Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

Budapest nullás díjövében levő m. kir. távbeszélőközpontoknak és ezek előfizetőinek névsora

Csepel Hn lakását ihm üzletét rendszeresen uőltoztatln, Csepel. Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák : Csepel 1. sz. postahivatalban. Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap: 8—11-ig és 11—15-ig. Csepel 2. sz. postahivatalban. Hétköznap 8—12-ig és 14—18-ig Vasárnap és ünnepnap nem tart szolgálatot. előfizetőket l. a bpesti előfizetők közt. Csillaghegy. .Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák: Hétköznap: 8—12-ig és 14- 18-ig. Vasárnap és ünnepnap: 8—11-ig és 14—15-ig. előfizetőket l. a bpesti előfizetők közt. Csömör. Hivatalos órák: Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap : 8—11-ig és 14—15-ig. Csak előfizetők részére : 20—2i-ig. Abrahám Pál zeneszerző (Üzem­ben 1V/1-IX/30-ig.) 5 Balás Zoltán vezérigazgató (Üzem­ben V/l—X/30-ig.) 6 Bencze Bálint ny. csendőr tábor­nok 8 Csendőrörs, m. kir. 3 Hamvaid György dr. orvos 9 Községi elöljáróság 2 Lakács-arad alom (Üzemben V/l-X/S0-ig.) 1 Simon Ignác Magyar földhitel- intézet ny. igazgatója 7 Staub Elemér ny. h államtitkár Újhegy 4 Vadkerty Zslgmondné m. kir. postamester 11 Diósd. Hivatalos órák: Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap : 8—11-ig és 14—15-ig. Csak előfizetők részére 20—21-ig Bndavidéki Őszibarack-Ter­mesztők Termelő és Érté­kesítő Szövetkezete. (Üzem­ben Vi/18—XI/30-ig) 3 Kék Géza áll. isk. igazgató-tanitó 2 Községi elöljáróság 1 Magyar Gyula áll. kertészeti fő­intéző 4 (Jjlaky-Holtzspach Ödön dr. főv. tanácsnok, kér. elöljáró 5 Érd. Hivatalos órák: Hétköznap: 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap: 8—11-ig és 14—15-ig. Csak előfizetők részére 20—21 ig. Arnstein Dezső marhakereskedö 6 Borbás Zsi gmond gabona-, ter­mény- és őrleménykereskedő 40 Brast Dávid, cégtulajdonos Brust Oszkár, vegyeskereskedő 5 Bubenik Tibor hentes és mészá­ros föüzlete 44 Fióküzlete 43 Bndavidéki Őszibarack- Termesztők Termelő- és Érté­kesítő Szövetkezete (Nyári állomás) 26 Barger és Társa fakereskedők és építési vállalkozók 21 Csendőrörs, m. kir. 7 Enyedváry Tamás dr. m. kir. honv. számv. főtisztviselő 41 Érdi Fakereskedelml és Fa­megmunkáló vállalat, Brust Sándor és Társa 11 Érdi Gőztégla- és Agyagárn- gyár r.-t. 3 Ernszt Gyula tejüzeme 15 Feigl Antal vaskereskedő, bádo­gos- és vízvezeték szerelő 1 Fibi Antal földbirtokos 8 Fodor Pál dr. Ifj. belgyógyász, szakorvos 31 Gesztelyi László dr. kőrállator- vos 13 Göntér Emil dr. m. kir. posta- tanácsos (Üzemben Y./l—X/30-ig) 37 Haám Artúr földbirtokos 12 Haba Antal dr. kórházi főorvos. kerületi szülész főorvos 30 Halápi Oszkár Simon- és benta- pnsztai gazdasága 4 Hangya Fogyasztási és Érté­kesítő Szövetkezet 36 Juhász Adolf kútmester 45 Karátsonyi Jenöné grófné, szül. Andrássy Karolina grófnő gazdasága, Elvira-major 10 Kékessy Lőrinc András vitéz. m. kir. őrnagy 42 Kiss Imre dr. ny. kir. Járásbiró 23 Kováts János gyöngyösi, m. kir. lü. felügyelő 35 Községi elöljáróság 2 Latzkovits Béla m. kir. százados 16 Lukács Antal községi Jegyző 46 Lusztig Pál mészáros és hentes 20 Érd-ujfalui fióküzlete 25 Érd-ujtelepi fióküzlete 39 Magyar Faáru- és Fakeres­kedelml Vállalat, Schnsdek és Vajda érdi fiókja 17 Medved János dr. orvos 9 Meller Izsóné dr.-né magánzó lakása (Nyári állomás) 18 Mosonyi Emiim. kir. posta szám­vevőségi főtanácsos 48 Nagy Sándor dr. postatitkár 22 Pintér János építőmester és Varga Lajos vendéglős 38 Sima Károly vitéz, Első Érdi Hengermümalom 28 Somogyvári Imre fűszer- és csemegekereskedő 33 Szedmák Gyula bérautótulaj­donos 47 Szegedi Károly vegyeskereskedő 34 Tóth Ferenc gyógyszerész 14 Vadász Aladár dr. 0. T. I. körzeti kezelőorvos 32 Érdliget. Hivatalos órák: Hétköznap: 8—12-ig és 14—18-ig. Vesámap és ünnepnap: 8—11-ig és 14—15-ig. Csak előfizetők részére: 20—21-ig. Arnstein László hentes és mé­száros 5 Bocsor Gézáné postamester 3 Casino Étterem vendéglő és kávéházi üzem; cégtulajdonos: Modern kávéház r.-t. 1 Dankó János dr. ny. máv. titkár 2 Érd parkváros parcellázási k. f. t. parcellázási irodája 4 Tiszt viselő kertvárosi telep vezetőség parcellázási irodája 10 Farkas Emma pénzügyminiszteri kezelőnő x 6 Foidl Elemér építőipari válla­lata 8 Györgyllgeti Gazdasági Épü­letek 12 „Hunnia« Fa- és Építőanyag- kereskedelmi r.-t. 9 Ilosvay Ágoston dr. máv. fő­intéző 11 Erzsébet királyné Szanatórium. Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák: Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap: 8—11-ig és 14—15-ig. Előfizetőkéi 1. a bpesti előfizetők közt Kelenvölgy. Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák: Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap: 8—11-ig és 14—15-ig. Előfizetőket 1. a bpesti előfizetők közt. Kispest. Nyilvános távbeszélő állomás. Hivatalos órák: Kispest 1. sz. postahivatalban. IV/i— lX/30-ig: 7—21-ig. X/l—lH/31-ig: 8—21-ig. Kispest 2. sz. postahivatalban. Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig Vasárnap és ünnepnap: 8—11-ig és 14—15-ig. Kispest' 3. sz. postahivatalban. Hétköznap : 8—12-ig és 14—18-ig. Vasárnap és ünnepnap nem tart szolgálatot. Előfizetőket 1. a bpesti előfizetők közt. Mátyásföld. Hivatalos órák: Hétköznap : IV/l—IX/30-ig : 7—21-ig. X/l—IlI/31-ig : 8—21-ig. Vasárnap és ünnepnap . 8—11-ig és 14—15-ig. Csak előfizetők részére: 20—21-ig. Andaházi-Kasnya Géza dr. máv. titkár 28 Báes (Bruck) Sándor dr. m. kir. kormányfőtanácsos, a Pestkör­nyéki bank alelnöke 50 Balázs Andor dr. 63 Bednárovics Győző nyug. erdő- mester 52 Biró Miklós, a Hungária nyomda igazgatója 29 Corvin vasöntöde és gép­gyár r.-t. 9 Engel Sándor dr. főorvos nyári lakása L a bpesti előfizetők közt Farkas Gyula dr. orvos 53 Ferentzy József dr. m. kir. keresk. főtanácsos (Nyári áll.) 82 Finály Gyuláné cukrászdája és étkezdéje 11 Frigyer Ferenc sütőmester 89 Gara István dr. orvos, 0. T. I. tisztviselő 35 Götzl Lipót 1. a bpesti előfizetők közt. Grünleld Gyula fabizományos (Üzemben: V/15—XI/15-ig) 8 Guttmann Emil textiláru nagy- kereskedő 7 Haidekker Sándorné özv. 22 Jalcs Ferenc fűszer-és csemege­kereskedő 27 Jankó Ágoston, Tolna várm. fő­ispánja 45 Kartal Emil kormánytanácsos (Üzemben V/15—XI/15-ig.) 44 Kaszás Gyula bérautófuvarozó 31 Keleti Kornélné dr.-né 40 Keller Ödön kereskedő (Üzem­ben V/l—X/31-ig.) 12 Kertész Lajos kereskedő 38 Klein Sándor Eberhard dr. m. kir. vezértőrzsorvos, operatőr 1. a bpesti előfizetők közt. Klopfer Imre, a dakotai Fa- és Építőanyag rt. igazgatója 16 Kohl Ferenc, a Btephaneum nyomda r.-t. igazgatója 15 Kosutány Gyula oki. gépész­mérnök, kir. törv. szakértő, autori- zált biztosítási szakértő 54 Körmendy Ékes Lajos ny. főispán 25 Községi elöljáróság 6 Krémer Márton csillár- és lámpa- ernyőkészitő 3 Leszik József m kir. pénzügyi számvevőségi főtanácsos 56 Llngel Károly leányfalvi, butorgyáros (Nyári állomás) 26 Magyar általános gépgyár r.-t., I a bpesti előfizetők közt Magyar Köztisztviselők Fo­gyasztási, Termelő és Érté­kesítő Szövetkezet 98. sz. fiókárudája 42 Magyar légiforgalmi r.-t., 1. a bpesti előfizetők közt. Martin Aurél dr. ny. egyetemi nyilv. rendes tanár " 05 Matovics Károly bérautófuvarozó és autómentő vállalata 10 Mátyásföld és környéki rendőrkapitányság i.Rendőr­ség alatt. Mátyásföldi Lawn Tennis Club 00 Mátyásföldi Nyaralótulajdo­nosok Egyesülete 1 Villanytelep 55 Ezenkívül 1. a bpesti előfiz. közt. Oppenheim Miksa, a csongrád- megyei cukorgyár r.-t. ig., 1. a bpesti előfizetők közt Pestkörnyéki bank és keres­kedelmi r.-t. és Báes (Bruck) Sándor dr. m. kir. kormányfötanácsos, alelnök 050 Péteri Bódog r.-t. igazgató 18 Pikier Károly r.-t. igazgató (nyá­ri állomás) 33 Polgár István mészáros és hen­tes üzlete 61 Prepeliczay Árpád fonálfestö- gyára, Cinkota 4 Rákosi Szántó szerkesztő­sége, Rákóczi-nyomda 5 Rendőrség m. kir. állami mátyásföldi és környéki kapitány­sága 41 cinkotai őrszobája, 18 (1. a budapesti előfizetők közt is.) Repülőtér, gondnokság, rendőr- kirend., vámkirend., Magyar légiforgalmi r.-t. hangár, Air France légiforgalmi r.-t. hangár, 1. a bpesti előfizetők közt, Réz Ferenc máv. mérnök 66 Riegler Bernát dr. ügyvéd, dr. Riegler T., dr. Riegler I., dr. med. Riegler Ú. (Üzemben V/l—X/31-ig.) 21 Rónai Elekné özv. magánzó (Üzemben VI/1—XI/30-ig.) 48 Róth Péterné ny. iskolaigazgató özvegye 64 Sachsné Frünkl Adél 1. a bpesti előfizetők közt. Sebestyén Arthur dr. gyer­mekorvos, gyermeküdülője (nyári állomás) 51 Sereghy Elemérné dr.-né özv. 67 Soltész Imre oki mérnök (Üzem­ben IV/l—IX/30-ig.) 43 Stift Nándor pensiótulajdonos (Üzemben V/l— X/30-ig.) 23 Székely Ernő oki. gazdász tehe­nészete 20 Szemere László dr. orvos 24 Szurmay Sándor báró vitéz, ny. gyalogsági tábornok, volt hon­védelmi miniszter (Üzemben V/l—X/31-ig.) 17 Takács Béla fűszer és csemege kereskedő 19 Takács Sándor, 1. a bpesti elő­fizetők közt Turcsányi Antal, I. a bpesti elő­fizetők közt Udvardy József dr. Operateur, szülész, nöorvos 14 Újvári László légiforgalmi pilóta 62 Deutsch Ferenc vegyeskeres­kedő 27 Kálmán János oki. mérnök, Jogo­sított földmérő 7 Komlós Mérné fűszer és vegyes- Végh Aladár m. kir. posta s. kereskedése, Cinkota 84 mérnök 59 386

Next

/
Oldalképek
Tartalom