Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - P

összebeszélt (»CDE“)nvclail táviratért. Pap l>alugyai Viktor SJÜSI szűcs csak IV., Bécsi-u. 5 1-801-21 <1 Pallaviclnl György örgrót II öF-n. 11. 1-571-07 Fallal László lakása, V. Kaik Mik- sa-n. 26. 1-173-22 Pallay Aladár dr. ügyvéd, V Au lich-u. -í/6. 1-255-42 Fallay Anna, a m. kir. Opera­ház táncprimadonnájának táneaka- démiája, Vll Hársfa-u. 37. 1-423-59 Pallay Anna, füzőszalon, IV. Párisi-u. 1. 1-870-43 Pallay Bertalan gyógyszerész, a Panacea gyógyszervegy. r.-t. al- elnöke lakása (Panacea gyógyszer­vegy. r.-t., Pallay I. dr.) n. Zárda- u. 44. 1-531-03 Pallay István dr., a Panacea gyógyszervegy. r.-t. vezérig, lakása (Pallay B.) TI Zárda-n. 44. 01-531-03 Pallay Mária színésznő, XI Horthy Miklós-dt 79. 2-599-86 Pallay Sándorné dr.-né özv., n Fő-u. 53 3-666-21 Pallay Tibor mérnök, vállalkozó (Csengery. Pallay és Nagy mérn. váll.)1V Királyi Pál-u. 7.1-847-23 Paliner Viktorné özv., XI. Bu- dafoki-út 16/18. 2-583-82 Palló Imre, a m. kir. Operaház tagja. VI Vilmos császár-út 15/a. 1-159-25 Palló János tábornok lakása, VI Andrássy-út 57. 1-174-79 Palló Lajosné úri fodrászüzlete és manikür, V József-tér 11. 1-802-08 Pallós A. István, I P iroska-n. 9. 1-520-41 Pallós Arthur ny. máv. műsz. ta­nácsos, V Katona József-n. 27 1-255-90 Pallós Ernő, VTI. Aréna-út 68. 1-334-41 Pallós Gyula írószer- és nyom- tatványszállitó, VI. Vörősrnarty-u. 61. 1- 2Ó4-12 Pallós Gyuladr. ügy véd, VFelka­u. 6. 2-933-41 Pallos Imre ügyv. lg., V. Szemere- u. 9. 1-189.-02 Pallos lm. inris, XIV Erzsébet királ }f**,tja 24 b. 2- 973-03 Pallós Jakab, a Magyar Bőripar egyesítve a Bőriparral főszerk., II Margit-krt 50/52. 1-525-40 Pallós Kornél képviseletei és bízom, lerakata, V. Nádor-u. 13. 1- 247-84 Pallos Magda női divatterme VII. Király-n. 103. 1-427-98 Pallós Tivadar zeneszerző, VI Király-u. 76. 1-296-72 Palluch Ferenc épületfa, épitési anyag, tűzifa és szénkeresk., 1Ü. 8zépvölgyi-nt 52. 1-508-06 Pálmai Andor dr. ügyvédi irodá­ja, V Koháry-u. 16 1-180-23 Pálmai Andorné szül. Borbély Ida, l Istenhegyi-út 88. 1-^50-55 Pálmai István épület- és bútor­asztalos, VI. Röppentyü-u. 46. 2- 928-39 Pálmai János ny. műszaki fő­tanácsos. V. Lipót-krt 2. 1-119-22 Pálmai Lajos dr. kir. közjegyző VII. Rottenbiller-n. 1. 1-441-76 Pálmai Lenke ny. m, kir fö­igazgr., XI Eszék-u. 9/11. 2-694-91 Pálmai Sándor oki. mérnök, Klan- ber és Vajda cég tagja, V. Ujpesti- rkp. 5. 1-262-02 Pálmay Lajosné festékkeresk., VIII. Nagyfuvaros-u. 16. 1-453-01 Pálmay László, II. Henger-u. 7. 1-519-33 Palóc 1. Palócz Palóc Sándor, Union keményítő­gyárak főtisztv.,Vl. Andrássy-út 60. 1- 183-31 Pálócz András dr. főv. polg. rak. felügyelő ig., XI. Tarcali-n. 7. 2- 695-44 Palócz Bódog, a budapesti ken­derfonógyár vezérigazg., VI. Vilma királynö-út 32, 1-238-22 Palócz Ignácné dr.-né özv., XI Horthy Miklós-út 36/38. 2-580-38 Palócz Jenő, VI. Eötvös-u. 32. 1-290-41 Palócz Sándorné, V. Lipótvá­rosi-park 14. 2-985-07 Palóczy Antal dr. ügyvéd, a Dohányárusok Orsz. Szövetsége ügyésze, VIII. Mária-u 30. 01-436-09 Lakása, II Keleti Károly-u. 19. 1-523-81 Palóczy Edgár szfőv. tanár, iró, a Magyar-Lengyel könyvtár szerk., V 8zéchenyi-u. 1. 1-173-89 Pálóczy József dr. gyermek- orvos, a Fehér Kereszt Gyermek­kórház alorvosa, VHI. József-n. 20. 1- 368-86 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-86 Pálos Andor magántisztv., X- Apaffy-n. 49. 1-490-68 Pálos Ernő gyárig., VI. Vilmos császár-út 5. 1-290-84 Pálos Fercncné Darvay Ilona dr , V. Lipótvárosi park 14 2- 933-42 Pálos Lajos dr., vni. József- krt 52/56. 1-373-43 Pálos Miklós fűszer- és csemege- keresk., V. Csanády-n. 13. 2-915-79 Pálos rend budai kolostora. XI Szent Gellért-tér 2-685-50 Palota filmszinház ! Krisztina- krt 155 1-566-05 Palota szappangyár, társtul. Vincze Samu, iroda, Rákospalota, lmre-u. 114. 02-952-47 Palotai Arturné özv., a Thália drogéria túl., Vll Királv-u. 93 1- 409-23 Palotai Gyuláné özv. sz. Békéi Józsa ny. tanitónöképzö intézeti ta­nár, V. Lipótvárosi park 19. 2- 906-44 Palotai József ig.. XIV. Gizellá­ét 47. 2-978-91 Palotay Árpád, II Udvarhely­ei 6. 1-641-38 Palotay Ft p...,» m. kirOpóSía- föfelügyelő.*V Visegrádi-u. 17. (> 1-201-75' Palotav Ottó, V. Lipót-krt 11. 1-118-72 Palotás János oki. kőműves mes­ter, építési vállalkozó, X Óhegy­n. 41979/11. hrsz. 1-482-27 Palugyai Károly szűcs, IV. Egye- tem-u. 11 1-868-99 Palugvai Viktor szűcs, IV Bécsi­и. 5. 1-801-21 Palugyay Farkas oki. gépész­mérnök. VHI. Bzentkirályi-u. 25/a. 1-360-59 Palugyay Ferenc bornagyke- resk., VI. Bencznr-u. 39/a. 1-184-81 Palugyay Ferenc és Társai к. f. t. közp. irodája, VI. Andrássv­út 5. G#l-177-79 Budafoki pincegazdasága : Budafok, 8örház-u. 20. G2-698-98 Palugyay Miklós dr. r.-t. ig., Vm. Szentkirályi-u. 25/a. . 1-413-03 Palugyay Móric dr. ny. bel­ügyi államtitk., IX Vámház-krt 15. 1-853-46 Paluzsa László dr. keresk. tan., a Magyar Tógazdaságok r.-t. ig., I. Böszörményi-út 13/15. 1-540-64 Pályl Béláné özv., XIV. Ame- rikai-út 62. 2-974-07 Pályl Eszter és Margit női kalap­szalonja, IV. Váci-u. 10. 1-824-61 Pályl Gyula dr. és Berinkey Dé­nes dr. ügyvédek irodája, III. Zsig- mond-u. 70 01-514-45 Pályl Gyula dr. ügyvéd, törvsz. h. könyvszakértő lakása: II. Szemlő- hegy-u. 23/b. 1-545-35 I’álvi Károly dr. ügyvéd, V.Hon- véd-u. 16. 01-264-84 Pályi Lőrinc, I Márvány-u. 29. 1-513-78 Pályi Márton dr. orvos. Vili. Baross-u. 15. 1-370-28 Pályi Oszkár oki. mérnök fény­másoló intézete, V Nádor-u. 34. 1-156-28 Pályiné Lukács Ilona, V. Lipót- krt 11. 1-101-35 Pamlényi István dr. orvos, 11 Tégla-u. 5. 1-613-58 Pampuk Györgyné üzv. ma­gánzó, VII Király-u. 31. 1-336-91 Pamut és Fonalképviseletek k. 1. t., V Akad érni a-n. 1. 1-218-15 Pamutipar r.-t., Magyar, V Arany János-n. 31. 0#1-113-89 Pamuttextil müvek r.-t., XI Fehórvári-út 62. #2-588-70 Gyári lerakata: V Bálváuv-u. 16. 1-277-39 Panacea gyógyszervegyé­szeti r.-t., központi iroda és gyártelep, VI Figyelő-u. 16. #2-909-48 Pallay Bertalan alelnök lakása (Pal- lay I. dr.) II Zárda-n. 44. 01-531-03 Pánczél Imre, XI Rákó-n. i3. 1- 548-02 Pánczél Mihály gyógyszerész­ügynöksége és a Bp. szfőv gáz­müvei képviselete. Iroda : VI Nyu­gati pu. Xll/a sz raktár 2- 922-40 Lakás, XI Törcsvár-u. 20. 1-539-96 Pánczél Olga, VII Muránvi-u. 55. 1-405-40 Pánczél Sándor dr. ügyvéd. v 8zemere-u. 17. 1-290-20 Panczer József déligyümölcs nagykeresk , IX. Nagy vásártelep 1-404-7S IX Rrkel-u. 3. 1-877-75 Panzer Simon, ruhaház, VIl Klan- zál-u. 29 1-314-59 Pándi János illatszertára és fotó­üzlete, II Vérmező-ót 4. 1-515-04 Pandula József gyógysz. Szent Anna gyógyszertára, IX Soroksári­ét 70. 1-319-30 ir «hA,í*í'rnö. Vili. József-krt 17. ^thori ^ 1-307-69 Panj^razlo Af»-/ ‘'•l.J'4uva' ros és földműnk»' . * VI > и. 47. 2-927-60 Pangyánszky Itnréné, ;.\ Gu­bacsi-út 6. 1-398-62 Panhans Szállók Semme­ring, képv. Centropa Utazási Iroda к. f. t . IV. Váci-u. 27/29. Ól-838-95 Pannonhalmi főapátság pin­cészete, Vili József-krt 42. 1-426-86 Pannónia Áramszolgáltató R.-t. (Magyar ált. kőszénhánya r.-t.) V. Zoltán-n.2/4.0#l-295-60 Pannónia bank és kereske­delmi r.-t. (Bánhegyi Imre iigyv. ig.)V. FalkMiksa-u. 5.01-204-42 Pannónia báránybőrneme- sitő és kereskedelmi r.-t., ezelőtt Diamant Samu és fiai szörmekikészitö és festő, házi- cipő, gyapjumosógyárak, raktárak. Igazgatóság, központi és üzemi iro­dák, Újpest, Váci-ót 44 46 #2-949-45 Városi lerakat: VII. Károly király­ót 17. 1-422-16 Pannónia csipke üzem, tnl. Györffy Zoltánná, bobai, IV. Haris- köz 4. 01-895-02 Pannónia divatcipő, tnl. Kransz Imre, VI. Király-n. 38. 1-198-85 Pannónia dobozgyár, Haris Ervin gépészmérnök, XI. Verpeléti­ét 14. 2-581-44 Pannónia evezős club, m. Uj- laki-rkp., Császár-fürdő előtt 1-514-40 Pannónia gummi kereske­delmi r.-t. Szabó Lajos igazgató, v visegrádi-u. 9 01-117-84 Pannónia kávéház, tnl Ligeti Uezsö Újpest, Árpád-ót 56. 2-941-07 Pannónia kender- és len­ipar r.-t., V Sas-u. 20/22. #1-109-20 (Szegedi kenderfonógyár r.-t.) köz­ponti'zsinegeladási irodája, V Nádor­it- iü. 1-235-73 Pannónia kréta vegyészeti ipar tnl Schwartz Pál, \'ü. Rózsa­it. 34. 1-458-29 Pannónia posztó- és divat­ház Berédi Jenő. Vll. Károly király­ét 3/b. 1-444-56 Pannónia szálló Vili. Rákóczi­ét 5. #1-454-89 Éttermei, tu), özv Glück Frigvesné 1-313-62 Kávéháza. túl. özv. Glück Frigvesné 1-42Ó-79 Igazgatósága 1-359-29 Pannónia Tejipari és Keres­kedelmi R.-t., Vili Kálvária- u. 23. 1-323-40 Pannónia textilkereske­delmi vállalat k.f.t., V Sas­n. 20/22. #1-235-33 Pannónia turista egyesület barlangkutató szakosztálya, 111. Szép­völgyi-ót 162. 1-504-38 Pannónia tűzifa és szénér- tékesitö tol. Kemény Mór. V. Li- pót-krt 15 1-132-44 Pannonia-u. 4. számú bér- ház túl. Brück Jenő és neje, V. Pannonia-n. 4. 1-222-09 Pannónia — ndvar társasház — szövetkezet, XI Szabolcska Mihály-u. 7. 2-596-61 Pannónia vegyiterméSrek gyára. Beretvás és társa. Vll Rá- kóczi-ót 28. 1-348-10 Panos Alajosné üzv. sz. Ra- kovszky Mária, I Alkotás-u. 3. 1-541-95 Pantheon irodalmi intézet r.-t., V Vilmos császár-ót 28. 1-134-99 Pantl Kálmán h. államtitkár öz­vegye, I Kékgolvó-u. 15/a. 1-531-45 Pantó Dezső m. kir. bányatan., Újpest, Nyár-u. 85. 2-943-11 Pantodrog magyar gyógy­növény r.-t., IX Ferenc-krt 35. 1- 395-93 "Panuéi^ *-y«rfíy »<■ t™0 iparművész, í^^ta^s’ 1 nyérmező-u.-6. - ' -^ Panyi Kálmán építőmesteri’,*' tési vállalkozó, XIV. Remény-u. 2- 967-31 Panyigay Sándor, Vili Baross- u. 3. 1-414-48 Panzer 1. Panczer Paor Imre gnmmijav., ll Fö-u. 45. 1- 521-51 Pap Béla szilli, ny. áll. ezredes. Vili 8zentkirályi-u. 25. 1-375-91 Pap Béla dr. ügyvéd, IV Ferenc József-rkp. 27 1-870-96 Pap Béláné filmkdlcsönzö, IV. Ká­roly király-ót 26. 1-892-93 Pap Béláné dr.-né lakása (Pap Gy. dr.) XIV. Stefánia-vít 61. 2- 965-86 Pap Dániel lakatos, autogén- hegesztő és konstruktőr, Vll. Bethlen Gábor-u. 9. 1-417-81 Pap Dávidné dr.-né özv., VI. Délibáb-u. 35. 1-207-27 Pap Dezső dr.klin, orvos, Vll. Ker- tész-u. 31. 1-323-05 Pap Dezső dr. vitéz, földbirtokos, V Mérleg-u. 2. 1-820-76 Pap Dezsőné dr.-né özv., I. Németvölgyi-út 60. 1-511-32 Pap Ferenc, a Vízmüvek vezérig, lakása. II Érmelléki-n. 9. 01-523-23 Pap Ferenc dr. ügyvéd, IV. Váci- u. 36. 1-873-24

Next

/
Oldalképek
Tartalom