A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - D

Dabaai HyaraiasiöwezBtbcn Iwthőnnpi dllKötclezeltségsel Dani Mihály dr. ügyvéd, a B. Bz. K. Rt. b. ig.. Vili. Rákóczi-tér 10 333-637 Dán! Nándor gyáros. Vili. Rőkk Szilárd-n. 37 136-303 Nyáron. I. Költö-n. 3. 165-131 Dánt Szabolcs konzul, XI. Bics- kei-n. 6 456-432 Dániel Adolf cukrász, IX. Kerenc- krt 15. 135-222 Dániel Áron dr. ügyvéd, Maki titkár, IX. Kinizsi-u. 10. 185-679 Dániel Béla vitéz, m. kir. őrnagy, II. Corvin-tér 6. 156-479 Dániel Dezső dr. máv. főtan., ügyész. XIV. Szent Domonkos-u. 19. 136-871 Dániel Endre szfőv. polg. jsk. tanár, X. Allomás-u. 9. 148-775 Dániel Ervin, a Magyar pamut- ipar r -t ig. nyári lakása. I Menyét­u. 12. 0165-012 Dániel Gábor báró dr. ügy­véd, az Orsz. közp. hitelszövetk. jog­tanácsosa, V. Nádor-u. 22. 126-639 Dániel Gábor dr. vitéz, főorvos (d. n 3—5-ig nem felel) I. Budakeszi, Erzsébet királyné szanatórium. 164-456 Dániel Gáborné báróné özv. szül. báró Korányi Malvin földbirto­kos, 1. SzentJános-térl/b. 351-549 Dániel György vitéz, m. ldr. szá­zados, I Városmajor-u 45. 151-457 Dániel Istvánné postáig, őzve­gye, 1. Nagyenyed-u. 11. 154-129 Dániel Józsefné harisnya, kötött­áru üzlete, IV. Váeí-u. 41a. 380-009 Dániel Károly cserépkálybás-mes­ter, ül. Vibar-u. 16. 163-175 Dániel Lajos inagántisztv.. in. Bécsi-út 93 a. 162-483 Daniel Lajos dr. szamosujvár- némethi, Rákosszentmihály, Rákóczi­ik 26. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Rákosszentmihály 30 Dániel Lászlóné özv., IV. Szer­vita-tér 2. 384-399 Dániel Miklós dr. ügyvéd, vm. Népszinház-u. 25. 340-381 Dániel Nándor nöikalapszalon, .VII. Erzsébet-krt 22. 144-234 Erzsébet kpti uj száma 422-531 Dániel Sándor bank- és váltó­üzlet, I. Eógodi-u. 3 161-554 Dániel Sándor zöldség- és gyü- ! mölcsnagykeresk., IX. Nacyvásár- telep 104. sz. fülke 149-687 Dániel Sándor dr. belügymiu. titkár, 1. Attila-u. 99. 161-413 Dániel Sándor dr. ügyvéd iro- I dája, VI.Nagymező-n. 36. 120-978 I Dániel Sándor dr. ilj. ügyvéd, j Vl.Vilmos császár-át 35. 113-099 ; Daniel Tibor báró dr. ilj., I XIV. Nürnberg-u. 41. 297-629 Danllovics Pál dr. m. kir. kül­ügyminiszteri osztályfőnök, VM. Jó- zsef-u. 12. 141-601 Daninger János hentes és mészá­ros, Pestszentlőrino, Baross-u. 2. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörinc 1-09 Pestszentlőrino, Ül!ői-üt 203. Tárcsázza először a *146-674 számot, azután kérje Pestszentlőrino 2-44 Danis György dohánykisárus. ül. ■ Szentendrei-út 36. 162-670 Dankner Adoll füszerkcrcsk.. Vll. Bethlen Qábor-u. 6. 349-480 Dankner Henrik brilliáns ék- szerkészitö, Magyarország arany- koszorús mestere, IV. Fehórhajó­u. 5 382-575 Dankó Aladárné, V. Tátra-u. 44. 493-494 Dankó Ferenc vereskeöi, a Ma­gyar nemzeti bank főellenőre, 1. Városmajor-u. 28/a. 154-109 Dankó János dr. lakása. VI. Hit­lerkor 2. 118-840 Erzsébet kpti uj száma 421-132 Dunkó László vereskői, I. Győri­ét 4. 157-091 Dunkó Murglt iparművész, V. I Csáky-u. 3. 114-471 D D. Gestetner Rotary ß.m.o.H budapesti fiókja utóda,VI. Andrássy­üta. 111-716 119-220 D. K. W. automobilok, motor- kerékpárok és teherszállitó jármü­vek magyarországi vezérképviselete és javító üzeme, cégtől. Majláth M.. VI. Lehel-u. 2. 0*299-120 Dabasi Endre dr. Operateur, v. egyet, tanársegéd, IV. 8ó-u. 2. 183-203 Dabasi Gyula, a Pesti m. kér. bank ny. fiókig., VII. Szabó József­u. 23. 142-820 Dabasi Halász Alirédné ma­gánzó, IV. Ptetöfi Sándor-u. 16. 180-528 Dabasi Halász Károly min. tit­kár. I. Győri-út 12. 152-846 Dach FUlöp bördiszmüvts mester. EX. Ferene-krt 33. 142-628 Dacb Géza dr. ügyvéd, V. Klo- tild-u. 4. 118-416 Dacb József dr. ügyvéd. V. Klo- tild-u. 4. Cl 18-416 Dacb Miklós dr. belgyógyász, kórh. laboratórium vezető főorvos, V. Kaik Miksa-u. 10. 115-868 Ha nem felel: Orvosbivó *186-986 Dacb Sándorné dr.-né, kórházi főorvos özvegye, V. Vilmos császár­át 16. 180-708 Dacsó Emil szerkesztő VI. Andrássy-út 77. 111-141 Erzsébet kpti uj száma 420-761 Dacsó Mária Ilona női divat­szalon VI. Teréz-krt 8. 115-736 Dacsó Mihály dr. orvos, XI. Bu- dafoki-út 10/e. 269-430 Daczó Endre szabómester, Vll. Klanzál-u. 32. 142-943 Dadányl Györgyné Csemovies Erzsébet, Vili. Szeutkirálví-a. 25/a. 333-658 Daday András dr. deési, v. kórh. főorvos, egyet. in. tanár, a bor- és nemi betegségek szakorvosa. V. Zoltán-u. 6. 126-858 Dadl Ferenc szobafestő, mázoló és ércfényezómester, V. Újpesti, rkp 7. 292-028 Dáhlia virágterem, túl. Bzent- iványi Angela, VIH. József-krt 26. 135-468 Daibukát Ilona színművésznő, kozmetikai atelier, VI. Nagymezó- 11- 22/24. 0127-099 Daily Express levelezője Moretl Sydney, i Róka-u. 4. 151-128 Daisy női divatsaion túl. Ull- mann Uaisy, IV. Haris-bazár 3. 188-786 Dajaszászy Ferenc Józsefné szül. Bietz Vilma, tanár, V. üjpesti­rkp.* 8. 326-555 Dajka József vendéglős, I. Budakeszi-út 21/a. 164-751 Dajkavlzsgáló, bentlakó szoptató dadák. Hygieia orvosi. Vezető-fő­orvos Kelemen Endre dr., v. egyet, tanársegéd. Szolgálat éjjel-nappal. VI. Teréz-krt. 31. 117-477 Dajkavizsgáló, Szoptatós Dajkák Otthona Bentlakó szoptatós Dadák és anyatej osz­tálya a K. N. 0. Sz.-nek, orvosi fel­ügyelet alatt. Szoptatós Dajkák, vizsgázott csecsemögondozónók, oki. gyermokkertésznők, oki. óvónők csoportja a Kenyérkeresö Nők Orszá­gos Szövetségében. Röv. távcim: Working women Budapest. Központ, IV. Kristóf-tér 7/8. 0187-767 Dajkovieh István dr. id. és Ifj. kisszeredi, ügyvédek irodája, IV. Váci-n. 41/a. 183-795 Dajkovieh Sándor dr. kissze­redi ügyvéd irodája, V. Nádor-u. 19. 110-310 Dajkovieh Sándor dr. kissze­redi, ügyvéd lakása, XI. Budafoki út 17. 269-084 Daka Rezső divatáruház, Kispest Wekerle-telep, Rő-tórl. 149-238 DAIMLER­LANCHESTER automobilok vezérképviselete VI. Tiszt Forene-tér >11 110-31)0 Dákay Sándor m. kir. főhadbiz ! tos. VI Podmaniczky-u. 71. 113- 292! Dala Károly dr. ügyvéd, V. NA- : vay Lájos-n. 5. 117-939 | Daláry Ákos dr. min. titkár, Vili i Kisfaludy-köz .6. 132-710 Dali Antal Lajos hites könyv­vizsgáló, Kispest, ÜUői-út 120. 149-386 Dalkó Gábor képesített ácsmes­ter. építési vállalkozó, VI. Podma­niczky-u. 11. 316-483 Dailgo Emilia IV. Királyi Pál- n. 13/b. 381-053 Dallos Béla, Magyar Földhitel- intézet ny. ig., 1. Bernáth Gézá­it. 38. 367-565 ' Dallos Béla dr. banktisztviselő, j II Toroekó-u. 10. 366-844| Dallos Gyula dr. máv ügyész, i ügyvéd; L1 Káplár-a. 11/13. 357-531 Dallos Hanna férj. Kreutzer Jó­zsefné grafikus, lí Ilona-u. 10. 154-585 Dallos József ny. főv. főmérnök. Vili. Horánszky-u. 4. 144-876 Dallos Rezső,n. Torockó-u. 10. 166-844 Dallos Sándor Író, aq Uj Magyar­ság belső munkatársa, 11. Bimbó­in 5. 155-657 Dallos Sándor szfőv. polg. isk. ig., Vll. Garay-u. 4. 132-988 Dalma Rezső áll. vízsg. fogász, V. Akadémía-u. 13. Í21-530 Dalmady Márta, VT1 Jósika- u. 25. 130-980 Dalmady Ödön ny. min. osztály­főnökül. Lendvay-u. 26. 124-158 Dalmady Zoltánné, IV. Pro- bászka Ottokár-u. 10. 183-468 Nyáron, II. Kapy-n. 23. 164-719 Dalmát IMroska szfőv. tanár, 1. Kékgolyó-u. 20;a. 353-900 Dalnoki Józsefné özv. kosár­éi háztart. cikkek üzlete. IV. Váci- li. 46. 181-543 Dálnoki-Kováts Jenő Országos iparegyesületi ig., XI. Németvölgyi­árok 46. 256-855 Dalnoky Béiáné dr.-né (Basch 1. dr.) V Szent István-krt 15. 114- 402 Dályai Gyula ny.postaföfelügyelő, Pestújhely. Molnár Viktor-u. 19ia. 296-097 Dáma fűző és női fehérnemű különlegességek, túl. Erden- solm Imre, VI. Teréz-krt 30. 0125-403 Damásay René ny. áll. ezredes, Vll. Damjanich-u. 42. 130-963 Erzsébet kpti uj száma 220-530 Dumasy Farkas dr. vitéz, m. kir. csendörezredes, a bpesti cseudőr- kerület parancsnoka, I. Büszörmé- nyi-ut 34/a. 166-471 Damjanleb gyógyszertár, Mé­szöly Mátyás gyógysz., VII. Dam- janicb-u 39. 134-613 Erzsébet kpti uj száma 220-630 Damjanlch-u. 40 sz. Kasselik Ferenc és Erzsébet alapítvány bér­háza. Házfelügyelő, VII. Damjanich- u. 40. 143-032 Erzsébet kpti uj száma 220-356 Damjanovtch Miklós dr. ny. ezredes-hadbíró, ügyvéd, honvédségi védő, II Garas-u. <>. 152-870 Damkó Lörine dohánykisárus, IV. Városház-u. 20. Í89-598 Dämmung András dr., a Fém­áru- Fegyver- és Gépgyár r.-t. ve­zérig. lakása. X Cserkesz-ii. 39 148-562 Dumokos Lctó dr. ügyvéd (dr. Da- mokos D.-né) Vll. Nyár-u. 14. 0133-492 Dumokos Leóné dr.-né idr. Da- mokosD.) Vll. Nyár-u. 14. 133-492 Dumpf Anna, VI. Bzondy-u. 84. 327-446 Dnmrely Rezsöné özv. dohány­kisárus, Vll. Nagyatádi Bzabó-u.28. 141-022 Erzsébet kpti uj száma 421-580 Dán Adrián festékáru nagy- és kiskoresk. cég. Vili József-krt 16. 131-259 Dán János cégtul. lakása. Vili. Józseí-krt 36. 139-523 ián Andor, V. Phönix-u. 5. I 125-936 fán Andor dr. kir. törvsz. bíró, V. Tátra-u. 28. 293-169 I )án Béla acélcsőbutor és vasipari üzem.Vll. Kazinczy-u. 51 136-430 fán Béla m. kir. kormányfőtaná- ] esős, Ii Bimhó-út 157. 164-508 ián Dezső textilkeresk., VII. Ka- j zinczy-u. 10. 134-543 tán Endre, az Adriai Biztosító | Társulat ig. lakása. V. Markó-a. 1/a. 119-131 tán F. FUlöp, IV. Bécsi-n. 5. 180-275 tán FUlöp szűcs és szórmeárnbáza, IV. Kristóf-tér 3. 181-455 ián György dr. ügyvéd, V. Tát- . ra-u. 5. 118-892 Dán Hédy, II. Bajvívó-u. 6. 153-497 Dán Imre dr. ügyvéd és hites könyvvizsgáló. V Kresz Géza-u. 29. 299-322 Dán kir. fökonzulátus, V. Zol­tán-u. 6. 0*113-683 Dán Lajosné fehérnemüszalon IV. Váci-n. 20. 187-291 Dán Leó lakása. IV. Bécsi-u. 5. 382-335 Dán Marcel ékszerész, Vll. Károly király-út 5. 137-376 Dán Márton mérnök, V. Vilmos császár-út 6. 386-798j Dán Sándor füszerkeresk., X. Jn- ranics-telep 510. 144-309 Dán Sándor Tente gyermekkocsik gyáii lerakata, Vll. Akácfá n. 10. 138-343 Lakása, Vll. Kisdiófa-u. 9. 349-605 Dán testvérek m. kir. udv. szű­csök, IV. Váci-u. 6. 182-423! Dán Viktor keresk. tan., IV. Bécsi- u. 5. 180-676 Dann B. Béla férfi- és nöidivat keresk., XIV. Kerepesi-út 36. 299-920 Dánn Hugó vasáru nagy keresk., II. Margit-krt 8. 151-634 Fiókja, I. Alkotás-n. 9. 358-090 Dann Ilona ári és női divatáru- háza, I. Gömbös Gvula-út 16 150-720 II. Olasz-fasor 23. 157-433I Dánn Jenő papirkeresk., 11. Zsig mond király-útja 13. 367-267 Dann Magda, 1. Menkina János­it. 6. 155-857 Dánné Halmos Friderika zongoratanárnő. V. Kresz Geza­u. 26. 293-182 Danciger testvérek faszénke- resk., I. Gömbös Gvula-út 16, 158-278 Danes Antalné özv. festékke- resk., n. Retek-u. 18. 152-572 Danes Gyula lakása, VII. Károly- királv-út 9. .130-372 Danes Jánosné dohánykisárus XIII. Röppentyű-u. 9. 290-756 Danes Pál János vitéz, hites könyvvizsgáló, cukorgyári ig. I. Krisztina-krt 141. 15Ó-678 Pancz Sándor dr. városi orvos, Pestszenterzsébet. Kossuth L.-u. 64. 347-954 Dunczer József drogériája, Vili. Baross-u. 69. 349-499 Dancziger Ignác üzletvezető. Vll. Wesselényi-u. 13 149-532 Danczinger Majer úri szabó, vili. Baross-u. 100. 149-951 Danczkay I*. Dezső oki. mérnök, mélyépítő, l. Ráth György-u. 16. 166-757 Dandárparunesnokság, lásd Katonai épületek és hatóságok. Danderer Mária általános és kü­lönlegességi dohányklsártidája, Vll. István-út 6. 132-477 Dunek Friderika, II. Kö-u.90 154-985 Dánl Imre in. kir. őrnagy, XI Horthy Miklós-út 15/a. 269-190 Dán! József dr. ügyvéd, IV. Pe­tőfi Bándor-li. 2. 0188-930 Dani Károly munkaköpeny és ruhntizeine, V. Deák Ferenc-tér 1. 184-124

Next

/
Oldalképek
Tartalom