A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes távbeszélőhálózatba bevont környékbeli helységek és azok előfizetőinek névsora

Rákoshegy FeledéhenyT 15 nappal elBbb is felaJMn táviratát -Ki= Rákoshegy. Ax alant felsorolt előfizetők hívásánál tárosázza először a #148-570 számot ás mondja be a jelentkező központnak a kívánt előfizető kaposolási számát. A központ a helyi beszélgetéseket köz­vetlenül kapcsolja. Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat. A postahivatal nyilvános távbeszélő állomásának hivatalos órái: 7—Sl-ig. Általános Fogyasztási Szövetkezet, Baross-u. 20. Rákoshegy 22 Anlltzky Ottóné özv. faszer-, csemege- és vegyeskereskedő és O.F.B .ált. eng. ingatlan közvetítő, Damjanioh-u. 82. Rákoshegy 62 Bartos Lajos ny. pt. főtiszt, Rákó­czi Fereno-u. 100. Rákoshegy 63 Beek József vegyész. Podma- niczky-n. 3. Rákoshegy 46 Bedő Áron, Baross-u. 8. Rákoshegy 44 Benedek György divatáruke- resk., Baross-n. 12. Rákoshegy 57 Blazsek Jánosné özv., Damja- nich-u. 24. Rákoshegy 66 Brann J ózsef sütőmester, Kossnth- n. 24. Rákoshegy 47 Braun Mór fakereskedő, Agorasztó- u. 3. Rákoshegy 25 Buzgó Dénes fflszerheresk., Ba­ross-u. 25. Rákoshegy 49 Czakó Zoltán dr. min. o. tan.. Berzsényi-n. 89. Rákoshegy 61 Erdős Renée írónő, Olga-u. 15/21. Rákoshegy 10 Ferber József dr. orvos. Kossuth Lajos-n. 1/b. Rákoshegy 18 Füzesi József mészáros és hentes, Zrinyi-u. 47. Rákoshegy 51 Gaszner Miklós, Árpád fejede­lemén. 2. Rákoshegy 19 Gottfried Zoltán fake'resk.. Ba­ross-n. 29. Rákoshegy 43 Grad wohl Erzsébet ny. posta- ellenörnő. Patay-n. 10. Rákeshegy 28 GUnsberger FUIÖp fakeresk., Ferihegyi-n. *6. Rákoshegy 53 Haekl Napoleon Lajos ny. orss. énekokt. felfigyelő, zeneszerző, zeneiró. 8zegedl-u. 86. Rákoshegy 5 Hajagos Andor építőmester, épí­tési váll., Báthory-n. 84/a. Rákoshegy 36 Harmos János máv. mérnök, Deák Fereno-u. 1*. Rákoshegy 21 Hidegh Sándor ny. áll. ezredes, Deák Fereno-n. 18. Rákoshegy 32 Hírt Géza dr. állatorvos, Patay- n. 20/b. Rákoshegy 84 Ivánkay József szföv. ny. főszám­vevő h., Damj»nich-u. 33. Rákoshegy 2 Janda Richárd szföv. üzemi al­igazgató, Kölcasy-u. 12. Rákoshegy 35 Jármát Ferenc kesztyüüzem, Osokonai-n. 66. Rákoshegy 68 Jávorszky Antalné, Damjanieh- n. 17. Rákoshegy 17 Jekel Péter dr. ny. h. állam­titkár, Csáky-n. 47. Rákoshegy 50 Jolán Pensló, tnl. Tandlich Kál­mánná (Nyári áll.) Károly király­fit 28. Rákoshegy 11 Kardos Jakab lakása, Patay András-n. 30. Rákoshegy 4 Kiss Mihály baláafalvl, vitéz, al­ezredes, Patny-n. 27. Rákoshegy 9 Klein József terménykeresk., Podmaniczky-n. 8. Rákoshegy 45 Klingenfeld Károly szőlőgazda­ság Rákoshegy 20 Kovács Béla vas-és füszerkeresk., máv. állomás. Rákoshegy 23 Kovács Mihály .intóbnnzváll., Rákóczi Ferenc-u. 81. Rákoshegy 54 László Lajos (Nyári áll.) Bulyovszky-u. 5. Rákoshegy 12 Lengyel Endre gyógyszerész, Baross-n. 7. Rákoshegy 41 Lengyel Henrik gyári tlsztv., Szt. Imre hg.-u. 66. Rákoshegy 52 Lossonczy Gyula losonczl, pénz­ügyi tan., Szilágyi Dezső-n. 6/s. Rákoshegy 6 Löwensteln Árpád dr. ügyvéd. Isaezegl-át 22. Rákoshegy 14 496 Magyar Köztisztviselők Fogy., Termelő és Ért. Szov. 120 fiók, máv. állomás Rákoshegy 26 Medzihradszky Aladár medziliradnei, m. kir. csendőr g. százados, Csáky-n. 33. Rákoshegy 27 Meluzsin János dr. orvos, Ba­ross-u. 6. Rákoshegy 42 Müller György gyáros, Szegedi­át 23. Rákoshegy 7 Okrona J. Dezső szfőv. számv. tiszt, Deák Fereno-n. 43. Rákoshegy 64 Porszász Pál gyári képv., Hu- nyadi-u. 28. Rákoshegy 65 Postahivatal, m. kfr., Szem lmre-n. 25. Rákoshegy 16 Rákoshegy község elöljáró­sága, Kossuth-n. 4. Rákoshegy 15 Schulz Ernő dr. orvos, Agorasztó- út 20. Rákoshegy 56 Spannraft Sándor ny. ezredes, nyáron, Szilágyi-u. 60. Rákoshegy 31 Szabó Dénesné posta s. ellenőmő, Kölcsey-n. 23. Rákoshegy 33 Szikorszky Károly m. kir. postafőtiszt, Bajza-u. 90. Rákoshegy 13 Tandlich Kálmán,Károly király­n. 43. Rákoshegy 3 Tormay Dezső ny. föszolgabiró, Zrinyi-u. 41. Rákoshegy 39 Tóvölgyi Tibor dr. orvos (Nyári á.) 8zilágyi-u. 58. Rákoshegy 58 Weinberger Ferene sajt-, vaj- ecemegekeresk., Baross-n. 4. Rákoshegy 24 Rákoskeresztúr. Az alant felsorolt előfizetők hívásánál tárcsázza először a #148-505 számot és mondja be a jelentkező központnak a kívánt előfizető kapcsolási számát. A központ a helyi beszélgetéseket köz­vetlenül kapcsolja. Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat. A postahivatal nyilvános távbeszélő állomásának hivatalos érái: 7—21-ig Ádám Sándor ny. kir. Ítélőtáblái biró, Arany János u. 24. Rákoskeresztúr 3 Általános Fogyasztási Szö­vetkezet, Pesti-üt 9. Rákoskeresztúr 14 Benedek K. Vilmos mészáros­én hentesmester, Pesti-n. 20. Rákoskeresztúr 17 Csecsotka Károly dr. orvos, Pestl-u. 38. Rákoskeresztúr 20 Csendőrörs,m. kir., UJlak-u.68. Rákoskeresztúr 8 Gáspáry Alajos dr. orvos, Pestl- u. 100. Rákoskeresztúr 18 Goldmann épfiletfa-,építési anyag-, tűzifa- és saénkereskedés, tnl. Qold- mann Brnöné, Pesti-n. 18. Rákoskeresztúr 1 Gödöllői Járási Egészségvé­delmi szolgálat Tüdőbeteg Otthona, üjlak-n. 46. Rákoskeresztúr 23 Hangay Elek Zoltán, Pesti- u. 177. Rákoskeresztúr 26 Kaszás Kálmán m. kir. posta- forgalmi dijnok, Báthory-n. 16. Rákoskeresztúr 22 Ormos Dezső temetkezési válla­lata (főraktár) Pesti-n. 47. Rákoskeresztúr 10 Pestkörnyéki tejszövetke­zet, Malom-n. 17. Rákoskeresztúr 7 Postahivatal m.klr.,Pesti-u.87. Rákoskeresztúr 19 Rákoshegy község vízvezetéki géptelepe, Malom-u. 14. Rákoskeresztúr 4 Rákoskeresztúr község elöl­járósága, Pestl-u. 94. Rákoskeresztúr 2 Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára Phöbns Villamos múvoi rákoskcrosztnrl kirendeltsége, Pesti n. 84. Rákoskeresztúr 11 Richter József rém. knth. h. plébános, Pesti-n. 68. Rákoskeresztúr 21 Salzbcrger Jakab sörnagyke- resk., Pesti-n. 64. Rákoskeresztúr 6 Sekullch Iván ny. á.m.klr. ezre­des, Fuohs-kastély Rákoskeresztúr 16 Szegedi György keresk., Hajnal­s. ti. Rákoskeresztúr 15 Wirker János vadászpatlkája, József főherceg s az odv. Vadász­hivatal szállítója, Pesti-u. 69. Rákoskeresztúr 12 Wollner Alajos borkereskedő, Rákos-u. Rákoskeresztúr 5 Wollner Sándor szikvizüzem, Kolozsvár-tér 8. Rákoskeresztúr 9 Rákosliget. Az alant felsorolt előfizetők hívásánál tárcsázza először a #148-527 számot és mondja be a jelentkező központnak a kivánt előfizető kapcsolási számát. A központ a helyi beszélgetéseket köz­vetlenül kapcsolja. Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat. A postahivatal nyilvános távbeszélő állomásának hivatalos órái: 7—21-lg. Ádám József m. kir. postaellenőr, XIV. utca 14. Rákosliget 28 Alvlnczy Miklósné ny. posta- föfelfigy. özvegye, n. ntca 14. Rákosliget 33 Bakonyi Lajos dr. orvos, posta­bot. bizt. Int. orvosa, Szt. Imr. -út 11. Rákosliget 5 Bánsághy Herta Izolde m. kir. postadijnok VI.ntea23. Rákosliget 38 Bencze Ferenc dr. községi or­vos, a m. kir. posta betegségi biz- tositó intézetének kezelőorvosa, IV. utca 16. Rákosliget 8 Berde Árpád dr. belgyógyász­fogász szakorvos, XTV. ntca 20. Rákosliget 23 Cservenkai Károly szfőv. felső­kor. isk. tanár, Szent lmre-út 19. Rákosliget 30 Dézsy Ferenc mészáros és hentes, Hősök-tere 19. Rákosliget 24 Farkas Géza postafelűgyelö, n. ntca 2. Rákosliget 9 Fehér Vilmos dr. m. kir. posta- felfigy.,‘XVII. utca 11. Rákosliget 29 Fekete János m. kir. posíafőfel- figy., VII. ntca 41. Rákosiiget 82 Förster Rudolfn<"> özv. háztul., XX. ntca 8. Rákosliget 26 Fried Péternó festék- és vaske- resk., Hősök-tere 1. Rákosliget 19 Gózon Gyula színművész, Szt. Imre-út 10. Rákosliget 14 Helfeld Jenő könyvnyomda, VI. ntca li/a. Rákosliget 20 Isoz Kálmán dr. ny. nemzeti múzeumi ig.,X.ntca 32. Rákosii get 43 Jacobi Ágost ny. á. ezredes, Szent Imre-út 8. Rákosliget 47 Karácsony Zoltán onkorka, csokoládé, cukrász-sütemény, fagy­lalt, kávé, teaüzlete, Hősök-tere 1. Rákosliget 16 Károlyi István m. kir. posta s. ellenőr, XXII. utca 11. Rákosliget 37 Koltal Elemér postatakarékpénz­tári főszám:anácsos, XIX ntca 10. Rákosliget 39 Lengyel Béla dr. ügyvéd (nyári állomás) XVin. ntca 5. Rákosliget 4 Ltnkesch Margit m. kir. posta­dijnok, XiX. utca 4. Rákosliget 41 Lutsch Károly ny.'százados, VII. utca 18. Rákosliget 40 Maderspach Endre dr. gyógy­szerész, Nemzeti Zászló gyógyszer- tára, Sít. lmre-u. 6. Rákosliget 11 Maderspach Tibor modersbaehi, gyárigazgató, III. ntoa 12. Rákosliget 13 Mészáros Lajos postaigazgató (nyári áll.) XV. ntoa 31. Rákosliget 1 Náray Antal nárai, vitéz, vic. ezredes, li. ntca 7. Rákosliget 22 Pál Hugó m. kir. ny. poéta számv. I. o. fötanáosos, VII. ntoa 33. Rákosliget 60 Pulágyi Emil a Hungária egyes, gőzmalmok r.-t. főtisztv., XVII. ntoa 8. Rákosliget 48 Pintér Gyula ny. postaföeilenór, V. n. 42. Rákosiiget 15 Postahivatal m. kir.,vili. utcai. Rákosiiget 25 Rácz Mihály dohányklsárus, vasútállomással szemben lévő dohányáruda Rákosliget 34 Rákosliget község elöljáró­sága, IX. ntoa 1. Rákosiiget 10 Ritter Béla vasuagykereskedő, IV. ntoa 6 Rákosiiget 21 Scltnfarlk Brunner VVlndl- mir dr. m. kir. ny. vezérkari ezredes, IV. ntoa 19 Rákosliget 49 Sebanschek Istvánné posta műszaki föellenör özvegye, I utca 7. Rákosliget 18 Soós Elsner Ödön dr. százados hadbíró, XVI. utca 8. Rákosliget 17 Szovay Ágostonná özv. ádám- földei, Vil. utca 6. Rákosliget 31 Táray Ferene színművész XTV. utca 18. Rákosliget 40 Tllkovszky Károly m. kir. postafelfigy., XIII. utca 27. Rákosliget 27 Tolnai Béla oki. mérnök, XVI. utca 14. (nyári áll.) Rákosliget 3 Ungár Nándor üzemvezető, Vn. utca 2. Rákosliget 6 Vincourek Dezső m. kir. vám. ell. tisztv., VH. utca 37. Rákosliget 46 Zsombok Zoltán író és grafo­lógus lakása és iráselemzési stú­diója, Xvn. utca 1. Rákosliget 2 Rákospalota. Nyilvános távbeszélő állomás. Rákospalota 1. Hivatalos órák: 7—21-ig. Rákospalota 2. Hivatalos órák: , Vasárnap és Hétköznap: ünnepnap: 8—12-ig. Nem tart 14—18-ig. szolgálatot. (Hlőfizetöket lásd a budapesti előfizetők között.) Rákosszentmihály. Az alant felsorolt előfizetők hívásánál tárcsázza először a #297-960 számot és mondja be a jelentkező központnak a kívánt előfizető kapcsolási számát. A központ a helyi beszélgetéseket köz­vetlenül kaposolja. Folytonos éjjel-nappali távbeszélő szolgálat. Nyilvános távbeszélő állomások: Rákosszentmihály 1. sz. postahivatalnál i Hivatalos órák: 7—21-ig. Rákosszentmihály 2. sz. hivatalnál Hivatalos órák: Hétköznap: Vasárnap és ünnepnap: 8—12-ig, 14—18-ig. 8—11-ig, Albert István csehétfalvi, B.Sz.K.Rt. tisztv., Hermina-út 11. Rákosszentmihály 1-08 Általános fogyasztási Szö­vetkezet 85. sz. fiók, Károly ki rály-fit 205.Rákosszentmihály 1-12 93. sz. fiók és 88. sz. mészárszék, Rákosi-fit 10S. Rákosszentmihály 68 Ámon Imre dr. kir. járásbiró, Sándor-u. 87. Rákosszentmihály 88 Árvay Sándorné özv. és Kor- nits Nándor épület- és mülakatosok, Hársía-u. 64. Rákosszentmihály 82 Bagó Sándor, Hársfa-n. 17. Rákosszentmihály 98 Baíázsovich Zoltán hinócxl, ny. szfőv. sh. igazgató, Szentkorona- n. 103. Rákosszentmihály 81 BÉIiní Julia dr. fogorvos, Bzent- borona-u. 130. Rákosszentmihály 1-37 Basilides Barna festőmfivéss, Vörösmarty-u. 84. Rákosszentmihály 1-28 Benkö József oki. gépéssmérnök, a Phöbue vili. művek főmérnöke, Károly klTály-üt ISO. Rákosszentmihály 47 Berky József színművész, Janos- n. 30. Rákosszentmihály 55 Bernád Endre méneskari ssá- sados, Budapesti-ót, 1. Rákosszentmihály 88 Bertln Lajos dr. kir. ügyészségi alelnök. Karoly lrirály-út 114. Rákosszentmihály 1-18 Bozzay Béla faiskola és rirág- kertószeti telepei, Ouszt^v-u. 79. Rákosszentmihály 1*01 Csák Gusztáv uy, áll. vasgyári műszaki főtanácsos, Nádor-». 10. Rákosszentmihály 36 Csizmád! Gábor hentes és mé­száros, Rákosi-fit 123. Rákosszentmihály 8 Csontos Béla tud. elektr. és repülőgép mfiszerkéesítő váll., Horthy Mihlés-fit 95. Rákosszentmihály 1-16

Next

/
Oldalképek
Tartalom