A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

Kepes _____________Mindenki előnyösen veheti láénvbe Ke pes Pál dr. kórb. főorvos, orr-, gége-, fülorvos, V. 8zalay-ti. 8. 114-356 Kepes Sándor börnagykeresk. és Edit harisnyabolt, IX. Ráday-u. 66. 188-135 Képes Sport szerk. és kladóhiv., V. Gróf Tisza István n. 10. 184-485 Kepes Zsófi női kalapszalon, IV. Városbáz-u. 14. 189-256 Képessi Ernő posta s.-ellenőr, VI Vilmos esászár-út 25. 112-636 Képessy József bélteki, újságíró. Vili Kisstáció-u. 13. 131-002 Képessy Magda szföv. tanítónő. XII. Avar-u. 25. 357-637 Képkaltura kiállító helyi­ség, tnl. Krivátsy-Sziits György ig., V. Mária Valéria-u. 12. 0181-616 Keppieh Gyuláné «Ir.-ne özv. felpéci, magánzó, V. Fáik Miksa u. 6. 121-735 Keppieh József malomié., XII. Mackensen-út 5. 357-154 Keppieh Miksa müsz. keresk., Vn. Nagyatádi Szabó-o. 4«. 428-152 Lakása, VIH. lózsef-krt 2. 330-679 Kepplnger M. János építési vállalkozó, XIV. Egressy-fit 128. 296-955 Képviselőház, lásd Országgyűlés Képzőművészeti főiskola, lásd Orsz. magyar kir. képzőművé­szeti főiskola. Kerber Áron gépjárművezetői tanfolyama, VI. Teréz-krt 7. 224-862 Kerber Áron sofföriskola, X. Nép liget. Mutatványos-tér 134-034 Kerber Henrik cyanozó, takarító és beraktározó vállalata, V. Szent lstván-krt 15. 118-217 Kerber Mária tojásnatrvkeresk , VII. Wesselényi n. 53. 423-774 Keretvoj István ny. h államtit­kár, I. Krisztina krt 155/157. 167-355 Keresedy Endre dr. ügyved, n. Zsigmond király-ütja7. 151-663 Kerecseny János iró, IX. Ráday- u. 15. 185-170 Kerecseny János dr. aohány- kisárns, XI. Horthy Miklós-körtér 7. 258-617 Kerecsényl Dezső dr. tanár­képző int. gyak. gimn. tanár, szerk., VII. Lövölde-tér 2. 422-270 Kerecsényl Sándorné szföv. tanítónő, VII Elemér-u. 3. 424-247 Kerécz Gyula ópitömesivi. VI Király-n. 82. 420-863 Kerek Ferenc dr. orvos, Vili Üllöi-út 40. 340-977 Kerék György kávé-, tea-, gyarmatáru szaküzlet, XII. Márv ány­u. 26. 157-475 Kerék Gyula korcsmáros. V. 8ziget-u. 15/a. 290-083 Kerek Imre fésű-, kefe , acéláru, drogériacikk nagykeresk., VII. Hársfa-u. 18. 223-113 Kerék Mihály dr., a Falu szö­vetség titkára, I. Fenyö-u. 11. 166-952 Kerék Péter áll. el. isk. fel­ügyelő ig., Kispest, Szent Imre hereeg-út 61. 346-805 Kerék Rezsőné őzv. füszer- keresk., V. Fáik Miksa-u. 6 120-366 Kerekes Amália Margit, IV. Veres Pálné-u. 8. 187-145 Kerekes András építészmérnök, hites törvsz. szakértő. IV. Mo’nár- u. 53. 183-601 Kerekes Aurél asztalosmester faipari üzeme, VI. Izabelia-n. 52. 220-954 Kerekes Barnabás oki. építész­mérnök és építőmester, a Funda­mentum r.-t. ig., n. Bimbó-út 3. 154-215 Kerekes Béla dr. magántisztv.. Csillaghegy, Hunyadi-u. 16. 163-594 KERÉK Rhorerné hölgylodrász szalon II. Zsigmond kir.-útja 16. 357-594 Kerekes Dávid nriszabó, V. Wekerle Sándor-u. 19. 327-858 Kerekes Endre dr. abaujszántói. dgyvéd, n. Margit-krt 34 151-363 Lakása.XI.8züret-u. 18. 468-518 Kerekes Ernő dr. orvos, fog­orvos, vm. József-krt 43. 134-722 Kerekes és Vájná angol úri sza­bók, társtól. Kerekes Dániel és Arató M. Miklós, VII. Erzsébet-krt 22. 220-298 Kerekes Ferencné női szabász képezde túl., IX. Vámbáz-krt 5. 387-057 Kerekes Gábor, a Magnezitipar r.-t. lisztv., lakása, X. Kőbányai­ét 69/c. 148-748 Kerekes Gábor mészáros és ben tes, X. Kóbányai-üt 59. 348-669 Kerekes Géza szalonna, sertés­zsír, hentesárukeresk., LA. Mester- u. 57. 342-921 Kerekes, Glasel és Rózsa fel­vonógyár, V. Csáky-u. 45/47. 292-597 Kerekes György dr. fül-, orr-, torok- és gégeorvos, kórházi főorvos, Vll. Károly király-út 13/15. 423-506 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Kerekes Gyula női divatháza, VII Király-u. 51. 228-086 Kerekes Ignác, V. Kresz Géza u. 24. 498-179 Kerekes Imre cukrász, VI. Audrássy-út 76. 310-976 Kerekes István kiskolacsini, 1. Mátrai-n. 3. 157-747 Kerekes János kárpitos, IV Duna-u. 4. 385-067 Kerekes Józsefné özv. lüszer- keresk., X. Auguszta-telen Kolozs­vári-tér 9. 138-777 Kerekes Józsefné női divatsza­lonja, V. Bálvány-u. 16. 110-820 Kerekes Kálmán szíjgyártó és sportárúkészítö, Vili. Baross-u. 124. 142-260 Kerekes Klára cukorkaüzlet túl., V. Gróf Tisza István-u. 26. 187-239 Kerekes L>. Pál mészárosmester, Újpest, Kemény Uusztáv-u. 6. 494-374 Kerekes Lajos dr. főszerkesztő, VI. Aréna-út 84/c. 228-606 Kerekes László dr. orvos, bel­gyógyász, V Berlini-tér 9.124-614 Kerekes M. Miklós dr. fö- állatorvos. I. Altila-u. 65/c. 161-282 Kerekes Ödön dr. m. air. egész ségügyi főtanácsos, orvos, XIV. Thö­köly-út b7. 296-645 Kerekes Sándor dr. ügyvéd, VII. Rákóczi-üt 20. 424-259 Kerekes Sándorné dr.-né, kalapszalonja, IV.Deák Ferenc-tér 3. 384-551 Lakása, IV. Semmelweis-n. 8. 384-207 Kerekes Testvérek képviseleti iroda, túl. Kerekes Andor. VI. Te- réz-brt io. 224-061 Kerekes Tibor dr. novaji, kir. törvszéki biró, n. Tapolcsányi-u. 5 356-326 Kerekes Tivadar dr. ügyvéd irodája, V. 8zemélynök-u. 27. 116-832 Lakása, vm Német-u.40.136-775 Kerekes Zsigmond kelmefestő- és vegytisztitóüzem, IX. Ráday- u. 12. 184-571 Kerekess István dr. kir. kúriai biró, 1. Attila-u. 75. 360-342 Kerekes» Islvanné özv.eceghi, V. Katona Józset-u. 17. 122-126 Kerekess László dr., a Vörös­kor. Erzsébet-kórh. belgyógyász fő­orvosa lakása, 1. Attila-u. 9. 360-705 Kórházi oszt., XII. Györi-út 17/19. 0*150-150 Kerékfly Gáborné dunáuykis árus, Újpest. Deák Fereno-u. 102. 295-274 Keréklty Géza m. kir. pénzügy őri felügyelő, Újpest,Szechenyl-u. 3. 494-324 Kerékgyártó Árpád tanügyi- tötan., XI. Budafoki-út 41/a. 259-592 Kerékgyártó György dr. gé­pészmérnök, min. tan., n. Kiiküllő­u. 5. 164-314 Kerékgyártó István dr. vitéz közkórb adjunktns.szülész-nőorvos, vm. József krt 48. 131-902 Kerékgyártó Tamás mérnök. XII. Labane-út 25. 364-332 Kerékjártó Ilona finom porcel­lán-. üveg-és díszműáruk, I. Attila­u. 89. 160-637 Kerékpár- és motorkerék- párkereskedeimi k.f.r., VI. Jókai-tér 6. 118-315 Kerény András magáuhivaialnok 11. Ady Endre-n. 18. 367-373 Kerény Tibor oki. gépészmérnök, V Katpát-u. 7/b. 293-111 Kerényl Aladár dr. vitéz. Budá­tok, Beniczky-u. 40. 269-957 Kerényi Alajos dr. kúriai bíró, 1. Pauler-u. 17. 355-757 Kerényl Andor ny. máv. müsz. tanácsos, XI. Eadrnsz-u. 12. 256-460 Kerényi Andorné gyógynövény keresk., IX. Ráday-u 64. 180-537 Kerényi Antal Mágnás nyak- Keudöüzem, V. Szent István krt 4. 327-408 Kerényl Béla fogtechnikai labo­ratóriuma, vm. Lósy Imre u. 1. 335-788 Kerényi Dezsőné őzv. magánzó, vm. Sándor-u. 19. 338-647 Kerényi Ede. V. Kaik Miksa-u. 30 123-697 Kerényl és Társa gyógynövény nagykeresk., IX. Vaskapu-u. 33. 143-860 Kerényl Ferenc fagomb és esz­tergált tömegáru, Budátok, Kossuth Lujos-u. 4. 269-763 Kerényl György földmiv. min. kir. müsz. tanácsos, XI. Ecsed-u. 7. 258-610 Kerényi Gyula, a Weiss iiamrefl acél- és lémmUvui r.-i. igazgatója, IV. Appouyi-tér 5. 187-238 Kerényl Irén szföv. tanítónő, XII. Fery Uszkár-u. 47. 167-778 Kerényl István Budaörs,Vig-u.28 Tárcsázza először a *268-969 számot, azután kérje Budaörs H Kerényl István m. kir. bonv. hdm. őrnagy, XI. Köbölkut-u. 41. 269-484 Kerényl István m. tisztv., V. Rollán-u. 16. 315-034 Kerényl János ny. m. kir.dohány­beváltó hív. fel ügy , dobánykisárus. XI. Horthy Mikiós-ut 62. 258-463 Kerényl János dr. idegorvos VI. Andrássy-út 81. 421-170 Kerényl János dr. orvos, vi Munkácsy Mihály-n. 29. 112-818 Kerényi Jenő, az A. B. C. köz­ponti áruhiteliroda igazgatója, IV. Bécsi-u. 1. 180-695 180-696 Lakása, IV. Fereno József-rkp. 26. 189-358 Kerényl József ny. máv. tótel- ügyelö, 11. Zsigmond kirá1y-útja 9. 354- 162 Kerényl Károly dr. egyet. ny. rendes tanár, 1. Zalai-út 5. 164-670 Kerényl Károlyné dr. szföv. leánygimn. tanár, U. Olasz-fasor 25. 357-306 Kerényl Sándor cementárugyár, épúleifa, építkezési és tüzelőanyag telep, Csepel, Rákóczi Fereuc-u. 96. 147-619 Kerényl Zoltán dr. orvos (ren­del 2—4-igJ n. Olasz-fasor z8. 153-228 Kerepesi István vitéz, kómuveg- és ácsmester, XIV. Erzsébet ki­rály ne-út Ja 53. 499-817 Kerepesi-útl temető Igazg., lásd Temetők. Kérésé Tibor dr. min. osztály­főnök, I. Zita királyné-út 16. 355- 384 Kereskedelem- és közieke« désllgyi minisztérium, m. kir. Központja, □ Lánchid-u. 1/8. *166-200 Elnöki osztály és iroda, II. Láno- bid-n. 1/3. 0*166-200 t/a, i/b, n., m., v., VI., vn., vm.. IX., X., XI., XII/a., XII/b. és XIII., H. l.áDcbid-o 1/3. 0*166-200 vm. szakosztály, n. Láocbid-u. 1/3. 150-040 Xm. szakosztály tönöke. n. Lánc­hid-o. i/3. 150-787 XQL (Dunahidépltési) szakosztály 152-114 Xm. szakosztály: Harkányi János min. tanácsos 152-007 Budapesti állami hidak hidmühelye és műszaki raktára. XI. Horthy Miklós híd, budai bidfó 269-117 IV. szakosztály, Postavezérigazgató­ság. XII. Krisztiua-krt 12 *150-025 Kapus, H. Láncbid-u. 1/3. 153-294 Kereskedelmi Akadémia bpesti V. Alkotmány-u. 11. 120-547 127-027 Kereskedelmi alkalmazot­tak orsz. szövetsége, ‘/?2-iól- l/j5-ig nem Jelentkezik. Vll. Erzsé­betért 24. 422-534 Kereskedelmi és Ipari mun­kaadók szövetkezete, vm. Festetics-u..7. 336-679 VH. Damjanich-u. 17. 425-857 Kereskedelmi és Iparka­mara bpesti, V. Szemere-m. 6. *122-680 (Magyar gazd. kutató intézet) 112-888 Nemzetközi Vásár kiállítói és műsz. ügyei, XIV. Városliget, Iparcsar­nok 220-000 Tavasszal, Városligeti Iparcsarnok 221-809 Nemzetközi Vásár központja tavasz­ba! a Városligetben 0*424-524 0*425-525 Kereskedelmi Figyelő Kom­merzieller Beobachter szerk., V. Rothermere-n. 12. 327-837 Kereskedelmi Hírlap (Közgaz­dasági Lapszemle: Kormos Gynla fö- szerk.. VI. Vilmos császár-űt 68. 0115-555 Kereskedelmi Hitelezők Szövetkezete, V Mária Valéria­и. 1. 185-080 Kereskedelmi Hlteltudósi­tók Ipartársulata (Hegyháti I. dr.) V Falk Miksa-n. 18/VO. 0119-051 Hegyháti István dr. ügyész-titkár 0119-051 Kereskedelmi iskolák t aj fia felsőkereskedelmi: Állami gyakorló, lásd Felsökeresk. iskolai tanárképző int. alatt. Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi akadémia. Községi flu telsőkereskedeiml Isko­lákat. lásd Budapest székesfőváros- Iskólák alatt. Vas-utcai gróf 8zécbeny1 István felső­kereskedelmi Iskola tanári szobája, vm. Vas-n. 9/11. 189-488 b) leány felsőkereskedelmi: Bpesti r. k. négyévi. Zichy-Palla- vicini Edina őrgrofnő női felsöke­resk. isk., IX. Lónyay-n. 6. 185-205 Keresk. akadémiai, lásd Kereske­delmi Akadémia. Községi női felsőkereskedelmi isko­lákat, lásd Budapest székesfőváros: Iskolák alatt. Kereskedelmi r—t.. Kispest, Lebel-u. 14. 146-851 Kereskedelmi segélyegylet, í Vl. Jókai-Q. 6. 128-326 | Kereskedelmi tudakozód«, ezelőtt R. G. Dun—Bchimmelpfeng к. f.t., VI. Andrássy-út 47. 224-001 Kereskedők és Iparosok hitelintézete r.-t., V Bzabad- ság-tér 7. 118-290 Kereskedők menháza, buda­pesti, XII. Tárogató-űt 8. 164-260 228

Next

/
Oldalképek
Tartalom