A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Bársony Meghatározott időben becsenget n Központ az Bársony Tivadar dr. v. egyet, tanársegéd, Vili. József-krt 56. 337-531 Bársonyné Gyéres Ilona koz­metikai intézete, VTI. Rákóczi-út 44. 131-600 Barsl Aladár dr. ügyvéd, V. Pannonia-u. 21. 113-287 Barsl László postafőtiszt, n. Szász Károly-u. 2. 153-066 Barsl Miksa, a Rothmüller 8. fóm- és bádogárugyár r.-t. ig.,V. Panno- nia-n. 36. 490-171 Barsl Nándornény. erdőtanácsos neje. Divatszalon, IV. Váci-n. 36. 189-693 Barsy Aladár dr. miniszterelnök­ségi min. osztályfőnök lakása, VII. Erzsébet-krt 37. 135-853 Erzsébet kpti uj száma 222-290 Barsy Károly min. taD., a bpesti áll. hidak miniszteri megbízottja. XI. 8znret-n. 5/7. 258-785 Barsy Sándor dr. vitéz, rendőr- tanácsos, I. Koronaőr-u. 6/b. 155-288 Bárt, lásd Barth. Barta Adolf tnvaros, tűzifa-, épü­letfa-, szén- és kokszkeresk. gépfa­vágója, épitkezési anyagraktára, X. Endre-n. 17. 148-359 Barta Adollné élővirágkeresk., Rischer nővérek cég, V. Szent István- krt 13. 0124-845 Barta Andor magánzó, V. Zoltán- u. 13. 120-037 Barta Andorné özv.,V Tátra- Q- 14/16. 115-894 Barta Antal villanyszerelő, II. Csévi-n. 1. 165-826 Barta Antal dr. ügyvéd, n. Tapol- csányi-u. 16. 154-456 Barta Arnoldné özv. dubicsá nyi, ndv. tan. neje. IX. Mester-u. 22. 333-723 Barta Béla mész, gipsz, cement, épit. anyagok és müsz. cikkek, VI. Teréz-krt 7. 116-296 Barta Béla vezérig, lakása, V. Kos- sntb Lajos-tér 9. 113-257 Barta Béla dr. ügyvéd, iroda, V. Szent István-krt 12. 0*126-681 lakása, VI. Aréna-öt 108.128-849 Barta Béla ipari és kereske­delmi k.f.t., VI. Ó-n. 42. 126-331 Barta Bertalan lakása, XIII. Fótbi-öt 21. 493-511 Barta Dezső, VI. Király-u. 92. 110-40!) Erzsébet kpti uj száma 220-968 Barta Dezső bor és szeszesitalok üzlete, VI. Aradi-u. 16. 119-658 Barta Dezső elektrotechn. váll., VI. 8zondy-n. 57. 124-379 Barta Dezső Első békéscsabai gőzmalom Rosenthal Márton r.-t. bpesti képv., V. Rudolf trónörökös­tér 1. 120-899 Barta Dezső gumiipari váll., V. Tátra-u. 21. 498-736 Barta Dezső ny. sz. föv. tanár, Újpest, Corvin-u. 7. 295-795 Barta Dezső dr. ügyvéd irodája (dr. Reitzer B.) V. Gróf Klebelsberg- n. 29. 0127-361 Barta Emil földbirtokos, V. Aulich- U- 4/6. 114-004 Barta Emil szőnyegüzlet és Javító- műhelyül. Teréz-krt 20. 122-514 Rakása, V. Szent István-park 19. 293-093 Barta Endre ásványolajnagyko- resk., Astrolln olajok, V., Széchenyi­ét 6. 112-147 Barta Endre keresk., VII Ma­dách Imre tor 7. 112-426 Bartu Endre m. tisztv., V. Tátra­it U2/b. 298-767 Barta Endre dr. gyógyszer­vegyészeti laboratóriuma (Emmor- ling A cég) PoBtszeriterzsóbet, Vágóhid-n. 17. 0147-402 Barta Endre dr. gyógyszervo- gyészcti laboratórium igazgató-tul., Vili. Harminckettesek tere 4. 143-841 Barta Ernőné dr.-né, ny. ál­lamtitkár özvegye, II. Marglt-u. 11. 351-611 Barta Ervin dubicsányi, festő­művész, V. Tátra-u. 28. 298-710 Barta Erzsébet élövirág- és mü- virágterem, V. Szent István-krt 18. 114-412 Fióküzlet, IV. Mnzenm-krt 27. 185-527 Barta és Guth könyvnyomda, papíráruk és irodaszerek rakt., tnl. Gnth Jenő, VI. Ó-u. 16. 112-867 Barta és Székely r.-t., lásd Metall ix Röntgen r.-t. Barta és társa villanyszerével és rádiócikkek nagykeresk., VI. Pod- maniczky-n. 39. 114-949 120-211 Fiókja, VII. Rákóczi-öt 30. 140-462 Barta és WHspl Hazai felvonó­vállalat, V. Visegrádi-n, 3. 113-235 Barta Éva, férj. Stross Lászlóné fotómüterme, V. Szent István krt. íi. 116-092 Barta Félix dr., I. Fery Oszkár­ig 45. 151-777 Barta Ferenc mechanikai gyára, X. Gyömrői-öt 64. 149-010 Lakása, IV. Aranykéz-u.7.189-320 Barta Ferenc dr. ügyvéd, V. Wurm-n. 1. 182-292 j Barta Fprencné fogászati oe" mentek és anyagok készítője, XIV. Szent Domonkos-n. 14. 349-651! Barta Gáborné dr.-né özv., vili. Rákóczi-tér 9. 133-737 Barta Imre dr. ügyvéd, V. Klo- tild-u. 14,'a. 122-385 Barta István, V. Návay Lajos-u. 6. 125-065 Bárta István, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank tisztv., V. Klotild­u. 14/a. 124-597 Barta Jenő gyári képv., VI. Ki- rály-n. 14. 126-863 Barta Jenő dr. kórházi főorvos, fogorvos, VI. 'Andrássy-öt 62. 119-454 Barta Jenő dr. ügyvéd, hites könyvvizsgáló, kir. törvsz. biztosí­tási szakértő, VI. Benczur-o. 7. 133-130 Erzsébet kpti uj száma 220-078 Barta József, a Hazai felvonó- vállalat beltagja, V. Hollán-u. 33. 499-221 Barta József lakása, V. Hollán­u. 31. 298-765 Barta József oki. mérnök, kövezó­méster, építési váll., V. Sziget- n. 19/bv 290-241 Barta Józssef tüzifamagykeresk., v. Tátra-u. 28. 498-304 Barta József vaskoresk., Pest­szenterzsébet, Baross-u. 76. 147-902 Barta József dr. min. főmérnök, XI. Zenta-n. 1. 258-015 Barta József dr. ny. m. kir. rendörorvos-fötan., VI. Munkácsy Mihály-u. 6/7. 113-035 Erzsébet kpti uj száma 220-157 Barta Józsefné özv., Vll. Thö- köly-öt 26. 130-461 Barta Károly dohányklsárus. Vili. Orczy-öt 42. 137-946 Barta Károly elektrotechn. váll., VUI. Vas-u. 16. 131-198 340-919 Boscb-szolgálat 139-373 Nyári lakása, II. Pázsit-u. 10. 164-037 Barta Károly fém- és tüáruk gyára, XIII, Botond-u. 10. 290-745 Barta Károly mérnök, építőmester, á Barta és Bleyer ép. váll. cég bel­tagja, V. Klotild-u. 10/0. 126-997 Barta Károly tervező- és építési irodája, XI. Kruspér-u. 3.258-425 Barta Lajos dr. orvos, VI. Lovag­in is. 0122-091 Barta László ig., VI. Andrássy- öt 77. 118-335 Erzsébet kpti uj szágia 420-764 Barta László dr., IX. Lóiiyay­u. 24. 188-157 Barta Llpótné halkeresk. üzlete, IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok 185-584 Irodája, IX. Pipa-u. 4. 185-071 Lakása, Vili. Üllői-öt 16/b. 338-768 Barta Miklós dr. fogorvos, VI. Andrássy-öt 27. 119-538 Barta Miklós dr. ügyvéd. Pest­újhely, Adria-n. 29. 297-459 Barta Miksa dr. ügyvéd, VI. Király-u. 92. 135-710 Erzsébet kpti uj száma 220-829 Barta Mór fakeresk. (Spitz J.) V. Pannonia-u. 30. 493-986 Barta Mór dr. ny. áll. reálgimn. tanár, VH. Klanzál-tér 11. 131-310 Barta Ödön posztókeresk. lakása. V. Vilmos császár-öt 8. 185-676 Barta Pál gépészmérnök, V. Phö- nlXrU. 4. 111-529 Barta Pál dr. ügyvéd, V. Honvéd­ig 22. 111-655 Barta S. Jenő blous-, ruha- és pon­gyolakülönlegességek gyártása,VUI. Népszinház-u. 63. 131-658 Barta Sándor, V. Rothermere- u. 23. 115-969 Barta Sándor, a Beimel és fia cég főnökének lakása, VI. Munkácsy Mi­hály-u. 17. 114-106 Barta Sándor biztosítási kárszak­értő (RadóH IV. LégrádyKároly-n. 22. 298-000 Barta Sándor mérnök és Barta István dr. ing., V. Csáky-u. 20. 110-842 Barta Sándor dr., az Angol- Magyar Bank r.-t. cégv., XI. Buda- foki-öt 9. 259-740 Barta Sándor dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 26. 118-204 Barta Sándorné szfőv. polg. isk. tanárnő, XTV. Abonyi-u. 8. 136-406 Barta Sára, a Csirl női divatszalon cég túl., TV. Kigyó-u. 2. 188-611 Barta Simon magánalkalmazott. VII. Dohány-u. 68/62. 138-71S Erzsébet kpti uj száma 222-113 Barta Tibor, TV. Ferenc József- rkp. 26. 0187-161 Barta Tibor, V. Visegrádi-u. 4. 110-898 Barta Vilmos mésztermelö és téglagyári irodája, VI. Teréz-krt 44. 116-480 Barta, Völgyi és Szegő nem- zetk. szállítmányozók.V.Vécsey-u. 5. 113-260 125-799 Barta Zoltán cégvez., XI. Horthy Miklós át 59. 256-920 Barta Zslgmond ékszerész, ezüst­árugyártás, IV. Kamermayer Károly­u. 8. 380-357 Barta Zsigmondné özv. m. kir. postasegédellenörnö, VI. Hunyadi­tér 10. 113-008 Erzsébet kpti uj száma 221-106 Bartha A. Dezsöné özv. do- hányki8árus, Vili. Örőmvölgy-u. és Rozgonyi-u. sarok 332-154 Bartba Andor dr. egyetemes orvos, szülész-nőgyógyász és uroló­gus szakorvos. Vili. Rákóczi-öt 61. 140-255 Bartha Béla áll. polg. isk. tanár, Pestszenterzsébet, Szent Imre her- oeg-u. 18.» 147-767 Bartha Béla m. kir. rendőr- főtan., XI. Horthy Miklós-öt 61. 259-237 Bartha Bertalan dr. vitéz, min. titkár, 1. Bécsikapu-tér 5. 160-213 Bartha-Bures Llpót dr. kir. Ítélőtáblái biró, V. Klotild-u. 4. 118-884 Burtha Dénes dr. egyet, magán­tanár, II. AdyEndre-u.30. 358-294 Bartha Ferenc kisgörgényi, festő­művész tanár, grafikus, II. Vitéz- u. iő/b. 367-475 Bartba Ferenc dr. lg., V. Ko- liáry-u. 14. 31 1-469 Bartha Gusztáv r.-t. tg., VII. Pe- terdy-u. 39. 141-413 Erzsébet kpti uj száma 421-716 Bartba György dr., a bpesti kir. törvényszék elnöke, 11. Csálogány­u. őr». 166-862 Bartha György dr. ny. ktr. ügyész, VUI. József-krt 34.137-346 Bartha Gyula fűszer-, csemege és gyarmatáru I. sz. fióküzlete, II. Margit-krt 61/63. 158-266 Bartha Gyula dr. rendörfőtaná- csos, VI. Podmaniczky-u. 18% 120-152 Bartha Gyula dr. urológus, szü­lész-nőgyógyász, Mabi orvosa, VH. Dob-n. 108. 135-856 Bartha Gyula dr. ügyvéd,V. Klo­tild-u. 10/b. 114-092 Bartha Imre m. kir gazd. főtan., V Kossuth Lajos-tér 4. 119-189 Bartha István gyógyszerész, TV. Magyar-u. 26. 387-148 Bartha István motor- és kerék­párzománcozó, VTI. Garay-u. 4. 139-994 Bartha István nagyborosnyói, XI. Kende-u. 12. 268-371 Bartha István dr. béréi, O.T.I.- orvos-aligazgató, a bőr- és nemibeteg­ségek szakorvosa, VTI. Baross-tér 16. 182-266 Bartha János dr. kir. főügyész h. II. Ady Eudre-u. 1. 152-754 Bartha Jenő m. kir. rendőrfő­felügyelő, XIV. Csantavér-n. 11/b. 296-220 Bartha Jenő dr. dálnokfalvi, fog­orvos, TV. Váci-u. 34. 186-358 Bartha József dr. ny. m. kir. postafőig., n. Batthyány u. 67/69. 151-122 Bartha József dr. ügyvéd iro­dája és lakása, V. Katona József­u. io. 120-167 Iroda 119-909 Bartha Józsefné dr.-né özv. dohányklsárus, IX. Fövámpalota, előcsarnok 185-360 185-475 Bartha Károly dálnokfalvi, vitéz, m. kir. táborszernagy, I. Bors-u. 2. 155-616 Bartha Lajos IIJ. sepsiszék nagy­borosnyói, a Magyar Nemzeti Bank tisztv., II. Horváth-u. 9 158-080 Bartha László dálnokfalvi, vitéz, TV. Molnár-u. 17. 880-002 Bartha László műépítész, VTH. Eszterházy-u. 12. 148-472 Bartha László szárazajtal, vitéz, ny tábornok, IV. 8emmelweis-u. 4. 189-455 Bartha Miklósáé özv. béréi, dobánykisárus, VI. Andrássy-öt 79. 11S-45S Erzsébet kpti uj száma 221-485 Bartha MIksáné kormánytaná­csos özvegye, V. József nádor-tér 10. 181-157 Bartha Pál dr., V. Pozsonyi­öt 14. 119-861 Bartha Viktor dálnokfalvi, oki. mérnök, m. kir. ny. ezredes, II. Zsigmond király-ótja 9. 155-815 Bartáné Székely Margit nöi- rnha- és füzöszalonja, VI. Liszt Fereno-tér 6. 815-064 Bartáky Kálmán kálybásmes- ter, V. Hollán-n. 5. 125-022 Bartal Illésné dobánykisárns és papirkeresk., VHI. Vas-u. 12. 130-559 Bartal János,az Első magyarálta- lános bizt. társaság szervezési fel­ügyelője, IU.Timár-u. 2. 362-440 lfnrtnlis Kálmán longyolfalvi, m. kir. huszárórnagy, 111. Esztér­u. 2t. 152-125 Bartel Gytila dr. postatitkár lakása. Kispest, Báthory-u. 32. 147-088 Bartel János dr. r.-t. ig., I. Virá­nyos-öt 23. 164-975 Bártlal Farkas Samu dr. ügy­véd, VI. Vilmos osászár-öt 51. 310-880 Bártful Imre, II. Endrödi Sándor- u. 31. 367-190 Bártluy Béla ny. min. tan., Bu­dakeszi, Kossuth Lajos u. 10. Tárcsázza először a *164-647 számot, azután kérje Budakeszi 34 Bárt lay Gusztáv dr. min. titkár, H. Battliyány-u. 66. 158-602 llártfay József. VII. Kisdléfa-n. 7. 144-314 26

Next

/
Oldalképek
Tartalom