A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - H

Hnrsáffhy [ímzelleh mentesitésc érdekében a tsomanoh liázhozkézheiHési és Hursúgliy Nándor dr. fogorvos, VI. Vötösmarty-u. 41. 125-528 Harsány! Adói ínó özv., V Szent litván-park 35. 0293-630 Harsányi András dr. oki. refor­mátus lelkész (Harsányi Zsoltné, Vidor Ilonka) XI. Diószégi-út 47/a. 459-165 Harsányi Béla k.f.t. Wüster- fiirész, vas- és faárnképviselet, Vili. Üllöi-űt 42. 132-875 Lakása, IX. Bakáts-tér 3. 186-752 Harsányi Bernát dr. ügyvéd, V. 8ziget-u. 9. 292-464 Harsányi Dezső közp. fűtés, víz­vezeték, csatornázás és egészség- ügyi berendezések váll.,Vll.Jobbágy­it. 5. 133-013 Harsányi Dezsöné, mértékügyi int. igazgatójának özvegye, IX Rá- day-u. 18. 181-573 Harsányi hirdetés-reklám­propaganda iroda, túl. Har- sánvi Miklós, V. Zsitvay Leó-n. 16. 119-471 Harsányi Ilona, V. Szent. István- park 35. 293-630 Harsányi Jenő, VI. Benczur-U. 1. 316 553 Erzsébet kpti uj száma 421-263 Harsányi Jenő, Medgyes Károly dr. és Adler Miksa hites szabad, ügy­vivők irodája, V. Arany János-u. 27. 123-879 Harsány! Jenő mérnök lakása, II. Zárda-n. 50. 151-885 Harsányt Károly Őrangyal gyógyszertára, XIV. Bosuyák-u. 1. 296-422 Lakása, XIV. Gyármat-u. 30. 299-967 Harsányi Lajos m. kir. posta- felügyelő, XTV. Korong-n. 50. 497-572 Harsányi Lajos dr. m. kir. áll. rendőrségi főállatorvos, XI.Budaörsi­üt 12/18. 457-120 Harsányi Margit haskötő- és fe- hérnemükészitö, VUL. 8ándor-tér 3. 349-585 Harsány! Mária, I. Derék-u. 6. 156-454 Harsányi Miklós oki. zenetanár, VH1. Népszinház-u. 40. 132-146 Harsányt Miksa dr. ügyvéd, VI. 8zondy-u. 9. 111-161 Harsányi Sándor oki: gépésztnérr nök,V. Pannonia-u. 18. 110-429 Harsányi Tibor r. t. titkár, VH. István-út 38. 131-561 Harsányi Zsolt, I. Szent János­tól- 4. 152-223 Harsányi Zsoltné, 1. Fortuná­in 17. 161-123 Hárslai Mária, kifözés, X. Ger- gely-u. 14. 0148-257 Hárshegyi gazdaság r.-t. el­nöke botfai Hűvös Iván. I. Hárs- begyi-út 9. 0364-182 Hárshegyi in. kir. állami fdíiSíííyógyintézet, I. Nyéki-út 164-031 Harta Gyula szfőv. főtiszt, VII. Dohány-u. 46. 131-498 Harta Sándor gazdálkodó. 1. Pi- roska-u. 9. 156-725 Hartal virágszalon, túl. Ar- noozky Gáborné szül. Kállai Gizella virágkereskedő, XI. Horthy Miklós­it 9. 268-169 Hartayné dr. tlerczeghMatild szfőv. tanárnő, XI. Verpeléti-út 20. 259-601 Hartenstein György órás és ék­szerész, Kispest, Üllői-út 123. 349-302 Harth Ha, VDI. 8ándor-u. 36. 349-986 Hartlg Sándorné özv. ny. kor. min. h. államtltk. neje lakása, IX. Ferenc-krt 39. 349-807 Hartl Frigyes, a Hohmoll és Kallói r.-t. alig. lakása, II. Olasz-fasor 51. 357-967 Hartl L. és társa festékkeresk., VII. Baross-tór 20. 131-649 Hartl Mátyás bádogos- és szerelő­mester, X. Füzér-n. 11. 148-655 Hartl Pál utóda arany-, ozüst- és ércleinozverdéjo, VII. Dob-u. 30. 142-676 Hartlauer Jenő dr. gyógysze­rész, II. Olasz-fasor 43/a. 151-963 Hartman Gábor villamossági váll., V. Pannonia-u. 30. 291-288 Hartman Gyula oki. gépész­mérnök, XIV. 8tefánia-út 31. U-ilc villa 499-935 Hartmann Elza, V. Ujpesti-rkp. 5. 112-687 Hartmann Emmy ruha- és kézi­munkaipar, n. Margit-krt 3. 166-670 Hartmann Ferenc gyógyáruke­reskedelmi váll., V. Vilmos császár­át 46. 129-642 Hartmann Ferenc Szabadalmi Bírósági irodatiszt, VHI. Thék Endre-u. 13. 135-437 Hartmann Ferenc vendéglős, Kispest, Szent Imre hg.-u. 43. 149-260 Hartmann Gyula, parafákőgyár r.-t. cégvez., VIH. Tisza Kálmán- tér 16. 130-710 Hartmann Henrlkné özv. do­hánykisárus, 111. Tavasz-u. 23. 163-048 Hartmann Hermann fűszer-, gyarmatárnkeresk., VII. Dob-u. 9. 336-721 Hartmann István asztalosmestei bútorüzlete. VH. Hernád-u. 10. 142-744 Hartmapn János asztalosmester, Újpest, Arpád-nt 18. 295-637 Hartmann József, IV. Türr Istr ván-u. 9. 187-610 Hartmann József né dr.-né özv., II. Pasaréti-üt öl. 165-616 Hartmann Károly szőcs, V. Tátra-u. 11. 110-655 Hartmann Kurt, a Németh és Hartmann cég társtul. lakása, VI. bnlcsu-u. 23/b. 290-035 Hartmann l>ajos perzsaszőnyeg, keresk., VH. Barcsay-n. 16. 137-046 Hartmann Lászlóné, Ráhmer Mária szobrászművész kerámiai mű­terme, IV. Petöfi-tér 3. 385-063 Hartmann Márton máv. mér­nök, VHI. Thék Endre-n. 13 0135-437 Hartmann Miksánéözv. tehe­nészete, Rákospalota, Berzeviczy- köz 3. 295-031 Hartmann Pál butorkeresk., Vili. József-krt 17. 349-469 Hartmann Róbert.VI. Andrássv- üt 52. 111-101 Hartmann Róbert, X. Kerepesi- út 9. 137-084 Hartmann Sándor árui5 -ynök- sége, V. Pannonia-u. 10. 111-719 Hartmann Sándor fogtechu. laboratórium. Vili. József-krt 69. 133-780 I Hartmann Sándorné özv. la­j kása,V.KreszGéza-u.ie. 127-729 Hartmann Testvérek antiquá- rium és könyvkeresk., IV. Muzeum­lut 7. 380-514 Hartmann Testvérek Onyx nyomdafesték gyára r.-t., XIII. Forgáek-u. 19. 292-074 Hartmann Vilma, V. Hollán- u-7/b. 121-326 Hartmann Vilmos-féle pa­píripar és papirforgalml r.-t. Iroda és raktár, V. Alkotmány­it 4. #114-666 Hartmann Zoltán kiil- és belföldi piperecikkek vezérképv., V.. Csákv­ii. 14. 311-530 Hartmann Zoltán ny. számvevő, V Markó-n. 7. ' 119-908 Hartmann Zoltán dr. ügyvéd, V. Csanády-n. 18. 293-510 HartnerT>ászló, m. kir. százados, I. Mikó-u. 1. 161-278 Hartsteln Gézáné százados öz vegye, VHI. Aggteleki-u. 2. 340-229 Hartung Emma női ruhaszalonja, V. Csáky-u. 4. 319-912 Hartwlger Rezső vendéglős, Üröm, lskola-u. 59. 163-198 Hartyányl Pál szabó mester, VII. Wesselónyi-n. 24. 340-224 Háry, lásd Hári. Harza Lajos dr. pápai kamarás, hitokt. felügyelő, n. 8zilágyi Dezsö­tér i. 367-674 Haschek Lörincné fűszer- és osemegekeresk., 11. Csévi-u. ti). 165-698 Haschka Károly, a Kispesti 8e- lyemszövögyár Schiel Testvérek r.-t. ig., VII. Damjanich-u. 14. 139-099 Erzsébet kpti uj száma 421-353 Haselbeck Olga, a m. kir. Opera örökös tagja (László G. dr.) II. Kapás-u. 23. 0166-522 Haselböck József r.-t. ig. h., I. Németvölgyi-út 7. 152-908 Hasenfeld Artur dr. egyetemi tanár, a 8zt. István közkórház bel­gyógyász főorvosa, V. Honvéd-u. 18. 124-651 Hasenfeld Olga füzöterme, IV. Kossuth Lajos-u. 17. 184-180 Hasenfeld Oszkár könyvkeresk., VH. Erzsébet-krt 14. 149-520 Erzsébet kpti uj száma 221-976 Hasenörl Ede irodája, VI. Cseu- gery-u.53. 122-956 125-733 Raktára 127-052 Hasenstein és Vogler hirdetési iroda magyarországi képv. r.-t., V. Dorottya-u. 8. 0382-322 Haskó Gábor oki. vegyészmér­nök, az Area cianozó váll. túl., VII. Erzsébet-krt 16. 135-036 Erzsébet kpti uj száma 222-223 Haskó Imre dr. fogorvos, VI. Király-u. 100. 124-130 Erzsébet kpti uj száma 220-283 Haskó Lajos oki, vegyészmérnök vegykisérleti laboratóriuma, VI. Paulay Edém. 12. 117-920 Haskó Sándorné női ruhaszalon,' VI. Panlay Ede-u. 46. 319-970 Haslinger Károly, VI. Andrássy út 7. 315-006 Hasmann, lásd Haszmánn. Haspel Lujza dl. férj. dr. Alis- bahsné v. egyet, tanársegéd, I. Krisz- tina-krt 81. 0152-119 Hassan A. Andor oki. mérnök irodája, V. Szabadság-tér 7. 128-322 Hassld Sebestyén, V. Kálmán- u. 14. 114-055 Nyáron, I. Mátyás király-út 22. 165-004 Hász, lásd Baas. Haszilló István gözmosida tül., n. Csalogány-u. 55. 152-817 Haszler Károly dr. Operateur kiin. orvos, IV. Régiposta-u. 12. 0189-537 Hasmann Pál bornagykeresk. és vendéglős, Hl. Templom-u. 17. 362-428 Haszmann István mészáros és hentes, I. Hidegkati-út 67. 164-592 Haszmann Jánosné özv. pa­pirkeresk.,111. Fő-tér 5. 362-595 Hasznossv Gyula női szabó, VI. Ó-u. 8. 116-067 Haszonbérbeadó földtulaj­donosok országos egyesü­lete, rx.Tompa-u. 16/a. 140-543 Hatat Károly elektrofizilrai labo- ratpriuma, XIV. Hungáriá­im 171/173. 296-331 Határi Berta szfőv. óvónő, II, Fillér-u. 29. 351-858 Hatás Gézáné VI. Vörösmartv- n. 75. 110-470 Hutás Gyuláné nőikalap készítő, II. Margit-krt 42. 151-789 Hatay, lásd Hatni. Huttuludy Ferenc tn. kir pii könyvszakértő, hites könyvvizsgáló, XIV. Semséy Andor-u. 7. 296-515 Hutfuludy László dokánykis- árus, Vili. Baross-u. 94. 145-34] Hátiulvv Gyula, I. Attilá­im 14/16. 166-750 Huthy Károly lakása, XI. Buda roki-út 15. 259-748 Hatolkay GyulánC üzv.dohány- kisárus, X. Gergely-u. 4. 148-298 Hutolkay Szaniszló szfőv. iro­datiszt, VH. Ro'ttenbiller-u. 60. 131-281 Hutósági munkuközvetltö, lásd Munkaközvetitő lliv. in. kir. áll. Hatschek Emil optikai és fotó- szaküzlete, VI. Andrássy-üt 13. 122-259 Fiókja. VII.' Erzsébet-krt 38. 141-693 Erzsébet kpti uj száma 222-427 Hatschek es Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete. Főüzlet, IV. Károly király-út 28. #185-959 VI. Andrássy-Qt 31. 124-898 VH. Kákóczi-út 80. 139-333 Hatschek Ferenc dr., lásd Há­mori Ferenc dr. Hatschek,Guttmann és társa elektrotechn. és roűsz. váll., V. Szó- cbenvi-u. 7. 115-890 Hatsebek Hugó köDn.ven moz­gatható emberi műszernek készítője, VU. Munkás-u. 4. 136-213­Hatschek Margit, V Felka-u.*3. 498-607 Hatsek Ervin marhabizományos, XI.- Horthy Miklós-üt 14. 268-Ö06 Hatscher Gyula szállító, V. Va- dász-u. 35/a. 110-395 Hatscher Károly oki.gépészmér­nök, Röntgen, medikai és elektro­techn. gépek üzeme, IX. Ráday-u. 30. 185-674 Hatsek, lásd Hatschek. Hattayer János női todrászmes- ter, 11. Keleti Károly-n. 15/e. 367-290 Hattyár András mechanikai és üvegtechn. gépüzeni, Újpest. Kolozs- várl-n. 8. 294-774 Hattyasy Oezso dr. fogorvos, egyet, tanársegéd. TV. Kecskeméti­u. 5. 382-587 Hattyasy Katalin férj. Szerdelyi Henrikné dr.-né, a Magyarság belső munkatársa, V. Légrády Károly­u. 5i. 498-762 Hattyú csonakház, túl. Kornis Ferenc. (Nyári áll.) Csillaghegy, Kossuth Lajos üdülő-part 8. 363-541 Hattyú divatház tűi. Herskovits Hermann, 1. Németvölgyi-út 20. 158-140 Hattyú gözmosO, fehérnemű kölcsönző és keresk. váll. Hegedűs és dr. Lázár, VH. Klauzái-u. 8. #138-559 Fiókja, V. Aulicb-u. 7. 120-270 Hatvány báróné, Marton Erzsé­bet, TV. Régiposta-u. 13. 183-161 Hatvány Endre báró, I. Ver- bőczy-u. 7. 360-784 Hatvány Ferencné báróné, II. Hunyadi János-út 26. 360-535 Hatvány Károly, Hl. Palántá­it. 15. 355-569 Hatvány Károly báró, iroda, V. Nádor-u. 3. 181-676 Lakása, n. Zita királyné-út 3/4. 353-352 353-377 Hatvány Lily bárónő magánzó, I. VerMczy-u. 8. 360-739 Hatvány Veru bárónő, 1. Lo­vas-út 6/b. 160-661 Hatvuny-Oeutseh-iroda, Deutsch lg. és fia, báró Hatvany-tóle gazdaságok anyagbeszerző irodája, v. Nádor-u. 3. O#182-820 Hatvany-Deutscb Sándorné báröné, V. Nádor-n. 3. 381-107 Hatzky Ferene asztalosmester, xiv. szugió-u. 99. 497-712 Huuber fémtömitö vállalat oégtul. Farkas Béla, V. Fáik Miksá­in 26/28. 0128-194 Huuber László dr. közkórh. sebész-főorvos lakása, 11. Yirágárok- u. 7. 165-608 Rendelő : csak rendelő idő alatt, szerda, szombat kivéve d. u. — r/,6 1. Áttiln-li. 13. 161-517 Ha nem lelel : Orvoshivó *186-986 Hauek Arthur ny. áll. alezredes, VU. Damjanieb-u. 42. 140-340 Erzsébet kpti uj száma 220-370 Huuck Károly fa- és saénkeresk., 1. Attila-u. 18. 150*854 Hauer Armin keresked. Iroda, V. Bztget-u. 40. 327-504 Hauer Ede, r.-t.lg.,V.Tátra-u. 15/a. 116-541

Next

/
Oldalképek
Tartalom