A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Y - Z

Ziegler Ho vesztegesse idejét új távbeszélő állomás (elszerelésének formaságaival — lmja fel ZIER ODON légféltes és preci&iós mérlegek gyártása legelsörendflhb kivitelben. VII., Htiiyra ferenc-rtra 11. Tel.: 340-972 H V­Ziegler János vendéglős, TU. Rak­tár u. 52. 362-479 Ziegler József sütödéje, VI. Gömb­it. 94. 291-366 Ziegler Károly vendéglős, TT1. Nánási-út 23777'brsz. 382-413 Ziegler Mária posta s.-elienörnő, n. Kapás-n. 24. 154-736 Ziegler Sándor épületbádogos légszesz-és vízvezeték szerelési váll.. VI. Hajós-u. 43. 113-971 Ziegler Sarolta papirkeresk., VT. Hzondy-u. 42/c. 124-044 Ziegler Vilmosné sáromberki, I. Karátsoriyi-u. 1. 150-772 Zlehn György fűszer-és esemege- keresk., n. Fő-u. 75. 351-959 Zielinski Tibor szfőv.tanácsnok, I? Gellórtbegy-u. 21. 154-482 Zier Károly utóda Benyó Emil V\(Erdély és Szabó) IX. Liliom-u. 4ß. 0133-574 Margit oki. középTsk. tanár, 1 Márvány-u. 31. 167-704 Zier Ödön vegyimérleg üzeme, VTT. Hutyra Ferenc.u. 11. 340-972 Ziering Zalel kötött- és szövött- áru keresk., VI. Teréz-krt 22. 126-129 Zierlich Antal kárpitos és riiszitö. IV. Hgyetera-u. 2. 185-004 Zllíer Dezső, VH. Bzövetség- u. 10/12. 340-824 Ziffer Márkus sütőmester .VI. Iza- bella-a. 62/64. 111-471 Zigány Árpndné özv., V. I.ég- rády KAroly-u. 43. 493-470 Zigány Ferenc dr. műegyetemi tanársegéd, XI. Horthy Miklós-út88 459-183 Zigány Györgyné sz. nagyenvedi .lenev Buncy, VIII. Szentkirályi- n. 25/a. 140-935 Zigány Milliós állami gimnáziumi óraadó helyettes tanár, IV. Kecske­méti-«. 2. 334-410 Zih Sándor dr. egyet, magán­tanár, fővárosi közkórházi főorvos, IV. Senunelweis-n. 4. 382-076 Zika Károly vukorkagyáros, XIV. Komócsy-u. 36. 298-416 Zikmtmd Róla műszaki keres­kedő, VI. Vörösmarty-u. 48. 111-900 Lakása, VI. Lovag-n. 13. 325-127 Zf laJii-Baiogli Gyula vitéz, építőmester, kir. törv. szakértő, XI. Bártfai-u. 32. 259-402 O.T.B.A. kórház épitkezése, l. Kút­völgyi-lejtő 1. 157-616 Zilahi Géza dr. ügyvéd, V. Tát- ra-u. 29|a. 293-014 Zilahi Gyuláné özv. sz. Gérési Eszter dohánylrisárus, Vil. Poliány- u. 30. 140-152 Zilalil-Klss Jenő dr. ny. alpot gármester, II. Fő-u 10. 353-888 Zitahl-Kfss László törvsz. hites könyvszakértő, II. Ponty-n. 6. 153-231 Zilahl-Sebess Andor zilahi, ny. polgármester, X. Pongrác-út 17.8. ép. 148-721 Zllahi-Sehcss Dénes Ifj. oki. gépészmérnök, min. műszaki taná­csos, X. 8zabúky-u. 4 6. 142-656 Zilahi-Sehess György dr. postatanácsos, II. Eröd-u. 18. 152-443 Zilahl-Sebess Jenő dr. min. fogalmazó. X. 8zabóky-u. 4/0. 138-580 Zilahi Zoltánné sz. Poppor Klára női divattermo, VI. Király-n. 42. 117-305 Zllaliy András dr. gyurgyókai, szfőv. állatorvos, 1. Qömhlis Gyulá­ét 20. 153-457 Zilahy Dezső, a Bpest főv. idegon- forg.’hiv. ig. lakása, í. Bürök-u. 1. 152-816 Zilahy Ferenc nri- és nöilodrász- mester, Vili Erdélyi-n. 10. 142-939 Zilahy Ferenc Viktor gyurgyó­kai, olasz fordító, U Hattyn-n. 4. 151-507 Zilahy István dr. ügyvéd, VI. Te- réz-krt 25. 121-255 Zilahy Miklós dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász és röntgenszak­orvos, n. Bem József-n. 7. 151-696 ZílahyMIklósné,vendéglő, Újpest, Baross-u. 104. 294-694 Zilahy Péter dr. oki. gépész- mérnök, kir. ipari föfelügy., XI. Mihály-u. 16. 256-997 Zilay Eszter tisztviselő, V. Panno- nia-u. 46. 298-703 Zilcz Gyula orthopäd cipész, V. Visegrádi-n. 16. 110-869 Zilkovszky Gyuladohánykisáros, x. üiiői-út 124. 149-007 Ziltzer Sándor gyári képv., II. Lövőház-n. 16/a. 353-537 ZUzer Antalné őzv., Vili. Jó- zsef-krt 55. 132-344 Zilzer Henrik oki. gépészmérnök, XI. Eszék-u. 6/a. 456-149 Zilzer László dr. belgyógyász, v. egyetemi belklin. tanársegéd,VI. An- drássy-út 8f. 121-834 Erzsébet kpti u] száma 421-149 Zilzer Nándor, V. Usáky-u. 23. 315-021 Zlma Alajos hírlapíró, VTI. Erzsé- het-krt 16. 140-338 Erzsébet kpti u] száma 422-514 Zimai Győző, Vffl. Űllöi-út 30. 133-230 Zimányi Bálint élelmiszernagy- keresk., XI. Bocskay-út 75. 456-034 Zimányi István dr. gyermek orvos, klinikai orvos, VI. Vilmos császár-út 19/c. 110-369 Zimányi László oki. mérnök, VI. Podmaniczky-n. 77. 112-731 Zimber Ágoston keresáe- deltni és fuvarozási k.f.t., Budafok, Apponyi-út 16. 239-670 Ügyv. ig. lakása, Budafok, Kapisztrán-u. 30. 457-323 Zimburg Arthur dr. ny. kir. Ítélőtáblái biró. VI. Feisöerdősor 1. 128-221 Erzsébet kpti Uj száma 420-S72 Zimka Alajos pék és cukrász, Vili. Köris-u. 4. 130-281 Zimka Gergely sütő és cukrász, II. Zsigmond lnrály-útja 8. 151- 672 Zimmer Ferenc m. kir. kormány­főtan., a M.T.I. főszerkesztője, V1 iI Szeutkirályi-u. 25/a. 145-607 Zimmer Ferenc halkcreske- delmi r.-t. Iroda és központi te­lep, IX. Gönezy Pái-u. 4. 185-448 I. Fiók, IX. Vámház-köruti vásár­csarnok. 185-338 II. Fiók, V. GróITisza István-n. 10. 181-679 Zimmer, Ferenc elnök lakása, Vili Horáuszky-u. 19. 133-589 Zimmer József magántisztv., I Koronaőrül. 12. 167-036 Zimmer Márton Vl/8. kémény' seprömester lakása, VI. Andrássy út 91. 120-ISI Erzsébet kpti uj száma 420-858 Zimmer Péter szfőv. mftsz. ta­nácsos, I. Mártonhegyi-út 82. 152- 392 Zimmer Tódor gépészmérnök, a Woitliington gyárak magyarországi képviselője, I. Zuhatag-sor 11. 164-668 Raktár és műhely, V. Váci-út 4. 122-210 Zimmerer Irén m. kir. posta­kiadó, Rákosszentmihály, Szent Ko­rona-«. 19, Tárcsázza először a *297-930 számot, azután kérje Rákosszentmihály 1-27 Zimmerer Pál üveges és porcéi lánkorosk.,1. Rohamul.8. 151-680 Czfmmcrmnnn János szoba­festő, mázoló és fényező, X. Ger- gely-a. 6. 148-707 Zimmermann Aladár butorke- reskedés, nj és használt butorrak- tárai, VIII. Teleki-tér 8. 130-351 Vn. Akácfa-n. 7. 131-520 Zimmermann Aladár papir- és irószerkeresk. váll., IX. Soroksári­ét 46. 330-963 Lakása 141-731 Zímmermann Ármin nemzet­közi butorszál Utó és beraktározó váll., túl. özv. Zimmennann Árminná, VII. Rákóczi-út 62. 136-078 Zimmermann Béla dr. ésZim mermann Géza dr. ügyvédek irodája. VI. Liszt Ferenc-tér 5. 0121-991 Zimmermann Béla dr. főorvos, Kelenvölgy, Völgy-u. 3 239-678 Zimmermann Béla dr.id.ügy véd, V. Nádor-u. 25. Tőzsdepalota 115- 445 Zimmermann Dezső, a Delta Kisipari Termelő Szövetkezet ügy­vezető ig., Vili. Rákóczi-út 68. 0144-890 Zimmermann Emil fényképész, amatőr fotoiaboratorinma, VI. Pod- maniczky-n. 20. 312-724 Zímmermann és Lovász fes­tő mázoló, tapétázó gipszszobrász, vn. Jósika-u. 13. 335-773 Zimmermann Gábor ostornyél, vadászati és ebfelszerelési bőráruk gyára, Vili. Futóul. 33. 137-285 Zimmermann Géza dr. és Zim­mennann Béla dr. ügyvédek irodája, VI. Liszt Ferenc-tér 5. 121-991 Zimmermann Gyula igazgató, Vili. Beniczky-u. 5. 330-635 Zímmermann Gyula és fia sodronyszövet, fonat és szitaáru, V1H. Rákóczi-.tér 3. 142-937 Zímmermann István, a Magyar Ált. Hitelbank tisztv., 1. Szendi-u. 2 158-213 Zímmermann István hentes­mester, Újpest, Klauzál-u. 8. 494-048 Zímmermann József bádogos, központi fűtés, vízvezeték- és gáz­szerelő mester, VI. Felsőerdősor 9. 123-100 Erzsébet kpti uj száma 221t156 Zimmermann József máv. tanácsos, IX. Mester u. 9. 139-309 Zímmermann Józseíné özv. szül. Humonnay Margit posta s.-el- lenöinö,XlV.Róna-u. 143. 298-779 Zímmermann Lajos dobozáru- gyár r-.t., Vili. Magdolna-u. 14. 132-412 Zimmermann I.ajos építőmes­ter Irodája és lakása, Vili. Raross­u. fit. 141-231 Zímmermann Lajos dr. ügy­véd, IV. Váci-u. 78/80. 380-140 Zimmermann László tokaji bor- pincéje, V. Vilmos császár-üt 66. 124-932 Zimmermnnn Lipót és Fiai abaujszántói bornagytormelö cég bu­dapesti irodája, VI. Munkácsy Mi­hály-u. 6/7. 0310-838 Erzsébet kpti uj száma 0420-036 Zimmermann Miklós Budapesti Nyomdaüzeme. VII. Károly király­át 7. Í85-924 Zímmermann Miklósné íes- tékkereskedö, VII. Károly király nt 7. 144-429 Zimmermann Nándor, bor- nagytermelő, VI. Munkácsy Mihály- u. 5/7. 310-838 Erzsébet kpti uj száma 420-066 Zimmerman» IMándorné, (Herzl’eld D.-nó özv.) V. Széchenyi­ig) 9. 121-925 Zímmermann Sándor adás­vételi irodája, VI.Király-n. 42. 116- 503 Zimmcrmann Zsigmond örö­kösei tokajhegyaljai bornngyter- melöl; budapesti lerakatni, V. Vörös­mari y-tér 6., VI. Vilmos császár-út 66. 0124-982 Zitnnlc János, XI. Sasadl-út 101. 257-114 Zimnic Károly, a Magyar ken­der , len- és jutaipar müsz. ig., Vili József-krt 80. 144-298 Zimonyi (Czenner) István oki. mérnök, XI. bárbogárdi-út 3. 259-203 Zimonyi Elemér zimonyi, aSchell kőolaj r.-t. főtisztviselője, VI. And- rássy-út 56. 127-645 Zimonyi Ferenc máv. intéző, XI. Zólyomi-dt 75. 456-479 Zimonyi József dohánykisúvus, Hl. Nagyszombat-u. 3. 163-398 Zimonyi 1 ajos müasztaiosmeste- rek bútorainak lerakata, V. Bátliory- u. 4. 122-247 Lakása, V. Báthory-u. 18. 327-510 Zinez Béla oki. gépészmérnök, XI. Verpeléti-út 12. 259-356 Zinhobel Károly dr. v. egyet, tanársegéd, belgyógyász, tüdőgyó­gyász. röntgen szakorvos, V Hol- lán-u. 38/a. 496^185 Ziniel Ferenc cserépkáiynásmes- ter, IX Lónyay-o. 48. 188-198 Ziniel Ferencné özv. dohány- kisárus, Vili. Futó-n. 2. 145-860 Zinner Erzsébet fényképész mű­terme. (Lévai L. dr.) V. Hollán­n. 7/b. 0117-593 Zinner és Mandel Forma oriho- püdiai egészségügyi cikkek és orvosi műszerek keresk., IV. Petőfi Sán- dor-u. 2. 188-385 Zinner Gyula tűzifa-, kőszén-, koksz-, mész-, cement-, tégla-, cse­rép- és nádkereskedü. Föiizlet, Új­pest, Kassai-u. 37. 494-348 Fióküzlet, Újpest, Nádor-u. 30. 494-369 Zinner Károly dr. ügyvéd, Új­pest, Virág-u. 15. 294-275 Zinner Manó kőbánya és útépí­tési váll., Újpest, Mossulini-u. 24. 294-606 Zinner Miklós, a Forma műsze­rész cég túl. lakása, n. Pázsit-u. 14. 0165-781 Zinner Mór, az angyalföldi mü- jéggyár túl., XHT. Jász-u. 92. 292-550 Zinner Nándor dr. orthopaed- sebész, kórházi ig. tőorvos rendelője, IV. Szervita-tér 5. 188-020 Ha nem felel: Orvoshivó *186-988 Lakása, n. Herman Ottó-n. 27. 158-042 Zinsenheim Zsigmond tőzsdei ügynöksége és bízom.gabonakeresk., V, Rotkermere u. 27. 125-193 Zipernovszky Ferenc müsz. ig., ÍV. Ferenc József-rkp. 27. 182-437 Nyáron, I. Alkony-útö-S. 165-150 Zipernovszky Ferencné özv., XI. Horthy Miklós-út 50. 26S-516 Zipernovszky FUIöpné özv., VII.‘Wesselényiül. 4. 336-717 Zipernowsky Károly ny.nyilv. r. müegyet. tanár (Vikár G. dr.) n. Trombitás-út 5. 150-839 Zipper Leó, VI. Hajósul. 15. 128-253 Zipser Emil, V. Zrinyi-u. 1. 187-525 Zipser Olga m. kir. posta s. ell., XI. Hadak-útja £6. 456-462 Zlpszer Nándor fehérnemű nagy- keresk., VI. Anker-köz2. 113-161 Lakása,IV. Molnár-u. 15. 184-094 Zipszer Fálszücsmcster, Pestszent- erzsébet, Török Flóris-u. 71. 347-813 Zirczy .Antal ra. kir. százados, l. Királyhúgó-u. 6/a. 166-409 Zirkelbael» Ernő vasáru- és konvhaszerkerosk., ÍV. Veres PA1 né- u. 37. 188-017 Budai üzlete, II. Margit-krt 6/a. 152-367 Lakása, XI. Kai on hegyi-út 24/26. 459-042 Zirkelhach és Fnelis vasárn- nagykereskedés, Xl. Verpelótl-át 4 6. 258-153 Zlrner testvérek, utóda. Liszt Hugó ékszorésí, IV. Václ-n. 9. 187-522 486

Next

/
Oldalképek
Tartalom