A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

Fegyver mert azalatt másoh hiába hiviáh Farkas Zoltán Lajos dr. ügy­véd, IV. Reáltanoda-u. 8. 188-606 Farkas Zsigmondné özv., 11. Nyul-u. 22. 157-074 Farkas Zsuzsa szinésznö. V. Sze mólynök-u. 25. 326-504 Farkass Elekné áll. tanítónő. Vili. Tisza Kálmán-tér 14. 136-259 Farkass Jubiánczy Ferenc dr. m. kir. pénzügymin. min. o. tan. II. Margit-krt 31/33. 355-575 Farkass Jenő dr. vitéz, szer­kesztő. i. bógodi-u. 6. 360-526 Farkass Kálmán h. államtitkár, IV. Veres Pálné-u. 34. 184-084 Farkass Kálmán ifj., IV. Veres Pálné-u. 34. 384-559 Farkass Sándor oki. gépészmér­nök irodája, IV. Veres Pálné u. 34. 0184-084 Lakása 384-084 Farkasfalvl Imre, szföv. gimn. rajztanár, II. Szilágyi Dezső-tér 1. 367-282 Farkasfalvy Sándor dr. min tan., VIII. József-krt 35. 142-032 Farkasfalvy Zslgmond vitéz, ny/ áll. ezredes, II. Ady Endre-u. 1. 154-704 Farkasházi Győző dr. gyer­mekorvos, poliklinikai tanársegéd, V. Csáky-u. 8. 112-431 Farkasházy Menyhért dr. or­vos, ideggyógyász, II. Kisrőkus­u. 39/a. 152-565 Farkasházy Miklós festőművész, I. Városmajor-u. 24. 366-674 Farkashidy József ny. ezredes, V. Légrády Károly-u. 43. 298-653 Farkass, lásd: Farkas. Farkasvölgyl-féle villamos- ipari és gépgyár r.-t. gyára és közp. irodája, XIV. Kövér Lajos­u. 52. *297-235 Farkasvölgyi villaépitö r.-t., I. Torbágyi-ut 140. 165-283 Farm Mezőgazdasági Szövet­kezet, Vili. József-krt 47 141- 550 Farmos Ödö », m. 8zölö-u. 12. 162-216 Farnadl Ed __a zongoraművésznő (Faruadi M.) VI. Nagymezö-u. 8. 0121-003 Farnadl Endre fatermelö fomér raktára, VII. Wesselényi-u. 49. 130-402 Erzsébet kpti uj száma 421-270 Farnadl Márk bankbizom (Far- nadi E.) VI. Nagymezö-u. 8. 121-003 Farnady Károly dr. alezredes- hadbiró, H. Hunyadi János-út 17. 153-563 Farnos Eszter zilahi, illyefalvi böte Lajosné föszolgabiró özvegye, II. Margit-krt 7. 166-922 Farnos Ilona dr. zilahi, egyet tanársegéd, gyermekorvos, IX. Üiiői-üt 121. 143-909 Farszky Gyula vendéglős, VI. Jász-u. 78. 293-070 Fás Dezső, n. Fö-u. 4. 358-289 Fascio Itallano „Domenico Seri up 1“, IV. Pázmány Péter­ién 5. 186-456 Fáskeijty Ferenc, a Hermes Ma­gyar Ált. váltőüzlet r.-t. .cégvez., XI. Budafoki-ót 17. 456-284 Fáskerty István és Fáskerty Mária fűszer- és esemegekeresk., I. Városmajor-u. 26/d. 358-149 Fasor gyógyszertár, túl. Hajdú József. VI. Lövölde-tér 5. 127-060 Erzsébet kpti uj száma 420-960 Fasor sporttelep, Rosenberg Miksa. VH. Damjanich-u. 24. 132-401 Erzsébet kpti uj száma 422-740 Fasor szanatórium r.-t., VII. Vilma királynő-ót 9. 131-326 Erzsébet kpti uj száma *421-544 142- 406 Erzsébet kpti uj száma *421-544 i eazgató-f öor vos 132-621 Erzsébet kpti uj száma *421-544 Fasori evang. esperes! és ma­gyar lelkész! hív., lásd Evang. esperes) és magy. lelkészi hiv. Faszénárusltó és termelő vállalat, Kiinger és Társa, V. Pannonia-u. 14. 0123-962 Faszénbehozatuli k.f.t., V. Do­rottyám. 7. 0*180-814 Faszén beszerző és értéke­sítő, túl. Pollák Adél, IX. Sorok­sárim! 138. 133-914 Faszén központ r.-t., V. Árpád­u. 7. * 121-959 Luftschitz István m. kir. kormány­főtan. 123-775 Fatér Endre dr. pénzügyigazg. h., 1. Attila-n. 63/bc. 160-813 Fatermelö, Építő- és Flltö- anyag Kereskedelmi r.-t., V Bodor-u. 1/3/5. 291-726 Fatermelö es tál pari r.-t. (Bélteki uradalom erdőgazdasága r.-t., Aluminiumércbánya és ipar r.-t., Victoria vegyészeti müvek r.-t.) V Kossuth bajos-tér 18. 0*129-426 Fáth Ferenc dr. szföv. tanács- jegyző, I Karátsonyim. 1. 351-823 Fáth Gyula, a Bp. Szföv. Közs. Takptár r.-t. alig., VIII. Rákóczi­in 11. 332-008 Fáth Gyula szövött- és rövidáru keresk., IV. Ferenciek-tere -2. 183-642 Fáth Imre dr. író és Fáth Imréné dr.-né füzöszalonja, II. Bem József­u. 12. 166-990 Fáth Jenő gépműhely túl., Újpest, KobsuÜi u. 38. 294-139 Fáth Károly, IV. Ferenc József- rkp. 27. 187-567 Fattlnger és társa r.-t. bpesti albnmiugyára, IX. Vágóhid-u. 14/18. 131-875 131-876 Fátyol Csongor dr. Operateur, szülész-nőorvos, egyet, tanársegéd, Vili. Üllöi-út 78/a. 144-248 Faust András fuvarosvállalkozó, VI. Jász-u. 150. 493-524 Faust Béla szerkesztő és kiadó, az Apolló szaklap iroda túl., VII. Rákóczi-út 60. 0144-719 Favorit enyvüzem, túl. Weisz Dezső és Alt 8ándor. Gyár, IX. Illa- tos-út 25. 135-394 Lakás,VI. Dessewffy-u.41.326-443 Favorit rádió, villamossági váll., túl. Frömmel János (Győző 8.) V. Tátra-u. 28. 298-Ö02 Favorit reklám-és cégtábla- festő váll., túl. Nagy Nándor, VI. Podmaniczky-u. 18. 117-972 Lakás, II. Retek-u. 3. 15(^748 Favorit vegyészeti és ke­resk. vállalat, túl. Hatzka Ká­roly, VII. Akácfa-u. 34. 332-145 Favorit szénsavgyár r.-t., IX. tpar-u. 9. 135-025 Láng József vezérigazgató lakása, XI. Kelenhegyi-út 36. 0268-220 Fái Géza m. kir. kormányfőtan., az Első magyar gyapjumosó és finomposztógyár vezérig., XIV. Abo- nyi-n. 27. 137-660 Fái Henrik, az Albatros mftsz. papíripar túl., VI. Székely Bertalan­u. 26. 119-254 Fáy Adorján dr. orvos, egyet, tanársegéd, VI. Andrássy-út. 15. 128-183 Fáy Aladár dr. táji, ny. állam­titkár, a Ricó Magyar Kötszermű­vek r.-t. elnöke, XI. Lejtő-út 25. 257-482 Fáy Albertné dr.-né özv. fájj, sz. Szendröi Török Charlie, IV. Váei­n. 42. 189-030 Fáy András gimnázium, lásd Gimnáziumok alatt. Fáy Árpád és neje Baumgárten Mária, XI. Györök-u. 4. 456-179 Fáy Bálint dohánykisárus, VI. Pet- neházy-u. 35. 291-512 Fáy Baranyai Hilda föld- birtokos, Vili. Vas-u. 12.132-074 Fáy Béla színművész, XIV. Sem- sey Andor-u. 7. 299-804 Fáy Elemér fáji vitéz, m. kir. hon­véd huszárezredes, II. Apród-u. 6. 167-536 Fáy Endre dr. ügyvéd, 111. Zaig- mond király-útja 68. B. épület 155-063 Fáy Ferenc dr. fáji, XI Horthy Mikiós-út 96. 256-822 Fáy Gyula ni. kir. tüzérfőhadnagy, IX. Bakáts-u. 2/b. 389-076 Fáy-Halász Gldáné özv. ma­gánzó. IV. Veres Pálné-u. 10. 383-550 Fáy László oki. mérnök, ny. máv müsz. tan., II. Margit-krt 64/b. 153-601 Fáy /Margit föv. tanítónő. II. Ér- melléki-n. 9. 167-448 Fayer Kató külügymin. min. iroda s. tiszt, I. Alagút-u, 4. 160-927 Fayer Sándorné, II. Bimbó-át 29. 155-665 Fáyklss Ferenc dr. közkórházi sebészfőorvos, n. Keleti Károly-u. 1. 353-720 Fayollt IHücsempe váll., cégt Kienast és Bäuerlein, IX. Szvetenay- u. .21. 0130-628 Fazakas József dr. szföv. fogal­mazó, VI. Fóthi-út 4/c. 493-162 Fazekas Ákos Ármin, a Ba- senörl Ede cég beltagja, V. Pozsonyi­ét 48. 291-350 Fazekas Alajos reklám- és cég­táblafestő váll., V. Tátra-u. 27/a. 490-182 Fazekas Alajos dr. ny.vm. árva- széki ülnök, Nagytétény, Szent Háromság-u. 5. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 11 Fazekas Andorné cukrászdája, V Szent István-krt 18. 118-924 Casino cukrászdája, V. Szent Ist­ván-krt 3. 113-906 Fazekas Andorné fiizökészitő. VI. Felsőerdösor 1. 327-840 Erzsébet kpti uj száma 421-058 Fazekas Anna férj. dr. Kulcsár Istvánná, V. Pannonia-u. 21. 117-968 Fazekas Béla dr., szföv. árva- széki ülnök, VIII. Kisfaludy-u. 2t. 337-469 Fazekas Dezső dr. ügyvéd (Láng B. dr.) VI. Vilmos császár-út 31. 125-734 Fazekas Ede dr. szföv föátlator- vos, IX. Mester-u. 37. 143-588 Fazekas Endre oki. gépészmér­nök, Hásenörl Ede cégvezetője, V. Pozsonyi-út 48. 291-415" Fazekas Ferenc kelmefestő és száraz vegytisztító üzem, n. Olasz­fasor 17. 353-719 Fiókja, TV. Királyi Pál-u. 18. 380-450 Fazekas Ferenc vízvezetéki és fűtési váll., VIII. József-krt 9. 189-068 Fazekas Frlgyesné antik stylusu csillárok és kisbútorok keresk., II. Bem József-u. 24. 353-750 Fazekas Géza uriszabó, IV. Irá­nyúm. 21/23. 181-571 Fazekas Géza lakása, VII. Erzsé­betien 34. 144-685 Erzsébet kpti uj száma 221-961 Fazekas Géza m. kir. százados. IX. 8obieski János-u. 35. 333-630 Fazekas Géza dr. ügyvéd, VI. Felsöerdösor 12. 312-764 Erzsébet kpti uj száma 421-205 Fazekas Gyula dr. ügyvéd, Sas­halom, Thököly-út 40. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 5 Fazekas Imre igazgató, n. Kapás­u. 5o. 358-368 Fazekas Imre dr. ügyvéd, V Alkotmány-u. 15. 125-595 Fazekas Imre dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, VIII. Baross- n. 86. 132-829 Fazekas János csemegekeresk., v. AuUch-u. 7. 128-804 Fazekas József, V. Kárpát-u. 7/b. 493-313 Fazekas József oki. gépészmér­nök, máv. főmérnök, V. Pozsonyi- út 34. 291-106 Fazekas László építőmester, I. Fery Oszkár u. 78. 357-547 Fazekas Mlklósné pediküröző, Vil. Garay-u. 29. 132*001 Fazekas Mlklósné özv. do­hánykisárus, X. Gergely-u. 29. ' 148-310 Fazekas Oszkár dr. és Malonyai Emil dr ügyvédek, Iparjogvédelmi egyesület, Iparjogi 8zemle, Magyar Védjegyszövetség, Tokaji Liga, V. Nádor-u. 2. 182-435 Fazekas Oszkár dr. ügyvéd lakása, II. Pasaréti-út 1. 1 67-127 Fazekas Péter Pál szállítmá­nyozási vállalkozó, Pestszenterzsé- bet, Gubacsi-u. 3. 147-663 Fazekas Sándor Kas-Dor kötött­árugyár, VII, Nagyatádi 8zabó-u. 16. 144-952 Erzsébet kpti uj száma 222“671 Lakása,VII. Dohány-u 46.133-772 Fazekas Tibor gyárig. (Fried­mann 8.) 'IX. Lónyay-u. 41. 0180-725 Fázmán Ferenc zeneművészeti főiskolai tanár, III. Felsö-Zöldmáli- ót 45. 166-751 Fazokas és társa gyümölcske- resk. és bízom., IX. Nagyvásárte- lep 41. sz. fülke 132-887 Ftthndrlch Vilmos, II. Buday László-u. 8. 152-557 Fttrber Alfréd magánlakása, VI. Vörősmarty-u. 59. 110-339 Nyáron, I. 8zéher-üt4. 165-669 Fttrber és Elbert műszaki üzlet, VI. Vörősmarty-u. 36. 122-337 Fttrber Géza bádogos- ób szerelő­mester, VHI. tízigetvári-u. 20. 138-521 Fttrber József, H. Eszter-n. 7/b. 154-321 Fttrber Károly olaj-, műsz. és szerszámkeresk., VHI. Rákóczi-ót 63. 144-124 Lakása, VHI. Aggteleki-u. 11. 149-541 Fttrber M. uriszabó, IV. Kossuth Lajos-u. 11. 185-214 Färber Oszkár müsz. keresk. lakása, Vn. Damjanicb-u. 36. 133-926 Erzsébet kpti uj száma 421-346 Fttrber Simon ékszer- és régiség- keresk., IV. Kamermayer Károly­u. 3. 189-353 Fttrber Testvérek Slderos- then-Lubrose Vegyipari és Műszaki Kereskedelmi Társaság, VI. Vörösmarty-u. 52. 112-491 128-067 Fttrber Zelma dr. Rubin László- né dr. orvos, í. Lógodi-u. 28. 0160-323 Fébé evangélikus diako­nissza anyaház, Remetekertva- ros, Béla Király-n. 7/a. 167-860 Fébé evang. diakonissza nö- egylet anyaházának nyomdája, könyv- és papirkeresk., VII. Dam- janich-n. 25/a. 141-230 Erzsébet kpti uj száma 220-650 Fébé otthon és leányinter­nátus, V1H. József-u. 4. 189-765 Fechner Jakab tüszerkereBk., 111. Polgár-tér 1. 168-091 Fecht János áll. vizsg. fogász, V Bálvány-n. 17. 112-048 Fechter Árpád malomképviselő, VH. Akácfa-u. 7. 140-750 Fedák István dr-, I. Mészáros- in 40. 358-009 Féder Béla lakberendező, 1. Agancs­öt 3. 365-377 Féderer Albert nyomdaüzeme, V. Tükör-u. 4. 112-557 Féderer Gergely ládakészitö és keresk., VI. Lázár-u. 1. 112-616 Féderer Géza D. K. \V. bérautó- fuvarozási váll. (Maurer F.) Garage. VII. Nagyatádi Szabó-u. 28. *138-508 Erzsébet kpti uj száma *422*508 Federer Magda oki. zongorata- nár, Vb Próféta-u. 9. 115-801 Fedett uszoda, lásd Nemzeti Uszó- sport Alapítvány. Fedrlt testvérek textiláru nagy­kereső, VI. Anker-köz 2. 115-744 Fegyver- és gépgyár r.-t., lásd Fémáru-, Fegyver- és Gép­gyár r.-t. Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom