A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Külföldi hírlapokra a Dostatiivatalohtmn is előfizethet. Bandler BALOGH SÁNDOR SIÄIÄ IM, lli-ilK Balogh Károly vendéglője, Vili. Koszoru-u. 24. 186-107 Balogh Káioly vendéglős, VII. Aréna-öt 72. 132-163 Erzsébet kpti uj száma 220-729 Balogh Károly dr. egyet.magán­tanár, fogorvos, IV. Prohászka Ottokár-u. 10. 183-469 Lakás, VII. Damjanich-u. 10. 141-031 Erzsébet kpti uj száma 422-770 Balogh Károly dr. mankó-büki, min. tan., XI. Lágymányosi-u. 15. 269-201 Balogh Kornél gyógyszerész. IV. Kossuth Lajos-u 14/16. 383*054 Balogh bajos, a Geszti György olaj- és műszaki kereskedelmi r.-t. cégv., I. Böszörményi-út 3/a. 167-101 Balogh Lajos in. kir. állategész­ségügyi tan.. Vili. Baross-u. 86. 149-435 Balogh Lajos m. kir. postaíelügy., II. 8zász Károly-u. 1. 153-061 Balogh Lajos vitéz, oki. g.-mér- nök, a Szfőv. Elebtr. Művei mér­nöke, II Fillér-u. 33. 152*485 Balogh Lajosné Marika női ka­lapszalon és vegytisztító képv., I. Attila-u. 51. 161-174 Balogh László, a Balogh Testvé­rek építési váll. társ. tagja, I. Már- vány-u. 42. , 0154-603 Balogh László férfi szabómester, V. Vilmos császár-öt 42. 319-807 Balogh Lászlóné dr.-né lakása. V. üjpesti-rkp. 7. 119*100 Balogh Lászlóné dr.-né özv., n. Házmán-n. 12. 364-130 Balogh Lóránt almási, ny. ipar­művészeti föisk. tanár, ÚI. Áfonyá­it. 2. 153-917 Balogh Loránd dr. géresi, min. s.-fogalmazó, I Mártonhegyj-út 47. 358-378 Balogh Margit galánthai. I.Lovas­át 12. 161-378 Balogh Mihály női szabómester, V. Wekerle Sándor-u. 13. 115-991 Balogh Mihály dr. kórházi ig. fő­orvos, belgyógyász, II. Margit-krt 5/a. 152-330 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Balogh Mihály dr. revizor, könyvszakértő, Ű. Fő-n. 51. 153-135 Balogh Miksa Hermes dobozgyár és nyomda. VHI. Bezerédj-u. 6. 0138-127 Balogh Ödönné özv., I. Attila­n. 12. 158-250 Balogh Páj almási, a Rádió ren­dezője, m. Afonya-n. 4. 353*817 Balogh Pál géresi, oki. gépész­mérnek, m. kir. postainérnökgyak.. LX. Ráday-u. 30. 185-587 Balogh Pál gyorsmérleg- és műszer­üzeme, V. Katona József-u. 6/a. 118-462 Balogh Pál dr. mankó-büki, bel- ügymin. oszt. tan., VI. Teréz-krt 27. 118-891 Balogh Pálné dr.-né özv. dohánykisárns. V. Tisza-u. 7. 291-870 Balogh Péter vitéz, autójavító. IX. Gát-u. 32. • 138-770 Balogh Péter dr. eörsi, gazda, II. Óaras-u. 5. 152-566 Balogh Rezső fogászati műterem, VE. Baross-u. 77. 141-378 Balogh Rupert gyümölcskeresk. és bizományos, IX. Nagyvásártelep 94. sz. fülke 137-425 Balogh Sándor, Kispest, Hol- besz-u. 27. 349-360 Balogh Sándor hirdetőirodája (Reklámélet), V. Szent István-krt9. 115-783 0111-511 Lakása, V. Sziget-u. 26. 111-500 Balogh Sándor szobafestő- és má- zolóraester, IX. Ranolder-u. 32/b. 349-645 Balogh Sándor dr. orvos, I Alagút-u. 2. 161-327 Balogh Testvérek, cégtnl. Balogh Zsolt és Balogh László épitési vállalkozók Agárd, városi irodája, l. Márvány-n. 42. 154-603 Balogh Tiborné cukorkaüzlete, VI. Teréz-krt 26. 110-935 Balogh Vilma tanárnő, József-kör- úti leiró-, másoló- és sokszorositóiro- da, Vili. József-krt 47. 140-389 Balogh Vilmos ref. vallásoktató­lelkész, IX. Bakáts-u. 1/3. 180-502 Balogh Vilmos dr. géresi, föld- mivelésügyi min. o.-tan. lakása, II. Margit-krt 31. 151-816 Balogh Zoltán impresszárió, VI. Király-u. 88 120-391 Erzsébet kpti uj száma 220-814 Balogh Zoltán dr. mütöorvos. fogszakorvos, O.T.I. és M.A.B.l. orvos, Remetekertváros, Kisvirág- vüla 167-906 Balogh Zsolt épitési váll., út-, vasút- és mélyépítő: Iroda, I. Már- vány-u. 42. 0154-603 Lakása, I. Kléh István-u. 4. 167-129 Balogné Mauck Irma, hal- keresk., Vn. Garay-téri csarnok 303. sz. fülke 337-482 Baloghné Hajós Terézia ny. szfőv. polg. isk. tanárnő, I. Már- vány-u. 27. 154-723 Baloghné Nemes Mária női szabómester, V. Nádor-n. 14. 325-178 Baloghy Antal lg. lakása, I. At- tila-u. 95/99. 161-473 Baloghy Györgyné dr.-né ny. igazságügymin. özvegye, II. Pa­sarét, Gyergyó-u. 4. 367-342 Baloghy Mária, a Jövő Utjain szerk..aNöi Szociális Iskoláig., II. Bimbórút 3. 157-182 Balonyi Ágostonná báztul., I. Bndakeszi-út 36. 165-751 Balonyi Imréné dr.-né, I. Döb- rentei-u. 14. 153-120 Balonyi Tibor dr. ügyvéd, II. Mar­git-krt 49. 152-202 Balpataky Józsetné balpataki, m. kir. knriai biró özvegye, XI. Ber­csényim. 3. _ 258-134 Balta M. Márlus, a román kir. követség sajtóattaséja, VE. Mu- zenm-u. 16/b. 340-373 Baltay Aladár dr. vitéz, posta- tan., Csillaghegy, Hegyalja-üt 16. 163-527 Baltay Istvánná festék, háztar­tási és piperecikkek keresk., Vili Üllői-öt 18. . 349-884 Baltay János dr., Pestszentlörinc, Gróf Széchényi I.-u. 23. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörinc 1-13 Baltay László dr. min. tanácsos, VE. Baross-u. 43. 145-245 Baltay Mihály dr. kir. bírósági fogalmazó, V. Fáik Miksa-u. 3. 311-558 Balter áruház textil- és selyem- keresk., túl. Balter 8imon,Vm. Nép- szinház-u. 47. 134-619 Balter Miksa áruháza, VII. Erzsé­betért 22. 132-707 Erzsébet kpti uj száma 422-543 Balthazár Béla dr., az Orszá gos Iparegyesület titk., VI. Jókai­u. 1. 127-939 Balthazár Géza dr. ügyvéd, V. Szemere-u. 9. 110-7801 Balthazár Gyula dr. min. tan., I. Gömbös Gyula-öt 5. 151-474 Balthazár Irén dohánykisárus, X. 8zabóky-u. 7. 144-465 Balthazár Lajos dr. postataná­csos, Budafok, Jókai-fit .14/a. 269-669 Balthazár Zoltán dr. ny. min. tan., I. Endtesz György-tér 1. 156-579 Bálvány-penzió, túl. Hertschka Árminné, V. Wekerle 8ándor-u. 22 117-156 Bálványos Rezső m. kir. posta­tiszt. Kelenvölgy, Bánya-u. 2. 269-852 Baly István füszerkeresk.,Djpest, Erzsébet-n. 8. 494-159 Bamberg Kálmánná kárpitos- kellékkeresk., VI. Hajós-u. 20. 121-512 Bamberger Andor, V. Pozsonyi­ét 25. 117-482 Bamberger Ferenc, V. Tátra u. 21. 293-388 Bamberger György vezérig., VI. Munkácsy Mihály-u. 5/7. 134-361 Erzsébet kpti uj száma 420-369 Bamberger Mlhályné magán­zó, V. Pozsonyi út 47. 299-337 Bamert. Bányagépekés mechanikai szállítóberendezések gyára r.-t., Új­pest, Baross-u. 92/96. 0^295-888 Bán Adolf biztosítási consnlens, II. Keleti Károly-u. 11/b. 157-231 Bán Aladár csillárkeresk., VI. Dessewffy-u. 40. 327-484 Bán Antal m. kir. kormánytan., ny. 1. o. postaíöfelügy., VII. Damja- nich-n. 45. 133-167 Erzsébet kpti uj száma 220-762 Bán Armand dr. figyvéd, VI. Pauiay Ede-u. 7/9. 310-917 Bán Béláné, Rákospalota - Kert­város 294-701 Bán Dezső oki. mérnök, XI. Eszék- t>. 6/b. 257-153 Bán Emil, V Bzemélynök-n. 21. 113-593 Bán Emllné özv. magánzó, Bé­kásmegyer, Virág-u. 11. 163-415 Bán és Mlhallk, azelőtt Első m. üveggyár r.-t. főrakt., Hűti, Bán és Mihalik, V. Vörösmarty-tér 1. 0381-135 Bán Géza textllkeresk., Vin. Jó- zsef-krt 26. 135-341 Lakása, VUI. Nap-n. 29. 349-947 Bán Gyula, a Fox Film r.-t. tisztv., V. Légrády Károly-u. 48. 299-200 Bán Gyula ny. áll. bonv. músz. tüzéralezredes, IX. Kőzraktáf-n. 24. 187-435 Bán Hugó fűszer- és csemegeüz­lete, IX. Mester-u. 36. 388-736 Bán Ilona dr. gyermekorvos, kórh. főorvos, V. Vilmos császár­át 34. 129-631 Bán Imre bérautófuvarozási üzeme, Vili. Baross n. 93. 333-786 Bán Imre szfőv. s. lelkész, XIV. Stefánia-út 11/b. 299-701 Bán Imre dr., n. Lánchid-n.15/17. 153-577 Bán Imre dr. lg. helyettes, VII Damjanich-u. 18. 134-031 Erzsébet kpti uj száma 422-263 Bán Imréné uridivat különleges­ségek, IV, Régiposta-u. 13. 181-133 Bán István dr. orvos, fogorvos, V. Pannónia u. 30. 498-520 Bán Kálmán dr. ügyvéd, VUI. Ba­ross-u. 89. 134-027 Bán László antomobilrngók és teherautópótkocsik gyártó és javító üzem, V. Vág-u. 5. 291-121 Bán Miklósné, V. 8zemere-n. 19. 112-326 Bán Miklósné dr.-né, X. Hös­u. 2. 349-509 Bán Rlchárd vezértitkár, n. Ér-! melléki-u. 9. 367-367 Bán Sándor oki. építészmérnök, építőmester, I. Pagony-u. 11. 367-298 Bán Sándor orvosi mű- és kőt- szerész, II. Zsigmond király-ötja 9. 151-666 Bán Simon István dr. orr-, gége- és fülorvos, V. 8zent István- krt 4. . 111-735 Bán Tibor bankcégv.,VI. Andrássy- nt 95. 112-937 Erzsébet kpti uj száma 420-353 Bán Vera Vámos Györgyné női di­vatszalonja, VI. Jókai-u. 1. 114-261 Bán Willy r.-t. ig., Csillaghegy. Aradi-u. 18. Erzsó-lak 163-444 Bán Zoltán hangversenyig., VI. Andrössy-út 4. 111-902 Bán Zoltán nagykeresk., Vili. Józ=ef-krt 40. 137-680 Bana István dr. ügyvéd, XI. Horthy Miklós-út 49. 259-443 Banánbehozatal és magyar gyUmőlcskivitelt értéke­sítő r.-t. központi érlelötelepe, XI. Csóka-u. 11/13. 259-456 Bánát S. István kötött-szövött divatáruk és saját készitésü kötött áruk, VII. Garay-tér 9. 144-036 Bánáty Péter dr. ügyvédi iro­dája, V. Erzsébet-tér 2. 184*285 Báncs Emil ny. alezredes, VI. Csengery u. 33. 123-758 Báncs Ernő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelője, I. Döbrentei-n. 8. 157-195 Bancsó Béla asztalosmester, XIV. Hungária-krt 79. 296-192 Bánczl Zsigmond bőrruhakészitö, Vin. Festetics-u. 4. 0144-977 Band Géza aranyműves, VTI. Wesselényi-u. 18. 134-789 Bánd Géza lakása, n.Margit-krtll. 353-925 Bánd Pál lakása, V. Pannonia-u. 36. 499-384 Bánd Pál k.f.t. kenyérgyári Üzeme, VII. Kazinczy-u. 50. 143-377 Bánd Sándor szalag- és paszo­mánygyár, Xin. Váci-öt 43. 291-780 Banda Ede, VII. Erzsébet-krt 16. 133-314 Erzsébet kpti uj száma 220-575 Banda Klára magánzó,VTI. Aréna­öt 72. 137-406 Erzsébet kpti uj száma 220-315 Banda Márton oki. zenetanár, a m. kir. Opera tagja, VI. 8ziv-u. 16. 120-329 Erzsébet kpti uj száma 421-180 Bánde Béla, VTH. Mátyás-tér 14. 345-183 Bánde Zoltán dr. főrabbi, Kis­pest, Hösök-tere 6. 149-202 Bändel Jakab úri és hőlgyfod- rász szalon, VI. Andrássy-öt 7. 124-664 Bándl Miklós Renaissance mű- kereskedése, TV. Irányi-u. .21/287 0383-178 Bándy Rezső, Kispest, Varjú Kál- mán-u. 43. 349-267 Bandl-étterem, túl.Bandi Ferenc, Vili. József-krt 46. 133-567 Bandi Ferene oki. építészmérnök, IV. Régiposta-u. 6. 386-699 Bandi József szállodás lakása, IV. Régiposta-u. 5. 186-699 Bandler FUlöp úri és női fodrász VII. Erzsébet-krt 29. 135-793 Erzsébet kpti uj száma 221-728 Bandler Sándor Diadal kerék­pár, varrógép és svájci óraház, VII, Thököly-öt 26. 140-438 Nyári lakása. Csillaghegy, Fö-u.9/a. 363-553 21 Bőrbútorhoz SCHMOLL>PASTA IbAN DLY KÁROLY Hat. eng. elektrotechnikai váll. IV. Váci-u. 79. Havas-u. sarok._________184-398

Next

/
Oldalképek
Tartalom