A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

Kereskedelmi Szereltessen távbeszeld állomást Kereskedelmi tudakozódó, ezelőtt R. G. Dun & Co társaság k. f., VI. Andrássy-út 47. 112-531 Kereskedők árubeszerzö szövetkezete, V. Wekerle 8án- dor-n. 13. 120-930 Kereskedők és Iparosok hitelintézete r.-t., V. Szabad­ság-tér 7. 118-290 119-091 Kereskedők menháza, buda­pesti, I. Tárogató-út 2. 164-260 Kereskedők szappantter- termelö- és értékesítő szö­vetkezete, Újpest, Rákóezi-u. 11. 295-608 Kereskényl Barna dr., IV. Kecslreméti-u. 6. 382-372 Kereskényl Jenő kereskedelmi irodája. VII. Szövetség-n. 17. 135- 954 Keresztély Ernő lakása, V. Vil­mos császár-út 66. 112-689 Keresztély Ferenc, V. Ujpesti­rkp. íi. 493-140 Keresztély János gyógyszerész. Albertfalva, Erzsébet királyné-út 8. ,256-019 Keresztély Sándor zongorake- resk. zongoraterme. V. Vilmos csá­szár-út 66. 123-347 Nyári lakása, n. Hidegkuti-út 32. 164-210 Keresztény alkalmazott ke­reskedők és tisztviselők orsz. szövet­sége. Titkári órák kedden és pén­teken este 7-től 9-ig, IV. Semmel- -weis-u. 4. 184-385 Keresztény Béla fényképészeti műterme, X. BelsőJászberényi-útl3. 148-657 Keresztény Bérautófuvaro­zók Szövetkezete, VET. Vig­u. 22. *133-306 Keresztény Burkol«-, Épitö- és Anyagtermelö Iparosok Beszerző-, Termelő- és Ér­tékesítő Szövetkezete, XIV. Korong-u. 7/a. 296-818 Keresztény Butoriparosok Szövetkezete, butorkeresk., vm. Üliői-út 14. 141-559 Keresztény ellenzék, VIII. 8zentkirályi-u. 2. 134-902 Keresztény fogtechnikusok fogászati anyag előállítók és azzal kereskedők fogászati anyag feldolgozók (fogorv. fogteohn.) term. ért. és fogy. szöv. Dental Depot,VII. Rákóczi-út 30. 136-311 Keresztény Főiskolai Hall­gatók Centrum Fogy. Szö­vetkezete. Központja Vili. Ba- ross-u. 52. 140-190 Papirüzlete 337-514 Könyvkötészete, IX. Hőgyes Endre­it. 11. 182-184 Fióküzlete, XI. Szent Gellért-tér 3. 259-611 v. Aulich-u. 7. 117-202 V. Báthory-u. 12. 125-424 Keresztény gazdasági párt, IV. Veres Pálné-u. 9. 386-157 Keresztény Gazdasági Szö­vetkezet, IV. Kecskeméti-n. 13. 180-541 Keresztény Grafikai Munká­sok Országos Szövotsége, Vili. Jó- zsef-u. 61. 146-181 Keresztény Gyula lakása, II Riadó-u. 2/b. 164-887 Keresztény Ifjak Országos Egyesülete (Kioe), VIII. Mikszáth Kálmán-tér 4. 333-678 Keresztény Iparosok országos szövetsége. Vili. Muzeum-krt 18. 143-395 Keresztény Magántisztvise­lők Hitelszövetkezete, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja, Vili. Haross-n. 44. 136- 761 Keresztény Nemzeti Függet­lenségi Párt, IV. Váci-u. 34. 188-788 VIII. kér. Szervezete, Vili. Baröss- u. 79. 131-118 139-109 Harcteret jártak,és katonaviselte)r főcsoportja, IX. Üllöi-út 65. 134-755 Keresztény Oszkár dr. lakása, VII, Aréna-út 66. 34Jt-14% Erzsébet kpti uj száma 421-757 Keresztény Pénzintézeti Tisztviselők orsz. szövet- sége, IV. Irányi-u. 21. 186-498 Keresztény szabóiparosok szövetkezete. Főüzlet, IV. Ká­roly királv-út 30. 189-351 Keresztény Tivadar fényképé­szeti műterem és fotószaküzlet. X. Belső Jászberényi-út 14. 148-613 Keresztényi Gyula h. bankigaz­gató, XI. Horthy Miklós-út. 41. 258-690 Keresztényszocialista Do­hánygyári Alkalmazottak Országos Szövetsége, II. Hunyadi János-út 23/b. 153-043 Kerésztényszocialista Egész­ségügyi Alkalmazottak Országos Egyesülete, II. Keleti Károly-u. 23. 152-208 Keresztényszocialista Egye­sületek Orsz. Szövetsége, vm. Beniczky-u. 3/5. 130-865 Keresztényszocialista festö- és rokonszakmabeli mun­kások országos szövetsége, vm. József-u. 61. 137-472 Kerésztényszocialista Hús­ipari Munkások Orsz. Szöv., vm. József-u. 61. 139-158 Kerésztényszocialista Ké­mény seprömunk ások Orsz. Szakegyesülete, V11T. József- u. 6i. 335-795 Keresztényszocialista Ma­gántisztviselők Orsz. Szö­vetsége. (Kermosz) VE. Raross- n. 44. 336-761 Keresztényszocialista Orsz. Szakegyesületek Szövetsé­ge. szakszervezeti közp. Elnökség, VH1. József-u. 61. 143-277 Keresztényszocialista párt, XIII. kér. szervezet, XIII. Fóthi- út 27. 291-126 Kerésztényszocialista Se­gédmunkások Orsz. Szö­vetsége, VIII. József-u. 61. 135-795 Kerésztényszocialista szak- szervezetek óbudai csoportja, III. Kiskorona-u. 45. 362-3Ó6 Keresztényszocialista Tex­tilmunkások és munkás­nők orsz.szöv., a Textilipari Alkal­mazottak Szaklapja szerk. és kiadó­hiv., vm. József-u. 61. 144-276 Keresztényszocialista Vas- és Fémmunkások Országos Szakszervezeti központja, Vili. Jó­zsef-u. 61. 144-034 Keresztényszocialista villa­mos- és helyiérdekű vasúti alkal­mazottak orsz. szövetsége, Vili. Be- niczky-u. 3/5. “ 142-030 Keresztes Artur csikbánkfalvai, ny. tábornok, XIV. Uzsoki-u. 36/b. 296-433 Keresztes Béla mfliparos, kárpi­tos, diszitő-mester, ip. művészeti lakásberendezö, IV. Szarka-n. 2. 181-863 Keresztes Béla dr. ny. ldr. törv.- szélti biró, ügyvéd, II. Széli Kál- mámtér 7. 153-250 Gondnoki iroda, Tisza István Kert­város, Semmering-csárd a 165-750 Keresztes Ede Szervita-téri sö­röző, IV. Szervita-tér 8. 382-108 Keresztes Ede dr. primőr, léczfalvi, ügyvéd, II. Guyo.u pichárd-n. 11. 164-590 Keresztes Ferenc keresk., II. Pasaréti-út 29. 150-352 Keresztes Ferenc Magyar Nem zeti Bank tisztv., XI. Sltrály-u.' 13. 257-510 Keresztes György fémkerotkó- szitö, Vn.Dob-u.31. 130-900 Keresztes Gyula vezérkari ör- nagv, Vili. Kisfalndy-köz 5. 138-390 Keresztes Gyula dr. ügyvéd, V. Zrinyi-u. 16. . 116-105 Keresztes Gyuláné özv. do­hánykisárus, Kispest, Szent Imre herceg-út 92. 146-723 Keresztes H. István, I Hidog- kuti-út 58. 165-7 1 3 Keresztes Istvánné máv. intéző özvegye, XIV. Thököly-út 91. 299-945 Keresztes János fűszer , csemege és vogviüzem, Vili. Bóluiv János- u. 33. 130-781 Keresztes János Ifj. villany­szerelő, VIU. Józéef-krt 22/24. 349-862 Keresztes József autókeresk. la kása, Vili József-krt 52. 340-323 Keresztes József bádogos- és szerelőmester, Vn. Rottenbiller- u. 37/3. 149-709 Erzsébet kpti uj száma 222-368 Keresztes József postafőellenőr, I. Várfok-u. 12. 151-702 Keresztes Józsefné csikbánk­falvai, sz. Devecsery Kiss Irén, kir. járásbirósági h. elnök özveeye, TI. Batthyány-«. 63. 367-616 Keresztes Károly tisztviselő, II Fő-u. 52. 153-593 Keresztes Mária dr. c. főorvos, Budakeszi erdő, Erzsébet királyné szanatórium. 364-347 Keresztes Miklós áll. reálgimn. tanár, c. középisk. ig.,Xl. Szaboicska Mihály-n. t. 259-797 Keresztes Miklós dr. lser. elül- járó-iöjegyzö, VE. Pál-n. 2. 132-232 Keresztes nővérek magánbeteg- ápoló int., vm. Koszoru-u. 25. 0141-453 Keresztes-nővérek, Mária-ol- talma, gyermek-otthon, Törökbálint, Zimándy-út 15. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 9 Keresztes Sándor, in. Puszta­• szeri-út 4. 355-612 Keresztes Tibor csikbánkfalvai, a Ganz-gyár főmérnöke, V. Ipoly­it. 16. 290-380 Keresztes Viktória postasegéd- tisztnö, vm. Rökk Szilárd-u. 31. 138-218 Keresztes Vilmos építési váll. tol", szkv. hidászfőhadnagy, XI. Zsombolyai-u. 12. 457-218 Keresztesi Ilona min. s.-tiszt lakása, Kispest-Wekerle-telep, Szent Invre-u. 2. 349-232 Keresztessy Ernő dr. pénzügy­min. titk., XI. Budaőrsi-út 4/10. 257-780 Keresztessy Gyula dr. tábla bíró, n. Fillér-u. 16. 167-767 Keresztesy Elemér vitéz, m. kir. honvédszázados, IX. Kinizsy-u. 5. 380-149 Keresztesy Gyula illatszertár és kozmetika, Ő. Medve-u. 20. 353-845 Keresztesy József ny. jbirósági elnök, VI. Bajza-u. 68. 316-158 Keresztesy Lajos dr. orvos-ope- rateur, kórh. alorvos, IV. Ferenc József-rkp. 12. 184-459 Keresztesy Mária tanár, I. Kék­golyód. 26. 367-303 Keresztesy Ödön irodája és la­kása, XIV. Kövér Lajos-n. 22. 296-403 Keresztfalvy Gyula dr. m. kir. rendőrtanácsos, VE. Rökk Szilárd­u. 22. - 145-162 Kereszthegyi Ágoston posta- takptári tiszt, m. Seregély-köz 10. 358-297 Kereszthy, Kereszti, lásd Kereszty. Keresztszeghy György tüzér- alezredes, II. Szalag-u. 6. 154-632 Keresztury Dezső dr. főisk. ta­nár, XI. Irinyi János-u. 12. 256-544 Keresztury Károly, X. Szállás­it. 18. 848-158 Keresztury László fehérnemfi- tisztitó mester, n. Margit-u. 25. 154-584 Keresztury Pál női szabó, VII. Rákóczi-út 8/b. 132-060 Kereszthy Béláné, I. Nómet- völgyi-út 4. 167-688 Kereszthy Chrlsttán János dr. vitéz, I. o. fötflrzsorvos, műtő- sebész, 11. Qanz-u. li/a. 156-197 • Nyáron, Remetekertváros, Szent István-u. 10. 167-891 Kereszti Ervin, VII. Hernád­it. 54. 0143-543 Erzsébet kpti uj száma 0220-677 Kereszty Gyürgyné dr.-né özv. bágyoni, II. Olasz-fasor 61. 153-165 Kereszty Jenő tanár, Vili. Szont- királyi-u. 34. 183-620 Kereszty Kornél v. bankig., törvsz. hites könyvszakértő, bites könyvvizsgáló, VE. Vas-u. 7. 139-688 Keresztyén ifjúsági egyesü­let, budapesti (KIÉ) VTH. Horánszky- n. 26. 330-988 Kerezsl Barna Andor, VH. Rá­kóczi-út 60. ' 330-804 Kerezsy Elemér lakása, Rákos­palota, Pázmány-u. 52. 295-656 Kerezsy Jenő dr., VL Jókai-tér 8. 122-948 Kéri Gábor építőmester,VTH. Orczy- út 38. 146-516 Kéri István épitövállalkozó és kő­művesmester, vm. Baross-u. 93. 135-271 Kéri Jenöné özv., VII. Damja- nich-n. 40. 349-415 Erzsébet kpti uj száma 420-254 Kéri József hites könyvvizsgáló, V. Gróf Klebelsberg-n. 8. 124-587 Kéri Mfklósné dr.-né, ny. kir. kúriai biró özvegye, n. Margit-krt46. 366-939 Kéri Rezső dr. orvos, XI. Fehér- vári-út 88/a. 259-510 Kéry András orthopäd gyógy- cipész, V. Alkotmány-u. 12. 115-074 Kéry István cserép- és palafedő, IX. Üllői-Úi 120/122. 149-142 Kéry Jenő, az Első magyar ált. biztosító vezértitkára, IX. Ferenc- krt 15. 141-028 Kéry Kálmán vk. százados, n. Uona-n. 14. 151-002 Kéry Lajos vizsgázott tetőfedő- mester, Pestliidegkút, Remetekért- város, Kossuth Lajos-u. 34. 167-861 Kerkápoly Iván dr. máv. taná­csos, II. Zsigmond király-útja 24. 150-870 Kern Árpád szövet és bélésáru keresk.,Vn. Garay-u. 46. 342-865 Kern Ernő, a Magyar Fém- és- Lámpaárugyár r.-t.ny. vezérig., IV. 8zerb-u. 17. 186-026 Kern és Társa optika-foto szak-, üzlet, IV. Kossuth Lajos-u. 3. 188-604 Kern Géza főkönyvelő, VE. Nép- szinház-u. 11. 138-607 Kern Gézáné dr.-né, V. Zoltán- n. 13. 122-023 Kern Gyula, a Magyar Bankegye­sület r.-t. igazgatója, VI. Teréz- krt 27. 0327-549 Kern József cukorka- és csoko­ládéüzem, XIV. ColnmbnS-n. 16. 296-298 Kern Kálmán dr. gyermekorvos, vm. Tisza Kálmán-tér 2. 141-439 Kern Károly lovag m. kir. fő­hadnagy, XI. Badacsonyiin. 16. 456-194 Kern Lajos banktisztv., vm. Jó­zsef-krt 21. 149-950 Kern Pál kocsmáros, XIII. Gömb­it. 16. 293-674 Kern Pálné sz. Fekete Teréz szföv. kezelötiszt, IX. Bakáts-n. 2/b. 185-206 Kern Róbert: Központja, V. Váci­üt 20. 0*290-566 0290-584 0291-625 Kern Tibor dr. egyet. m. tanár, közkórh. főorvos, Vili. József- krt 55/57. 136-166 Kern Zsigmond lakása, V. 8ziget-u. 4/6. 116-537 Kernács István zongorakeresk., vétel, eladás, csere, VI. Paulay Edé­in 83. 125-676 Kernács Lulosné özv. magánzó, Nagytétény, Ohogy, Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 20 Kernáts Ferenc villanyszerelő, IV. Városház-«. 6. 189-612 Kernberg Jenő hat. ong. villany­szerelő. n. Zárda-u. 39. 155-214 Kernelszky László angol uri- szabé, IV. Királyi Pál-u. 20. 884-450 Kerner Emil fűszer- és osemege- keresk., Rákosszentmihály, Rákosi­ét 110. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom