A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Boschán MESSENGER KÖZPONTI Üzleti válaszboríték (levelezőlap) csatolfisnyiil Reklámok Gyászjelentések Körlevelek Levelek kézbesítése órára pengő RÁKÓCZI-ÚT 64. 132-220 140-872 Boschán Imre házgondnok, V. Szent István-krt 13. 128-084 Boschán Imréné, VI. Horn Edé­it. 10. 123-074 Boschán István oki. : pészmér- nök, V. Sziget-u. 29. 490-148 Boschán János és Römer Izidor, Újpest, Deák Fereiíe-u. 119. 294-280 Boschán Jenő, V. Alkotmány­it. is. 127-602 Boschán Jenő, az Első magyar ált. bizt. társaság alig. XIV. Stefá­nia-út 16. 297-353 Boschán Károly, 1. Derék-u. 3. 152-785 Boschán Klári, IX. Tüzoító-u 23 330-674 Boschán Lipótné özv. a Hano­mag bérautóüzem túl., VI. Vi linos csá- szár-út 56. 124-666 Boschán Miksa cipőgyár, XIII. liontb-n. 29. 292-864 Rakása,V. Pozsonyi-út 7. 112-639 Boschán Sándor a Boschán Ignác egészségügyi berendező cég beltagja. V. Csanády-u. 8. 499-369 Boschán Testvérek k.f.t., X. Onodi-u. 5. 149-115 Boschán testvérek k.f.t. cipő­gyár. Újpest, Mussolini-u. 77/79. 494-178 Boschán Vilmos sport- és fotó­cikkek szaküzlete, Niagara csónak­háza, XIII. Népsziget. 295-719 Bosin Endre, a Rádió szerk., m. Bécsi-út 88/90. 162-300 Boskovlts Imre ig., n. Felvinci üt 6. 167-048 Boskovlts Józset festék, fa. szén és jégkereskedö, VII. Dohány-u. 11. 335-755 Boskovlts Ottó dohánykisárus, IX. Ferenc-krt 46. ‘ 187-241 Boskovitz Andor dr. ügyvéd, Újpest, József-n. 86. 494-356 Boskovitz Ármin m. kir. osztály­sorsjegy főámsitó, V. Katona József U. 28. 326 565 Boskovitz László gombkeresk., női divat- és rövidáru, VUI. Rákóczi- üt 59. 149-642 Boskovitz Ödön gyári főtisztv., VI. Eötvös-u. 38. 325-187 Boskovitz Sándor tőzsdeügynök, V. Alkotmány-u. 4. 113-968 Bosnyák Antal dr. fogorvos, IV. Veres Pálné-u. 28. 183-424 Bosnyák Árpád dr. ügyvéd, V Parmonia-u. 24. 110-446 Bosnyák Béla dr. kórh. r. fő­orvos, ix. üilői-át 19. 187-640 Bosnyák György Turul divatáru­ház, IV. Vámház-krt 16. 384-520 Bosnyák Imre, V. Katona József- u. 23 114-912 Bosnyák Iván, IV. Galamb-n. 4. 385-096 Bosnyák Izsó Gólya-áruház, úri, női divat és baby-kelengye üzlet, VI. Király-u. 52. 121-587 VII. Rákóczi-út 38. 133-891 A Kereskedő, szerk. VI. Bajza-u. 24. 128-370 Erzsébet kpti uj száma 420-161 Bosnyák Mária fogtechnikai la­boratóriuma, VI. Király-u. 112. 121-130 Erzsébet kpti uj száma 421-256 Bosnyák Pál dr. keresk. lakása. VII. Madách-tér 7. 126-562 Bosnyák Sándor és Magyar József iparművészeti műterme, VI. Lend- vay-u. 3. 325-023 Bosnyák Sándor könyvkötészet, IX. Kinizsy-u. 26. 181-503 Bosnyák Vilmos dr. orvos, fül-, orr-, torok-, gégts szakorvos, fog és szájbetegségek szakorvosa. Rendel: */a6—9-ig. XIV. Erzsébet királynó- útja 41/a 296-839 Bosnyák Zoltán ny. államtitkár, XI. Orlay-u. 6. 258-000 Bossányl, lásd : Bosányi Bosznay Dezső ny. műsz. főta­nácsos. IX.Lönyay-u. 47. 187-740 Bosznay Endre oki. gépészmér­nök, gnmivulkanizáló üzem, autó­olaj, XI. Budafoki-út 5. 259-058 Bosznay István festőművész, ny. képzőművészeti főisk. tanár, 1. Krisz- tina-krt. 83. 353-562 Bosznay Péter fűszer- és csemege- keresk., VIII. József-u 51. 145-312 Bosznay Péterné és Bokody Lászlóné Joly-Bözsi női divatterem, IV Párisi-u. 1. 189-513 Bot, lásd: Both. Bóta Lajos tűzifa- és szénnagy- kereskedö, IX. Dunaparti teher p. u. IV. sz. kapu. 140-862 Botár Aladár hölgyfodrász, V. 8zent István-krt 5. 115-630 Lakása, Pesthidegkút, Viola-u. 4. 367-865 Botár Zoltán m. kir. I. o. posta­tiszt, XIV. Szent Domonkos-u. 6. 140-913 Botfalvy József dr. orvos, V Návay Lajos-u. 5. 129-698 Botián Mária fényképészmester fotóüzlete, Vili. Rákóczi-út 53. 137-102 Botfay László oki gépészmérnöki I. Györi-út 2/e. 166-675 Bot Andor dr. ügyvéd, V. Szent István krt 12. 129-205 Both Ádám közp. tütés, vizvez., légszesz és csatom váll., VII. Dob­it. 87. 142-494 Erzsébet kpti uj száma 222-234 Both Dezső dr. botfalvi, m. kir. gazdasági főtan., 0. K. H. ügyv. ig.. II Bimbó-út 12. 152-469 Both Frigyes mészáros és hentes mester, Vll. Kerepesi-út 38.499-657 Both László botfalnsi, ny. áll. ezredes, I. Attila-u. 89. 161-235 Both Lívia botfalvi, magánzó, Vll. Rákóczi-út 12. 349-842 Both Menyhértné özv. ma gánzó, IV. Kaplony-u. 7. 382-315 Both Ödön dr. ügyvéd, IV. Pe­tőfi 8ándor-u. 16 180-088 Both Sándor fehérnemükészitő, Kispest,' Nagy 8ándor-u. 39. 149-373 Bothár László dr. itt. kir. posta- segédtitkár, 1. Áttila-u. 95/99. 161-167 Bothár Lászlóné dr.-né in. kir. posta s. titkár neje. II. Keleti’ Károly-u. 38. 151-732 Bothár Vilmos dr. ügyvéd, VUI. Sándor-n. 19 132-046 Bothmer Ervinné báróné do­hánykisárus. H. Margit-krt 6. 154-398 Bothos Gyula dr. a m. ktr köz- igazgatási bíróság másodelnöke, n. Keleti Károly-u. 15/a. 106-588 Botkay-Beck Károlyné dr.-né kir. kúriai biró neje, II Lórántfly Zsuzsánna-út 4. 158-254 Botond Béla sz. föv. mérnök, V Légrády Károly-n. 33. 298-467 Botond Béla dr. vitéz, ügyvéd, VI. Teréz-krt 10. 113-295 Botos Béla in. kir. túzérfőliadnagy. VI. Bulyovszky-u. 16. 128-030 Botos Gábor vitéz, kir. műsz. ta­nácsos. I. Gömbös Gyu)a-út. 15. 156-330 Botos József szabómester, VII. Klauzál-tér 14. 149-634 Botos Mária szabónő, XIV. Thökö)y-út 112/b. 0299-879 Bott Ferenc állami tanító, Újpest, Mikszáth Kálmán-u. 19. 495-19Ó Bottka Dezső dr. ügyvéd, Vili. Aggteleki-u. 12. 142-626 Bottka Endre csendőralezredes, II. Pasaréti-út 7. 151-996 Bottka Jenöné özv. dobány- , kisárus, n. Fö-n. 77. 351-962 Bottke Ernő, Budapesti gummi- árugyár. Rákospalota, Szász Károlv- u. 14. 295-363 Bottlik István dr., I. Pauler- u. io 166-279 Bottlik Jánosné özv. házke- zelö, X. Liget-u. 40. 148-783 Bottyán Imre dr. ezredorvos, fog­orvos, v. kiin. orvos. Rendel :4—6-ig. I. Krisztina-kit 81. 152-708 Botzenhardt János dr. ügyvéd, III. Lajos u. 172. 362-356 limitet Sándor, a Maison E. Gi­raud cég titkárja (özv Hontet r.-né) IV. Muzeum-krt 11. 383-001 Bovari J. Gyula francia nyelv­tanár, V. Zoltán-u. 13. 127-432 Boxhorn Mózes szőrmekeresk.. vi Király-u. 8. 126-329 Boxmann Arthur igazgató, VII. Károly ltirály-út 3/a. 136-531 Boy (gyorskiildönc) Köz­ponti Messenger váll. túl Farkas Zoltánná. Vll. Rákóczi-út 64. 0132-220 0140-872 Boy Villám Messenger, tnl. Herzog Endre. Vili. Conti-u. 28. 0135-315 0131-135 Boytha András Lajos dr. mü- tőorvos, egyet. kiin. tanársegéd, Vll. Rákóczi-út'36. 138-275 Boytha Emilia magánzó, VUI. Rákóczi-út 29, 142-124 Boza Imre dohánykisárus, ül. Vö- rösvári-út 21. 362-742 Bóza Istvánná özv. takarítási vállalkozó, V. Vadász u. 32. 116-048 Bozetzky Ferencné üvegcsi­szoló és úvegvésnöki gyáripar, VIH. Erdélyi-u. 1: 141-236 Bozó Géza gyógyszertára az Alko­táshoz, L. Gömbös Gyula-üt 34. » 153-216 Bozó Gyula müépitő, tervező és építő váll., XI. Györök-u. 21. 459-124 Bozó József ny. szföv. polgári isk. ig., II. Margit-krt 04/b. 151-593 Bozóky Ádámné dr.-né ügy­véd özvegye, I. Budakeszi-út 39. 365-991 Bozóky Dénes hozóid, II. Szilágyi Dezsö-tér 3. 358-316 Bozóky István dr. belgyógyász, kiin. orvos (Prinz I. dr.) IV. Veres­Pálné-u. 28. 181-273 Bozóky Jenő dr. orvos, II. Kacsa­it. 23. 150-506 Bozóky Jenő dr. ügyvéd, 11. Kacsá-u. 23. 152-336 Bozóky Kálmán dr. pilismaród, ny. min. tanácsos, U. Lánohid-u. 6. 166- 465 Bozoky Mátyás dr. Országos PöldbirtoUrendezö Bírósági állandó biró lakása, I. Fery Oszkár- u. 59. 154-484 Bozsán László, IV. MolnAr-u. 11. 180-591 Bozsán Ödön banktisztviselő, VI VI. Jólcal-tér 4. 112-675 Bozsek József url szabó, IX. Ráday-u. 16. 387-035 Bozsik Béla áll. elemi isk. ig. xiv. Vezér-u. 97. 297-373 Bozsik István fuvaros és butor- szállitó, XIV. Ond vezér-útja 6. 296-467 Bozsik Pál dr. plébános, Remete kertváros, Báthory László-út 4. 167- 904 Bozsln Tlmót szücsmestor szőrme- szalonja, IV. váci-u. io. 182-655 Bózslng Dániel koresmäros, XIV. Mogyoródi-út 126. 296-651 Bozsó J. Ernő, XI. Irinyi János­u. to. 259-729 Bozsó Jenő úri szabó, V. Bálvány- u. íi. 128-830 Bozsó József rádió és villamossági keresk., XIV. Róna-u. 171. 499-880 Bozsókl Imre fűszer és diótörő- de, Pestszenterzsébet, I. Hajnal-u. 1. 147-694 Bozsóky Ferenc B.H.É.V. fö- intézö, XIV. Erzsébet királyné­útja íi. 299-750 Bozsóky Ferenc, Optika-Fotó szaküzlet. VIH. Baross-u. 92. 140-756 Bozsóky Nándor dr. városi fő­ügyész. Rákospalota, Bethlen-u. 61. 295-348 Bozzay Béla faiskola és virág­kertészeti telepei, Rákosszentmi­hály, Gusztáv-u. 79. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 1-01 Bozzay Emil Háziipari kézimun­kák, hímzett blúzok és ruhák ex­portja, Vll. Bajza-u. 2. 349-818 Erzsébet kpti uj száma 422-214 Bozzay Gynla dr. m. kir. rendőr- főtan., VI. Buiyovszky-u. 38. 112-834 Bozzay József dr. bozzaji ügy­véd, 1. Böszörményi-út 13/15. 151-111 Bozzay Sándor uridivatszalon, tv. Váci-u. 12. 182-770 Böek Zoltán ny. ezredes, I. Király- bágó-u. 5/b. 153-054 Böckh Hugóné dr.*né, h.állam­titkár özvegye, II. Alvinei-út 16/b. 0167-019 Böckh János máv. mérnök, II. Aivinci-út 16/b. 367-019 Bőcs János müasztalos és fameg­munkáló üzeme. VI. Lehel-u. 14. 499-283 Böcskey József kelmefestő és vegytisztító, Vll. Rotteubiller-n. 60. 349-848 Bödeher Dezső kir. ítélőtáblái tanácselnök VI. Csengery-u. 52. 128-282 Böde Gynla debreceni hentesáru­gyárának lerakata, Vll. Hársfa-u. 8. 135-228 Böde István dohánykisárus, VI. 8zondy-u. 48/50. 114-139 Bödö Alajosné posta segédtisztnő, Vili. 8zígony-u. 9. #144-504 Bödö Károly, XI. Horthv Miklós­át 35. 258-235 Bödy Károly ny. postafelügyelő. Kispest, Csokonai-u. 22. 146-9C0 Bögner János, Kispest, Attila- u. 25. 349-251 Bögözl János kádármester, kádár- iizeme, IX. Telepy-u. 27. 143-077 Böhler .testvérek és tsa aoél- árukeresk., VI. Liszt Ferene-tér 9. 122-186 122-188 Böhm Aladár túra bérautóűzem, VDI. Rákóczi-tér 12. 137-773 Böhm Alfrédné. IX. Kinizsy-u. 9. 188-181 Böhm Andor, VI. Jókai-u. 1. 119-876 Böhm Árminné füszeriizlete X. Keresztúri-üt 18. 338-634 Böhm Arnold takarmány- és ter- ménykeresk., VI. Benozur u. 39/a. 120-034 Erzsébet kpti uj száma 420-334 Pályaudvari irodája, Vili. József­városi teher p. u. XIII. sz. kapu 133-078 Böhm Arthur elektrotechn. váll., IV. VAoi-n. 21. 187-765 EXPRESS boy1, óra pengő Reklámkézbesités 1000 drb. 6 P-től 112-111

Next

/
Oldalképek
Tartalom