A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Holla Külföldi lefelezéséi ii csomagját leggyorsabban légipostával szállíthatja. Bállá Mihály dr. p.ü. titkár, Pest­szentlőrinc. Nagyenyed-u. 19. Tárcsázza először a *146-674 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 2-06 Bállá Miklós bites könyvvizsgáló, az Angol-Magyar Bank r.-t. igazga­tója, 11 Levéli. 6. 152-976 Bállá Miklós bnsüzeme, Vili. Ba- ross-u. 123. 140-849 Bállá Miklós dr. ügyvéd, Vili. 8zilágyi-u. 5. 145-098 Bállá Mérné őzt., n. Fö-u. no. 367-065 Bállá Nándor posztókeresk. la­kása, ív. Bécsi-u. 5. 388-192 Bállá Nándor és társa posztó- és bélésára gyári rakt., IV. Deák Perenc-n. 17. 181-025 Bállá Ödön ilj. hirlapiró, V. Gyöngyház-n. 3. 293-277 Bállá Pál ny. h. államtitkár, II. Széli Kálmán-tér 11. 152-497 Bállá Pálné dr.-né ári- és nöi- divatárn üzlete, VI. 8zondy-u. 22. 315-167 Bállá Rezső keresk.,VIl. Izabella- n. 34. 132-065 Bállá Sándor gazdálkodó, Vili. Szüz-u. 5/7. 149-471 Bállá Sándor m. kir.korm. főtan., XI. Nagyboldogasszony-ütja 55. 268-772 Bállá Siegfried Frigyes, a Magy. keresk. csarnok fötitk., n. Darányi Ignác-u. 3. 355-759 Bállá Vilmos, a Salgótarjáni Kő- szénbánya r.-t. képv., V. Bálvány- u. 13. 113-946 Lakása, n. Lepke-u. 19. 165-838 Balta Vilmos lg. b., V. Kálmán- u. 21. 310-612 Ballagl Ernő dr. ügyvéd, VII. Ki- rály-n. 97. 143-920 Ballagl István dr. egyet. m. tanár, bőrgyógyász, vm. József- krt 74. 133-048 Ballagl Mór felsőkeresk. iskolai tanár, könyvszakértő, VII. Madách Imre-tór 7. 117-408 Ballagl-Pordány István, n. Iskola-n. 35. 367-522 Ballagó Sándor női divatterme, V. GrófKlebelsberg-u.lö. 126-411 Ballal János közp. fűtés, vizv. és csatornaberend., IV. Ferenc Jó- zsef-rkp. 16. . 185-298 Ballay György dr. ügyvédi iro­dája, IV. Aranykéz-u. 2. 182-499 8allay Sándorné özv. földbir­tokos, V. Rotliermere-u. 12. 120-397 Ballásch és Rencz vaskeresk.. Kispest, Üllői- 6t 109. 147-175 Ballassa, lásd Balassa. Ballay, lásd Ballai. Ballcneggcr Róbert dr. egyet r. k. tanár, I. Vérmezö-űt 16. 156-547 Baller József. VII. lzabella-u. 11 132-182 Ballncr Jenő faesztergályos üzem, VH. Dembinski-n. 23. 130-607 Erzsébet kpti uj száma 420-608 Balló Alfréd kőztiszt. hiv. ig., I. Hieronymi-út 38. 150-358 Balló Alfréd dr. Ifj. B.Sz.K.Rt. inüsz. tan., XIV. Pálma-u. 9. 326-513 Erzsébet kpti uj száma 420-413 Balló Andor, a Gschwtndt-féle gyár r.-t. b. ig. lakása, 1. Székáos­u. oib. 156-672 Balló Etlénéfestőmövészíizvegye, VI. Vilma királynő-út 32. 120-886 Erzsébet kpti uj száma 220-239 Balló Gusztáv Oroszlán gyógy­szertára. Újpest, Hrzsóbot-u. 28. 294-640 Balló Henrik gabonaügynök és bizományos lakása, V[ Vilmos csá- szár-út 65. 129-736 Balló Istvánná dr.-né m kir. postaföig. özvegye, II. Olasz-fasor 29. 151-214 Balló Lajos dr., vm. Üllöl-út42. 138-863 Balló Mihály ülőbútor asztalos­mester, Vili. Jázmin-u. 26. 335-618 Balló Rudolf dr. „vegyész llsola müvek r.-t.) XIII. Üteg-u. 28. 290-204 Baló Gyuláné dr.-né felsőke­reskedelmi isk. tanár, VHI. Baross u. 47. 0139-056 Baló Ilona nagybaczoni, I. Város­majori. 19,/b. 158-094 Baló Lajos dr. máv. tan., VI. Podmaniczky-n. 89. 316-052 Baló Zoltán vitéz, ny. áll. ezredes. II. Margit-krt 58. 166-783 Ballon Lajos, IV. Ferenc József- rkp 12. 183-363 Baló, lásd a Balló nevek végén. Bálly Sándorm. kir. honvéd tüzér- százados. 1. Gömbös Gynla-út í/b. 367-777 Ballya Hugó dr. máv. fogalmazó, m. Repkény-u. 13. 353-882 Balneológiái egyeslllet főtit­kára Frank Miklós dr., I. Attila- krt 19. 0353-313 Pénztárnoka, Angyal Márton. X. Szállásu. 16/a. 0149-019 Baló, lásd Balló. Balog A.-né és Társai szövő­gyár, IX. Mihálkovics-n. 18. 139-891 Balog Andorné szövőüzem, IX. Mihálkovics-n. 18. 143-288 Balog Anna nridivat üzlet, VII. Erzsébet-krt 12. 141-260 Erzsébet kpti uj száma 222-524 Balog Ármin ny. máv. főfelügyelő, oki. gépészmérnök, VH. Damjanich- u. 37. 145-958 Erzsébet kpti uj száma 220-641 Balog Arnoldné dr.-né ügy­védözvegye, V. Auliek-n. 3. 316-598 Balog Béla, a Balog és Társai oég túl., értékpapirkeresk., V. Zol- tán-u. 16. 111-127 Balog Béla behoz, és klv. üzlet, import és export, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 6. 120-271 124-521 Lakás, V. Alkotmányi. 18. 127-948 Balog Béláné börruhadisz tervező, VII. Csengery-u. 9. 133-704 Erzsébet kpti uj száma 221-759 Balog Béláné r.-t. ig., V. Klotild­u. io/b. 311-552 Balog Erzsébet középiskolai ta­nárnő. V. Katona József-u. 22. 127-947 Balog Ferenc és Társa fal- és padlóburkoló váll., fayence-mühely, VII. Rákócziit 4. 143-902 Balog Ferenc cégfőnök lakása, VII. Darajanicb-n. 42. 335-764 Erzsébet kpti uj száma 420-269 Balog Béla cégfönök lakása, VI. Teréz-lcrt 8. 127 924 Balog Géza, Balog Erzsébet, I. Mátray-u. 9. 167-523 Balog György, Farkas László, Verő Imre oki. mérnökök. V 8ze- mélynök-u. 7. 0125-923 Balog György oki. mérnök lakása, I. Mátray-n. 9. 0167-523 Balog Imre lg., ül. Vórhalom­u. 86/d. 166-005 Balog Irén dr. gyermekorvos, vn. Damjanicb-n. 34. 3 40-980 Erzsébet kpti uj száma 422-728 Balog Károly bádogos- és szerelő mester, IX. Lónyay-u. 26. 188-073 Balog-Kónyl Kató i parmftvész- nő, IV. Régiposta-u. 4. 388-114 Balog Lajos fogorvoslásra Jogosí­tott fogász, Vin. József-krt 31/b. 342-970 Balog Lajos lakása, V. Vilmos csá­szár-út 16. 0180-706 Balog Lajosné Uzv. mneánző, v Pozsonyi-út 80. 493-583 Balog László oki. építészmérnök tervező irodája és lakása, VII, Dam- janich-n. 42. 0835-764 Erzsébet kpti uj száma 0420-269 Balog László szál lit mányozó la­kása. VI. Lovag-u. 8. 1Í4-025 R Dl 19 cipők lerukutn KÜLPIN ÉS TSA TV. Kristóf-tór 7. 882-121 Balog Mlhályné, a Szász Ká­roly u- 3. 167-375 Balog N. Imre dr. ügyvéd iro­dája. VI. Liszt Ferenc-tér 6. 112-192 Balog Nándor tűzifa-, szén- és kokszkeresk. irodája, IX. Ferenc- krt 29. 142-272 Csuzdája, IX. Boráros-tér 7. 141-247 Balog Ödön, VI. Andrássy-út 10. 128- 731 Nyáron, I. i1elinda-út 22. 165-511 Balog Sándor dr. ny. ügyvéd, V. Vilmos császár-út 60. 0310-608 Balog Teri divatszalonja, V. Gróf Tisza István-u. 1. 388-095 Balog Zoltán, a Franklin Társulat ig., XIV. Szent Domonkosi. 5. 135-061 Balogh Alblnné dr.-né özv., VI. Rózsa-u. 62. 113-512 Balogh Anna illatszertár ml., IV. Aranykéz-n. 7. 185-193 Balogh Anna ny. áll. leánygimn. tanárnő, VH. Damjanich-u. 30. 149-894 Erzsébet kpti uj száma 220-778 Balogh Antal. I. Királyhágói. 2. 366-719 Balogh1 Antal bőrgyára, Újpest, Horánszky-n. 5/7. 294-080 Balogh Árpád máv. intéző, 1 Tnsnádj-u. 18. 165-142 Balogh Arthur oki. gépészmér­nök, V. 8zent István-krt 27. 129- 539 Balogh Béla és Balogh Sán­dor angol nriszabó szalon, IV. 8em- melweis-n. 5. 389-125 Balogh Böske színésznő, VI And­rássy-út 21. 311-464 Balogh Brunoné eörsi, II. Ga- ras-u. 5. 154-114 Balogh Oánielné vidéki hentes­áru lerakata, XI. Irinyi János-u. 8. ♦ 459-079 Balogh Dezső műszaki tisztv.. \IV. Mirtuszi. 26. 299-690 Balogh Elemérné'almási. m. kir. titk, tanácsos özvegye, XI. Ba­logh Tihamér-n. 3. 268-445 Balogh Emil, a B.Sz.K.Rt. ny. lg. b. kir. törvényszéki bites szakértő, XIV. Jávor-u. 14. 296-353 Balogh Emil dr. belgyógyász, fő­orvos. Vili. Népszinbáz-n. 21. 131-188 Balogh Endre ig. lakása. VI. Ró­zsai. 62. 113-548 Balogh Ernő dr. főorvos, bel- gyógy ász/VI. Vilmos császár-út 15/b. 120-841 Ha nem felel : Orvoshivó *186-986 Balogh Ernöné ny. min. tan öz­vegye, n. Báró Lipthay-n. 3. 151-594 Balogh Erzsébet, V. Markó-u. 7. 327-498 Balogh Erzsébet Dabolczy­né, IV. Veres Pálné-u. 12. 388-195 Balogh Etta almási, Vili. Beniczkjí- u. 2. 144-786 Balogh Ferenc ny. államtitkár. I Hegyalja-út 5. 457-582 Balogh Ferenc Reductorgyára, VI. Dévai-u. 20. 291-318 Balogh Ferenc zöldség- ós gytt- möloskeiesk., I. Böszörmény i-út36/b. 867-169 Balogh Ferenc dr. lovast, pü s. titkár, 11. Batthyányi. tH. 164-695 Balogh Ferencié dohány kisárus. Vili. Szerdahelyi-u. 3. 134-854 Balogh Fivérek gépgyára. Iroda, III. Vihar-u. 28. 162-538 Balogh G. Neptun-drogérta, II. Margit-krt 1. 851-559 Balogh Gábor r.-t. lg., II. Bólvai­u- r>. 152-981 Balogh Gábor dr. orvos, máv rendelőintézeti orvos, II Zsigmond kiráty-útja 13. 155-472 Bulogh Gábor dr. vitéz, ügyvéd, orszaggyül. képv., IV. Kossuth La jos-u 14, 189-726 Balogh Gabriella kozmetikai in­tézet, IV.Régiposta-u. 6. 888-029 .'■■■ ..' " '1 '■1 ■ .■11'' ■1 ‘ Ba logh Géza érkeserüi, divatter­vező, V. Bálvány-u. 3. 386-069 Balogh Géza és Cziger Rezső asz­talosára üzem, X. Fokos-n. 10. 148-259 Balogh Géza hölgyfodrász sza­lonja, VI. Vilmos császár-út 23. 110-748 Balogh György m. kir. állam- pénztári főtan., vm. Üilői-út 42. 342-866 Balogh György szfőv. főmérnök, XIV. 8zabó József-u. 14 142-911 Balogh György vlzsg. tetőfedő- mester, II. Olasz-fasor 31. 155-686 Balogh György dr. bőrgyógyász, vm. Kisfalndy-u. 28/a. 139-232 Balogh György..dr. ügyvéd, Pestszentlőrinc, Üllői-út 207/209. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-31 Balogh Gyula aatokarosszeria üzem. Viola soffőriskola, IX. Viola- u. 46. 144-921 Balogh Gyula keresk,, IV. Váci- u. 58. 384-186 Balogh Henrlkné dr.-né Czei- zel Ida dr. fogorvos, II. Margit­krt 68. 153-022 Balogh Iea artistanő, VIII. Szent- királyi-u. 29'311 149-492 Balogh Ilona, II. Olasz-fasor 1. 153- 130 Balogh Hona kozmetikus, VI. Vilmos császár-út 19. 127-890 Balogh Ilona magánzó, ív Kaas Ivor-u. 6. 180-594 Balogh Imre "agyar Nemzeti Bank föellenöre, II. Margit-krt 88/a. 351-822 Balogh Imre szobafestő és mázoló, vm. Práter-n. 76. 132-353 Balogh István háztulajdonos lakása, Pestszenterzsébet. Augyal­n. 25. 147-757 Balogh István postaföellenör, Kis­pest, Wekerle-telep,''Kund-n. 3. 349-356 Balogh István tanár, VII. Hernád- u. 7. 330-861 Balogh István dr. ny. posta­igazgató. VII. Damjanich-u. 61. 141-688 Erzsébet kpti uj száma 220-619 Balogh János kőművesmester, I. Várfok-u. 8. 151-764 Balogh Jenő, I. Ormódi-u. 12. 154- 531 Balogh Jenöné dr.-né fötörzs- orvos özvegye, X. Héderváry-u. 5. 840-223 Balogh József, a dr. gróf Pálffy tejflók üzletvez., XI. Budafokj­át io/b. 269-518 Balogh Jözset, bpesti törvény­széki kapus, V. Alkotmány-u. 14. 116-820 Balogh József carosseria-üzem, V. Ipolyi. 6. 291-521 Balogh József dohánykisárns, VI. Podmaniczky-n. 61. 115-410 Balogh József érkeserüi, oki. gé­pészmérnök, m. kir. posta s.mérnök, V. Csáky-u. S6/a. 292-928 Balogh József jazzkarmester, V. Honvéd-u. 17/a. 316-470 Balogh József m. kir. rendöríö- íelügyelö. IV. Veres Pálné-u. 40. 387-190 Balogh József mükertész, kert­építő. X. Kereszturi-út 4. 185-475 Balogh József posta s.-tiszt, Kis­pest, i^ózsa-u. 109. 349-225 Balogh Józsel dr., VI. Bajza- u. 52. 117-665 Balogh Józsefné tejtermékke- resk., lX.Vámház-krt-i vásárcsarnok, balkarzat 1260. 184-274 Balogh Józsefné özv., V. Katona Józsefi. 9/11. 311-583 Balogh Józselné özv. magánzó, I. Krisztina-krt 83. 167-708 Balogh Juci színművésznő, V. Hollan-u. 21. 1 10-493 Balogh Kálmán magánmérntík, feltaláló, közíró, 1. Városmajor-u. 11. 166-594 ltnlogh Kálmán uószáros- ós hen­tesmester, 11. Csóvi-u. 1. 865-826 Balogh Kálmán dr. felsőházi elnöki tanáosos, V, Bzemólynök-n. 8. 0114-983 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom