Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - B

gyorsabban értesül azok tartalmáról. Barta Endre dr. gyógyszerve­gyészeti laboratórium igazgató-tul., VIU. Harminckettesek-tere 4. 1-438-41 Barta Erzsébet élövirág- és mű­virágterein, V. Lipót-krt 18. 1-144-12 Fióküzlet, IV. Mnzenm-krt 27. 1-855-27 Barta és Guth könyvnyomda, . paoirámk és irodaszerek rítkt., túl. Guth Jenő, VL Ó-u. 16. 1-128-67 Barta és Székely r.-t., 1. Me­tallic Röntgen r.-t. Barta és társa villanyszerelési és rádiócikkek nagykeresk., VI. Pod- maniczky-u. 39 1-149-49 1-202-11 Fiókja, VII Rákóczi-út 30 1-404-62 Barta és Wöspl Hazai felvonó vállalat, V. üjpesti-rkp. 7. 1-132-35 Barta Ferenc mechanikai gyára, vn Kazinczy-u. 9. 1-406-27 Barta Ferenc dr. ügyvéd, a Phö­nix Életbiztosító Társaság jogtaná­csosának lakása, V. Wurm-n. 1. 1-822-92 Barta Ferencné lakása, TV. Aranykéz-u. 7. 1-893-20 Barta Gáborné dr.-né özv,, Vili. Rákóczi-tér 9. 1-309-37 Barta Imre dr. ügyvéd, V. Klo- tild-u. 14/a. 1-298-86 Barta István, V. Návay Lajos-u. 5. 1-200-67 Barta István, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank tisztv., V. Kobáry­u. 16. 1-245-97 Barta Jenő gyári képv., VI. Ki- rály-u. 14. 1-268-63 Barta Jenő dr. kórházi főorvos, fogorvos, VI. Andrássy-út 60. 1-194-54 Barta Jenő dr. ügyvéd, vi. Benczur-n. 7. 1-221-26 Barta József lakása, V. Hollán­u. 8. 1-281-65 Barta József oki. mérnök, kövező­mester, épitési váll., V. Sziget­u. 19/b. 2-902-41 Barta József vaskeresk., Pest- szenterzsébet, Baross-u. 75. 1-477-82 Barta József dr. min. főmérnök, XI. Zenta-u. 1. 2-580-15 Barta Józsefné özv., VII. Thö- köly-út 26. 1-304-61 Barta Károly elektrotechn. váll., VUL Vas-n. 16. 1-311-98 1-409-19 Bosch szolgálat 1-393-73 Nyári lakása, H Pázsit-u. 10. 1- 640-37 Barta Károly fém- és tüáruk gyára, VI. Botond-n. 10. 2-907-45 Lakása, V. Csáky-n. 31/a.2-985-36 Barta Károly mérnök, építőmester, a Barta és Bleyer ép. váll. cég bel­tagja, V. Honvéd-u. 22. 1-269-97 Barta Károly tervező és épitési irodája, XI Kruspér-u. 3. 2- 584-25 Barta László gubacsi kertészete, Pestszenterzsébet, Klinger major 1-478-00 Lakása, I Németvölgyi-út 10. 1-544-47 Barta László ig., VI. Andrássy- út 77. 1-182-25 Barta László dr., IX. Lónyay- u. 24. 1-865-57 Barta László dr. ig., I. Fery Oszkár-u. 36 1-551-65 Barta Llpótnéhalkeresk..IX.Vám- ház-krt-i vásárcsarnok 1-855-84 Lakása, IV. Veres Pálné-n. 33. 1-850-71 Barta Miklós dr. fogorvos, VI Andrássy-út 27. 1-195-38 Barta Miklós dr. ügyvéd, Pest­újhely, Adria-u. 29. 2-974-59 Barta Miksa dr. ügyvéd VI. Király-n. 92. 1-257-16 Barta Mór fakeresk. (Spitz J.) V. Pannonia-u. 80. 2-939-86 Barta Mór dr. ny. áll. reálgimn. tanár, VII. Klauzál-tér 11 1-313-10 Barta Nándor bntorkivitelikópv., ViU Mária-u 19. 1-398-19 Barta Ottó, VU. Jósika-u. 26. 1-307-67 Barta Ödön posztókeresk.: Üzlet. V. Bálvány-u. 22. 1-286-91 Lakása, V. Vilmos Császár-út 8. 1- 856-76 Barta Pál gépészmérnök, V. Fáik Miksa-n. 18/20. 1-297-13 Barta Pál dr. ügyvéd, V Kossuth Lajos-tér 16/17. 1-116-55 Barta S. Jenő blous-, ruha- és pon­gyolakülönlegességek gyártása.vm, Népszinház-u. 53 1-316-53 Barta Sámuel szobafestő mester, VU. Rózsa-u. 45. 1-317-10 Barta Sándor, a Beimel es fia cég (önökének lakása, VI. Mun­kácsy Mihály-u. 17. 1-141-06 Barta Sándor biztosítási kárszak­értő (Radó H.)V. Légrády Károly-u. 22. 2- 980-00 Barta Sándor kere&k., I Tamás- u. 54. 1-652-44 Barta Sándor dr., az Angol- Magyar Bank r.-t. cégv., XI. Buda- foki-út 9. 2-597-40 Barta Sándor dr. ügyvéd, V. Li­pót-krt 26. 1-182-04 Barta Sára, a Csirl női divat­szalon cég túl., IV Kigyő-u. 2. 1-886-11 Barta Tibor, IL Mária-tér 2. 1-554-28 Barta Vilmos mésztermeló és téglagyári irodája, VI. Teréz-krt 44. 1-244-41 Barta, Völgyi és Szegő nem- zetk. szállítmányozók, V. Vécsey­n. 5 1-257-99 Barta Zslgmond ékszerész, ezűst- árngyár, IV. Kamermayer Károly­u. 8. 1-803-57 Bartha A. Dezsőné özv. do­hánykisárus, VIÜ. Örőmvőlgy-u. és Rozgonyi-u. sarok 1-421-63 Bartba Andor dr. egyetemes orvos, szülész-nőgyógyász és uroló­gus szakorvos, Vin. Rákóczi-út 61. 1-402-55 Bartha-Bures Lipót dr. klr. Ítélőtáblái bíró, V. Klotild-u. 4. 1-188-84 Bartba Dénes dr. egyet, magán­tanár, n. Ady Endre-u. 30. 1-576-07 Bartha Ferenc kisgőrgényi, festő­művész, tanár, IL Margit-krt 22. 1-555-32 Bartha Ferenc dr. a Phönix ált. blzt. társaság ig., V. Wnrm-u. 1. 1-822-40 Bartba Gusztáv r.-t. ig., vn. Pe­terdy-u. 39. 1-414-13 Bartha György dr. ny. kir. ügyész, VIU. József-krt 34. 1-373-46 Bartha Gyula fűszer-, csemege és gyarmatáru I. sz. fióküzlete, n. Margit-krt 51/53. 1-537-08 Bartha Gyula dr. rendőrfőtaná­csos, VI. Podmaniczky-u. 18. 1-201-52 Bartha Gyula dr., urológus, szü­lész-nőgyógyász, Mabi orvosa, VU. Dob-u. 108. 1-458-35 Bartha Gyula dr. ügyvéd,V.KIo- tild-u. ío/b. 1-140-92 Bartha Imre m. kir. gazd. főtan., IV. Városház-u. 16. 1-886-04 Bartha István gyógyszerész, IV Magyar-n. 26. 1-871-48 Nyári állomás (V/l—X/Sl.) Mátyás­föld, Kossuth Lajos-n. 5. 2-968-05 Bartha István motor- és kerék­párzománcozó, VU. Rózsa-u. 13. 1-399-94 Bartha István dr. béréi, 0. T. I.-i or vos-aligazgató, a bőr- és nemi beteg­ségek szakorvosa, VU. Baross-tér 16. 1- 322-66 Bartha János dr. kir. ügyész, U. Ady Endre-u. 1. 1-527-54 Bartha Jenő m. kir. rendörfö- felügyelö, XIV. Csantavér-n. 11/b. 2- 962-20 Bartha Jenő dr. dálnokfalvi, fog­orvos, IV. váoi-u. 34. 1-863-53 Bartha József dr. ügyvéd iro­dája, V. Phőnix-u. 4. 1-201-67 Bartha Józsefné dr.-né özv. dohánykisárus IX. Fövámpalota, előcsarnok 1-853-60 1-854-75 Bartha Kálmán dr. Urményi, ügyvéd, Pest vm. tb. tiszti ügyésze, Ii. Lánchid-u. 4. 1-609-55 Bartha Károly dálnokfalvi, vitéz, m. kir tábornok, L Bors-u. 2. 1-556-16 Bartha László dálnokfalvi, vitéz, IV. Molnár-u. 17. 1-877-90 Bartha László műépítész, vili. Es- terházy-u. 12. 1-434-72 Lakása 1-432-91 Bartha Mlklósné özv. berel, dohánykisárus, VL Andrássy-út 79. 1-184-58 Bartha Miksáné özv., V. Wurm­u. 1. 01-822-40 Bartha Sándorné, V. Pannóniá­it. 21 1-165-75 Bartha Viktor dálnokfalvi, oki. mérnök, m. kir. ny. ezredes, IX. Fe- renc-krt 46. 1-860-78 Bartáky Kálmán kályhás mes­ter, V. HoUán-o. 5. 1-242-34 Bartal Illésné dohánykisárus és papirkeresk., VIU. Vas-u. 12. 1-305-59 Bartal János, az Első magyar álta­lános bizt. társaság szervezési fel­ügyelője, ni. Timár-u. 2. 1-627-59 Bartalls Kálmán lengyelfalvi, m. kir hnszárszázados, U. Bogár­n. 12. 1-521-25 Bártlal Farkas Samu dr. ügy­véd, VI. Király-n. 82. 1-117-17 Bártfay József, VU Kisdiófa-n. 7. 1- 443-14 Barth és fia likőr- és rumgyár, szeszárunagykeresk. irodája, vn Damjanich-u. 36. 1-302-03 Barth Fekete Steiner és tár­sai Unió szénsav szikvizgyár és sómalom társulat, VI. Szabolcs-u. 26. 2- 935-07 Barth Ferenc, a Magyar Nem­zeti Bank ny. ig. helyettese,!. Apród- u. 5. 1-502-91 Barth Ferenc ifj. festőművész és lakásberendező műterme, X. Már- ga-n. 6. 1-481-16 Barth Gyula szikvizgyáros, VI. Mozsár-u. 12. 1-170-04 Bartha, I. Barta Bartheldy Tibor dr. külügy- min. o. tan., V. Arany János-u. 1. 1-172-91 Bartholomaeldesz Béla dr. ügyvéd, vm. Vig-u. 28. 1-362-01 Bartholomeldesz Sándor szá­zados, V. Fáik Miksa-u. 9. 1-118-28 Bartholy Béla m. kir. ny. áU. ezredes, I. Galántai-n. 10. 1-540-33 Bartholy Ede villamossági r.-t. ny. ig., IL Nagybányai-út 67. 1-645-77 Bartholy Ervin dr. m. kir. leg­főbb állami számvevőszéki tan. la­kása, U. Fő-u. 81. 1-580-02 Barthonek Károly oki. gépész- mérnök, posta müsz. tanácsos, vm. Szentkirályi-n. 38. ^1-445-04 Barthonek Károlyné Idb. ny. szföv. tanár, ÍV. Kecskeméti-u. 2. 1-849-49 Barthos J ózsef né dohánykisárus, VI. Andrássy-út 51. 1-268-74 Barthos Tivadar szigethi, cs. és klr. kamarás, ny. államtitkár, TX. Bakáts-u. 8. 1-865-49 Barthos Irén női divatszalon, TV Régiposta-u. 4 1-831-79 Bartkó György gépüzeme, V. Légrády Károly-n. 6. 2-983-74 Bartkó János vas- és faárugyára, VI. Agyag-u. 77/79. 2-921-57 Bartó Jánosné özv., dohánykis­árus UJpeBt, Erkel-u. 31. 2-947-60 Bartóffy Miklós ny. áll. ezredes, XI. Somorjai-u. 23 1-555-48 Bartók Albert dr. ig.,-Xfv Szen- tes-u. 6i/b 2-964-97 Bartók Ernőné özv., XI. Horthy Mikiós-út 41. 2-692-80 Bartók Éva reklámrajzoló, n. Nyul­u. ii. 01-533-36 Bartók Ferenc m.kir. főhadnagy, U. Fülér-u. 60. 1-530-38 Bai tag i Bartók Ferenc dr. kir. kincs­tári jogügyi aligazgató lakása, I. Tigris-u. 67. 1-53CH18 Bartók Gnsziáv mérnök, ny. müsz. tan., n. Margit-krt 64 fa. 1-605-88 Bartók Imre oki. gépészmérnök (Falkenheim F őzt.) V. Balaton­u. 2. 1-232-87 Bartók Imre sokszorosító iroda tál., VI. Hajós-n. 26. 1-267-77 Bartók Imre dr. t. egyet, tanár­segéd, szemorvos, VII. Rákóczi- üt 76. 1-402-21 Bartók Karola áll. kép. oki. zenetanár, akad. előkész. zongora- tanlolyama (Bartók L.) V. Po- zsonyi-út 14. 1-118-97 Bartók Llpót ny. m. kir. állam- vasúti felügyelő, VÉL Damjanich- u. 47. 1-309-09 Bartók Mihály bankháza, V. Ná- dor-n. 14. 1-215-14 1-215-18 Bartók Mihály lakása, VII. Er- zsébet-krt 64. 1-343-42 Bartók Pál, EL Margit-krt 64/b. 1-514-62 Bartók Testvérek sajt-, vaj-, tojás- és élelmiszernagykeresk., VI. Székely Bertalan-n. 29. 1-262-66 Fióküzlet, V. Visegrádi-n. 15. 1-271-11 Bartók Zoltán, a Soproni pamut- ipar r.-t. vezérig., VI Jókai-tér 1 1- 162-32 Nyáron, II Battai-út 7. 1-648-54 Bartóky Józsefné dr.-né ny államtitkár özv., XI Horthy' Miklós­át 39. 2-690-98 Bartonlek Emma dr. nemzeti múzeumi könyvtáros, XI. Mészöly- u. 4. 2-587-46 Bart os Adolf dr. ügy véd, V. Tátra- u. 3 1-283-79 Bartos Aladár müsz. főfelügyelő, Újpest, Horthy Miklós-út 44. 2- 942-20 Bartos Aladárné Irmus angol és francia divatszalon, IV.Hajó-u. 10 1-801-31 Bartos Andor, a Nasici r.-t. ny. ig., Hl. Szemlőhegy-u. 12/a. 1-523-63 Bartos Andorné, V. Pozsonyi­ét 7. 1-258-05 Bartos Béla, V. Erzsébet-tér 1. 1-822-38 Bartos Béla, V. Zoltán-u. 13. 1-223-72 Bartos Béla autófuvarozó, Újpest, váci-út 90. 2-952-19 Bartos Dezső ingatlan forgalmi iro­dája, Ili. Táborhegy 16796/4. hrsz. 1- 626-47 Bartos Dezső ny. bankig, hitel- tudositó Irodája, V. Csáky-u. 4. 01- 197-28 Bartos faforgalml és faipari vállalat,V.Zrinyi-u,7.1-823-63 Furnér raktár, V. Csanády-u. 13. 2- 933-03 Bartos Gyula, a Nemzeti Színház örökös tagja, vm József-n. 16/18. 1- 376-37 Bartos Józsel hölgyfodrász, a Calvin-téri gépondoláló, hajfestö és kozmetikai k. f. t. vezetője. IX. Cal- vin-tér 9. 01-851-38 Bartos Józsel 11 j. úri és női fod­rász, vn. Nyár-u. 1. 1-312-82 Bartos László fémlemez- és bá- dogárugyára, XIV. GizeUa-út 53/55. 2- 967-54 Lakása, XIV. Szent Domonkos-u. fl. 1-381-59 Bartos Mihály ny. postafelügyelö, VH. Király-u. 95. 1-378-78 Bartos Ödön parketta váll. vez., V. Pozsonyi-üt 20. 2-927-27 Bartos Ödönné tfzv. magánzó, V. Visegrádi-n. 12. 1-183-36 Bartos Pál, V Pozsonyi-üt 1. 1-170-15 Bartos Péter szabómester, IV Kos­suth Lajos-u. 3. 1-881-98 Bartos Zoltán cégvez., V. Po- zsonyi-út 20. 2-938-38 Bartos Zoltán műszaki fém- és bá- dogárugyáros, VII. Dongó-u. 7. gyá­rának irodája, XIV GizeUa-út 53/55. 02- 967-54

Next

/
Oldalképek
Tartalom