A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - A

q helyi forsnlomtinn 20 szóifi 40 fillér. r Általános (1. az előző oldalon.) Osztály mérnökségek: tiudapest-Józsefvárosi, vm. Fiumei­ét 135-038 Budapest-Kerencvárosi, IX. Marku­sovszky-út 8. 131-078 Budapest-Terézvárosi, VI. Podnta- niezky-u. 24. 121-736 Budapest-Angyalföldi, VI. Podma- niczky-u. 24. 113-280 Budapest-Kelenföldi, XI. Kelenföld, régi iskola épület 259-867 Budapest-Krisztinavárosi és déli fütőbáz, I. Gömbös Gyula-út 2 151-303 M ö b e 1 y ek : Északi főműhely tőnökség, X. Kő­bányai-ét 30. 131-152 Fömühelyfönök 131-156 111/a. esztergamühely 149-802 íll/b. esztergamühely 349-802 VII. oszt. motorkocsi javítóműhely 142-592 IV. oszt. mozdonyszerelde 131-153 V. oszt kocsiszerelés 131-122 III/c., DC. oszt. mintaraktár és szerk. iroda 133-853 IstváDteltti főműhely főnökség, Rá­kospalota 295-275 Főműhely főnők lakása, Rákospa­lota, Máv. telep, Szentkorona-u. 11. 294- 531 Villamoserö központ 295-236 Hszterga- és kovácsmühely 295- 258 Mozdonyszerelés 295-273 ■Kocsijavitómühely 295-267 Istvántelki lakótelep gondnoki iroda 294- 663 Dunakeszi főműhely-telep, Duna- keszi-Aíag főműhely 295-302 Szertárak: Központi, IX. Ferencvárosi p. u. #146-224 Budai helyi szertár, 1. Déli p. u. 351-712 Keleti p. u.-i főnökség, VII. Ver- seny-u. 137-841 Nyugati p. u.-i, VI. Podmaniczky- u. 24 111-280 ■Rákospalota-Ujpesti főnökség, Rá­kospalota, Pázmány-n.69. 295-242 Északi fömühelyi szertár, X. Kőbá- ■nyai-út 30. 131-124 Í41-491 Istvántelki föműheiyi szertár. Rá­kospalota Istvántelek 295-262 295- 309 Műszaki kocsihivatalok: Bpest keleti p u.-i, VII. Verseny­ei. 1. 135-140 Bpest nyugati p. u.-i, VI. Podma- niczky-u. 24. 122-148 F, gyéb hivatalok: Balaton intéző bizottság, VT. Felső- erdősor. 22'. 110-455 Erzsébet kpti uj száma 421-181 Budapest nagy vásártelepi kirendelt­ség, IX. .Nagyvásártelep 130-179 Épitőfeliigyelőség kirendeltsége. 1 VI. Felsöerdösor 22. 112-508 Erzsébet kpti uj száma 221-600 Központi pályafenntartási telep, XIII. Tahi-u. 291-724 Máv. háztól-bázig forgalpm elszá­molási iroda, VI. Váci-ét 1., Nyu­gati p. u. t. sz. raktár 129-662 tízén brikettgyár, X. Rákos p. u. 148-382 Vegyészeti laboratórium, X. tíalgó- tarjáni u. 131-117 Vizbakteriologiai osztály, X. Balgó- tarjáni-u 1. 140-577 Állat- és madárkereskedés, túl. Kontáné Hilbinger Mária, IV. Kaplony-u. 1. 0384-376 Állatbiztosító társaság, mint szöv. Magyar kölcsönös, IV.Vigadó­iét t. 181-667 Állategészségügyi anyag­raktár központi, lásd : Katonai épületek és hatóságok. Állategészségügyi hivatal, m. klr., X. Bzállás-u. 7. 148-863 Nagytétény Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 44 Állategészségügyi Intézet, m. klr. országos, XIV. Tábor- uok-u. 2. 296-104 Állategészségügyi telep, lásd Budapest székesfőváros alatt. Állatélettani és takarmá­nyozási kísérleti állomás, m. klr., n. Kitaibel Pál-u. 4. 152-507 Állatkert: Igazgatóság,XIV.Város­liget 0119-430 Erzsébet kpti uj száma 0220-400 Portás 0110-720 Erzsébet kpti uj száma 0221-406 Állatorvos Egyesület magyar országos, VII. Garay-u. 5. 142“297 Állatorvosi Főiskola, M. klr., lásd Műegyetem alatt. Állatorvosi hivatal, m. klr., a marhavásártéren, IX. Marhavásártér 131-883 A sertésvásártéren, IX GÚbacsi-át 131-817 Állatorvosi rendelő, Katona Jó­zsef dr. ifj. állatorvos, XI. Verpe- léti-u. 4/6. 0258-741 Állatorvosi rendelő, Katona Dezső kórh. főállatorvos, IX. Tüz- Oitó-u. 57. 132-400 Állatorvosi rendelő kis állatok részére, Farkas Dezső állatorvos,. XI. Horthy Miklós-űt 34. 0259-932 Állatorvosi rendelő,kutyafürdö ' és nyíró, túl. Riegler Jánosné, VII. Károly király-út 6. 0133-512 Állatorvosi rendelő, Révész Vilmos állatorvos, II. Retek-u. 19. 0167-032 Állatorvosi rendelő, Vjgb Fe­renc állatorvos, 111. Tavasz-u. 2. 0162-499 Állatorvosi rendelő és állat­kozmetika központi, faj- kutyabeszerzö, fürdő, nyíró és pen- sió intézet, dr. Kováts László állat­orvos, VI. Podmaniczky-u. 11. 124-596 Állatorvosi rendelő kőbá­nyai, vezető Hazay Miklós dr., X. Gergely-u. 17. 0148-088 Állatorvostanhallgatók Le­hel Bajtársi Egyesülete,VII. Rottenbiller-u. 23. 337-579 Állatvédő Egyesület, Orsz., lásd Cserkészszövetség. Allein József kárpitos és diszitö, X. Füzér-u. 14. 148-636 Allein Sándor bördiszmüáru és női divatöv készítő, IV. Fehérhajó- U. 12/14. 384-295 Allender Félix dr., a Magyar Nemzeti Bank tisztv., I. Alagút-u. 4. 161-326 Alliquander Ödön min. tan., II Gábor Aron-u. 11. 164-497 Alloni Árpád bankaligazgató, I Markovich Iván-n. 4 154-092 Állványépltö és kölcsönző vállalat, túl. Barcsai Lajos építő­mester, I Apród-u. 2. 0353-374 Allwelsz Mihály vendéglős, IX. Gyáli-út 27/a. 132-898 Almády Gézáné fehérnemiiké- szitö, a Nova fehérnemű és vegy­tisztító r.-t. képv., V. Akadémia u. 5. 125-642 Almás! Dezső dr. kir. kúriai biró-, XI. Horthy Miklós-út 11. 256-669 Almást Gusztáv dr. ügyvéd, VI Andrássy-út 25. 118-076 Almás! Hugó,a Magyar petroleum ipar r.-t. gyárig, lakása, IX Kén­u. 8. 0134-127 Almás! István, katonai .felszer cikkek és divatáruk, VIH, Üllői- ót 50. 132-490 Almást József épületlakatos. XIV. Égressy-út 4. 299-708 Almást József dr. ing., oki. gépészmérnök, n Gábor Aron-u. 17. 164-951 Almást Sándor, a Pénzintézeti Központ ig., ,1. Gyimes-u 6. 152-080 Almássy Andorné feketeardói, Vili. József-krt 20. 335-641 Almássy András szabómester, VI. Andrássy-út 13. 119-808 Almássy Mihály kőművesmester, Kispest, Tisza Kálmán-u. 50. 149-233 Almássy Sándorné özv. ven­déglője, Pestszéntlörinc, Liszt Fe- renc-u, 1. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörinc 1-66 Almásy Dénes gróf földbir­tokos, II. Fö-u. 19. 150-947 Almásy Denisegrófnő,n.Gáboi Aron-u. 34. 164-611| Almásy Erzsébet földbirtokos, VI. Délibáb-u. 20. 113-20.3 Erzsébet kpti uj száma 420-324 Almásy György dr. máv. s tit­kár, ügyész. VI Bajza-u. 40. 122-320 Almásy István töldbirtokos, I Tóth Lörinc-u. 3 156-287 Almásy István dr. orvos, v egyet, tanársegéd, VI Kmetty-u. 15. 119-294 Almásy József építési váll. Iro­dája és lakása, I. Istenhegyi-öt 28. í 52-004 Almásy Kálmán gróf dr. követségi titkár, TI. Fő-u. 9. 366- 871 Almásy Károly dr. pénzügyi tan., az llletékügyi Közlöny szerk. n. Pasaréti-öt 187. 164-87Ó Almásy László Ede magánzó. XI. Horthy Miklós-út 29. 269-521 Almásy Mihályné özv. ny. zenetanár, I. Kékgolyó-u. 20/a. 152-670 Almásy Sándor hat. eng. elektro- és rádiótechnikai váll., Vll Tbö- köly-öt 19 140-208 Almásy Tibor oki. zenetanár, he­gedűművész, Vn. Akácfa-u. 9. 340-008 Erzsébet kpti uj száma 422-012 Almay Béláné özv. magánzó, II. Margit-krt 65. 167-618 Almay Károly dr. kórházi orvos, fogorvos, VI Mussolini-tér 3 126-987 Almer Béla dr. orvos, szülész, nőgyógyász, VIII. 8ándor-u. 26. 142-667 Almer Sándor dr., a Beszkárt ig -főorvosa. VHI. Baross-u 68. 136-975 Alnoch Gizella virágüzlet, V. Vigadó-u. 4. 181-670 Alpakkaárugyár k.f.t., V. Pannonia-n. 43. 291-064 Alpár Artur, a Szfőv. Elektr. Müvei építésvezetőjének lakása, V. Váci-út 34. 498-549 Alpár Imre, V. Nádor-u. 8. 383-139 Alpár Jánosné. a Pannónia kötszerüzem túl.. Vll. Dohány-u.66 130-870 Erzsébet kpti uj száma 422-571 Alpár Jenői az Adriai bizt. társ. tisztviselője,! Gömbös Gyula-öt 13 367- 218 Alpár Manóné özv., VI. Vil­mos császár-öt 31 124-886 Alpár Ödön dr. ügyvéd, VI. Dat- szinház-n. 10 311-507 Alpár Pál Endre dr. kórházi orvos, Vll. Erzsébet-krt 18. 141-557 Erzsébet kpti uj száma 422-554 Alpár Sándor dr. gyermekorvos, VI. Teréz-krt 21 124-476 Alpár Tivadar, n. Torockó-u 3. 157-487 Alpár V. Terry, n. Margit-krt 39. 152-906 Alpár Zslgmond speciális épí­tési munkált vállalata, I. Döbrentei­u. il. 153-759 Alpern Jenő és Alpern Sándor szűcs- és szőrmeárukeresk., V. We- kerle tíándor-n 24. 1Í8-911 Alperon vegyészeti »áll., túl. Burger Ármin. Vll. Rózsa-u. 1. 133-183 Alpesi falu vendéglő r.-t., XIV. Hermina-út 71. 115-810 Erzsébet kpti uj száma 221-425 Alpesi Vaj Sajtház, lásd Hungá­ria Országos Magyar Tejgazdasági stb. alatt. Alpkartal Nureddin százados, • török katonai attaché, XIV. Stefániá­éit 63. 296-200 Alscher Ödön asztalos mester, Új­pest, Ösz-n. 63. 294-412 Alszeghy Antainé özv. dobány- kisárns.Vil, Rózsa-u 40 145-055 Alszeghy Béla dr. kormány- főtan., máv. ig. b., IX. Kinizsi­u. 25 186-055 Alszeghy Zsolt dr. egvet. ni. tanár, II. Hattyu-u 7. 152-929 Alt Albert leiró, fordító és sok­szorosító iroda túl.,VII. Akácfa-u.16. 349-519 Alt Dezső keresk. V. Csáky- u. 64/66 . 493-110 Alth Valdemár lovag, ny. m. kir. rendk. követ és megli. minisz­ter, XIV. Ab'onyi-u. 19. 144-221 Altai Nándorné ny tanítónő, n. Olasz-fasor 27. 355-658 Altai Rezső lakása, V. Katona Jó- zsef-u 28. 122-236 Nyári lakása, Mátyásföld, Rákóczi Ferenc-u. 24. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 36 Altay Antal vitéz, szeszgyárve- zetÖ, IX. Ranolder-u. 15. 139-005 ÁltalánosÁruhttelbank r.-t., V Tátra-u. 12/b. 113-333 V. Honvéd u. 3. 110-676 Általános építő r.-t. f. a. (Jelű­nek A.) V Szent ístván-krt 18. 325-033 Általános fakereskedelml vállalat, cégtul Szepessy János, Vll. Wesselényi-u. 69 0135-224 Általános fogyasztási szövet­kezet (Törekvés takarékpénztár r-t., Nagy bevásárló és értékesítő r.-t., Tüzelőszer és építőanyag r.-t., Corvinja ált. bizt. r-t.) Központja, Vll. Rákóczi-öt 42. 143-758 143-757 146-106 Irodavezetöség 146-105 D n 3 órától, éjjel, vasár­nap és ünnepnap hívható táv­beszélő állomások: Portás 0143-757 Törekvés takarékpénztár r.-t. 0143-758 Irodavezetöség Ö146-105 Személyzeti osztály 0146-106 Üzemek: Központi raktár, Müller Antal telepgondnok lakása, éjjel is hivkató. IX. Föidváry-n. 4. 130-320 Központi telep, soffőrlakás 136-877 Húsüzem. IX. Tóth Kálmán-n. 8/10. 133-316 136-848 Ferencvárosi kikötö csuzda, IX Beöthy-u 139-331 Fiókok; Tbalia csemege- és cukorkafizlet, VII. Rákóczi-út 42. 143-759 2. sz. fiók. VI. Nagymezö-u. 43. 119-355 3. sz. fiók. és 87. sz. mészárszék. V. Marlró-u. i/b. 316-453 4. sz. fiók és 24. sz. mészárszék, VII. Elemér-n. 21. 144-751 Erzsébet kpti uj száma 220-558 5. sz. fiók és 99. sz. mészárszék, XIII. Váci-öt 108. 493-265 6. sz. fiók és 60. sz. mészárszék, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-n 41. 347-816 10. sz. fiók, és 71. sz. mészárszék, Kispest, Üjlői-ót in. 346-914 12. sz fiók, és 86. sz. mészárszék, Újpest, Templom-u. 7. 294-597 •14. sz. fiók, és 52. sz. mészárszék, ín. Pacsirtamező-n. 33 162-873 15. sz. fiók-, Rákospalota, Bocskay­u. 86. 294-484 17. sz. fiók, Soroksár, Grassal- kovich-u. 150. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 50 20. sz. fiók és 72. sz. mészárszék. V. Csanády-u. 8. 291-534 (I. a köv. oldalon.) 7 BörretikUlökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom