Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - Q - R

belföldön csak 6 fillér Rosenberg Róna Manó, a Weiss Sándor és Róna posztónagykeresk. cég bel­tagja lakása, VL Bulyovszky-n. 14. 1- 259-95 Róna Márton ny. állomásfőnök, ingatlan irodája, V. Csáklya-n. 14. 2- 912-92 Róna Miklós bankfigyn., VI. Ben- osnr-n. 39/a. 1-160-57 Róna Miklós mükeresk., VI.Teréz­krt 5. 1-154-58 Róna Miklós nyomdai munkák váll., a Master Schmidt Berlin ve­zérképv., IX. lpar-u. 3. 1-410-60 RónaMór dohánykisárus.VI Nagy- mezö-u. 37/39. 1-267-04 Róna Mór takarmánykeresk., V. Váci-út 60. 2-911-75 Fióküzlet, IX. Soroksári-út 45. 1-412-65 Róna Oszkár, a Hermetyl-lakk- regenerátor vezérképv., VI Bziv- u. S3. 1-221-84 Róna Ödön, az üjság igazgatója, XLFürj-u. 19/b. 1-530-88 Róna Ödön dr. ügyvéd, VIL Ki- rály-o. 85. 1-430-22 Róna Pál korcsmán)», VI. Hnngária­felsö-krt 86. 2-902-67 Róna Pál zsir- és szalonnaügy­nökség, V11L Kisfalady-köz 5. 1-307-41 RónaParfameria illatszerkülön­legességek és háztartási cikkek qzaküzlete, tol. Róna Mihály, Újpest, Arpád-út 53. 2-956-42 Róna Sándor kir. keresk. taná­csos műszaki irodája, n. Nynl-n. 8. 1- 508-67 Róna Simon szfóv. tanító, VH. Damjanich-u 25/b. 1-334-71 Róna Soma, Eg-Gü gyár igaz­gatója, V. Légrády Károly-n. 39. 2- 937-85 Róna Ti vadar Aurél, szerkesztő, VIL Rottenbiller-u. 6/o. 1-451-06 Róna Zoltán dr. orvos-e léc tro- eardiographia sziwizsgáló, VI. And- rássy-út 99. 1-118-84 Róna Zoltán dr. rendőrkapitány, VII. Péterfy Sándor-n. 37. 1-372-07 Róna Zslgmond régiségkeresk., IV. Szervita-tér 10. 1-812-91 Lakása, VII. Dohány-u. 16/18, 1-450-71 Róna Zslgmond szerszámgép- gyárak és szerszámgyárak képv., HL Zsigmond-n. 21. 1-570-88 RónalAndor gabonaügynökségi és bizományi irodája, V. Pannonia­». io. 1-185-54 1-135-56 Rónai Béla épületfakeresk. (mel­lékállomás a lakásán) Xrv. Foga- rasi-út 2. 2-965-04 Rónai Béla lakása, U. Zárda-n. 58. 1- 565-73 Rónai Béla oki. vegyészmérnök, XIV. Hermina-út 10/b. 2-976-21 Rónai Béla papirnagykeresk., VH. Akácía-u. 41. 1-378-63 Rónai Bertalanné sz. Klein Té­rés máv. felügyelő özvegye, 1. End- resi György-tér 4/a. 1-666-59 Rónai Dénes ndv. fényképész­mester, IV. Váci-n. 17. 1-872-56 Rónai Dezső kirakatrendező, de- oorateor, V Kresz Géza-n. 26. 2- 983-21 Rónai Dezső dr.ésEngl Dávid dr. ügyvédek, IV. Váci-u. 17. 1-873-01 Rónai Ede ny. máv. főfelügyelő, V. Hollán-n. 22. 1-268-71 Rónai Elekné özv., V. Fáik Miksa-n. 10. 1-236-74 Rónai Elemér záripara. Vajda Kr- nó utóda, biztonsági zárkülönleges- ségek, szab. lakás-, irodv, kirakat-, redőny-, szekrény-, vasajtó-, szállodá­éi kabinzárak. Tüzmentes kartoték, okmány és titkos faliszekrények, kazetták. Pénzszekrények és zárak nyitása. Javítása, V Sas-u. 28. 1-141-46 Rónai Etelka posta s. tisztnő, TI Batthyány-u. 65. 1-565-02 Rónai Géza dr., I, Németvölgyi-* 53/a. 1-661-43 Rónai Gyula dr. ing. h. c. ny náv. m&sz. főtanácsos, n. Zárda­n. 66. 1-518-86 Kónal-Horváth Jenő ny. ha szár­sná«ados,XI.Ec»ed-n.3. 2-683-13 Rónai István cipészmester, IV. Irányi-n. 6. 1-870-91 Rónai Jenő cukrászmester IX Kerenc-krt 34. 1-876-87 Rónai Jenő fűszer- és termény- keresk., XIV. Kerepesi-út 40. 2-965-02 Rónai Kornél, VHI. Szentkirályi u. i/a. 1-435-57 Rónai Laios Molnár Vilmos utóda orvosi műszerész és kötszerész, IV. Károly király-út 28. 01-892-37 Rónai László, a Magyar tollkeres- kedök kiviteli egyesülése igazgatója, V. Radolf-tér 1. #1-109-55 Váró szoba 1-149-06 Raktár, V. Csáky-u. 40. 2-907-56 Raktár, VI. Figyelö-u. 14. 2-939-80 Rónai László lakása, IL Pasaréti­ül 62. 1-546-42 Rónai M. Miksa női confectio és szőrmebanda, VIL Rákóozi-út 8/a 1- 346-47 Rónai Margit és Konrád Erzsébet női kalapüzlet, IV. Petőfi Sándor­u. 7. 1-882-31 Rónai Miklós Lakása, IV. Eskü­üt 5. 1-825-34 Rónai Miksa iparművész, kirakat­rendező, V. Kresz Géza-n. 26. 2- 985-43 Rónai Miksa papirkeresk., V. Al- kotmány-n. 10. 1-249-28 Rónai Miksa dr. ügyvéd,VTH Rá- kóczi-út 47. 1-322-85 Rónai Ödön, V. Vigadó-tér 3. 1-824-67 Rónai Ödön cscmegeiizlet, cégtől. Gárdonyi Béla, IV. Kigyó-u. 5. 1-885-58 Rónai Rezső, a City béraató- favarozó váll. túl., VI. Gróf Zichy Jenőn. 11. 1-200-96 Rónai Sándor oki. gépészmérnök, központi fűtések és egészségügyi berend. váll., V. Vilmos császár­át 62. 1-194-99 Rónai Sándor dr., Glücksthal Andor és Glücksthal Samu dr. ügy­védek irodája, V. Akadémia-u. 3. 1-125-21 01-233-74 Rónai Sándor dr. lakása, n. Nynl­u. 18. 1-528-34 Nyáron, 1 .Normafa-u. 32.1-653-60 Rónai testvérek r.-t. ágytoll nagykeresk., V. Lipót-krt 5. 1- 192-22 Raktárai, V. Wahrmann-u. 6/8. 2- 912-37 Rónay Jenő dr. ügyvéd, V. Szi- get-n. 24. 1-102-90 Rónay Józsel dr., Vili. József­iért 29. 1-418-16 Rónay Károly dr. osgyáni, ny. Idr. közjegyző, L Vlrányos-út 24. 1-649-14 Rónay Mária író, újságíró, I Kék­golyóin. 2. 1-575-62 Rónay Tibor dr. lakása, I Maros. u. s. 1-544-59 Rónay Tibor dr. esgyáni, Idr. közjegyző irodája, angol, olasz, nő­met, francia nyelven le, I. Krisztiná­iért 30. (126. számmal szemben) 1- 525-91 Rónay Zoltán famegmunkáló gé- pek és szerszámok, VI. Béke-tér 10. 2- 926-58 Rónainé Hoifmann Gizella kozmetikus, V. Phőnlx-u. 2. 1- 211-96 Rónainé Szőke Ida, H Olasz- fasor 26. 1-548-26 Rónaszéky Ferenc vitéz, szfőv. adóhiv. főtiszt, XI. Csokló-n. 6/a. 2- 691-16 Rontó John J., HL Bzemlőhegy­»• 46. 1-529-37 Roóz Rezső, a Magyar Hírlap felelős szerk., VI. Jókai-n. 4. 1-104-82 Rónai István cipőm mester, sportcipő különlegességeit liv., IrAnyl-n. 6, ________1-870-81 Ro pál csők oládéárngyár, cég­iül. Ráday Pál, VIH. Práter-n. 67. 01-313-44 Ropsz gépíró Iroda, tnl. Frisch- né Lányi Magda, VTL Dob-u. 1. 1-415-28 Rorarlus János cukrászmester, VUL Üllői-ót 34. 1-349-67 Rósa, 1. Rózsa. Rosbaud Konrád fényképező műterme, I. Krisztina-krt 135. 1-565-68 Rose Renrlk dr. lakása, 11. Olasz­fasor 43/a. 1-539-39 Rose nyelviskola, tnl. Rose Mik­lós nyelvésztanár ig. lakása, IX. Ló- nyay-n. 9. 1-877-53 Rosenak István dr. mütősebész (Rosenak M. dr.) VL Teréz-krt 25. 01-286-29 Ha nem felel: Orvoshlvó *7-809-86 Rosenak Miksa dr. sebész (Rose­nak L dr.) VI. Teréz-krt 25. 1- 286-29 Rosenauer György szfőv. üzemi tisztv., XLSomlói-üt 39. 2-687-05 Rosenbaum Gyula import vál­lalató, V. Vici-út 54. 2-981-61 Rosenbaum Gyula korcsmán*, VII. Dob-n. 2«. 1-354-41 Rosenbaum Jenő fa- és papir- dobozgyára, XIV. Franda-üt 47. 2- 970-36 Rosenbaum Llpót m üsz. keresk., IIL Zsigmond-u. 36. 3-666-72 Rosenbaum Menyhért papir­és papirám nagykeresk., VI. Jókal­n. 20. 1-280-57 Rosenbaum Miklós bor keresk. és borbizom., VII. Erzsébet-krt 52. 1- 375-82 Borpincészete, Budafok, Sörház-n 27. 2- 698-73 Rosenbaum Miklós gabona- bizom., V. Wekerle Bándor-n. 14. 1-111-98 Rosenbaum Mór csiszoló és vas­áruk keresk., VII. Hárafa-u. 17. 1-457-66 Rosenbaum Oszkárné özv. lisztnagykeresk.,Vn. István-üt 41/43. 1-842-04 Rosenbaum Sándorné özv. kelmefestő és vegytisztító, vm Nép sstnház-n. 16. 1-893-78 Rosenbaum Siegfried, a Schle­singer Bemát B. cég túl., V. Vise- grádl-u. 25. 2-925-08 Rosenberg Adolf porcellánke- resk., VUL Aggteleki-u. 21. 1-854-24 Rosenberg Adolfné őzv. föld- birtokos (dr. Révész V.) VII Dam- janich-u. 36. 1-830-26 Rosenberg Aladár könyvnyom­dája, VH. Károly király-út 7. 1-878-04 Rosenberg Albert textilára- nagykeresk., V. Báró Aczél-u. 3. 1-167-18 Rosenberg Andor festékkeresk., VI. Jókai-tér 3. 1-269-79 Rosenberg Antal (őzv. dr. Rosen­berg S.-nő) VL Andrássy-út 38. 1-249-34 Rosenberg Antal dr. ügyvéd, IX Ráday-u. 16. 1-865-40 Rosenberg Antalné dr.-né, szül. mezőtúri és dévaványai Polgár Uona, IX Riday-u. 16. 1-851-77 Rosenberg Arnold lakása, n Eszter-u. 4. 1-557-68 Rosenberg Árpád Írógép- és iro­dai kellék keresk., VI. Podmaniczky­n. 2. 1-223-24 Rosenberg Auguszta,I. Varázs- U. 4/6. 1-649-82 Rosenberg Barna dr. ügyvéd, jog- ős államtudor, m. kir. honvéd­ségi védő, vm. József-krt 23. 1-303-72 Rosenberg Benedek dr. ügy­véd, VH. Erzsébet-krt 18. 1-370-78 Rosenberg Dávid bádogos, gáz-, gőz-, légfűtés- és vizvesetékszerelő mester, VUL József-krt 36. 1-407-20 Rosenberg Dezső, VII. Erasébet- I krt 29. 1-345-71 Rosenberg Dezső, a Weiss Maa- fród konzervgyár vezérképv. V. Lipót-krt 13. 1-169-70 Rosenberg Ernő lakása, V. Fáik Miksa-u. 30. 1-240-02 Rosenberg és Benedek, V. Szent István-tér 10. 1-119-82 Rosenberg és Oller épületüve­ges, táblaüveg- és tükőrraktár, kép­keretezés, V. Vilmos császár-út 20. 1-176-60 Rosenberg Farkas Károly, Radolinfaltísztító váll.,Vn. Verseny* u. 18. 1-431-16 Rosenberg Frigyes, a Divat- szemle kiadója, IV. Bemmelweis-u. 6. 1-887-45 Rosenberg Fttlöp angol uriszabó, Újpest, Arpád-út 36. 2-942-82 Rosenberg Gusztáv gjurgjeno- váci, a Nasici tónningyár és gözfü- rész cégv.,V. Nádor-u. 14. 1- 172-80 Kosenberg György, a Berlini Victória Biztosító magyarorsz. lg. titkára, V. Pozsonyi-út 32. 2- 903-46 Rosenberg Gyula nyersbórbizo- ■ányos, IX Bakáts-tér 5. 1-832-96 Rosenberg Gyula dr. özvegye, V. Zoltán-u. 18. 1-219-55 Rosenberg Benrik Őrangyal gyógyszertára, Csepel, Fö-út 36. 1-478-59 Rosenberg Hermanne özv. gjurgjenováci, lakása, V. Nádor- u. 14. 1-266-16 Nyaralója, L Rege-út 2. 1-652-25 Rosenberg Ignác fia, túl. Rosen­berg Hugó probababakészitö, baba­klinika, játékára, VIL Károly király­út 15. 1-448-41 Rósenberg Imre zsák-, ponyvá­éi zsinegkeresk., V. Géza-u. 5. 1-283-36 Rosenberg Izidor szobafestő őz mázoló, VIL Barcsay-n. 3. 1-374-20 Rosenberg Izsó uridivat- és fe­hérnemű keresk., VI. Teréz-krt 25. 1-170-78 Rosenberg Izsó és fiai b. t. fűszer-, gyarmat- és vegyiáruk nagy­keresk., VI. Vasvári Pál-u. 4. 1- 266-58 Rosenberg Janka, a Munkácsy festékház tál., VU Rottenbiller- u. 37/6. 1-826-55 Rosenberg Jenő cserépkályha gyári raktár, padló- és falburkoló váll., V. Csáky-u. 30. 2-920-82 Rosenberg Jenő vas-, réz- és fe- hérbutorkeresk., Pestezenterzsébet, Szent Erzsébet-tér 6. 1-479-97 Rosenberg Józsel. liszt- és fü- szerkeresk., Újpest, Arpád-út 58. 2- 940-65 Rosenberg Józsel oki. épitész, VI. Jókai-u. 4. 1-224-69 Rosenberg Józsel porcellánke­resk., VUL Bérkocsis-u. 41. 1-329-54 Rosenberg Józsel és tártja vaj-, sajtr és élelmisperkeresk. (Eb senberg Zs. dr.) V. Arpád-u. 6 1-131-47 Rosenberg Józsetné, IV. Deák Ferenc-u. 17. 1-898-33 Rosenberg Józsefné, női divat­szalon, VU. Erzsébet-krt 27. 1-897-87 Rosenberg K. sajt-, vajkeresk- (Rácz J.-né) VU. Király-n 1. 01-414-9« Rosenberg Kálmán keresk. utazó, vn. Csányi-u. 4. 1-330-10 Rosenberg László dr. orvos diétás rendelője, VIL Rákóczi-út 82. 1- 309-25 Rosenberg Lipótné Leitner Ka­mill*, V. Báthory-«. 23. 1-29089 Rosenberg Margit f estékkereok.. V. Csáky-u. 8. 1-245-04 Rosenberg Mátyás butorgyiros bútorraktára, XIV. Mlskolci-u. 88. 2- 975-74 Rosenberg Mihály női, férfi fe­hérnemű és City ffizőofkkek angró- fivemének túl., VL Vilmos császár- út 2i. 1-181-86

Next

/
Oldalképek
Tartalom