Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - T

Tolnay Mai taMtMii/illeti rehliimiHlt aila mtiia tlieiellH evaileMéet. Tolnay Edith színművésznő la­kása, VI Mozsár-u. 10. 1-124-98 Tolnay Gésa, VM. József-krt 26. 1-435-14 Tolnay Lajos máv. mérnök, XI. Irinyi János-a. 4. 2-593-69 Tolnay Lajos dr. ny. főispán, ügyvéd, IV. Haris-Bazár 6. 1-824-80 Tolnay Lajosné özv., □. Zátony- n. 3. 1-527-72 Tolnay Magda, I. Krisztina- krt 113. 1-570-18 Tolnay Pál oki. gépész és közgazd mérnök, az áll. színházak müsz fő- felügy., VI Andrássy-út 26. 1-111-92 Tolnay Tivadar kir. törvszéki hites tolmács, ny. bankig.,V Vécsey­u. 5 1-140-22 Tolnayné sz. Stadler Hedvig, VI Rózsa-u. 71. 1-266-31 Tolotti Károly őrnagy; II Zsig- mond-n. 6. 1-528-73 Nyáron, Csillaghegy, Rákosi Jenő­it. 421 brsz. 1-629-53 Tornai Lajos cukrászmester, II. Markovics Iván-u. 4. 1-527-16 Tornán János oki. építészmérnök és építőmester, ül. Ürömi-n. 10. 1- 535-98 1 omancsik György if j., épület- asztalos és famegmunkáló üzeme, XIV. Lengyel-u. 15. 2-964-88 Tomancsik József asztalos­üzeme, XIV. Egressy-út 23 2- 976-34 Tomanóczy Gyuláné özv. do­hánykisárus, V. Vilmos császár-út fi. 1-800-28 Tomaschek Ferenc M. Kir. Ál­lami Vas-, Acél- és Gépgyárak, gyár tg b., Vili Baross-u. 30. 1-414-65 Tomaschek Sándorné özv. m. kir. dohánykisárus, II. Margit- krt 49. 1-522-40 Tomaschoff Sándor dr. ügy­véd, V11 Erzsébet-krt 7.1-808-84 Tomassek Edgár dr. lakása, XI Társ-u. 12. 1-555-46 Tombinska Mária, V. József­tér 12. 1-818-72 Tomhor Jenő dr. és Beretzky Béla Szent Antal gyógyszertára, XI Budafoki-út 47/49. 02-597-39 Tombor Jenő dr. ny. ezredes. XI Verpeléti-út 22. 2-692-31 Tombor Nándor dr. szakorvos. I. Csörsz-u. 6. 1-549-92 Tomcsányi Kálmán dr. bel­ügyi államtitkár lakása, X. Rezső­iét 13. 1-314-02 Tomcsányi Móric dr. egyet, nyilv. r. tanár, felsőházi tag, IX Vámház-krt 15. 1-853-47 Nyáron. 1 Tárogató-út 14. 1-641-06 TomcsányiZoltándr., ív Kecs­keméti-u. 19. 1-830-46 Tomi József m. kir. vámszaki felügy., VU. Aréna-út 68. 1-382-81 Tomi Lajos festő és mázolómester, íx. üllői-ót íoi. 1-324-26 Tomi Sándor festő-és mázoló váll. Vili. József-krt 71/73. 1-458-40 Tomisa István ortopäd-cipöspe- cialista, IV. Régiposta-n. 9. 1- 879-09 Tomka Géza takarékpénztári lg.. I. Attlla-u. 11. 1-614-42 Tömör Ernőné dr.-né, Kispest. Dugonics-u. 9 01-468—47 Tomoy? Dezsődr.szfőv kerületi orI Aikotás-u. 13. 1-569-74 Tpniory és Társa bútoráruháza. / cégtul. dr. Csigás Ferenc Zoltán. Vin Baross-u. 19. 1-340-16 Tompa Kálmán dr.be Így ógyász. Albertfalva. Kertváros, Apponyi-u.9 2- 584-64 Tömpék Sándor nadrág és zokni- tartobőrök bizományi lerakata, Vll Király-n. 8 s 1-405-42 Tompértékesitő k. f. t., IV Gerióczy-u. íi. 1-884-79 Tompos Antalné táncin\tézete, V. Arany János-a. 84. 1-1(17-71 Tompos József elecktroaintogén- hegesztő gépműhely, VI. Lelliel-u. 8. 2-9W9-75 Tónay Zoltán dr. belgyógyász, 0. T. B A. körzeti orvos, XI Zenta- u. 1. 2-695-18 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-80 Toncsev Klrll zöldség, gyümőlcs- keresk., I Márvány-u. 29. 1-503-74 Tóni gold István bntorszállitó és fuvaros váll., II. Várfok-u. 6. 1-549-04 Toóth, 1. Tóth. Toperczer Jánosné, sz. Bokor Erzsébet, VIH József-krt 69. 1-413-65 Toperczer Tibor szföv. adóhiv. főtiszt., Vll. István-út 6. 1-317-81 Topita Lajos gépműhely, X Vas- pálya-n. 11. 1-483-59 Topfts Alajos Józsefné özv. magánzó. VI. Dalszinház-u. 8. 1-156-19 Topiák Félixné ágytolI és ágy­nemű üzeme, Vll Erzsébet-krt 37. 1-380-73 Toplak Ferenc dr. Petánci gyógyforrások vezórképv., XI. Krus- pér-n. 6/8. 2-687-55 Topolánszky Ernő, a — Váci L'cca — művészeti magazin főszerk., VI. Lovag-n. 18. 1-230-12 Toporczl Emil dr. belgyógyász­szakorvos, I. Széli Kálmán-tér 19 1-543-11 Topper Salamon fehérnemű nagykeresk., Vll Dob-u. 5. 1-423-01 Torai Sándor h. Isk. igazgató. XIV. Egressy-út 146. 2-978-72 Torda Ignác oriszabó, IV Semmel- weis-u. 4, 1-894-27 Torda István dr. fogorvos, Opera­teur, V Alkotmány-u. 5/7. 1- 155-64 Torda László dr. ügyvéd, V. Kálraán-n. 20. 1-139-72 Torda reklámvállalat diapo- sitiv-osztály és fényképészet. VIU. Luther-u. l/a. 1-313-20 Torda Tivadar dr. és Torda Lajos dr.Wattelektromotor, dynamo- és villamos készülékek gyára, V váci-út 66. 02-914-08 Torda Tivadar dr. gépészmér­nök, V. Váci-út 34. 2-936-39 Tordai autótelep, használt autók és autóalkatrészek, túl.Tordai Árpád dr., v Váci-út 42. 2-921-25 Lakása, V. Váci-út 16. 1-218-85 Tordai Judit előadómüvésznö,Vl. lzabella-u. 82. 01-111-47 Tordai László oki. mérnök vegyé­szeti gyára, VI. Üteg-u. 29/31. 2- 927-90 Lakása, ül Vérhalom-n. 28/b. 1-542-70 Torday Árpád dr. belgyógyász, egyet. rk. tanár, IX Üilői-út 3. 1-864-12 Torday Ferenc vitéz gyógyszer- tára, XIV. Erzsébet királyné- útja loo/b. 2-976-25 Torday Ferenc dr.„gyermek- orvos, egyet, tanár,Vili. Üllői-út 14. 1-398-50 Torday Géza János dr. ügy­véd, ny. tőrvsz. bíró, IX. Boráros- tér 1. 1-873-62 Torday Lajos áll. reálgimn. ren­des tanár, 1. Attila-u. 95/99. 1-614-70 Torday László m. kir. gazdasági tanácsos, kir. gazdasági tanár, XI Hor;hy Miklós-út 67. 2-682-58 Torday Ottó dr. színig., 1 Pauler- u. 7. 1-544-29 Torday Zoltán dr. ügyvéd.vui József-krt 26. Í-412-01 Torkos Ferenc, IX Soroksári út 20/b. 1-454-37 Thorma Sándor postafel ügyelő, IX. Bakáts-n. 6. 1-881-88 Torma Dezső Univerzál egészség- ügyi műszaki berendezési váll., VI Vörösmarty-u 46. 1-224-96 Torma István dr. keresk. min. o.-tan., VU VVesselónyi-u. 17 1-862-65 Torma Kálmán fa- és szénke- resk., 1 Gellérthegy-u. 1. 1-552-78 Torma László dohánykisárus, V. Sas-u. 1. 1-802-92 Tormássy János m. kir. honvéd őrnagy, IV. Váci n. 48. 1-860-64 Tormay Géza dr. államtitkár lakása, V Lípót-krt 12. 1-240-12 Tornai Ferenc dr. jur. oki. gyógyszerész, XIV. Hungária kőzép­krt 16 2-977-95 Tornallyay István, XIV. F,rzsé- bet királyné-útja 6. 2-968-86 Tornóczi Ernő kir. fővegyész, V. Visegrádr-n. 9. 1-259-53 Tornya Leó elektrotecbn. váll., VI. Dessewffy-u. 37. 1-213-23 Lakása, VI. Teréz-krt 37. 1-286-19 Tornya Pál üveg- és porcellánke- resk.. üveges és képkeretezö. Vili József-krt 71 '73. 1-347-53 Tornyay György báró dr., n Láncbid-a. 23. 1-579-76 Tornyay Rezső báró földbir­tokos, VI. Andrássy-ut 98. 1-142-88 Tornyay-Schossberger La­josné báróné özv., V Lipót- krt 6. 1-208-76 Tornyos Antal csemege-és íüszer- keresk., I. Báró Eötvös-út 8. 1-652-34 Toró Tivadar vitéz, m. kir. szá­zados, 1. Virányos-út 11'a. 1-642-86 Torón Jakab virágüzlete, Vll Er­zsébet-krt 4. 1-429-72 Torontáli szőnyegház, túl. Ré­vész Jenő, VI. Teréz-krt 8. 01-160-74 Toronyi Gábor, a Ganz és társa r.-t. főfelügyelője, VI Hegedűs Sán­dor-u. 21. 1-237-41 Toronyi János dr. ügyvéd, vi Podmaniczky-u. 27. 1-172-59 Toronykői József, a kőszén fűtő­anyag kereskedelmi és ipari r.-t. cégv. lakása, V. Návay Lajos-n. 4. 1-170-39 Toronyóragyár, Rozgonyi és Ré­vai óragyár, Vili Tőmő-n. 26. 0*1-384-10 Torpedó textiltechnikai- és műszaki k. f. t., VI. Szabolc- u. 6. 2-938-68 Torres Sol. Dávid, Torres Brot­hers manchesteri cég vezérig., VI Vilmos császár-út 5. 1-169-32 1-255-85 Tóry Gergely keresk. b.-állam­titkár, I. Virányos-út Illa. 1-640-65 Tory György, a Zöld hordó ven­dégló túl., 11 Hattyu-u. 14. 1- 510-56 Torzsay-BIber András dr.,H Hunyadi János-út 3. 1-514-69 Torzsay-BIber Gyula dr. kir. közigazgatási bírósági Itélöbiró, XI Lenke-út 44. 2-597-75 Torzsay-BIber Gyula dr. ügy­véd, a Magyar Nemzeti Bank ügyé­szének lakása, XI. Kökőrcsin-n 14. 2- 581-73 Tósa László hat. eng. rádió és villamossági bei end. váll., ül. Mik- lós-u. 16. 1-633-81 Tost virágüzlet túl. őzv. Tost Gézáné, U. Széna-tér. 1-507-15 Tószeghy Emil sörgyári vezér­ig., VI Benczur-u. 43. 1-277-68 Nyári lakás, X. Maglód i-út 17. 1-490-81 Tószeghy Ferenc, VI. Munkácsy Mibály-u. 28. 1-225-01 Tószeghy István dr., IV. Grói Károlyi-n. 14. 1-852-21 Tószeghy Richárd mérnök. VI Vilma királynő-út 22. 1-123-10 Tószeghy Tamás, I Attlla-u. 76. 1-615-15 Tószögy Géza dr. min. oszt. tan., XI 6omlói-út 22. 2-681-77 Toóth Mihály ny. százados, oki gyógyszerész, X Pongráo-út 17. 1-482-66 Tóth Aladár, Vili. József-n. 2. 1-358-98 Tótb Andor ny. postahivatali Igaz­gató. vili Gólya-n. 22. 1-430-00 TOSI Lásd: Mo l Hóvirág Drogéria l IV. Kossuth Lajos-u. 17 nár és Moser alatt. Tótb András Toan gyermekkocsi-, játékám-üzeme, Vll Wesselényi- u. 24. 1-432-63 Tóth András dr. egyetemi előadó tanár. 1 Attila-n. 91. 1-613-96 Tóth András dr. vitéz, ügyvéd, országgyül. képv., VHI. József­krt 11. 1-340-83 Tóth Antal szabadalmazott kémény- toldó képviselet, I. Kiiályhágó-tér 3. 1-523-04 Tótb Árpád dr., VHI Rákóczi­ét 15. 1-435-82 Tóth Arthur oki. gépészmérnök, I. Szamos-u. 6. 1-502-35 Tóth Arthur postafelügy.,1 Agárdi- út 14 a. 1-576-40 Tóth Aurél gyógyszerész. II Buda­keszi-út 5/j. 1-543-89 Tóth B. László, a m. kir. Külke­reskedelmi hivatal sajtófőnöke, Vitt 8zentkirályi-u. 35. 1-403-56 Tóth Béla kir. büntetötörvényszéki biró, LX Üllői-dt 71. 1-409-83 Tóth Béla tánctanár, Centrum tánc­iskolája, VU1. Bórkocsis-u. 12 14 1-434-62 Tóth Béla dr. honv. főorvos, ope- ratenr-fogorvos, XI Horthy Miklós- út 53. 2-583-89 Tóth Béla dr. pénzügyi fogalmazó. U. Fény-u. 1. 1-517-75 Tóth Béláné, a Magyar Ált. hitel­bank ig. özvegye, V. Vigadó-tér 3. 1-804-27 Tóth Béláné özv. magánzó, V. Ipoly u. 28. 2-927-91 Tóth Böske színművésznő. V. Lipót­városi-park 2. 2-980-31 Tóth Dezső posztókeresk., vili Es- terbázy-u. 17. 1-300-63 Tóth Elemér kiskéri, ny. állam­titkár, Xl.Vincellér-n. 30. 2-584-74 Tóth Endre dr. ügyvéd, V Gróf Tisza István-u. 16. 1-815*89 Tóth és Dali cipőgyár, VIII. Visi lmre-u. 10. 1-413-71 Tóth és társai hajlított fa és modern klsbutorgyár, X Kozma-n. 13 1-480-47 Tóth Farkas dohánykisárus, XIV. Thökőly-út 41. 2-965-95 Tóth Ferenc alum, és fémőntő- déje, 1. Alkotás-u. 9. 1-534-41 Tóth Ferenc egyet, vivómester (Tóth F.-né, Krisztics Sz.) IV Petőfi 8ándor-u. 10. 1-885-23 Tóth Ferenc építési vállalkozó, XI Tőrőkbálinti-út 6. 1-571-06 Tóth Ferenc konzervnagykeresk., XIV. Tábornok-u. 10. 2-963-32 Tóth Ferenc posta föellenőr, EX. Lónyay-u. 34. 1-823-52 Tóth Ferenc dr. közig, biró, V. Honvéd-n. 22/a. 1-199-12 Tóth Ferenc dr. orvos, Kispest, Zrinyl-u. 61. 1-471-05 Tóth Ferenc és társai mű- malom r.-t. Hódmezővásárhely, cég budapesti raktára, IX. Soroksári- öt, Dumaparti teher p.-u. 1. sz. rak­tár 1-370-44 Tóth Ferenc és Tsaf gőz­malom r.-t. Makó budapesti rak­tára, IX. Soroksári-út, Dunaparti- teher p. u. I ss. raktár 1-458-94 Tóth Ferenené dohánykisárus, III. Szeutendrei-út 20. 1-627-88 Tóth Ferenené özv. dohánykis­árus, LX. Soroksári-út 108. 1-328-56 Tóth Gábor, a Pacher Gyula cse- megekeresk. cég túl., I. Pauler-u. 4. 1-585-15 Tóth Gábor vendéglős, Újpest, Tél- u. 14. 2-943-42 Tóth Gáspámé özv. Hampel irma, 1. Ráth Győrgy-u. 42. 1-552-64 Tóth Geyza dr. osatári, az Első magyar általános blztosité társaság Jogügyi igazgatója, magyar kir. kor- manyfőtanácsos, IV Eskü-tér 8. 1-836-50 Nyáron, n Csévi-u. 24. 1-645-60 Tóth Géza dr. főiskolai tanár, VI. Felsöerdösor 1. 1-173-36 Tóth Géza Lajos, a Meteoroló­giai intézet adjunktusa, H. Mrjgit- krt 56. 1-553-69 348

Next

/
Oldalképek
Tartalom