A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

levelére a választ bi Birghoffer RÓIl]0Ú7hk BIEHEHSTOK VILMOS PglyggZDII (Sah Rahóczi-út 64 224-215 Bienenstok Miksa rnggyantabé- lyegzőkészitö, vésnök, optikus és táblakészitő, VI. Vilmos császár­ét 39. 122-990 Bienenstok Vilmos ruggyanta- bélyegző és vésnőki múintézete, látszerész, zománctáblák, VII. Rá- kóczi-út 64. 224-215 Bárdi Kálmán cégtul. lakása, VII. Szövetség-u. 17. 0424-468 Blener Ernő dr. ügyvéd. VI. Aréna-út 92/a. 220-174 Blener Oszkár, az Artic általános r.-t. technikai és ipari célokra ügyv ig., XII. Böszörményi-út 17/e. 367-606 Bier Lili dr., V. Bálvány-u. 22. 125-185 Bierbauer Virgil dr. ing. oki építész irodája, II. Zárda-u. 57. 355-104 Blermann Adoll termény- és ör- leménykeresk.. V. Géza-u 5. 128-764 Blermann Cipőgyár K.f.t., IX. Thaly Kálmán-u. 39. 340-368 Blermann Henrikné özv. ma­gánzó, VI. Andrássy’-üt 21. 227-745 Blermann Izsó mészáros, és hen­tes, IX. Vámház-körúti vásárcsarnok 44/45. sz. fülke. 184-219 Blermann Lajos, V. Tliurzó­köz 7/a. 493-106 Blermann Lajos lakása, n. Ke­leti Károly-u. 27. 367-239 Blermann Lipótné özv., V. Alkotmány-u. 16. 329-338 Blermann Hál keresk. ügynök­sége, V. Légrády Károly-u. 9. 292-938 Blermann Samnné, VII. Aréna- ót 70. 220-572 Blernaczky Hermin föv. taní­tónő, II. Széna-tér 7. 167-275 Blernaczky Szilárd, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank ig., n. pó-u. so. 151-487 Biewald Antal üzemv. mérnök, xni. Váci-út 168. 290-199 Blfarexmttvek, Kartal Emil üzeme, X. Cserkesz-n. 64. 0148-398 Központi irodája,V. Alkotmány-u 16. 0126-632 Bihaesy Gusztáv ny. pénzügyi számv. főtan., Kispest, Jókai-u. 33. 349-365 Bihaly Árminná szül. Beke Kató. VH. Bethlen Gábor-tér 3.424-244 Bihály Károly fogtechnikus, VI. Jókai-u. 40 126-034 Bihály Károiyné női divatsza­lonja, VI. Jókai-u. 40. 0126-034 Bihaly Tibor oki. közgazda, IX. Ferenc-krt 13. 133-717 Bihar Benő oki. mérnök és építő­mester, V. Hollán-u. 15. 125-606 Bihar Elemér barabásszegi, ny. m. kir. hondvédtábornob, VH. Dam- janicb-u 28/a. 422-125 Bihar Jenő dr. ügyvéd, ül. La- jos-u. 92. 362-378 Bihar Rlchárd barabásszegi, postaforg. gyakornok,XII. Krisztiná­it 61. 157-595 Bihar Tibor dr. barabásszegi, ügyvéd, V. Vigadó-tér 3. 182-231 Lakása, VII. Vilma királynő-üt 23 422-231 Bihari Andor dental-depot fogá­szati szakkeresk., V. Tátra-u. 14 112-527 Bihari Arnold dr. orvos, V. Váci­üt 34. 291-611 Bihari Béla Ferenc,vii. Károly király-út 25 226-642 Bihari Béla Tibor inkasso-iro- dája, VII. Károly kiráiy-út 25. 226-656 Bihari Erzsébet kozmetikai in­tézet, IV. Petőfi Sándor-u. 10. 182-010 Bihari Ferenc tanügyi főtan., ny. gimn. ig., XII. Böszörményi-ót 6 366-906 Bihari Ferenc dr. orvos (Heintz E. dr.) V. Szent István-krt 13. 126-926 Bihari Frigyes r.-t. ig.. VI. Eöt- vős-u 24 123-194 Bihari I. hangszergyáros, zongo­rák, pianinók és harmóniumok, IV. Károly király-út 24. 380-072 Bihari István ékszerész, ezüstáru- gyár, vn. Hoiió-a ti 227-449 Lakása, VI. Andrássy-út 26. 116-049 Bihari István házfelügyelő, VI. Vilmos császár-út 19/b. 116^)98 Bihari István kálybásmester és cserépkálybagyártó. XTV. Egressy­tér 3. 497-577 Bihari István dr. belorvos, szföv tüdőbeteggondozó adjunktusa, IX. Kinizsi-u. 10. 186-421 Bihari Jenő dr. togorvos, vn. Er­zsébetért 34. 422-383 Bihari juhturóUzem, IX. Tűz­oltó-n. 52. 141-445 Bihari László dr. orvos, bel­gyógyász, V. Szent István-park 15. 298-052 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Bihari Lászlóné füszerkeresk., I. Attila-u. 20/c. 157-941 Bihari Lászlóné dr.-né sz. Kádár Klá,ra oki. hegedűtanár, VI. Liszt Ferenc-tér 10. 425-601 Bihari Marcel gyári képv., V. üsáky-u. 8. 112-929 Bihari Nándor színművész, VII. Nefelejts-u. 56. 424-841 Bihari Pál oki. mérnök, építőmes­ter, VI. Eötvős-u. 24. 0123-194 Bihary István vitéz, ecetgyáros, Pestszenterzsébet, November kettő­id 13. 347-562 Bihary Károly oki. vegyészmér­nök, máv. főmérnök, VEI. József­krt 56. 130-300 Bihary László vegyész Innocamin laboratóriuma, V. Légrády Károly­it. 18. 290-157 Bijou ékszerutánzatok, ajándéktárgyak, tűi. Bzulner Aladár, IV. Váci-u. 23. 0387-157 Bikali Józset korcsmámé, VID. Baross-u. 109. 130-491 Blkár Deján dr. stomatologiai klinikai orvos, IV. Váci-u. 63. 386-303 Bikár József gabonakeresk. iro­dája, V. Szabadság-tér 17.118-422 Lakása, II. Bimbó-út 146. 164-984 Bikás János, mechanikai gép­műhely, XIII. Szent László-u. 76. 298-150 Bikás Sándor egyetemes műsze­rész, XHI. Szt. László-u. 1.498-693 Bikfalvy Béla oki. mérnök (Bik- falvynó dr. Ruszt I.) X. Simor-u. 7. 136-894 Bikfalvy Dezső mfisz. váll. «Cachirolo-üzeipe, ragasztóanyag­gyáros, XIV. Telepes-u. 84. 297-190 Bikfalvy Ferenc könyv- és papirkeresk., IV. Veres Pálné- u. 33. 386-616 Biklalvy István cégvezető, XI. Bocskay-út 75. 459-026 Bikich József, az Orsz. Központi Hitelszövetkezet ig., XI. Bercsényi- u. 15. 468-105 Bikich I.óránd dr. szövetkezeti ig., n. Páfrány át 7. 165-639 Bikics Lipótné özv. műbútor­asztalos, XII. Széli Kálmán-tér 13. 167-678 Bikkal Dénes dr. O.T.I. titkár, XI. Horthy Miklós-út 8. 256-258 Bild Sámuel vaskeresk.,Pestszent­erzsébet, Csarnok-tér 1. 147-982 Billcsy Tivadar színész, VI. And­rássy-út 76. 115-578 Bilicz Béla vegyészeti, háztar­tási, pipere- és iskolai cikkek keresk., Újpest, Temesvári-u. 16. 495-091 Biliczkyné Frank Hona divat tervező-ruhaszalon, VB. Wesselényi- u. ,24. 423-658 Bilisits Júlia női szabó, Hl. Nagy- szombat-u. 26. 362-589 Billsk Iván villany-, rádió- és telefonszerelő, VHI. Lujza-u. 38. 349-488 Bilisk Sándor nemzetközi szállító, VHI. Baross-u. 124. 137-420 Bilkel Gorzó János, XII. Kuruc- lesi-út 19/b. 365-974 Bilkel I*ap Gyula ny. vm. árvaszéki elnök, IV. Szervita-tér 8. 381-032 Bükéi Pap La jós dr. egyet, ma­gántanár, Budapest 8zékesfőváros Gyógyfürdőinek és Gyógyforrásai­nak igazgató-főorvosa, XI. Szent Gellért-tér 1. 0269-095 Bilkel Pap Zoltán dr. orvos, IX. Ráday-u. 16. 0186-060 Bil ki Zoltán gáz-, viz-, közp. fűtés, egészségügyi berend. váll., XIV. Ajtósi Dürer-sor 3. 424-565 Billa Zoltán m. kir. postafőtiszt, VII. Sip-u. 17. 222-111 Blllay Józsa, XI. Horthy Miklós út 77. 256-473 Bilié Imre, V. Sziget-u. 27. 298-082 Bille István fakereskedö, Pest- szentlörinc, Üllői-út 346. Tárcsázza először a * 146-674 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 2-08 Biller és Fuchs munkaruha, mun­kaköpeny, sportruházati és dlva'- oikkek keresk., túl. Biller Pál és Fuchs Andor, VIL Rottenbiller-u. 24. 424-009 Biller Lajos női fodrász szalonja, VHI. Rákóczi-út 75. 132-714 Biller Margit színművésznő, IV. Veres Pálné-u. 4/6. 183-740 Billig N. L. müötvös, IV. Kossuth Lajos-u. 3. 385-598 Billing Henrik dr. orvos, VIII. József-krt 30/32. 143-092 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Billitz Adoll böröndös, VI. Teréz­krt'bo. 129-930 Billitz Albert dr. ügyvéd, I. At­tila-n. 7. 360-747 Billitz Ernőné bor-, mm-, liltőr- keresk. 1. Szent János-tér 4. 166-044 Billitz Sándor iparváii. ig., n Ady Endre-n. 2. 151-404 Biluska György né özv., X. Család-u. 36. 336-622 Bindász Dezsőné, IV. Pázmány Péter-tér 5. 183-734 Binder Dezső a müncheni egye­temen képesített fogorvostudor, I. Uellérthegy-u. 14. 150-419 Binder Emánuel ny. g. őrnagy, Vll. izabella-u. 13. 224-549 Binder Frigyesné özv. dohány- kisárns, VB. Denibinski-u. 28. 221-643 Binder, Hamlyn & Co. Chartered Accountants, London, képv. Morgan 8. Wil­liam, IV. Váci-u. 17. 186-286 Binder Irén dr., vni. Baross- u. 3. 0143-124 Binder Iván müsz. tau., II. Nagy- báuy'ai-út 32. 164-307 Binder László dr. belgyógyász, egyet, tanársegéd rendelője (hét­köznapokon szombat kiv. d. n. 2—I/,4-ig) VIII. üllői-úí 14. 136-211 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Binder Mihály takptári cégv., vili. 8zigony-u. 16/b. 143-584 Binder Miksa, H Guyon Ricbárd­n. 8. 165-872 Binder Rezső parcel lázási irodája, VI Izabella-n. 71. 124-558 Binder Vilmosné m. kir. posta s.-ellenőrnö, V. Návay Lajos-u. 6. 325-072 Bindlnger István asztalosme-ter, VIII. Mária-n. 4. 144-736 Binét Arnold dr. ügyvéd, V. Ka­tona József-u. 28. 121-692 Binét Béla, a Binét és Barna cég beltagja, V. Gróf Tisza István-a. 22. 380-542 Binét Bernát elektrotechn. nagy­kereső, VII. Király-n. 13. *427-755 Üzeme, Xin. Porgácb-n. 69. 493-727 Lakása, VI. Teréz-krt 4. 425-207 Binét és Barna szövet- és selyem­különlegességek divatháza, V. Deák Perenc-u. 18. 181-700 181-711 Binét Géza dr. orvos, V Nádor- u 19. 113-942 Binéth József Pneutechnika autó­alkatrész és autótechnikai cikkek behozatala, V. Gyöngyház-u. 10. 293-976 Binetter FUlóp építőmester dg. irodája, Herkules asztalosárugyár és építőanyag teresk. r.-t., V. Kresz Géza-u. 37. 0290-605 Lakása, V. Csáky-n. 34. 291-325 Binetter Gyula r.-t. cégv., II. Kandó Kálmán-u. 1. 153-799 Binejtter Jenő papirlemez- és papirnagykeresk., Első Magyar Cartonlemezgyár r.-t. lerakata, VI. Podmauiczky-u. 61. 111-906 114-252 Binetter Jenő vezérig, lakása, XII. Városmajor-u. 74. 355-316 Bing Béla oki. mérnök, V Vise- grádi-u. 40. 498-380 Bing Gyula cőzsdetan., VI. Bzondy- u. 37/c. 129-018 Bingert János dr., a Hunnia filmgyár r.-t. igazgatója, XIV Gyar­mat-u 12/b. 296-060 Binner Ilona postakezelönö, Új­pest, DessewfTy-u. 25. 295-187 Binóczi László dr. ügyvéd iro­dája, V. Szent István-krt 18. 111-170 Lakása, IX. Ráday-u. 43. 184-220 Binter testvérek hentes-, mé­száros- és kolbászáru üzeme, VHI. Nagyfuvaros-n. 19. Pófiziete 132-235 Iroda 143-100 Fióküzletei: IV. Belvárosi csarnok 188-211 X. Belső Jászberényi-út 5/b. 148-248 Blnzberger Lajos dr. kir. járás- biró.XII. Királyhágó-tér 3. 166-358 Binzer és Woil rémárugyártók, VIII. Vajda Hunyaü-u. 50. 144-011 Binzer Gyula, vm. Práter-u. 59. 337-404 Biokémiai, bakteriológiai gyógyszervegyészeti labo­ratórium, Román dr., László'dr., Vajda dr., VI. 8ziv-u 15. 421-109 Birgel Mátyás férfiszabó. I Tár- nok-n. to. 160-646 Birghofier Gyuláné, X Belez- nay-n. 17. 349-880 Bőrruhákhoz SCHMOLL>PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom