A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

Ferenczy Postacsomagjában a feladó Ferenczy Szabolcs építési vál­lalata, iroda és lakás, V. Visegrádi n. 6. 116-338 Ferenczy Tibor dr. ny. rendőr főkapitány, V Széchenyi-n. 14-, 118-408 Ferenczy Valér festőművész, VII. Damjaniob-n. 46. 422-610 Ferenczy Zoltán Növöm magán­nyomozó irodája, VII. Erzsébet-krt 1. 225-693 Ferenczy Zoltán dr. szemész­főorvos, V. Hollán-u. 25.266/9. hrsz.. 290-747 Ferenczy Zsigmond posta- műszaki főigazgató lakása, n. Bem József-u. 8. 353-153 Ferentzl Károly patakfalvi,pénz­ügyi titkár, XI. Edömér-u. 6. 256-427 Ferentzy József dr. oki vegyészmérnök, müegyet. m. tanár, m. kir. keresk. főtanácsos, Mátyás­föld, Huszár-n. 27/29­Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 32 Ferjentsik Zoltán dr. kir. ügyész, V. Pannonia-u. 58. 498-090 Ferkó Ede m. kir. alezredes, I. várfok-u. 14. 352-528 Ferma takarítási vállalat, tnl. Perencz József. Vili. Baross­и. 112. 139-914 Ferme elektro-meohanikai válla­lat, cégtul. Léderer István, I. Lógodl-u. 63. 160-733 Fernbacb József dr. apatini, bel- és idegorvos, kórházi főorvos, XI. Fadrnsz-u. 4. 259-951 Fernbacb Zoltán müasztalos. V. Bas-u. 6. 384-058 Fernengel és Czickéll faszer­és csemegekeresk., I. Krisztina-tér 9. 150-929 Fernengel S. utódai, Petrovics nővérek fűszer- és csemegekeresk., n. Csalogány-n. 52. 0151-604 Ferrero Rosy, V. Szent István- park 6. 493-822 Ferro Vas-, Műszaki és Autofelszerelésl R.-T., V. Vilmos császár-út 28-0# 127-840 Ferrocyan vegyszer-és fém­kereskedelmi k.t.t. gyógy- árunagykeresk., V. Kossuth Lajos- tér 4. 118-106 Ferroltx fémipart r.-t., IV. Apponyi-tér 5. 183-399 Ferroglobus vasárukeres­kedelmi r.-t. (Metalloglobns fémkeresk r.-t., Termoglobus csö- keresk és egészségügyi berend. r.-t., Weiss Manfréd abél- és fém­müvei r.-t., Agrárglobns mezögazd. gépkeresk. r.-t.) V. Szent István- krt 12. 0#126-681 Ferrometall műszaki és bő- technikai kereskedelmi к. f.t. Express Heating kályhák, kizárólagos magyarországi eladása. II. Margit-krt 69. 355-745 Ferronova kereskedelmi vállalat, cégtul. Beifeld Mihály, VI. Jókai-u. 28. 129-699 Ferrotextil és Sajtolt Para­falemezipar r.-t., VI. Berlini- tér 3. 124-997 Üzem. V. Katona József-u. 2. 329-988 Ferrowatt motor-, gépjavító és vasárutermelo szövet­kezet. Ügyvezető Qosztonyi József mérnök, V. Vád út 16. 120-427 Ferrum Műszaki Kereske­dés, Köves Tivadar, V. Fáik Miksa-u. 3. 110-469 Ferrum vasöntöde, tnl. Klein Sándor, XIII. Jász-n. 76. 298-654 Ferster Ernő vendéglős és bor- keresk., IX. Üllöi-út 113. 144-649 Ferstl Mária postasegédtigztnö, vm. Futó-u. 10. * 137-354 Ferstl Mihály festék-és fodrászati cikkek szaküzlete, VED. Népszinház­n. 26. # 140-944 Fertály József cégv., vm. József-krt 46. 143-582 Fertőtlenítő és clánozó váll. férges, molyos bátoroknak speciális gázkamrák. Takács József. VI. Hu­nyadi-tér io. 0220-871 Fertőtlenítő Intézet, bpesti fő­városi, lásd Budapest székesfőváros alatt. Fertsek Gyula ferjentsiki. V. Pozsonyi-út 15/a. 122-035 Fertsek Gyuláné dr.-néözv., ferjentsiki, földbirtokos, V. Klotild­n. 12/b. 129-291 Fertsek Leó dr. szfóv. tiszti föügyészhelyettes, IX. Mester-n. 1. 138-285 Ferwagner Lőrinc borkeres­kedő, Budafok, Kossntb Lajos-u 36. 269-664 Fery Antal oki. grafikus-iparmű­vész, LX. Ráday-u. 40. 184-337 Fery Pál szfóv. számv. főtiszt, XI. Budaörsi-űt 4/10. 456-842 Fessler Antal ny. százados, IV Fehérhajó-u. 12/14. 182-514 Festék-és olajkereskedelmi k.f.t. irodái, VII. Rákóczi-üt 20. 224-359 Festetics Andorné grófnő özv. áll. nyugdíjas, XI. Horthy Miklós-út 57. 256-500 Festetics Bennóné grófnő ma­gánzó, IX. Ferenc-krt 37-330-999 Festetics György herceg nagybirtokos, m. kir. titkos taná­csos, felsőházi tag, Vili. Esterházy­n. 26. 130-032 Festetics Izabella grófnő, V. Zrinyi-u. 10. 120-989 Festetics Kristóf Imre gróf vitéz, lakása, IV. Ferenc József- rkp. 13/16. 386-185 Festetics Pál gróf szföv. tanár. IX. üllöi-út 121. 132-999 Festetics Pálné grófné özv. sz. Pálffy Fánny grófnő földbirto­kos, V Zrinyi-n. 10. 118-318 Fésűs Andor dr., az Irgaimas- rend kórházának szemészíöorvosa, egyet, tanársegéd, IV. Városház-u. 4. 383-504 Fésűs Béla bizt. math, szakértő, az Adri.í Biztosító Társulat aLigazga tója, V bzent István-krt 7. 126-083 Fésűs József dr. ügyvéd, VI. Andrássy-út 88/90. 121-291 Fésűs László postatöfelügyelö, VII. Dembinski-u. 36. 221-645 Fésűs Sarolta m. kir. postadijnok, EX. Ernö-u. 15. 142-807 Fésűsfonó és szövőgyár, lásd Hazai fésűsfonó- és szövőgyár r.-t. Fészek, művészek klubja. Köznont, Vll. Nagyatádi Szabó-u 36. #421-703 Iroda 420-380 Fészek bútorüzlet, túl. Müller Károly, VI. Andrássy-út 33. 224-707 Fészek kávCbáz, tnl. Propper Márton. VI. Andrássy-út 81. 223083 428-311 Fészek pensió, túl. özv. Franki Adolfné, TV. Károlv király-6t 24. oi89-449 Fészek söröző, tnl. Pap Kálmán, IV. Múzenm-krt 13. 881-584 Feszi Károly szföv. gazdasági fő- felűgy., X. Finmei-út 14. 140-393 Feszler Károly aöi szabó, VI. Te- réz-krt 52. 316-526 Feszmérö és Hőmérő ipar, cégtul. Kö8sler Albert, vm. Práter- u. 69. 136-027 Fesztlnger Illés aranyműves. VII. Klauzál-u. 10. 423-243 Feszty István, a Magyarok Be­jövetele körkép r.-t igazg. elnöke, Feszty körkép,XlV.Városliget,Játék­tér 15. 420-207 Feszty kávébáz, tnl. Kobn Ignác kávés, XlV.Városliget, Játéktér 14. 420-574 Feszty Masa festömüvósznö. 1 Dísz-tér 10. 160-709 Fets Gyula aranykoszorus kádár­mester, n. Fazekas-n. 12. 154-618 Fets Károlyné, H. Fazekas-n. 12 154-617 Fett Adolf böraeresk., VI. Paulay Ede-u. 20. 427-104 Fettlcb György dr. orvos, bel­gyógyász, Vm. József-krt 55. 141-652 Fettich Nándor dr. nemzeti múzeumi I. o. őr, egyet. m. tanár, XI. Horthy Miklós-út 10/12. 258-318 Fettick Ottó dr., XII. Bognár- n. 3. 164-897 Fettmann Sándor ernyókészitó, VII. Akácfa-U. 7. 425-459 Fetzer Ferenc építőmester, Kis­pest, Aladár-u. 64. 349-325 Feuchtersieben Kornél huszárszázados, X. Kerepesi-út 49. 338-713 Feuer Ármin füszerkereskedö, vm. Datikó-u. 32. 138-745 Feuer Ármin ócskavas-, fém- és üvegkereskedő. VH. Cserhát-u. 21. 228-136 Feuer Gusztáv dipl. ing. ter­vező, V. Wekerle Bándor-u. 19. 127-853 Feuer György dr. nöorvos, kór­házi főorvos, VI. Andrássy-út 99. 420-130 Ha nem felel: ürvoshivó *186-986 Feuer István dr. gyermekorvos, V, Fáik Miksa-u. 18/20. 119-302 Ha nem felel : Orvoshivó *186-988 Feuer Jenő kelmefestő és vegy­tisztító üzeme. VI. Bajnok-n. 13. 124-427 Feuer Klára Kálmán lvánné, V. Tátra-u. 20/b. 315-130 Feuer Lajos fűszer- és csemege­üzlete, vm. Aggteleki-u. 21. 349-413 Feuer Mária női divatszalonja, Pestszenterzsébet, Török Flórja­it. 84. 147-959 Feuer Mihály dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 1. 120-044 Feuer Sámuel tejtermékkeresk., IX. 8oroksári-út 8. 337-541 Feuer Simon dr. orvos, poliklin. assistens, VII. Dobány-u. 90. 423-791 Feuermann Armlnné özv. kézimunkaterme, IV. Irányi-n. 1. 384-532 Feuermann József fűszer- és csemegekeresk.,-V Pozsonyi-út 34. 293-514 Feuermann Sándor ny. hév. fó- felngy.,XI. Bártfai-u. 28. 259-089 Feuerstein Ábrahám F. M. ál­tal eng. ingatlan irodája. VI. Sziv­n. 16. . 421-171 Feuerstein Ernő villany-, víz­mű-, légszeszszerelöm., egészség- ügyi, közp. fütésberend., Újpest, Munkácsy Mihály-u. 19. 494-350 Feuerstein György papirnagy- keresk., V. Szabadság-tér 17. 126-991 Feuerstein Manó, VI. Ó-u. 4. 122-876 Feuerverger Lajos szobafestő, ipari váll. és lakása, V1TI. Dugonics-u. 5. 135-745 Feuerwerker Ignác ócskavas- és fémkeresk.. Újpest. Nyár-u. 31. 495-041 Feyér, lásd Fejér nevek után. Feymann István vármegyei számvevő, Nagytétény, Ohegy. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 42 Flala Antal Budafok F. C. szö­vetségi képv., Budafok, Arany Já nos-út 5. 269-848 Fiala Béláné angol és francia női divatterme, VII. Rákóczi-út 32. 425-466 Flala Dezső, a Gondviselés Tár­sulat igazgatója, IX. Lónyay-u. 17 383-016 Fiala Ernő, XIV. Abonyi-u. 19. 427-195 Flala Ernő birdetési váll., Vll. Tbőköly-út 27. 228-647 Fiala Ernő kávébáztul., n. Bem József-u. 22. 357-520 Fiala Ferenc oki. építészmérnök, az Uj Magyarság belső munkatársa, i üri-u. 14. 161-362 Fiala Géza, XI. Boeskay-út 90. 459-146 Flala Ignác hat. eng. villany- szerelő, VTI. Dob-u. 97. 225-145 Fiala Richard dr.orvos.VllI. Kis- stáció-u. 5. 131-462 Flalla-Dőri Ottó, az,, Ungarischer Volkswirt“ szerk., IV. Molnár-n. 20. 384-542 Fialovszky Béla dr. vitéz, a Hangya főorvosa, fül-, orr-, torok­orvos, VETI. Üllöi-út 66/b. 137-383 Fialovszky Lajos hmszt. alezre­des, oki. mérnök, I. Attila-n. 81. 161-426 Flas József müasztalosmester, XII. Fery Oszkár-n. 25. 367-439 Fiat Automobilok Magyar Eladási Részvénytársaság, VI. Aréna-út 61. Központ : javítóműhely, service, alkatrész #298-820 Városi mintaterem, V. Dorottya-u. 2. 182-428 Fiat M!klós,VII. Damjanich-u.28/a. 422-714 Fiáth Ádámné szül. Sennyey Ilona grófnő, I. Pauler-n. i. 150-752 Fiáth Miklós báró dr., I. Dezsö- n. 12/b. 153-698 Fiáth Tibor báró nagybirtokos, n. Donáti-n 4. 156-281 Fiatal Magyarság Szövetség, Vili Esterházy-n. 36. 340-379 Fiatal Mária táncosnő, Csepel. II. Rákóczi Ferenc-u. 37. 347-967 Fiatalkorúak felügyelő ha­tósága, V Klotiid-u. lO/'c. 110-320 Fiáth, lásd Fiát. Ffchmann Zsigmond Svájci textilimport; V. Sas-n. 7. 380-123 Fidy Béla miniszteri tanácsos, IX. Pipa-n. 4 183-489 Fidy György Szföv. Községi Tak- ptár ig., XII. Hieronymi-út 37. 157-661 Fieblch-Ripke Rudolfné tábornok neje, XII. Schwartzer Ferenc-a. 4. 157-678 Fiedler Ferenc kesztyügyáros, lásd Barkódy Ferenc. Fiedler János lenipari r.-t. Központi iroda, V. Nádor-n. 34. 121-540 118-125 Fiedler Kálmán dr.v. biztosító- társasági vezérig., VII. Sajó-u. 5. 228-525 FiehI Ágoston épület- és géplaka­tosüzem, EH. Pacsirtamezö-u. 24/26. 362-455 Flers Elekné ref. lelkész özvegye, X. Simor-u. 43. 349-646 Figyelmessy Lajos vitéz, zsák-, zsineg- ée jutaárunagykeresk., V. Tátra-u. 27/a. 498-598 Figyelő IJjságszelvény válla­lat, túl. Jünker Gyuláné özv., XIV. Nürnberg-u. 42. 299-632 Flkó István fűszer- és oseraege- keresk., Rákospalota, Zápolya-u. 13. 294-086 Filarszky Nándor dr. ny. nem­zeti múzeumi ig., c. rk egyet, ta­nár, XI. Horthy Miklós-út 39. 268-627 Filberger László dr. ügyvéd. V. Zoltán-u. 10. 111-699 Filemile János, IV. Királyi Pál- u. 14. 184-230 Filep Lajos vitéz, kir. müsz. tan., II. Olasz-fasor 1. 150-713 Filesz Andor, a Magy. Leszám. és Pénzv. Bank aligazgatója, V. Mária Valéria-u. 15/a. 382-565 Fllesz Károly dr. orvos, VI. Vörösmarty-u. 24/b. 220-877 Filharmóniai társaság, Opera­ház, VI. Hajós-u. 8/10. 114-555 Filharmóniai társaság bará­tai egyesülete irodája, M. kir. Operaház, VI. Hajós-n. 8/10 0114-555 Filip J. József úri és női fodrász- szalon, V. Báthcvy-u. 15. 327-839 Fllippl Ernő dr. orvos, VIH. Jó­zsef-krt 17. 143-509 Filippi Ernöné dr.-né szföv. ta­nítónő, IX. Mester-u. 38. 338-701 Filippínyi Sándor hirdető iro­dája, hirdetés közvetítő, IV. Deák Fereuc-u. 17. 382-573 Filkorn András beton, csatorna és burkoló váll..Rákospalota, Gömbös Gyula-út 18. 295-107 120

Next

/
Oldalképek
Tartalom