A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - W

- A.&r’OÍtO»­a TÁVBESZÉLŐ PROPAGANDA IRODÁT“. Telefoni *187-888, *146-500, hol megkap minden felvilágosítást. Wiestr Werthelm F. és társa utóda, Magyar felvonó- és gépgyár r.-t., VI. Lehel-a. 12. 0*290-854 Este 6 órától reggel 7-ig, valamint vasár- és ünnepnap hívható 0298-691 Hütőgéposztálya, 0498-691 Pénzszekrény ügyekben PIrkner Béla hívandó, XIII. Petneházy-n. 72. 0292-949 Werthelm Mihály esőköpeny- üzem, V. Bálvány-u. 22. 119-395 Wertheimer Adolf, a Pesti magy. keresk. bank ig., XI. Orom­n. 6. 457-589 Wertheimer Aladár dr. ügy­véd, VI. Teréz-krt 17. 113-165 Wertheimer Béla r.-t. Ig.,V.Kál- mán-n. 21. 120-454 Wertheimer Elemér színigaz­gató, VI. Bajza-n. 62. 117-200 Wertheimer Ervinnagykeresk., V. Gróf Klebelsberg-u. 6. 315-044 Wertheimer és Franki gyar- matárunagykeresk., V. Gróf Kle- belsberg-u. 6. *110-024 Gózkávépörkölde, VII. Csengery- n. 13/b. 131-508 Erzsébet kpti uj száma 221-826 Wertheimer Ferenc cipőke- resk., VI. Király-n. 20. 114-164 Wertheimer, Klein és Virág kézmű-, divat- és kendöáru nagy­keresk., V. Gróf Tisza István-u. 22. 380-173 Wertheimer Lajos igazgató, XIV. Hermina-üt 45. 118-327 Erzsébet kpti uj száma 420-558 Wertheimer Manó dr. ügyvéd, V. Hollán-u. 3. 128-145 Wertheimer Mór keresk., V. Vécsey-n. 6. 125-104 Wertheimer Oszkár,II. Bimbó­it ti. 358-301 Wertheimer R. ernyő és szőrme gyári raktára, IV. Kecskeméti-n. 15. 181-304 Wertheimer Sándor ny. máv. raüsz., főtanáosos, n. Hargita-u. 6. 150-447 Werthelmsteln Heinrich dr., I. Mészáros-u. 12. 150-775 W.ertheimstein Viktor Magy. Ált. Hitelbank ig., V. Vigadó-tér 3. 382-148 Wertz Béla hírlapíró, VI. Bzaboios­n. 29. 290-339 Wertz Mária dohánykisárns, Új­pest, Nádor-n. 10. 295-431 Wessel László fötisztviselő, V. Katona József-u. 35. 319-826 Wessel Lászlóné, V. Kresz Géza- n. 29. 493-109 Wessel Sándor, az Ipolyi Béla k.f.t. ügyvezetője, VII. Rákóczi­it 16. 132-528 Weser Miksa r.-t. ig., VIII. Ba- ross-n. 98. 146-486 Weser Richárd dr. ügyvéd, VI. 8zobi-u. 6. 128-725 Wessel, lásd Wesel. Wesselényi Emilné főv. könyv­tári főtiszt., II. Margit-rkp. 41. 358-112 Wesselényi Erzsébet magán- tisztviselőnő, VI. Lázár-u. 20. 118-956 Wesselényi gyógyszertár Rostás Elemér gyógyszerész, VH. Wesselényi-n. 30. 142-576 j Wesselényi István dr. vitéz, kir. járásbiró, X. Duda-n. 8. 148-760 Wessely András dr. orvos, X. Nemes-u. 7599. hrsz. 130-790 Wessely Anna, VH. Rottonbiller- n. 37/6. 340-611 Erzsébet kpti uj száma 422-272 Wessely Antal, a Sárkány nyomda r.-t. vezérigazgatója, V. Katona József-n. 33. 118-896 Wessely Erzsébet hivatalnok, IV. Aranykéz-n. 3. 189-084 Wessely Imre dr. oki. vegyész- mérnök, VI. Király-n. 106. 327-831 Erzsébet kpti uj száma 421-030 Wesseiy imréné füszerkeresk., Hl. Raktár-u. 35. 362-430 Wessely Jenő dr. és dr. Schwei­ger Margit orvosok, VII. Kiráiy- u. 67 134-399 Wessely Károly közp. fűtés, viz- vezetékberendező, V. Mária Valé- ria-u. 19. 387-082 Wesseiy Pál dr. ügyvéd, VT. Nagymező-u. 14. 126-338 Weszely Ferenc dr. kir. Ítélő­táblái biró, H Bimbó-it 72. 358-724 Weszely Gyuláné sz. Gaylhoffer Biri takptári ig. özvegye, VUI. Muzeum-krt 18. 148-889 Weszely István vendéglős, VI. Lehel-u. 6. 291-086 Weszely István és tsa utóda, cógtul. Nagy Károly Frigyes orvosi műszerész, IV. Apponyi-tér 1. 182-693 183-326 Mttszergyára, kórház- és laborató­riumfelszerelő ipartelepe, Vili. Szi- gony-u. 21. 139-793 Weszely LIpót Fotokemigraflai Müintézet Részvénytársaság, V. Do- rottya-u. 11. 182-219 Weszely Sándor legfőbb állami számvevőszéki osztályfőnök, IX. Lónyay-u. 36. 186-418 Weszely Tlborné özv. dr.-né Baicli Johanna bárónő földbirtokos, I. Városmajor-n. 4. 367-414 Wessetzky József dr. m. kir. postatiszt, I. Istenhegyi-út 18. 151-592 Westend kávéház k.f.t., VI. Teréz-krt 44. 111-996 126-978 Westend szálloda, túl. Müller László, VI. Berlini-tér 3. 117-465 Westend világítástechnikai és villamossági váll., 'ul. Elkán és Győri, Vü. Erisébe.-krt 19. o343-103 0422-331 V. Deák Ferene-n. 8. 0182-726 Wester Gusztáv dr. szföv. árva­széki elnökhelyettes, Újpest, Mik­száth Kálmán-u 44. 294-578 Western l_Iiion Telegraph Company, képv. Kemény Hugó angol tolmács, V. Gróf Klebelsberg- n- 29. 0111-884 WfesthoII Jnstin külföldi gyárak vezérképv. és bízom., V. Vadász­n. 32. 113-040 Westphalen Auersperg VI- sontal szölőuradalom r.-t. bpesti propaganda pincéje, rende­lések felvétele, Vűl. József-krt 33. 133-467 Pestszenferzsébeti kimérése, Pest- szenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 86 347-696 Római-fürdőtelepi kimérése (Nyári áll.) m. Emőd-u. 68. 162-827 Weszel Gyuláné özv. lakása, Újpest,. Dobó n. 28. 495-156 Weszelovszky Mária, Rákos­palota, Elemér-u. 5. 294-561 Weszelszky Gyula dr. egyet, rádiológiai intézet ig., n. Nagy- bányai-út 65. 164-656 Weszely, lásd Wesseiy. Weszler Oszkár Rádins rádió és vili. váll., VI. Gróf Zichy Jenö-u. 28. 111-020 Weszter Béla dr. legfőbb állami számvevőszéki titkár, Ö. Hidász­n- 7. 165-707 Weszyckl József, VII. Dam- janich-u.öl. 338-747 Erzsébet kpti uj száma 420-650 Weszyckl Reinhold id. ny. ig., Pestszentlörinc, Gyöngyvirág-u. 8. 146-830 Wetol vegyészeti laborató rium r.-t., V. Thurzó-köz 7/a. 291-289 Wettendorfer Vilmosné özv., I. Nárcisz-n. 3i. 157-070 Wettenstein Józseíné dr.-né főorvos özvegye, VII. Garay-u. 60. 340-932 Wettstein András dr., Hangya 8zöv. Közp. igazgató, XI. Horthy Miklós-út 61. 269-251 Wettstein Andrásné özv. lo­vag westersheimbi, I. Fery Oszkár- u. 48 b. 155-646 Wettstein János dr. rendk. kö­vet, megh. miniszter, I. Országház- u. 4. 160-650 Wettstein Miklós dr., a Fanto Egyesült Magyar Ásváuyolajgyárak r.-t. vezérig., XI. Bakator-u. 5. 258-773 Wetzler Endre magánhivatal­nok, V Hollán-n. 38/a. 293-076 Wetzler Richárd, a Friedrich és Haaga húsipari gépgyár ügyveze­tője, lakás, -IV. Veres Pálné-n. 83. 188-513 Wexner Gerson, VI. Király- n. 112. 112-463 Erzsébet kpti uj száma 420-964 White Star Line magyarországi irodája (Cunard White Star Ltd.) Vili. Rákóozi-út 55. 186-532 0141-001 Wicar Reinhold, a Felten és Guilleaume kábelgyár r.-t. vezérig., XI. Bakator-n. 18/20. 268-555 Wichtl Róbert orthopiidia és köt­szerész üzem, Vll. Miksa-u. 5. 133-767 Wickhnrdt József veudéglős, III. Tavasz-u. 19. 162-348 Widder Armin keresk., I. Zuba- tag-nt 3/a. 164-731 Widder Ella oki. zenetanárnő, V. Mabr Jenö-n. 3. 293-418 Widder Erzsébet Gedö M.-né, V. Csáky-u. 24. 291-965 Widder Gyula dr. ügyvéd iro­dája, V. Bálvány-u. 15. 115-809 Lakása, II. Radna-u. 3. 150-991 Widder I. férfiszabó, IV. Városház- n. 20. 188-020 Widder István irodai cikkek és irószerkeresk., VII. Wesselényi- n. 24. 131-514 Widder Lajos dr. ügyvéd, VI. Vilmos császúr-út 35. 118-111 Widder László gyárigazgató, II. Radna-u. 3. 150-485 Widder Magda GlückTiborné, V Szent István-park 19. 293-569 Widder Manó, Vü. Nagyatádi Szabó-u. 43. 135-703 Erzsébet kpti uj száma 221-706 Widder Miklós dr. ügyvéd. VI. Podmaniczky-u. 17. 121-558 Widder Olga, V. Zápoiya-u. 22. 490-196 Widder Zoltán szövet, bélésáru és szabókellék nagyban és kicsiny­ben, V. Sas-u. 5. 181-563 Widenta vegyészeti és kerá- miai laboratórium k.f.t., VII. Nyár-n. 7. 137-740 Wiedemann Blanka, IV. Kecs­keméti-u. 2. 384-305 Wiedemann Ferenc borexpor­tőr, borkivitel nagyban, VI. Hitler­tér 4. 121-510 WTeder M. fémárngyár, XIV. Gi- zella-üt 19/b. 0496-776 Wieder Márk borotvapengegyá­ros, V. 8as-u. 7. 381-463 Wiedermann Ágoston építési vál lalkozó, Ul. 8zőlő-u. 10.162-442 Wieg Józseiné özv., IV. Sem melweis-n. 14. 187-199 Wieg Testvérek női kézimunka, előnyomda és íüggönyüzlet, IV. Deák Ferenc-n. 19. 181-028 Wiegand és Társa Rosentbal- porcellán és üvegimport, II. Margit- rkp. 43. 0152-691 Wiegand Gizella, XI. Eszék­n. io. 256-721 Wiegand Rezső igazgató, n. Mar­git-rkp. 43. 152-691 Wiegand von Inez R. magánzó, VI. Lendvay-n. 6. 123-941 Wiegmann Adél, VH. Rotten bll- ler-n. 34. 18(V516 Wieland Antalné özv., az Egyesült Magyar Malomipari r.-t. képviselője, Soroksár, Mária Terézia-n. 80. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 17 Wieland György, a Magyar nem­zeti bank főfelügyelője, I. Endresz Győrgy-tér 1 150-622 Wieland József építési villák kozó, kőművesmester, Soroksár, Grassalkovich-n. 7. Tárcsázza először a *147-380 számok azuián kérje 8oroksár 38 Wien szálloda k.f.t., VIII. Jó­zsef-krt 16. 139-442 136-518 Wiener Adolf fűszer-, bor- és cse- megekeresk., VII. Damjanich-n. 34. 132-86« Erzsébet kpti uj száma 421-328 Wiener Alfréd terménynagyke- resk., a Wiener Gyula cég bel­tagja, V. Vilmos császár-út 48 0114-522 Wiener Arthur fakeresk., V. Csa­nády-u. 11. 291-189 Lakása, Pestszentlörinc, Gyöngy­virága. 36/38. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörinc 1-65 Wiener Bank-Verein lásd Oes- terreichische Creditanstalt Wiener Bank-Verein Magyarországi fiók­telepe Wiener Béla irógépvállalata, V. Csanády-n. 11. 0291-189 Wiener Béla kereskedelmi utazó, XIV. Káldi-u 15/a. 299-845 Wiener Györgyné, V. Katona József-n. 27 119-947 Wiener Gyula termény export import, V. Vilmos osászár-űt 48. 114-522 Wiener Gyuláné özv., IV. Váci-n. 60. 386-674 Wiener Izsó mezőgazdasági bízom, és ügynöksége, a Magyar Általános Hitelbank ny. cégvezetője, V. 8ziget-u. 38. 319-861 Wiener József és Wiener István textilkeresk., VI. Laudon- u. 3. 116-038 Wiener József esemyőkeresk., Vll. Király-n. 95. 337-513 Wiener József férfiszabó, Vili. vig-u. 15. 144-729 Wiener József dr. ügyvéd, VII. Károly király-üt 3,'a. 141-600 Wiener József dr. If j. ügyvéd, V. Váci-út 6. 122-999 Wiener Lajos dr. orvos, ren­del: 5—7., Vll. Erzsóbet-krt 23. o130-262 Erzsébet kpti uj száma 0422*344 Wiener Oszkár dr. ügyvéd, V. Phönix-u. 2. 119-495 Wiener Pál Ingkészítő és úri divat­üzlete, VI. Andrássy-át 9. 128-889 Lakása, V. Bálvány-n. 8. 182-124 Wiener Soma, a Rock István és Első brtinni gépgyár r.-t. ny. ügyv. ig., n. Keleti Károly-n. 15,a. 154-654 Wiener Vilmosné, százados öz­vegye. V.Visegrádi-u.21. 290-663 Wiener Wattelin und VYat- tafabrlk, Hugó Soudek bpesti fióktelepe, VI. Dévai- n. 7. 292-648 Wleni autóbusz, lásd Államvas­utak m. kir.: Közúti gépkocsi üzem alatt. Wierdl Rezső gépészmérnök, szállitóberendezesek és szállitóesi- közők üzeme, VI. Lőportár-n. 7. 292-645 Wierlk Vilmos fogtechn. labora­tóriuma, IV. 8emmelweis-n. 11. 389-126 Wiesel Adolf Jégszekrény-, sörki­mérö és egészségügyi berend. gyára, épület- és diszmübádogos,a Gebrüder B ayer Augsburg bütőgyár vezérképv. Iroda és gyár, V. Vilmos császár­ót 62. 118-686 Wiesel Imréné kézimunkasza­lonja, V. Szent István-krt 27. 125-531 Wleselthier Emll-iéle fehér- nemtlgyár r.-t., XIV. Dongó­u. íi. 297-259 Wiesengrand Ferenc, V. Cs*­nády-n. 26. 493-567 Wiesengrund Miksa müsz. ig., XIV. Nürnberg-n. 54. 497-177 Wieser László m. kir. százados, n. Bajvivó-n. 11. 358-299 PENZSZEKRENY speoiális nyitás-javítás. S.lhavy F. »III. Tisearádi-n 103. (Suliiba, isrok) 498-664 | ROTORLIFT Túl.: Kóth Gyula ▼. főmérnök Tel.: *298-844 HÉÖÉÉiBÉaflÉöMMöÉÉÉiili Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom