A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - M

3lezey ft ni. Kr. posiaszeméUzel líléti alaoitvánvi hirdető kadájának MEZEY VACUUM ciinoző Művészi falraüirozás Szakszerű lakástakaritás Festés — Mázolás Telefon: VI., Jókal-tér 9 . 113-095 Mezey Sándor dr. ügyvéd,V.8as­и. 6. 381-585 Nyaralója (Nyári á.) ti Csévi-n. 27. 364-331 Mezey Vaeanm ciánozó és lakás­karbantartó váll., cégtul. Mezey Ist­ván, VI. Jókai-tér 9. 113-095 Mezey Vilmos dr. lakása, V. Csáky-u. 20/b. 299-291 Mezlényi Egondr.m. kir. cseud- örliadnagy, IX. Gabona-u. 2. 149-816 Meznerlcs Iván dr. ügyvéd, a Magyar Nemzeti Bank alügyésze lakása, V. Arany János-u. 1. 327-943 Mező Béla dr. egyet. m.-tanár, kőzkórb. főorvos, sebész-urológus, IV. Kecskeméti-u. 14. 385-116 Mező Ferenc dr. áll. gimn. ig., n. Margit-krt 60/52. 167-7 1 2 Mező Imre postafőfelügyelő, XTV. Nürnberg-u. 32. 496-133 Mezőfly Ágoston dr. ny. h. ve­zérig., IX. Kinizsy-u. 2. 186-232 Mezöli László dr. ügyvéd irodája és Mezöfi Vilmos v. orszgy. kép­viselő lakása, XIV. Bosnyák-n. 1/b. 296-282 Lakása, V Markó-u. 7. 0115-053 Mezőgazdák szövetkezete, Magyar, V. Alkotmány-u. 29. 0*127-388 Mezőgazdasági áruforgalmi és kiviteli k.f.t., V Kálmán n. 14. 128-110 Mezőgazdasági és élelmi szeripari cikkeket árusító к. f.t., VI. Andrássy-út 41. Iroda 425-841 Büffé 225-941 Étterem 424-403 Cukrászat, VI. Andrássy-út 35. 224-503 Mezőgazdasági és Ipari, Ju- taáru és Zsákkereske­delmi r.-t., V Perozel Mór-u. 2 118-567 121-528 Mezőgazdasági' és Ipari Vegyszerek Kereskedelmi r.-t.,IV. Feliérhajó-u. 2. 180-477 Mezőgazdasági és kémiai ipartelepek r.-t. szesz-, élesz­tő-, likőr-, rum-és vegyészeti gyár, gyümölcs és viztelenitett főzelék­osztály (hétköznap 15 óra 30 p.-től reggei 8 óráig, valamint vasár- és ünnepnap csak *143-785 hivandó), vm. Örömvölgy-n. 8. *143-785 Megrendelési osztály 145-615 Anyagbeszerzési osztály 138-014 Clans József kereskedelmi tan., ker­tészeti főfelügyelő. Iroda, 342-924 Mezögazdasagl gépész heti­lap szerkesztő és kiadó Morva Re­zső, vn. Tbököly-út 30. 428-065 Mezőgazdasági Ipar r.-t. Köz­pontja, v. Dorottya-n. 7. *180-804 Mezőgazdasági Kamara (Országo's) lásd Országos Mezőgaz­dasági Kamara. Mezőgazdasági közraktárak r.-t., V Mérleg-n. 3. 181-744 182-784 Mezőgazdasági Magkeres­kedelmi r.-t., V. Véosey-u. 6. 112-484 110-398 Mezőgazdasági muzeum. m. kir., lásd Múzeumok. - Mezőgazdasági Oltóanyago­kat előállító és értékesítő k.f.t., V. Fáik Miksá-n. 24. 117-486 Mezőgazdasági olajkeres­kedelmi r.-t. VI. Benczur- u. S9/b. 220-436 Kirendeltsége, XIII. Fáy-n. 9. 292-519 291-542 Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete, mint az 0. K. H. tagja. Központi iroda, V. Vigadó-u. 6. *189-960 182-870 182-879 189-642 Keményitő-osztálya, V. Vigadó-u. 5. 0*189-960 0182-870 0182-879 0189-642 Mezőgyáni pezsgőgyár, túl. Mezőgyáni László, VII. Almássy-u. 3. 423- 594 Mezőkövesdi Hímzőipar, Czelsler Éliás háziipari export váll., V. 8as-u. 24. 0124-418 Mezőnyékládházai kavics­bánya r.-t. VI. Andrássy-út 79. 221-604 Mezőssy Béla dr. lf|., az Orszá­gos Földhitelintézet gazdasági fel­ügyelője, XII. Kléh István-u. 9. 366-686 Mezrlezky László oki. vegyész- mérnök, ig. V. Hajós-u. 16/18. 127-993 Mi Konyhánk Jótékonycélu egye­sület, Horthy Miklósné szeretetház, Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 50. 347-821 Mlaklch Károly műépítész és A Társaság szerkesztője lakása, XI. Horthy Miklós-út 1. 257-395 Miáklts Ferenc cukrász, II. Csa- lpgány-u. 52. 156-404 Miáklts Frigyes, IV. Ferenc József-rkp 12. 385-034 Miami kávéház, tni Miami kávé­ház k.f.t., VII Erzsébet-krt 39 424-765 227-452 Michaelis Adolf, a Kölnische Zei­tung bpesti szerk., II. Ostrom-u. 6. 157-081 Michaellsz Ferencné özv. dohánykisárns. Újpest, Pozsonyi­ét 29. 294-613 Michalek János kárpitos és dí­szítő, VI. Bzondy-n. 64. 120-057 Michallovlts, lásd Mibajlovits. Mlchel Mór palack, üveg és lámpa­áru nagy keresk., Vili. Szerdahelyi­0. 9. 138-427 145-269 Raktár, VH. Rákóozi-út 30. 424- 660 Micheller András vendéglős ha- lászkert-éttermei, VHI. Práter-u. 42. 131-426 MlcheUer István dr. ügyvéd, a Kath. patronage-egyesület titk., IX. Ferenc-krt 39. 132-929 Mfchels Jenő kőbányává!lalkozó, iX. Ráday-u. S3/b 383-085 Michelstädter Armlnnéözv., VI. Andrássy-út 82. 325-126 Michelstädter István asztalos- mester, VI. Király-u. 60. 425-405 Michelstädter Jenő maszirozó, tyukszemvágó, VII. Dembinszky- u. 47. 220-196 Mlchlbach János bntorkeresk., vin. József-krt 44. 333-646 Miehna Sándorné özv. dohány­kisárns, I. Gellérthegy-u. 31. 152-216 Michnay Árpád dr. min. tan., II. Batthyány-u. 59. 157-012 Michnay Endre lakása, VI. And­rássy-út 102. 116-019 Michnay Jenő dr. banktisztv 1. Lógodi-u. 62 161-066 Mfchover Ignác fogtechnikai laboratórium. VH Thököly-út 44. 427-829 Micsey Józsa operaénekesnő, Vili József-krt 63. 344-666 Micsián Béla könyvkötőmester, V Mérleg-n. 11. 180-539 Micslk János szobafestő- és má­zolómester, XI. Budafoki-út 13. 269-317 Mlcslnal Pál sütőmester, Csepel Kertész-u. 22. 147-585 Mlcsinay Aladár dr. ügyvéd, vn. Thökőly-út 8. 425-721 Mlcsinyl Gyula if j. trikó-, textil- és fonálfestő, XIII. 8zekszárdi-u. 14. 291-562 Mlcsinyl Rezső irikófestó, xm. Szekszárdi-u. 15. 291-341 Mlcsky Dezső dr. orvos, tüdő- beteggondozó int. adjunctns, XII. Fery Oszkár-u. 59. 150-645 Mfczkl István füszerkeresk., fű­szer-, csemege-, italáruk. XI. Bzent Imre herceg-útja 72. 456-537 Midi —Magyar és Idegen diákinfor- mációs iroda — Mefhosz, VIü. Jó­z»ef-krt 60. 0340-993 Mldinette női kalapszalon, túl. Hirsch Mihályné, V. Nádor­it. 19- 124-104 Mielhoe, Magyar Izraelita Egye­temi és Főiskolai Hallgatók Orszá­gos Egyesülete, VH1 8ip-n. 22. 0228-631 Jegvkezelöség (Hirsch Andor) Vin. Rákóczi-út 61. 0141-565 Miénk kávéház, Pried Jenő, Vin. József-krt 29. 181-188 134-357 Mlerka Alfréd ny. tábornok, H. Tapolcsányi-n. 2. 0353-701 MIerovsky József csokoládé- üzem, EX. Lónyay-u. 25. 189-157 Mfeselbacher Ernő lakása, VI. Teréz-krt 20. 129-980 MIestó Imre keresk., V. Gróf Klebelsberg-n. 29. 123-897 Migend Viktor motorkerékpár és műszaki cikkek keresk., Vin. Jó- zsef-u. 66. 130-154 Mlggisch Géza dr. kir. járásbiró, XII. Böszörményi-út 16/b. 351-467 Mlggisch Rezső máv. főintézö, VUI. Mária Terézia-tér 3. 132-167 Miglitzer Simon és Haar Viktor bntorkeresk., vm. Fiumei-út 21. 149-462 Mignon kávéház r—t.,V Ferenc Jozsef-rkp. 34.182-280 185-713 Mignon-pensio, túl. Brükler Arthurné dr.-né, IV. Pázmány Péter- tér 5. 388-118 Mlgray Jenő dr. Operateur, plasz­tikai sebész, lakása, XI. Scbweidel- u. 23. 457-124 Mihaiiich Győző dr. müegyet. nyilv. r. tanár, n. sz. hidépitéstani tanszék és befon- és vasbetonépitési laboratórium, XI. Müegyetem-rkp. 6. 0458-701 Lakása, 33. ülászló-u. 70. 259-752 Michallovlts Kornél bácsszent- iváni, ny. alispán lakása, n. Margit­rkp. 52. 152-643 Mihajlovits Györgyné özv. épület- és portál-üveges üzl., V. Váci­ét 68. 493-245 Mihajlovits Kálmán ok), mér­nök, máv. müsz. tanácsos, n. Fillér a. 11. 167-646 Mihájlovlts Miklós dr. orodi, egyet, tanársegéd, szülész-nöorvos, a posta betegs. bizt. int. szakorvosa, I. üöbrentei-u. 14. 353-595 Mibalcsics Tódor őrnagy, XIV. Stefánia-út 24. 497-108 Miháldy Jenő vitéz, m. kir. ez­redes, Budafok, Péter Pál-n. 63. 469-733 Mihálffy Katalin szfőv. polg. isk. tanárnő, EX. Üllői-út 55. 132-759 Mihálffy Pálné özv., X. Héder- váry-u. 25. 133*522 Mihálffy Vilmos ny. belügyi ál lamtitkár, v. képviselő, XI. Horthy Miklós-út 28. 258-514 Mihallcseb Aurél dr. lásd Massányi Aurél ar. Mihalicza József, XIV. Kerék gyártó-u. 106. 296-903 Mlhaltk és Schiattauer vászon és fehérnemű üzl. EV. Ferenciek- tere 4. 188-418 Mlhallk Ferenc nddszurdoki, V. Nádor-u. 20. 115-634 Mlhallk József hernádsznrdoki áll. lanitónöképzö intézeti tanár Sashalom, Papváry Elemémé-u. 1 Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje 8ashalom 42 Mlhallk Józsefné özv. ny. szfőv. tanítónő, VIÜ. 8ándor-u. 26 130-708 Mlhallk Péter dr. madunitzi, egyet, magántanár-adjunktus. II Ruszti-út 7. 351-563 Mihálka Antal né özv.« II. Fő­tt. 23. 367-428 Mihálka Károly, XI. Nagyboldog- asszony-útja 21. 269-340 Mihálkovlcs Árpád oki mérnök, IX. Bakáts-n. 1/3. 188-180 Mihálkovlcs Elemér dr. egész­ségügyi főtanácsos, közkórházi fő­orvos, IV. Veres Pálné-u. 19. 180-783 Mihálkovlcs Miklós szfőv. víz­müvek ny. h. vezérig.,n. Uona-u. 47. 152-287 Mihálkovlcs Nővérek kőnyv­és papirkereskedö, IX. Mester-u. 43. 136-798 Mihálkovlcs Szilárd dr. bel- klin. tanársegéd, belgyógyász, HL Batthyány-u. 13. 150-794 Mihalovics Géza dr. gyermek- orvos, kiin. tanársegéd, IX. Mester­u 12. 186-838 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Mlhálovlcs István dr. orvos, IV. Eskü-tér 7. 383-181 Mihalovics Ottilia posta s.-ellen- örnő, V. Tisza-u. 11. 499-294 Mihálovlts István dr. ny. fő­szolgabíró. EV. Kecskemétl-u. 2. 184-510 Mihálovlts János szfőv. elemi isk. ig., vm Tisza Kálmán-tér 16. 149-917 Mihálovlts László dr.. IV.Mol- nár-n. 20. 184-122 Mihálovlts Miklós, XI. Kelen- hegyi-út 12/14. 256-118 Mihálovlts Ottóné dr.-né min. titkár özvegye, XI. Horthy Miklós­át 76. 256-450 Mihálovlts Róza magánzó, Csö­mör, Középhegy 2. Tárcsázza először a 297-388 szá­mot, azután kérje Csömör 0 Miháitz Pál Műegyetemhez beosz­tott középisk. r. tanár, XI. Lágy- mányosi-u. 17/a. 256-524 Mihály Géza képkeretezö, képke- resk és aranyozó szaküzlete, VED. Baross-n. 41. 136-322 Mihály Gyula kerékpár keresk. Csepel-gyártmányok képv., Cse­pel, Községház-n. 2. 147-526 Mihály Gyula dr. orvos, fogorvos, vm. stáhiy-u. i. 145-680 Mihály István Író, IV. Magyar- u. 36. 185-190 Mihály József doháhykisárns,XIH. Reitter Ferenc-n. 69. 291-096 Mihály József m. kir. vámszaki tanácsos, n. Fö-n. 7. 164-526 Mihály Manó urlszabó, VI. Pod- maniczky-n. 12. 326-404 Mihály Ottó gyógyszerárugyár és gyógyáru nagy keresk., VI. Podma- niczky u. 46. Rendelések felvétele 112-244 Könyvel őség 126-341 Mihály Ottó gyógyszerész lakása, VI. Csengery-n 80 117-277 Mlhályfalvy Zsfgmond dr. rend. int. főorvos, VIÜ. József-U. 52. 146-595 Mihályi! Béla színész, IV. Irányi­u. 8. 381-414 Mihályi! Dezső gépészmérnök, a Láng L. gépgyár r.-t. ügyv. lg, XI. Kelen hegy i-út 25. 269-499 Mihályt! Ernő dr. szerkesztő, H. Bogár-u. 25. 155-004 Mlhályfl Ernőné dr.-né, IV. Gróf Károlyi-n 14. 187-754 Mihályit György nagykeresk., V. WekerLe 8ándor-n. 4. 181-125 Mihályfy Ernő s2föv. hivatalnok, ÍII. Vérhalóm-u. 32/a 867-335 Mihályfy Zoltán dr. szfőv. . pénztáros, HL Lajos-n. 7. 151-975 Mihályhegyl Géza dr. szemész­főorvos (rendel d. u. 3—'/35 ig). XI. Otthon-u. 14. 457-192 Mihályi György dr. kir. törv.- széki bíró, n. Ady Éndre-u. 1. 157-583 Mihályi Imre dr., IV. Veres Pálné- u. 8. 186-223 314 I» 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom