A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - H

beszedési módja n filléres megbízás. Havas Hartstein Lipót zöldségfélék és hagvmanagykeresk., IX. Soroksári­ét is. 133-809 Hartung Emma női ruhaszalonja, V Csáky-u. 4. 319-912 Hartung György kályhásmester, IX. Szveteuay-u. 16. '140-880 Hartwiger Rezső vendéglős, Üröm, Iskola-u 59. 163-198 Hartyányl Béla utazó. ni. Zápor- u. 13 a. 162-705 Hartyányl Józsei kárpitosmes- ter, Vili. Bérkocsis-u. 1. 0349-837 Hartyányl Pál szabómester, vn Wesselényi-n. 24. 423-657 Háry, lásd Sári. Harza Lajos dr. pápai kamarás, bitokt. felügyelő, n. Szilágyi Dezső- tér 1. 367-674 Haschek Lörincné fűszer- és csemegekeresk., n. Csévi-n. 10. 165-698 Haschka Károly, a Kispesti Se- lyemszövőgyár Schiel Testvérek r.-t. ig., VII. Damjanicli-u. 14 421-353 Haschka Róbert budapesti kir. törvszéki irodáig., XIV. Róna-u. 229. 499-858 Haselbeck Olga, a m. kir. Opera örökös tagja (László G. dr.) 11. Kapá^-u. 23. 0166-522 Haselböck Józsei r.-t. tg h., XII. Németvölgyi-nt 7. 152-908 Hasenfeld Artur dr. egyetemi tanár. m. kir. egészségügyi főtan., V. Honvéd-u. 18. 124-651 Hasenteld Olga füzöterme, IV. Kossuth Lajos-u. 17. 184-180 Hasenfeld Oszkár könyvkeresk., VII. Erzsébet-krt 14. 221-976 Hasenörl Ede irodája, VI. Csen- gery-u. 53. 122-956 125-733 Raktára 127-052 Hasenstein és Vogler hirdetési iroda magyarországi képv. r.-t., V. Dorottya-u. 8. 0382-322 Haskó Gábor oki. vegyészmér­nök, az Area cianozó váll. túl., VII. Erzsébet-krt 16. 222-223 Haskó Imre dr. fogorvos, VI. Király-u. íoo. 220-283 Haskó Lajos oki. vegyészmérnök vegykisérleti laboratóriuma, VI. Paulay Ede-u. 12. 227-429 Haskó Sándorné női ruhaszalon, VI. Panlay Ede-u. 46. 424-606 Haslinger Károly, VI. Andrássy­út 7. 426-019 Hasmann, lásd Haszmann. Haspel Lujza dr. férj. dr. Ahs- bahsné v. egyet, tanársegéd, XII. Krisztina-krt 81. 0152-119 Hassan A. Andor oki. mérnök irodája, V. Szabadság-tér 7. 128-322 Hassld Sebestyén, V Kálmán- u. 14. 114-055 Hasslocher Laura, V. Marké­it. l/b. 119-027 Hász, lásd Haas. Haszán József vitéz, korcsmáros, Rákoskeresztúr, Pesti-u. 179. Tárcsázza először a *148-605 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 37 Haszllló István gözmosoda tűi., II. Csalogány-u. 55. 152-817 Haszler Károly dr. klinikai tanársegéd, IV. Régiposta-u. 12. 0189-537 Haszmann István magántisztv., Budátok, Kerékgyártó-üt 15. 269-693 Haszmann István mészáros és hentes, XII. Hidegkuti-üt 67. 164-592 Haszmann Jánosné özv. pa­pirkeresk.,III. Fő-tér 5. 362-595 Hasznossy Gyula nöiszabó, IV. Régiposta-u. 6. 181-548 Haszonbérbeadó földtulaj­donosok országos egyesü­lete, IX. Kinizsi-u. 6/b. 183-425 Hatat Károly elektrofizikai labo­ratóriuma, XIV. Hungária- krt 171/173. 496-331 Hatala László dr. Mabi segéd­titkár, VlI.Thököly-út 17. 428-270 Határi Berta szföv. óvónő, XI. Magasúti-dülő 8977/4. hrsz. 457-052 Határkljelölö központi bi­zottság, V. Fáik Miksa-n. 9. 121-322 Hatás Gézáné VI. Vörösmarty o. 75. 110-470 Hatay, lásd Hatai. Hatfaludy Ferenc in. kir pü. könyvszakértő, hites könyvvizsgáló, XTV. 8tefánia-út 16. 496-515 Hatfaludy László dobánykis- árus, VIH. Baross-n. 94. 145-341 Hátfalvy Gyula, I. Attilá­ért 14/16. 166-750 Hathy Károly lakása, XI. Buda foki-út 15. 259-748 Hat y Kálmán máv. főmérnök, n. Margit-krt 5/a. 167-140 Hatolltay Gyuláné özv.dohány- kisárus, X. Gergely-u 4. 148-298 Hatolkay Szaniszló szföv. iro­datiszt, VTI. Rottenbiller-u. 60. 425-652 Hatos Istvánné, vn. Wesselényi­ik 4. 227-761 Hatósági munkaközvetítő, lásd Munkaközvetítő hiv. m. kir. áll. Hatschek Emil optikai és fotó- szaküzlete, VI. Andrássy-út t.3 427-594 Fiókja, VU. Erzsébet-krt 38, 222-427 Hatschek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete Főüzlet, IV. Károly király-át 28. #185-959 VI. Andrássy-üt 31. 425-990 vn. Rákóczí-űt 80. 224-208 Hatschek Ferenc dr., lásd Há­mori Ferenc dr. Hatschek Gézáné, V. Személy­nök-u. 19. 116-582 Hatschek,Guttmann és társa elektrotechn és müsz. váll., V. Bzó- cbenyi-u. 7. 115-890 Hatschek Hugó kÖDnycn moz­gatható emberi műszernek készítője, VU. Munkás-u. 4. 225-857 Hatschek Margit, V. Fe)ka-u. 3 498-607 Hatsek Ervin marhabizományos, XI. Horthy Miklós-út 14. 268-006 Hatscher Gyula szállító, V. Va- dász-u 35/a. 110-395 Hatscher Károly oki. gépészmér­nök. Röntgen, medikai és elektro­techn. gépek üzeme. IX. Ráday-u. 30. 185-674 Hatsek, lásd Hatschek. Hattayer János női fodrászmes­ter, n. Keleti Károly-n. 15/c. 367-290 Hattyár András mechanikai és üvegtechn. gépüzem, Újpest. Koloze- vári-u. 8. 494-774 Hattyasy Dezső dr. fogorvos, egyet, tanársegéd. IV. Kecskeméti­u. 6. 382-587 Hattyasy Katalin férj. dr. Szer- delyi Henrikné, a Függetlenség belső munkatársa, V. Légrády Ká­roly-n. 54. 498-762 Hattyú csónakház, túl. Kornls Ferenc. (Nyári áll.) Csillaghegy, Kossuth Lajos üdülö-part 8. 363-541 Hattyú divatház, tűi. Herskovits Hermann. XII. Németvölgyi-út 20. 158-140 Hattyú gőzmosó, fehérnemű kölcsönző és keresk. váll. Hegedűs és dr. Lázár, vn. Klauzál-u. 8. #423-750 Fiókja. V Aultcb-u. 7. 316-107 Hatvani László férfiszabó, IV. Városház-u. 6. 184-580 Hatvani Szabó Lajosné cu- korkakeresk., V. Falk Miksa-u. 1. 329-250 Hatvány báróné, Marton Erzsé­bet, IV. Régiposta-u. 13. 183-161 Hatvány Endre báró, 1. Ver- bőczy-u. 7. 360-784, Hatvány Fcrencné báróné, H. Hunyadi János-üt 26. 360-535 Hatvány Károly, III. Palánta­n. 16. ' 355-569 Hatvány Károly báró, iroda, V. Nádor-u. 3. 181-676 Lakása, n. Zita királyné-út 3/4. 353-352 353-377 Hatvány Lily bárónő magánzó, I. Verböczy-u. 3. 360-739 Hatvány Vera bárónő, I. Lo­vas-üt 6/b. 160-661 Hatvany-Deutsch-lroda, Deutsch lg és üa, báró Hatvany-féle gazdaságok anyagbeszerző irodája, V. Nádor-u. 3. O#182-820 Hatvany-Deutsch Sándorné báróné, V. Nádor-u. 3. 381-107 Haty, lásd Hathy. Hatzky Ferenc asztalosmester, XIV. 8zugló-u. 115. 497-712 Hauber fémtömitó vállalat, cégtul. Farkas Béla, V. Fáik Míksa­d. 26/28. 0128-194 Hauber László dr. közkórh. sebész-főorvos lakása, II. Virágárok- u. 7. 165-608 Rendelő : csak rendelő idő alatt, szerda, szombat kivéve d. u. i/^ö— i/a6 1 Attila-u. 13. 161-517 Hauck Arthur uy. áll. alezredes, VU. Damjanieh-u. 42. 220-370 Hauck Károly fa- és szénkeresk., I. Attila-u. 18. 150-854 Haudek Károlyné garagetul., IX. Dandár-u. 23. 131-355 Hauer Ármin Kereskedelmi iroda, V Sziget-u. 40. 327-504 Hauer Ernő dr. sz. k. m. kir. konzul, ig., XII. Alma-u. 6. 352-531 Hauer Ernő dr. orvos, sebész, V. 8zemere-u. 8. 114r946 Ha nem felel: Orvoshivó *186-983 Hauer és Márton divatárn- keresk., H. Szilágyi Dezső-tér 6. 151-687 Hauer Ferenc textilfestő és ki­készítő, VUL Bókay János-u. 12. 134-309 Hauer Ferencné divatáruüzlete, VI. Berlini-tér 3. 311-438 Hauer Frigyes dr. ügyvéd, V. 8ziget-u. 40. 0327-504 Hauer Gyuláné dr.-né ny. államtitkár özvegye, I. Mikó-u. 1. 160-428 Hauer Lipót bútorkereskedő, VIH. Dobozi-u. 21. 330-605 Hauer Mária postasegédtisztnö, n. Göigey Artur-u. 44. 366-633 Hauer R. magánzó, XIV. Fürész- u. 63. 497-731 Hauer Rezső cukrász, VIH. Rá- kóczi-út 49. 142-504 Vendégek részére 144-371 Hauer Vilmosr.-t. íg.,vn Károly király-út 26. 226-644 Haugg László dr. orvos, VHI. Salétrom-u. 8. 137-379 Hauler Endre dr. orvos, n. Zsigmond király-út ja 64/66. 151-815 Haumeder Hededüs Béla D. G. T. főtisztv., X. Kerepesi- út 49. 340-853 Hauner Frlgyesné, V. Szent István-krt 2. 111-930 Hauner Ottokár építészmérnök, 1. Pálya-u. 2/b. 351-981 Hauptmann György nyomdász, Vl. 8ziv-u. 43. 327-457 Hauptmann Ilona, XII. Bán- u. i/b. 366-971 Hauptmann Sándor órásmes­ter, ékszerkeresk., VI. 8zoudy-u. 40. 120-534 Hausbrunner Vilmos tanár, V. Bálvány-u. 4. 386-051 Hauschild Albert kőtéláruüz- lete. IV. Gerlóczy-u. 11. 381-572 Hausen-féle lakástauari tási, féreg- irtás) váll túl. Hausen Ferenc,VH. Dob-o. 34. 423-321 Hauser Artur oki. gépészmérnök, V. Pozsonyi-út 25. 116-965 Hauser Emma dr. dr. Rónainé nőarvos, V. Alkotmány-u. 21. 120-827 Hauser Emil, a Weiss Mannfréd gyár tisztv., VIII. Mária Teréziá­iét 3. 137-558 Hauser Endre oki. gépészmér­nök, XI. Budaörsi-út 133. 257-132 Hauser Ferenc kir. müsz. tan., n. Battbyány-n. 13. 353-620 Hauser Gyuláné özv. kémény­seprőmester, Rákosszentmihály, Corvin-u. 10. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 87 Hauser Hugó, a Pester Lloyd lg., XII. Bürök-u 9. 155-420 Hauser József festőmester, XII. Kékgolyó-u. 16. 151-545 Hauser Lipót, a Magyar Mező­gazdák Szövetkezetének ig., V.Szent István-krt 13. 111-947 Hauser Náthán ny. áll. reál- gimn tanár, II. Retek-u. 33/35. 154-748 Hanser Zoltán dr. orvos, belgyó­gyász, Vm. Szentkirályi-n. 3. 131-727 Hausknecht Rezső közp. fűtés, egészségügyi berend., és épület­bádogosmunkák1 váll., VII. Nagy­atádi Szabó-u. 21. 421-465 Hausladen Mihál^ dohánykis- árus, IV. Kaplony-u. 9. 184-771 Hausmann, lásd Hanszmann. Hausner Dezső gabona- és ér- tékpapirkeresk. V. Perczel Mór-u. 2. 123-299 Hausner 1. J. vasáru, szerszám és konyhafelsz. cikkek ügynöks. és raktára, Vü. Rottenbiller-u. 6/b. 428-165 Hansner Károly, Vü. Rákóezi- üt 26. 224-823 Hausner Károly, a Szék- és Fa­árugyár r.-t képv., IV. Veres Pál- né-u. 4/6. 384-047 Hansner M. György rádió-, gra­mofon- és villamossági szaküzl., VH. Wesselényi-n. 31. 226-966 Hauss Frigyes Lajos kát- és mélyfúrási váll., XIII. Róbert Ká- roly-körút 32. 0293-693 Haasz Ede dr. ny. törzsorvos. I. Lógodi-n. 9. 161-434 Hausz Mária filmkölcsönző és filmgyártó k.f.t., VH. Er­zsébet-krt 9/11. 225-209 Hausívlrth Ödön díszítőfestő és mázoló, XIV. Amerikai-út 77. 497-147 Hausmann Menyhért fa- és szónkeresk., V Arany János-u. 12. 112-823 Hausmann Tibor férfiszabó, V. Báthory-u. 4. 116-456 Hanszmann Ferenc mübntor­asztalos.Vin. Lujza-n. 17. 139-240 Hauszmann József műbútor­asztalos. VI. Paulay Ede-u. 33. 426-998 Hauszner, lásd Hausner. Haut Józsei füszerkeresk., VE. 8zígony-u. 16/b. 139-459 Haut József tejtermék- és élelmi" szerkeresk.,IV. Ferenc József-rkp. 26' 384-205 Hautzinger Mária cokorkaüz- let, VHI. Tisza Kálmán-tér 15. 149-477 Hautzinger Sándor ny. gimn. tanár. XI.Ibrahim-n. 13. 256-519 Havad! Barnabás felsőkereske­delmi isk. ig., XI. Nagyboldogasz- szony-útja 71. 268-456 Havai Ferencné szabónő, Vü. Rottenbiller-u. 15.' 226-305 Havalda Gyula szijgyártómester, VI Hajós-u. 24. 128-042 Havas Aladár gabonabizom. V. Kálmán-n. 22. 110-221 Lakása, V. Árpád-u. 11. 315-193 Havas Aladár lakása, IV. Havas- □ • 7- 382-344 Havas Aladárné magántisztv., IV. Károly király-üt 14. 184-055 Havas Alfréd keresk., V. özemere- u. 19. 116-259 Havas Armand oki. gépészmér­nök, XIV. Gyarmat-u. 56. 499-871 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom