A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - M

Motsidlovsz/sy Postai panaszokkal, kérésekkel forduljon Motsidlovszky Elekné dr.-né szül. Magyary Margit r.-t. ig. neje. IV. Molnár-u. 8. 185-533 Mottl és Serény szobrászok, XIV. Egressy-út 23. 299-913 Mottl Gyula építési vállalkozó, III. Lukács-n. 1. 154-773 Mottl Ilona szföv. tanítónő, oki. középisk. tanár, XI. Budaörsi­ét 12/18. 456-864 Mottl János szföv. músz. főfel­ügyelő. III. Kecske-n.'28. 162-626 Mouillard Viktor ny. altábor­nagy, n. Fő-u. íi. 353-753 Moulin-rouge, túl. Flaschner Ernő, Variete-Dancing este 7 órá­tól. VI. Nagymezö-u. 17. 0114-187 126-805 M.O.V.E. Országos elnökség, iigyv. alelnök, repülőosztály, VI. Podma- niczky-u. 46. 110-480 Move Lövész Liga, Move Labdarugó alszövetség, Árpádkor, Étterem 122-834 Move légoltalmi és felszerelési k.f.t. 0121-764 Move Repülöosztály (Movero) Buda­örs, Lnncz- vendéglő. Tárcsázza először a *268-959 számot, azután kérje Budaörs 14 Országos elnök 115-662 Budapesti Társadalmi Sport Egye­sület 120-492 Move légoltalmi és felszere­lési kft., VI. Podmaniczky-n. 46. 121-764 Kirendeltsége, V Mérleg-u. 3. 183-002 Movolln garage, túl. Rauch Géza. VI. Király-u. 46. 126-281 Moys Miklós festék, üveg, por­cellán, illatszer, pipere és háztar­tási cikkek keresk., XI. Horthy Miklós-út 128. 456-635 Moyzes lásd Mojzes Mozdonyvezetők orsz. szak­köre, Kansz. máv. csop., XIV. Uzsoki-u. 40. 296-571 Mozer, lásd Moser. Mózes András oki. gépészmérnök, háziipari vállalata, kézimunka, ke­lengye. VI. Teréz-ltrt28. 114-254 Mózes Árpád kőfaragó, VII. Er­zsébetért 51. 142-945 Erzsébet kpti uj száma 221-559 Mózes Sfndor épületbádogos és szerelő, speciális szakmunkák és jég­szekrények készítése, VI. Eötvös­ii. 44. 123-647 Mózes testvérek kőfaragók, X. Kozma-u. 5. 148-635 Mózes Zoltán dr. szülósz-nőor- vos, Vili. József-u. 60. 134-005 Mozgóképipari egyesület, országos magyar, Vili. Csokonai-u.10. 143-013 Mozgóképüzemi r.-t. igazgató­sága, VII. Erzsébetért45. 137-037 Erzsébet kpti uj száma 222-003 Dnitas filmkölcsőnző osztálya % 144-488 Erzsébet kpti uj száma #222-616 Mozgómutatványl Engedé­lyes k.f.t., I. Attila-u. 85. 161-329 Mózi János gyümölcs-, zöldségke- resk. és bizományos, IX.Nagyvásár- teiep 49. 149-573 Mozivilág lilmszaklap, VI. Jó­kaim. 40. 0116-460 Mozolowsky Sándor dr. min. o. lan., II. Margit-krt6/a. 351-564 Mózsa Endre szföv. adósz. főtiszt, VII. Jósika-u. 25. 135-646 Mózsa Ödön áll. eng. zeneisk. ig., zeneszerző, V. Légrády Károly-u. 12. 292-507 Mozsonyl Sándor dr. min. lan., pgyet. m. tanár, XI. Hlmfy-u. 7. 258-6ß7 Möbius Hermann ny. o. posta ‘ felügyelő, Újpest, Munkácsy Mihály­it- 82. éf94-015 Möller Dénes és társa (Ponger M.) V. Fáik Miksa-u. 5. 123-918 Möller Istvánná m(legyet, tanár özvegye, 1 Gellérthegy-u. 28. 150-912 Möller Károly dr. építészmér­nök, törvszéki hites szakértő,!. Nár­clsz-u. 18. 156-738 Möller Pál keresk. attaehé, II. Pá- zsit-u.' 3. 164-609 Mössmer József lakása, XI. Szir­tesét 32. 259-565 Mössmer József fial vászon- és fehérnemükeresk., IV. Váci-u. 1. 388-132 Mössmer Pál dr., XI. Orom-u. 8. 257-239 Mössner Vilmos üvegcsiszoló­mester, VIII. Salétrom-u. 10. 138-646 Mravik Erzsébet és özv. Ábrányi Kornélné dohánykisárus, VII. Erzsé­betért 51. 144-292 Erzsébet kpti uj száma 421-514 Mráz Anna titkárnő, VI. Vilmos császárét 19/b. 316-178 Mráz Erzsébet Thököly könyv-, papír-, irószerkereskedés, VII. Thüküly-út 40. 138-272 Mráz J. Bálint magánzó, IX. Má- tyás-u. 8. 188-642 Mrenna Józsefné, XI. Lenke- tér 4. 258-182 Mrinyák József min. műszaki tanácsos, I. Böszörményiét 36[a. 367-151 Mucsj Gábor és Kovács György építőmesterek, törvszéki hites szak­értők, VI. Andrássy-út 98. 119-359 Muesy Imre müasztalosmester, X. Martinuvich-tér 9. 148-330 Muesy Irma, az Izabella gözmo- sóda túl., VI. lzabella-u. 81. 128-209 Mudin Imréné tanár özvegye lakása, VII. Rákócziét 8. 349-695 Mudrf Jánosné özv. fűszer-, gyümölcs-, zöldségkeresk., VH. Ist­vánét 40. 332-196 Mudrony Ferenc dr. min. taná- csos, V. Alkotmány-u. 12. 119-875 Mueller Félix dr. miniszteri biz­tos, épitészmérnök, tanár, h. törvsz. szakértő, XI. 8zent Imre berceg- Útja 47. 269-447 Muhoray Kornél dr. ny. min. tan., I. Böszörményiét 13/15. 351-518 Múhr Ferenc sütödéje, IX. Mes- ter-u. 30. 140-437 Múlt és Jövő kiadóhiv., V. Vadász­ta íi. 111-901 Multas Ernő febérnemiikészítő. Vili. Bándor-n. 20. 140-054 Multas Imre szücsmester, IV. Deák Ferenc-u. 17. 183-102 Multicolor felületburkoló k. 1.1. Központi iroda,Vll. Rákóczi­it 38. 141-140 Telep, VEI. Erdélyl-u. 4. 144-241 Mumme Anna virágkeresk., VI. Vilmos császárét 27. 111-819 Muncsik Sándor dr. ügyvéd irodája, V. Sas-u. 24. 0121-186 0121-302 Műnk Endre kerékpár nagyke­reső, V. Kossuth Lajos-tér 4. 113-976 Műnk és Davidsohn bank- és bízom, üzlete. Központja,V.Dorottyá­it- 8. #188-885 Műnk Frigyes festék, pipere és vegyicikkek, Csepel, Községház-u. 3. 347-868 Műnk Gábor, Manner csokoládó- árugyár vezérképv. és egyedárus, V. Rotherniere-u. 12. 117-314 Műnk Gyula biztosítási ig., a Fonciere Alt. Biztosító int. óbuda- ujlaki képviseletének vezetője, Ili. Zsigmond-u. 49. 367-253 Műnk Gyulu főtisztv., V. Légrády Károly-u. 11. 490-004 Műnk István dr., Vili. Szontki- rályi-u. 17. 142-438 Műnk Fajos ásványolajtermék- autópnenkeresk., V. Rothennere­u. 12- 126-814 Műnk léiszló, Vili. Dóry u. 15. 130-127 Munk Lászlőnénői kalapkészítö. IV. Városbáz-ti. 6. 189-057 Munk Miklós lakása, V. Rother- moro-u. 12. 125-034 Munk Mór vasnngy keresk., V váciét 40. 290-653 Lakása, III. Bzcmlőbcgy-u. 20. 152-984 Munk Pálné magánzó, VI. Ben- czur-u. 39. 114-011 Erzsébet kpti uj száma 420102 Munk Péter lakása, VI. Mnnkácsy- u. 1. 124-790 Erzsébet kpti uj száma 420*565 Nyáron, 1. Mátyás király-út 11/c. 165-032 Munkácsi Ernő dr. ügyvéd, VI. Vilma királynőét 50. 118-109 Erzsébet kpti uj száma 220-233 Munkácsy Gyula m. kir. szab. takaréktüzbely-, kályha-éskémóny- toldó, gáz, villany és modern kony­haberendezések, vasipari tömegcik­kek üzeme, Víl. Rózsa-u. 39. 131-280 Munkácsy Gyula id. kir. hites törv­széki szakértő, VE. Rózsa-u. 39. 0131-280 Munkácsy Mihály apartment- ház, VI. Munkácsy Mihály-n. 5/7. 121-207 Erzsébet kpti uj száma 221-403 Munkácsy Pálné dr.-né föld­birtokos, XI. Budaörsiét 163. 259-534 Munkácsy Sándorné ny. min. tan. özvegye, XI. Irinyi János­it. 12. 456-099 Munkaközvetítő hivatal, m. kir. állami és Bpesti hatósági mun­kaközvetítő. Hivatalos órák: 8—14-ig, szombaton: 8—12-ig. Közvetítő osztályok: a) VHL József-u. 33. alatt: I. oszt. Gyári és egyéb segédmun­kások, napszámosok, szolgák, ki­futók, stb. (csak férfiak) továbbá ruházati (szabó, cipész, stb.) fonó- szövő, bőr-, élelmezési (sütő, cuk rász, hentes, stb.) papir- és nyom­daipari munkások (csak férfiak) 135-391 131-026 II. oszt. Vas- és fémipari munkások bádogosok, vízvezeték- és villany­szerelők, gépészek, gépkocsiveze­tők,fütök,stb.(csak férfiak) továbbá irodai és kereskedelmi alkalma­zottak, tanoncok (férfiak és nők) 135-390 130-184 b) vm. Józsefért 36. alatt: Hl. oszt. Fa-, kő-, agyag-, üveg-, épí­tő-, (kőműves, ács stb.) szobafes­tő-, mázoló- és kéményseprő ipari munkások (csak férfiak) továbbá borbélyok, fodrászok, fodrásznök és manikürösnök valamint szál­lodai, vendéglői, kávéházi, ét­termi alkalmazottak (férfiak és nők) 135-388 137-677 IV. oszt. Háztartási alkalmazottak, to­vábbá ipari szakmunkásnők (a fodrász, manikür, szállodai és ét­termi ipar kivételével) gyári és egyéb segédmunkásnök. napszá- mosnök (csak nők) 135-386 Igazgatóság, VIII. József-n. 33. Hivatalvezető 130-068 Segédhivatal,, központi irodák 142-403 0130-184 Munkás Testedző Egyesület, Vll Vilma királynőét 45. 145-151 Erzsébet kpti uj száma 220-361 Munkás-utca 3/a. sz. bérház, VII. Munkás-n. 3/a. 145-083 Munkás-utca 3/b. sz. bérház, Vll. Munkás-u. 3/b. 144-087 Munkásbiztosltó Intézet Or­szágos, lásd Országos Társadalom- biztosító Intézet. Munkástelep, lásd Wekerle Ál­lami munkástelep. Munkaügyi Közlöny szerk. és kiadóhiv., VII. Erzsébetért 23. 141-200 Erzsébet kpti uj száma 422-337 Munkuy Mária magánhiv. Vili. Józsefért 60. 338-766 Murai, lásd Muray. Muruközy Árpád losonci, hír­lapíró, II. Fö-u. 40. 167-779 Muruközy Endre mérnök, ny. min. tan., II. Eszter-u. 6. 153-246 Muruközy Gyula rof lelkész, a Református Elet szerk., IV. Váoi- »- «6. 188-004 Munkaruházati vállalat IV., Molnár-u. 13. 185-001 Muraközy Istvánné, I. Város­majori. 23. 367-638 Muraközy Károly dr. vitéz, az Első magy. ált. bizt. társ. ig., I. Gyóri-űt 5. 366-614 Murányi Arthur m. kir. posta- hivatali igazg., Sashalom, Mátyás király-út 56. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 58 Murányi Béla kesztyűs, IV. Petőfi Sándor-u. 7. 387-160 Murányi Endre villanyszerelő­mester, XIV. Egressy-át 150. 499-919 Murányi Ernő dr. ügyvéd, V. Arany János-n. 9. 128-694 Murányi György női divat szalon, VIII. Józsefért 15. 142-980 Murányi István m. kir. rendőr s. hiv. ig., XI. Horthy Miklós-út 134.­257- 722 Murányi Judit, II. Petrezselyem­u. íi. 366-975 Murányi Eászló dr. sebész, egyet, klinikai tanársegéd lakása, IX. Üllöi-út 89/a. 131-733 Ha nem felel: I. sz..Sebészeti kli­nika hivandó, Vili. Üllöi-út 78. 0130-215 Murányi Márta, a Postanötiszt- viselök orsz. egyesületének elnöke, II. Margitért 3. 357-767 Murányi Nándor vitéz, bites könyvvizsgáló, X. Héderváry-u. 16/b. 138- 652 Murányi Tamás oki. mérnök, I. lstenhegyi-út 85. 0165-501 Maráro János gumijavitóüzeme, VI. Rózsa-u. 51/53. 126-350 Erzsébet kpti uj száma 420-969 Murátl György, dr. ügyvéd, IV. Veres Pálné-u. 25. 387-014 Lakása, V. Szemere-n. 8. 310-903 Muravölgyi József postamüsz. föellenör, EL Zsigmond-n. 6. 358-160 Murai Antal szobafestő- és má­zolómester, VH. Thököly-út 13. 139- 257 Murai Ferene zongorakészitő- mester, VH. Tbököly-út 23. 143-859 Murai Ignác biztosítási vezértit­kár, V. Visegrádi-u. 3. 311-556 Murai Lajosné, IV. Váci-u. 12. 384-356 Murai Sarolta szföv. polgári isk. tanár, n. Margitért 7. 151-989 Muray Othmár vitéz, m. kir. I. o. folyamőr törzskapitány, m. kir. révfőkapitány, XI. Verpelétiét 24. 258- 174 Murgács Antal cimfestő és rek- lámfestö műterme, VH. Nagvatádi Szabó-u. 21. 138-036 Erzsébet kpti uj száma 421-976 Murgács Kálmán zeneszerző, Vili. József-u. 27. 134-752 Murin György r.-t. bőráruke- resk., VHI. Ér-u. 2. 142-238 Murin László dr. postásorvos, Pesthidegkut, Béla király-út 11. 167-805 Murt Magyar Útépítési r.-t., V. Nádor-u. 6. 188-288 Telepe, X. Strobl Alajos-u. 6. 141-606 Murza Viktor, kávézó és fala­tozó, Csillaghegy, Üdülőpart 28. 163-529 Musatics Ferene böröndös mű­helye, IV. Dalmadv Gyöző-u. 9. 384-345 Muschel János divatlap és szabó- kellékek keresk.. IV. 8emmel\veis- u. 19. 389-169 Musehong Rezső m. kir. posta­mester, v. Váciét is 127-654 Muslca zongora- és hang­szerkereskedelmi r.-t. zon- goroeladási és kölcsönz. telepe, Vll. Erzsébetért 43. 145-003 Erzsébet kpti uj száma 222-282 Gyártelepe. Vili. József-u. 73. 137-249 Musil Rezső, Vll. Dohánv-u. 22. Í42-543 Muslts Károly szabómester, IV. Irány i-u. 15. 184-303 Musitz Lajos festékkeresk., II. Mar­gitért 4. ' 151-650 Fióküzlete, 1 Gömbös Gvula-u. 15. '357-523 9QQ

Next

/
Oldalképek
Tartalom