A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

csak könyvelt küldeményeknél vállal.___________________medier Ferenczl 1*61 csillár- és lakás­díszítő váll., IV. Kecskeméti-u. 14. 388-048 Ferenczl Sándor Igazgató, V. Rudolf trónörökös-tér 1. 327-434 FerenezI Sándorné dr.-né özv., I. l,isznyai-u. ti. 357-387 Ferenezy Dezső lakberendező iparművész, müasztalosmester. V. Alkotmány-u. 6. 124-702 Ferenezy Emil min. tan., ny. iparokt. kir. főig., Vili Gyulai Pál n. 5. 139-553 Ferenezy Ernő Első rákospalotai temetésrend. intézet, Rákospalota, Horthy Miklós-ét 47. 294-079 Ferenezy János cipökeresk.,vm. József-krt 48. 142-309 Ferenezy Jenöné dr.-né posta­kezelőnő, Vili. Gyulai Pál-u. 9. *144-504 Ferenezy Károly, a Magyar Orsz. Tudósító főszerk. Ű. Hidegkuti- út 39/a. 164-708 Ferenezy Károly m. kir. gazda­sági főtan., n. Margit-krt 39. 367-789 Ferenezy Károly dr., II. Garas- u. 24. 153-629 Ferenezy Károly dr. fogorvos, röntgenologus, IV. Kossuth Gajos- u, í. I lépcső 189-011 Ferenezy Károly Sándor kocsigyártó, VII. Aréna-ét -46. 139-102 Ferenezy László ipartestületi fő jegyző.X.Magyarok Nagyasszonya­ié re 7. 145 608 Ferenezy Marianne színésznő VII. Nelelejts-u. 41. 330-637 Erzsébet kpti uj száma 420-424 Ferenezy Márta magánzó, VI. Rózsa u. 98. 310-838 Ferenezy Noémi, IV. Deák Fe­renc-tér 3. 384-310 Ferenezy Ödön oki. gépészmér­nök. V. Gégrády Károly-u. 11. 290-004 Ferenezy l'ál oki. gépészmérnök, elektromérnök. I. Táltos-u 16. 155-043 Ferenezy Szabolcs építési vál­lalata, iioda és lakás. V. Visegrádi u. t>. 116-338 Ferenezy Tibor dr. ny. rendőr­főkapitány, V Akadémia-u- 16. 118-408 Ferenezy Valér festőművész, VII. Damjanioh-u. 46. 145-705 Erzsébet kpti uj száma 421-301 Ferenezy Zoltán Novnm magán- nyomozó irodája, VH. Erzsébet-krt 1. 137-487 Ferenezy Zoltán dr. szemész­főorvos, V. Csáky-u. 20/b. 290-747 Ferenezy Zstgmond, posta- műszaki főigazgató lakása, XI. Ber- csényi-u. 15. 258-059 Ferentzl Károly patakfalvi,pénz­ügyi titkár, XI. Edömér-u. 6. 256-427 Ferentzy József dr. oki. vegyészmérnök, müegyet. m. tanár, m. kir. keresk. főtanácsos. Mátyás­föld, Huszár-u. 27/29. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 32 Ferentzy Miklós m. kir. őrnagy, XI. Verpeléti-út 4/6. 256-187 Ferma takarítási vállalat, túl. Ferencz József. Vük Futó-n. 13. 139-914 Ferme elektro-mechanibai válla­lat, cégtul. Léderer István, I. Lógodi-u. 63. 160-281 Fernbach József dr. apatini, bel- és idegorvos, v. egyet, tanár­segéd, XI. Fadrusz-u. 4. 259-951 Fernbach Zoltán müasztalos, V. 8as-u. 6. 384-058 Fernengel és Czlckéll ftiszer- és csemegekeresk., I. Krisztina-tér 9. 150-929 Fernengel S. utódai, Petrovics nővérek fűszer- és csemegekeresk. II. Csalogány-n. 52. 0151-604 Ferrero Rosy, V. Pozsonyi-ét 30. 499-395 Ferro Vas-, Műszaki és Autofelszerelési r.-t., V. Vil­mos császár-ét 28. 0*127-340 Ferrocyan vegyszer- és fém- kereskedelml k.f.t. gyógy­áru nagykeresk., V. Kossuth Lajos- tér 4. 118-106 Ferroflx fémipari r.-t., IV. Apponyi-tér 5. 183-399 Ferroglobus vasárukeres- kedelml r.-t. (Metalloglobue fémkeresk r -t., Termoglobus cső- keresk. és egészségügyi berend. r.-t., Weiss Manfréd acél- és fém- művei r.-t., Agrárglobus mezőgazd. gépkeresk. r.-t.) V. Szent István­ért 12. 0*126-681 Ferrometalí műszaki és hő- technikai kereskedelmi k.f.t. express heating kályhák,kizá­rólagos magyarországi eladása. VI. Andrássy-ét 19. ' 111-144 Ferronova kereskedelmi vállalat, túl Beifeld Mihály. VI. Jókai-n. 28: 113-056 128-627 Ferrowatt motor gépjavító és vasárutermelo szövet­kezet. Ügyvezető Gosztonyi József mérnök, V. Váci ét 16. 120-427 Ferrum vasöntöde, túl. Klein Sándor, XIII. Jász-u. 76. 293-654 Ferschl Katalin viiágkeres- kedö, V. Csáky-u. 20/a. 490-015 Ferster Ernő vendéglős, IX. Üllői-ét 113. 130-578 Ferstl Mária postasegédtisztnö, Vili. Futó-u. 10. *144-504 Fertőtlenítő és ciánozó váll. férges, molyos.butoroknak speciális gázkamrák, Takács József. VI. Hu- nyadi-tér to. 125-741 Erzsébet kpti uj száma 0220-871 Fertőtlenítő Intézet bpesti fő­városi. lásd Budapest székesfőváros alatt. Fertsek Gyula ferjentsiki. V. Pozsonyi-ét 15/a. 122-035 Fertsek Gyuláné dr.-né özv., ferjentsiki, földbirtokos, n: Jégve- rem-u. 5- 358-245 Fertsek Leó dr. szföv. tiszti föügyészhelyettes, IX. Mester-u. 1. 138-285 Ferwagner Lőrinc borkeres­kedő, Budafok, Kossuth Gajos-u 36. 2(69-664 Fery Antal oki. grafikus iparmű­vész, IX. Ráday-n. 40. 184-337 Fery Fái szföv. számv főtiszt, XI Budaörsi-ót 440. 456-842 Festék-ésolajkereskedelml k.f.t. irodái. VII. Rákóczi-ét 20. 149-403 Festetics Andorné grófnő özv. áll. nyugdíjas, XI. Horthy Miklós-ét 57. 256-50Ö Festetics Bennóné grófnő ma­gánzó, IX. Fereuc-krt 37.330-999 Festetics György herceg nagybirtokos,, m. kir. titkos taná esős, felsőházi tag, VIII. Esterliázy- u. 26. 130-032 Festetics Kristóf Imre gróf vitéz lakása, IV. Ferenc József- rkp. 13/15. 386-185 Festetics Pál gróf szföv. tanár. EX. Üllői-ét 121. 132-999 Festetics Pálné grófné özv. sz. Pálffy Fánny grófnő földbirto­kos, V. Zrinyi-u. 10. 118-318 Fésűs Andor dr., az irgalmas rend kórházának szemészföorvosa. egyet, tanársegéd. IV. Városház-u. 4. 383-504 Fésűs Béla bizt. math, szakértő, az Adriai Biztosító társulat aligazga tója, V. 8zent István-krt 7. 126-083 Fésűs József dr. ügyvéd, VI. An drássy-ét 88. 121-291 Fésűs László postafőfelügyelö, VII. Dembinski-u. 36- *144-504 Erzsébet kpti uj száma 221-645 Fésűs Sarolta m. kir. postadijnok. IX. Ernö-u. 15. 142-807 Fésüsfonó és szövőgyár, lásd Hazai fésüsfonó- és szövőgyár r.-t Fészek, művészek klubja. Központ, Vll. Nagyatádi 8zabó-u. 36. *140-303 Erzsébet kpti uj száma *421-703 iroda 140-037 Erzsébet kpti uj száma 420-380 Fészek kávéház, tnl. Propper Márton VI Andrássy-ót 81. 129-187 j Erzsébet kpti uj száma 22 l 483 127-034 Erzsébet kpti uj száma 221-484 Fészek pensió, túl. özv. Franki Adolfnó, IV. Károly király-ót 24. 0189-449 Fészek söröző, túl. Pap Kálmán, IV. Mézeum-krt 13. 881-584 Fészl Józsefné vendéglősmester, I. Városmajor-p. 16. 155-271 Feszi Károly szföv. gazdasági fö- felügy., X. Fiumei-ét 14. 140-393 Feszler Károly uőiszabó. VI. Te- réz-krt 52. 316-526 Feszmérö és Bömérö Ipar, cégtul. Kössler Albert. VIII. Práter- u. 59. 136-027 Fesztlnger Hermann baromfi- és halkeresk. lakasa, VII. Király­u. 21. 349-552 Fesztlnger Illés aranyműves, VII. Klauzál-u. 10. 337-425 Feszty Árpádné özv. külön­legességi dobányárndája, I. Tárnok­it. 22 160-802 Feszty István, a Magyarok Be­jövetele körkép r.-t igazg. elnöke, Feszty körkép XIV.Városliget, Játék­tér 15. 312-747 Erzsébet kpti uj száma 420-207 Feszty kávéház, túl. Kohn Ignác kávés, XIV.Városliget, Játéktér 14. 120-080 Erzsébet kpti uj száma 420-574 Feszty Masa festőinüvésznö, 1 Uri-u. 12. 160-334 Fets Gyula aranykoszorus kádár- mester, II. Fazekas-u. 12. 154-618 Fets Károlyné, n. Fazekas-u. 12. 154-617 Fett Adolf bőrkeresk., VI. Paulay Ede-u. 20. 112-383 Fettlch György dr. orvos, bel­gyógyász, Vin. 8zentkirályi-u. 32/b. 141-652 Fettlch IVándor dr. egyet. m. tanár, XI. Horthy MIklós-ót 10/12. 258-318 Fettlck Ottó dr., I. Bognár-u. 3 164-897 Fettmann Sándor ernyökészitő, VII. Akácfa-u. 7. 332-013 Fetzer Ferenc építőmester, Kis­pest, Aladár-u. 64. 349-325 Feuchtersieben Kornél huszárszázados, X. Kerepesi-ét 49. 338-713 Feuer Ármin füszerkereskedő, vm. Dankó-u. 32. 138-745 Feuer Ármin ócskavas-, fém- és üvegkereskedő, VH. Cserhát-u. 21. 131-695 Feuer Gusztáv dipl. ing., ter­vező, I Orbánhegyi-ót 11. 367-584 Feuer György dr. nöorvos, kór­házi főorvos, VI. Andrássy-ót 99. 121-731 Erzsébet kpti uj szám3 420-130 Ha nem telel: Urvoshivó *186-986 Feuer István dr. gyermekorvos, V. Fáik Miksa-u. 18/20. 119-302 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Feuer Jenő kelmefestő és vegy­tisztító üzeme. VI. Bajnok-u. 13. 124-427 Feuer Klára Kálmán Ivánné, V Váci-út is. 120-036 Feuer Lajos fűszer- és csemege­üzlete. Vili. Aggteleki-u. 21. 349-413 Feuer Mária női divatszalonja, Pestszenterzsébet, Török Flóris- n. 88. 147-959 Feuer Mihály dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 1. 120-044 Feuer Sámuel tejtermékkeresk., IX. Soroksári-ét 8. 337-541 Feuer Simon dr. orvos, poliklin assistens, VII. Dohány-u. 90. 141-145 Feuermann Armlnné özv. kézimunkaterme, IV. Irányi-u. 1. 384-532 Feuermann József fűszer- és csemegekeresk., V Pozsonyi-ót 34. 293-514 Feuermann József szövet im­port-export. VII. Aréna-ét 68. 130-788 Erzsébet kpti uj száma 220-570 Feuermann Sándor ny. hév. fó- | felügy., XI. Bártfai-u. 28.259-089 Feuerstein Ábrahám F. M. ál­tal eng. ingatlan irodája, VI. 8ziv- u. 16. ‘ 122-051 Erzsébet kpti uj száma 421-171 Feuerstein Ernő villany-, víz­mű-, iégszeszszerelőm., egészség- ügyi közp. fütésberend.. Újpest, Munkácsy Mihály-u. 19. 494-350 Feuerstein Manó, VI. Ó-u. 4. 122-876 Feuerverger Lajos szobafestő, ipari váll. és lakása, VIII. Kálvária­tér 2 135-706 Feuerwerker Ignác ócskavas- és fémkeresk., Újpest. Nyár-u. 31. 495-041 Feyér, lásd - Fejér - nevek ntán. Feymann István vármegyei számvevő, Nagytétény, Ohegy. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 42 Fiala Antal Budafok F. C. szö­vetségi képv., Budafok, Arany Já- nos-ét 5. 269-848 Fiala Dezső, a Gondviselés Tár­sulat igazgatója, IX. Lónyay-u. 17. • 383-016 Fiala Ernő, II. Margit-krt 40. r 151-888 Fiala Ernő, XIV. Abonyi-u. 19. 139-147 Fiala Ernő ntrdetésj váU., VII. Tbökőly-ét 27. 137-864 Fiala Ernő kávébáztul., n. Bem József-u. 22. 357-520 Fiala Ferenc oki. építészmérnök, az Uj Magyarság belső munkatársa, l. Országház-u. 8. 161-362 Fiala Ignác hat. eng. villany- szerelő, vn. Dob-u. 97. 136-795 Fiala Oszkár ny. p ü főtanácsos, IV. Prohászka Ottokár-u. 10. 185-410 Fiala Richard dr. orvos, vili Kis- stáció-u. 5. 131-462 Fialka Margit tanár, I. Naphegy- u. 33. 366-791 Flalla-Dőri Ottó,az „Ungarischer Volkswirt“ szerk., IV. Molnár-u. 20. 384-542 Flalovszky Béla dr. vitéz, a Hangya főorvosa, fül-, orr-,.torok­orvos, vm. üllői-ét 66/b. 137-383 Flalovszky Lajos hmszt. alezre­des, oki. mérnök, I. Attila-u. 81. 161-426 Flas József müasztalosmester. I. Fery Oszkár-u. 26. 367-439 Fiat Automobilok Magyar Eladási Részvénytársaság, VI. Aréna-ét 61. Központ : javítóműhely, service, alkatrész *298-820 Városi mintaterem, V Dorottya-u. 2. 182-428 Flát Miklós, VII. Damjanich-u. 28/a. 133-500 Erzsébet kpti uj száma 422-714 Fláth Ádámné szül. Sennyey Hona grófnő, I. Panler-n 1 150-752 Fláth Elemérné báróné özv., i Dezsó-u. 12/b. 355-926 Fláth Miklós báró dr., I. Dezsö- u. 12/b. 153-698 Fláth Tibor báró nagybirtokos, n Donáti-u 4. 156-281 Fiatal Magyarság Szövetség, Vili Esterházy-u. 36. 340-379 Fiatalkorúak felügyelő ha­tósága, V. 8zalay-u. 10/14. 110-320 Fláth, lásd Fiát. Flbinger Engelbert Ifj. ny. Mávag tisztv , Kispest, Fő-tér 12. 349-254 FIchmann Zslgmond Svájci textilimport, V. 8as-u. 7. 380Í-123 Fldy Béla miniszteri tanácsos, IX. Pipa-u. 4. 183-489 Flebich-Ripke Rudolfné tábornok neje, I. Schwartzer Ferenc­it I 157-678 Fiedler Ferenc kesztyügyáros, lásd Barkódy Ferenc. Fiedler János lenipari r.-t. Központi iroda, V. Nádor-u 34. 129-143 118-125 in I Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom