A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - A

csak 8 fillérbe kerül Auf/enstein Asslcurazlonl Generali Triesti általános biztositó társulat. Köz­pontja : portás este 7 óra után a 184-914 szám alatt bivbató, V. Do- rottya-u. 10. 0*184-918 (Első ált. baleset és kárbizt. társa­ság) 0182-003 (Magy. Jóg- és viszontbizt. r.-t.). 0182-005 (Közópeurópai és Minerva ált. bizt. r.-t.) 0382-115 Kőbányai kerületi főügynöksége, Kőszegi Ferenc, X. Liget-n. 16. 0148-078 Assisi 8zent Ferenc r. kát. egy­házközség kulturegyesület. IX Rá- day-u. 67. 189-411 Asia szappan és zsiradék üzem, túl. Bchönlébc Brúnó Sorok­sár, Grassalkovich-u. 194. 0347-631 Astmann Stefánia m. tisztv.. VI. Csengery-u. 48. 326-137 Astor pensió, túl. özv Adler Sán- üorné, V.Mérleg-u. 2. 381-523 Astor ruha, túl. dr. Kende László és dr. Kende Pál, VH. Rákóczi­ét 16. 141-733 Astoria automobllgyár és keresk. r.-t., vm. Dankó-u. 15. 143- 246 Astoria drogéria, túl. Rocblitz Emil. Vm. Muzeum-krt 2. 144- 115 Astoria élöviráglizlet, túl. Toron Szaniszló, IV. Károly király­ét 8. 189-096 Astoria mozgó, tnl. özv. Gertler Pülöpnó, X. Szent László-tér 14. 148-030 Astoria nyomda, tnl. Várnai Jenő, Via. Bezerédj-n. 4. 142-528 Astoria szálloda r.-t. Köz­pontja: Este 10-töI reggel 8-ig a 187-840 szám hivandó, TV. Kossuth Lajos-u. 19/2Í. #187-840 Portás 187-845 Internrban vonala 187-844 Előcsarnoka 185-535 185-536 185-479 Astra biztosító r.-t., V. József nádor-tér 8. #188-910 Astra filmszínház, tnl. Német­völgyi filmszínház k.f.t., 1. Ugocsa­u. io. 154-422 Astra fűző szalon, túl. M. Raditz Aranka, IV. Muzeum-krt 7. 184-514 Astra kábel- és gummlárn- gyár r.-t., V. Csákv-u. 72. 290-309 290-434 Astra konyhai csemegeáruk és tápszerek, tnl. Ledermann Frigyes, V. Gróf Klebelsberg-u. 10. 116-107 316-107 Ásványi istvánné postakezelönö, vn. 8zővetség-u. 17. #144-504 Ásványolaj nyilvántartási iroda- vez. Rosetb Andor, V. Nádor-u. 4. 0*182-909 Ásványolajipari termékek Erdősné, IX. 8zvetenay-u. 38. 0135-803 Aszfalt- és fedéllemezipar, Kirschner Ignác, Xlü. Frangepán­u. 15/17. 293-476 Aszfalt-és kátrányipar r.-t. központi irodája, V. József nádor- tér 8. 189-226 Gyára, IX. Illatos-út 16. 132-766 Aszfaltépttőipar Plazzeriáno Tamás, VOX. Kistemplom-u. 3. 0137-023 Aszlányl Károlyné iró özvegye. XI. Kökörcsin-u. 3. 256-716 Aszódi Adolf szobafestő és mázoló­mester, Vll. RottenbiUer-u. 12. 336-667 Aszódi Arnold Ernő dr. szü lész, nőorvOB, I. Endresz György­tér l. 150-256 Aszódi Károly dohányhisárus, X. Kápolna-u. 4. 149-028 Aszódi Zoltán dr. orvos, egyet, magántanár (Liebner 9-dr.) Vll. Ká­roly király-ét 3/a. 134-618 Ha nem felel: Orvoshivó *786-986 Aszódy Tamás dr., kir. kincs­tári Jogügyi igazgatósági titkár. V. Váci-út 18. 117-471 Asztag terménykereske­delmi r.-t. (Hungária Egyesült Gőzmalmok r -t.) IX. Soroksári-üt 48. 0*146-379 Asztalos Béla építészmérnök, I. Attila ti. 55. 160-379 Asztalos Béla lakása, V. Sziget- u. 27. 293-562 Asztalos Béla m kir. Iionv. szá­zados., I. LovasTút 17. 161*156 Asztalos Domokos d^. ny. posta főigazgató, n. Gábor Aron-u. 2. 165-622 Asztalos Ferenc dr egyet, tar- nársegéd,bel- és röntgen-szakorvos, VI. Bzondy-u. 90 127-887 Asztalos Géza hmszt. őrnagy, XI. Horthy Miklós-át 34. 259Í-364 Asztalos Géza oki. gépészmérnök. III. 8aro!ta-u. 3. 154-953 Asztalos Gyula festőművész. XI. Kelenhegyi-út 12/14. 456-396 Asztalos Ipar testület, Buda­pest székes!óvárosi,Vili. Bér- kocsis-u. 12. 131-235 Asztalos István dr. ügyvéd,V1U. 8táhly-u 1. 138-627 Asztalos József hazai és déligyü­mölcs keresk. IX. Üllői ét 9. 188-179 Asztalos László könyvkötészete. IX. Erkel-u. 9. 184-195 Asztalos Miklós dr. Magyar nemzeti múzeumi alkönyvtárnok. I. Nómeivölgyi-út 16. 157-262 Asztalosmesterek kiviteli szövetkezete, V. Mérleg-u. 9. 183-402 Asztalosmesterek Lapja, vm. Bérkocsis-u. 12. 0131-235 Asztalosmesterek országos szövetsége, V1U. Bérkocsis-u. 12. 0131-235 Asztalosok Anyagraktár Szövetkezete, mint az 1. 0 K 8z. tagja: Központi Iroda, X. Kere pesi-út 27/29. 134-674 Igazgatóság ] 35-487 6 óra után és vasárnap és ünnepnap csak 134-674 szám hívandó. Fiókok: l. Attila-n. íoi 158-356 VU. Dob-u. 90. 137-127 Vm. Nagytemplom-u. 16. 149-568 IX. Bakáts-tér 5. 186-738 IX. Gróf Haller-u. 1/c. 134-241 Kispesti fiók, Kispest, öllöi-ét 190. 149-243 Asztalosok és Kárpitosok termelő és értékesítő szö­vetkezete, Központja: IX. Üllői­ét 15. 183-319 Központi iroda, IX. Üllői-ét 16. 187-773 Fiók eladási telepek: VI. Podmaniczky-u. 14. 125-465 vm. Baross-u. 9. 135-473 Asztalosok és rokonszak­mák szakosztályai,vm. Mag- dolna-u. 5/7. 0138-052 Asztalossy Aladár vitéz, m. kir. ezredes, a m. kir. Mária Terézia 1. konv. gyalogezred parancsnoka, X Család-u. 21. 137-433 Atelier Játékfilmgyártó és forgalmi k.f.t., Vll Eresébe t­krt 8. 333-736 Erzsébet kpti uj száma 422-584 Atelier művészeti tervező és mühelyiskola és Atelier Service, vezető: Orbán Dezső, V. 8zemély- nök-u. 9/11. 119-519 Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. (Grafikai intézet és számlakönyvek gyára r.-t., Ma­gyar könyvterjesztő vállalat r.-t., Djságüzem könyvkiadó és nyomda r.-t.) Központja. Vll. Erzsébet-krt 5/7. #146-299 142-263 0140-708 0130-598 Éjjel, valamint vasár- és ünnepnap hívható távbeszélőállomások: Portás 0*146-299 Könyvkötészet 0146-298 Mélynyomóosztály 0142-263 Müvezetöség 0146-296 0140-708 Rendelési iroda 0130*593 Atinay Károly vitéz neje sz. Kovách Olga, IV. Magyar u. 27. 185-648 Atkárl István kazánkovácsmester, elektromos és autogénhegesztö váll., XIII. Révész-u. 4. 499-348 Atlantic Sportáruk, ml. Var­sányi Sándjr, VII. Damjanieh-u. 51. 344-635 Erzsébet kpti uj száma 420-652 Atlantic szálloda, túl. Nemes Mór, VIII. Baross-tér 19. 135-310 Atlantis pensló, túl. Herzfeld Miklósnó,V. Bálvány-u. 8.381-547 Atlas gépkereskedelmi r.-t., az Angol Dunlop pneumatikok vezér- képv. Este és vasárnap 114-917 hivandó, VI. Hegedűs 8ándor-n. 4 114-939 Atlas textil- és papíripari r.-t., XIII. váci-út 193. 292-914 290-347 Atlasz Elemér pénzügy nők, V. Pannonia-u. 8. 117-417 Atlasz Faáru Üzem, Varga Ala­jos, VH. Sajó-u. 6. 141-197 Atlasz Márton kereskedelmi és iparkamarai s.-titk., V. Rudolf trón­örökös-tér 6. 111-468 Atlasz olaj- és vegyipari r. t., X Horog-u. ö. 148-279 149-124 Átmeneti javltónevelő inté­zet, kir., lásd Javitónevelö intézet. Atom gép-, szerszám és fém- tömegcikk tizem, túl. Homa Károly, Újpest, - Arany János-u. 5. 295-159 Átrium filmszínház r.-t. jegy­pénztár, n. Margit-krt 55. 153-034 154-024 Nyilvános telefonállomás 153-065 Áts, lásd Ács. Attányl Károly Id. m. kir. kon zuli iroda ig., n. Toldy Ferenc­u- 41. 153-542 Attenberger Ödön iparművé­szeti tervező, épitöiparmüvész, Vm. Tisza Kálmán-tér 27. 330-955 ti' Attila nyomda és paplrke- resk., Újpest, Árpád-út 18., lásd Bellák Gyula. Attila nyomda r.-t. Igazgató Kulcsár Andor, II. Szász Károly­n. 3/6. #150-080 Attila pensló, túl. dr. Egri Kál- m'ánné, VI. Andrássy-út 78. 129-678 Attlla-udvar Társasház Szö­vetkezet, I. Gyöző-u. 5. 154-971 Attila-utca 65 b. sz. bérház, I. Attila-u. 65/b. 360-720 Attlla-utca 81. sz. bérház, túl. A Hazai Alt. Biztositó r.-t. elismert vállalati nyugdíjpénztára, I. Attila- D- 81. 360-798 Attlla-utca 80. sz. bérház,túl. Fenyő Györgyné, I. Attila-u. 89. 161-340 Atzél, lásd Aczél. Aubel Ernő, a Magyar fűtési és szellőztetési berend. váll. ig., IX. Márton-u. 35/a. 0134-071 Aubel Ervin, a Magyar fűtési és szeli. bér. váll. cégvez., Vin. Staffenberger-u. 8. 141-368 Auder Istvánné sz. Cseri Mária espresso üzem, Vili. Rákóczi-út 1. 145-093 Lakása, IX. Ráday-u. 14. 181-583 Audl-Horch-W anderer automobilok magyarorsz. vezérképv., túl. Hess Ervin. Autó kereskedelmi és ipari k.f.t. Iroda és service: I. Mészáros-u. 15. O#150-090 Városi mintaterem, IV. Mária Va­lér! a-u. 1. 0181-259 Audion rádió és elektro- techn. cikkek keresk., Hoffmann és Schönberger, VI. Nagymezö-u. 31. 111-375 Auer Adolf, az Acetic Vegyi Mü­vek és a Klotild Első Magyar Vegy­ipar r.-t. ig., XI. Györök-u. 21. 258-743 Auer Albert lakása, V. Pozsonyi­út íi. 123-767 Auer B. Béla műszaki üzemcik­kek, V. Visegrádi-köz 6. 291-308 Auer Ellemér bankcégv., XI. Mi­hály-u. 11. 457-373 Auer Ernő ipari szénkeresk., V. Honvéd-u. 22. 123-980 Auer és Buck selyem, szövet keresk., tnl. Bpck István és Auer István, Újpest, Arpád-ét 67. 295-009 Auer Ferenc szobafestő és mázoló, I. Krisetina-krt 8/10. 166-977 Auer Géza börbizom., VI. Paulay Ede-u. 40. 121-830 Auer György dr. kir. főügyész­helyettes, egyet, nyilv. rk. tanár, VI. Bencznr-n. 48. 127-621 Erzsébet kpti uj száma 420-504 Auer Ignác papír és irodaberend. üzlete. Vili. Rákóczi-üt 11. 135-939 Auer János hölgyfodrász, IV. Pe­tőfi 8ándor-u. 7. 387-070 Auer Jenő fa- és szénkeresk., V. Visegrádi-u. 11. 310-895 Auer József Bogár vegyipari vál­lalat Pestszentlörinc, Báró Wlassics- u. 39. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörinc 1-14 Auer Ödön keresk., n. Fö-u. 28. 357-508 Auer Pál dr. ügyvéd, a francia követség jogtanácsosa, iy, Petőfi- tér 2. 188-826 188-827 Auer Róbert alsóterényi, VII. Erzsébet-krt 32. 1-11-666 Erzsébet kpti uj száma 222*478 Auer Róbert oki. gépészmérnök, n. Eszter-n 13. 152-653 Auer Sándor fuvarozási váll., XIV. Bibor-u. 12. 296-496 Auer Zoltán dr., V. Báthory-n. 6. 327-836 Auerbach Dezső, XIII. Róbert Ká­roly-krt 34/36. 293-113 Auerbach Ilona férj. Reiter Ot- tóné, fuvaros, V. Kresz Géza-u. 14.’ 111-583 Auerbach Károly csökeresk. lakása,V. Akadémia-u. 13. 123-624 Auffenberg János szfőv. felső, kereskedelmi isk. igazgató, Csillag­hegy, Fürdötelep. 163-450 Aufferber Márta gyümölcsiizlet. VI. Andrássy-út 62. 311-577. Aufner Rezső,Vaspatká vendéglő, XI. Wolf Károly út 1. 456-894 Aufricht Gerő gőzfavágója, fa- és széntelepe, V. Dráva-u. 14. 291- 748 Zsákos megrendelések felvétele 292- 146 Lakása, V. Kárpát-n. 7/b. 291-957 Aufricht Sámuel, VI. Vilmos császár-út 35. 119-045 Aufrlcht Vilmosné özv., VI. Teréz-krt 22. 312-784 Aufsatz József asztalosmester. XIV. Kassai-u. 93. 499-805 Augenfeld Alfréd, a kézimunka otthon túl., I. Krisztina-krt 135. 367-489 Augenleld és tsa értékpapír- kereskedők tőzsdei kirend., V. Sza­badság-tér 17. 122-490 Augenfeld 1. Leóné özv., V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 2. 118-513 Augenleld Jenő impressario, az Országos magyar zenész szövetség hivatalosan megbízott zenész kőzv. irodája, Vm. Rákóczi-út 63. 144-348 Augenfeld Lajos íg , V. Mérleg­ig 13. 383-112 Nyáron, n.Csalán-út 41. 364-317 Augenfeld Lajos kereske­delmi r.-t., VI. Hajós-u. 3. 122-302 Augensteln Hugó, Pestkörnyéki textil-és divatház,vn. Király-u. 103. 132-785 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom