő­it. 46. 129-030 Csöbutor és gyermekkocsigyár, XIII. Országbiró-i'. 54. 499-268 Fióküzlet, IX. Üllöi-út 7. 382-459 Prohászka Károly dohányzócik­kek üzl., II. Csalogány-u. 55. 357-782 Prohászka Lajos gummijavitó üzeme, IV. Váci-u. 72. 189-073 Prohászka László gépészmér­nök, kir. főmérnök, XIV. Czobor- u. 21. 296-758 Prohászka Sándor fogász, VII. Erzsébet-krt 29. 221-725 Prohorz és Werner szijgyártó- kellék-keresk.. túl. özv. Werner Ágostonná, VII. Károly király-út 3'a. 223-472 Projectograph mozgófény­kép és gépgyár r.-t. köz­pontja, VHI. Rákóczi-tér 11. 132-201 131-960 Prokisch János oki. épitész, építőmester, hites tőrvszékiés árva- szeki szakértő, XII. Csaba-u. 34/b. 356-399 Mávag kereskedelmi képv. építke­zése, II. Pasaréti-út, a Qyergyó- utcával szemben levő építkezés 154-535 Prokop Ágostné özv., VI. Iza- bella-n. 72/a. 111-508 Prokop Béla kályhásmester, XII. Bors-u. 15. 167-605 Prokop János mázoló és fényező. Vili. Szüz-u. 5/7. 182-181 Prokopec János mübutor aszta­losüzeme, Kispest, IV. Béla-u. 11. 349-217 Prokopec Lajos praeparator, ter- mészet^ajzi tanszerkészitö laborató­riuma, Kispest. Batthyány-u. 182. 149-313 Prokopecz János szabómester, VII. Akácfa-U. 54. 428-446 Prokopovfts Lajos ércöntő, VHI. Baross-u. 106. 134-411 Prokopp, lásd Prokop. Prokopy Imre ny. főispán, IV. Apponyi-tér 1. 184-698 Prokopy Pál, n. Pasaréti-út 30. 154-511 Prokopy Schöffér Oszkár, IV. Régiposta-u. 5. 384-222 Prometheus gázfőzök és gázkályhák, Edinger Arthur és tsa, V. Akadémia-u. 3. 0120-304 Promontorla Magyar Szállo­dások,Vendéglősök,Korcs- márosok és Kávésok Bor- pincészete és Aruellátó Szövetkezete, Budafok, Sörház­u. 2. 269-992 Prónai Lajos dr. áll. leánygimn. tanár, e. gimn. ig., VI. Hitler-tér 3. 220-065 Prónay Eleonóra magánzó, n. Udvarhelyi-u. 21. 164-110 Prónay Endréné özv. magánzó, Vili. Szentkirályi-n.26/a. 136-324 Prónay Gézáne földbirtokos. V. Szent István-krt 17. 117-395 Prónay Jozefa bárónő, VHI. Trefort-u. 2. 344-714 Prónay Margit m. kir. postadij- nok, XIV. Gyarmat-n. 45/b'. 499-724 Prónay Valter vitéz, tüzéralezre­des, XII. Bernátli Géza-u 38. 167-565 374

Next

/
Oldalképek
Tartalom