Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - F

Fehér sokáig várakozni, meghatározott időre kérje azt. FECSKE SZIVARKAPAPIR ÉS HOVELY Hazai Szivarkapapfrl Előállító Kft. V., Szalay-utca 3. sz. 1-243-08 1-2SNS-76 Farkas Sándor Pannónia kalap­üzem túl., V. Lipót-krt-15. 1-204-31 Farkas Sándor textil és műszaki keresk., VI Kmetty-u. 18. 1- 171-82 Farkas Sándor dr. mütősebész, orthopíid, XIV. Korong-u. 48. 2- 963-16 Farkas Sándorné sz. Marton Gitta, l. Felhő-u. 3. 1-650-58 Farkas testvérek kő- és könyv­nyomdája, VI. Lovag-u. 17. 1-222-32 Parkas Lajos cégtul. lakása, VI. Lo­vag-u. 17. 01-155-39 Farkas Tibor posztó, szövet és bélésárú keresk., V. Vilmos császár­it 4 1-801-72 Farkas Vilmos, a Scbopper J G r.-t. ig., IV Piarista-u. 4. 01-889-63 Farkas Vilmosné özv. fehér­nemű terme, V. Fáik Miksa-n. 15. 1-182-05 Farkas Vilmosné özv. tőzsde­iül., VII Akácfa-u. 30 1-426-50 Farkas Zoltán dr. ügyvéd, X. Ál- lomás-u. 18. 1-488-21 Nyáron (V. 1—DC 30-ig) I. Kakuk­u. 4 1-652-84 Farkas Zoltán dr. if]., a spa­nyol követség jogtan., ügyvéd, V Géza-u. 6. 01-209-21 Farkas Zsigmondné özv., ü Nyul-u. 22 1-57Ó-74 Farkass Jablánczy Ferenc dr. m. kir. pénzügymin. titkár, H Margit-krt 31/33 1-555-75 Farkass Jenő dr. vitéz, szer­kesztő, L Lógodi-u. 6. 1-605-26 Farkass Kálmán if]., TV Veres Pálné-u. 34. 1-845-59 Farkasfalvy Sándor dr. min. oszt. tan., vm. József-krt 35. 1-420-32 Farkasfalvy Zslgmond vitéz, ny. áll. ezredes, n. Ady Endre- u. l. 1-547-04 Farkasházi Győző dr. gyer­mekorvos, poliklinikai tanársegéd, V. Csáky-n. 8. 1-124-31 Ha nem felel: Orvoshivó *7-899-86 Farkasliázy Menyhért dr. or­vos. ideggyógyász, IL Kisrókus- u. 25. 1-606-75 Farkasházy Miklós festőművész, 1. Városmajor-n. 24. 3-666-74 Farkass, 1. Farkas. Farkasvölgyl-féle villamos- sági és műszaki r.-t. gyára és közp. irodája, XIV. Kövér Lajos­u. 52. *2-972-35 Farkasvölgyi villaépitő r^t, I.. Torbágyi-út 140. 1-652-83 Farnadi Edith zongoraművésznő (Farnadi M.) V1L Király-n. 23. 01-404-84 Farnadi Endre fatermelő fornér raktára, VIL Wesselényi-n. 49. 1-304-02 Farnadi Márk bankbizom. (Far­nadi E.j VII Király-u. 23. 1- 404-84 Farnos Eszter zilahi, Ulyefalvi Lőte Lajosné főszolgabíró özvegye, vm. Hunyadi-u. 56. 1-336-88 Farnos Ilona dr. zilahi, egyet, tanársegéd, gyermekorvos, IX. Üllöi-űt 121. 1-439-09 Faro és Perfekt rendszerű tüz- oltókészülékek, Kropsch Günther, n Pasaréti-út 22. 01-58ÍMJ1 Farsang Péter úri- és női szabó, XI. Horthy Miklós-út 114. 2- 595-27 Fasor gyógyszertár, túl. Hajdú József, VL Lövölde-tér 5. 1-270-60 Fasor sporttelep, Rosenberg Miksa, VIL Damjanich-u. 24. 1-324-01 Fasor szanatórium r.-t., VII Vilma királynő-út 9. 1-315-26 1-424-96 Igazgató-főorvos 1-326-21 1-335-13 Fasori evang. esperest és ma­gyar lelkészt hiv., 1. Evang. esperesi és magy. lelkészi hiv. Fassberger József né özv., IL Kapás-U. 23- 1-564-43 Fassinger Rezső, VTI. Cserhát­it- 16/18 1-371-19 Faszénárositó és termelő vállalat, Kiinger és Társa, V Pannonia-u. 14. 01-239-62 Faszénbeszerzö és értéke­sítő, túl. Pollák Adél, EX. Borok- sári-út 138 1-839-141 Faszén központ r.-t., V Arpád- ii 7 1-219-59 Fatermelő Építő- és Fűtő­anyag Kereskedelmi r.-t. v. Bodor-U. 1/3/5. 2-917-26 2-928-67 Wittmann Ernő ig. lakása, V. Lipót- krt 22. 01-108-91 Fatermelő és faipari r.-t. (Bélteki uradalom erdőgazdasága r.-t., Aluminiumércbánya és ipar r.-t., Victoria vegyészeti müvekr.-t.) V. Kossuth Lajos-tér 15. 0*1-294-26 Fatermelő és fakereskedel- ml r.-t., VI. Röppentyü-u. 62. *2-904-60 VI. Rőppentyü-u. 62. 2-911-97 Újpest, Arpád-út 139 2-952-93 vm Rákóczi-tér 12. 1-361-05 Fáth Gyula szövött- és rövidáru keresk., IV. Ferenciek-tere 2. 1- 836-42 Fáth Imre dr. író, V. Tátra-u. 26 2- 939-24 Fáth Károly, IV. Ferenc József rkp. 27. 1-875-67 Fattlnger és társa r.-t. bpesti albumingyára. IX. Vágóhid-u. 10. 1-318-75 1-318-76 Faust Imre könyvkiadó, könyv- és lapterjesztő, VÜL Sándor-u. 36. 1-363-76 Favorit cipőáruház, cégtul. Öhlbaum Zoltán, IL Margit-krt 9. 1-538-99 Fiókja, IV. Muzeum-krt 27. 1- 896-63 Favorit enyvüzem tol.: Weisz Dezső és Alt Sándor, IX. Illatos­át 25. 1-353-94 Favorit rádió, villamossági váll., túl. Frőmmel János (Győző S.) V. Légrády Károly-u. 25. 2- 980-02 Favorit reklám és cégtábla festő váll., túl. Nagy Nándor, VL Podmaniczky-u. 18. 1-179-72 Lakás, IL Retek-u. 3. 1-507-48 Favoritszénsavgyár r.-t., IX Ipar-u. 9 1-350-25 Fái Géza m. kir. kormányfőtan., az Első magyar gyapjumosó és finomposztógyár vezérig., XIV. Abo- nyi-u. 27. 1-376-60 Fái Henrik az Albatros müsz. papír ipar túl., VI. Székely Berta- lan-u. 26. 1-199-37 Fáy Adorján dr. orvos egyet, tanársegéd, VL Andrássy-út. 15. 1-281-83 Fáy Aladár dr. fájl, ny. állam­titkár, a Ricó Magyar Kötszermű­vek r.-t elnöke, XI Lejtö-u. 25. 1- 509-82 Fáy Andor min. g. titkár, II. Ér- melléki-u. 9. 1-552-18 Fáy András reálgimnázium, 1. Reálgimnáziumok alatt. Fáy BáUnt dohánykisárus VI Petneházy-u. 35. 2-931-95 Fáy Dezső táji, festőművész mű­terme, IL Ostrom-u. 14. 1-51CM12 Fáy Endre «Ír. ügyvéd, III. Zaig- mond-u. 68. B. épület 1-550-03 Fáy Ferenc fájl, szfőv. tisztvi­selő, XI. Horthy Miklós-körtér 6/a. 2- 580-96 Fáy-Halász Gldáné özv. ma­gánzó, IV. Veres Pálné-u. 10 1-835-50 Fáy László oki. mérnök, ny. máv. müsz. tan. IL Margit-krt 64/b. 1-536-01 Fáy Mlksáné, postatakptári főtan, özvegye, V. 8ziget-u. 25. 2-913-68 Fayer Sándorné, I Alma-u. 1. 1-556-65 IV. Veres Pálné-u. 7. 1-873-87 Fáyklss Ferenc dr. közkórházi sebészföorvos, IV Piarista-u. 6 1-886-22 Fazekas Ákos Armin, a Ha­senőrl Ede cég beltagja, V Lég­rády Károly-u. 64 2-913-50 Fazekas Andorné cukrászdája, V Csáky-u. 1. 1-189-24 Fazekas Dezső dr. irodája (Láng B dr.) VI. Vilmos császár-út 31. 01-257-34 Fazekas Dezső dr lakása (Pap J.) XIV. Kerepesi-út 86. 2-976-65 Fazekas Ede dr. szfőv. főállator- vos, IX. Mester-u. 37. 1-435-88 Fazekas Endre oki. gépészmér­nök, Hásenőrl Ede cégvezetője, V Légrády Károly-u. 25. 2-914-15 Fazekas Ferenc vízvezetéki és fűtési váll., Vm. József-krt 9. 1-390-68 Fazekas Géza dr. ügyvéd, VI. Felsöerdő3or 12. 1-162-77 Fazekas Imre dr. ügyvél, V. Alkotmány-u. 15. 1-255-95 Fazekas Imre dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, V11L Baross- u. 86 1-323-29 Fazekas István dr. orvos, VI. Király-u 96. 1-258-11 Ha nem felel: Orvoshivó *7-869-86 Fazekas József főmérnök, V. Pozsonyi-út 34. 2-911-06 Fazekas Kálmánné dr.-hé, IV. Petöfl-tér 2. 1-884-68 Fazekas László építőmester, L Szent János-tér 2. 1-575Í-47 Fazekas Miklósné özv., do­hánykisárus. X Gergely-u. 29. 1-483-10 Fazekas Oszkár dr. és Malonyai Emil dr. ügyvédek, Iparjogvédelmi egyesület, Iparjogi Szemle, Magyar Védjegyszővetség, Tokaji Liga, V. Mária Valéria-u. 12. 1-824-35 Fazekas Oszkár dr. ügyvéd lakása. V. Mária-Valéria-u. 12. 1-877-22 Fazekas Sándor füzókellék keresk. és tricotáru gyártás, VIL Kertész-u. 16. 1-449-52 Fazekas Tibor gyárig. (Fried­mann b.) IX. Lónyay-u. 41. 01-807-25 Fázmán Ferenc zeneművészeti főiskolai tanár, ILL Zőldmáli-út 43/a. 1-559-81 Fazokas és társa gyümőlcske- resk. és bizom., IX. Nagyvásárte- lep 41. sz. fülke 1-328-87 Fähndrlch Vilmos, IL Buday László-u. 8. 1-525-57 Färber és Elbert műszaki üzlet, VLVörősmarty-u. 36. 1-223-37 Färber Géza bádogos és szerelő­mester, VHL Bzigetvári-u. 20. 1-385-21 Färber József keresk.. H. Mécsét­u. 8. 1-543-21 Färber Károly olaj-, müsz. és szerszámkeresk., VIII Rákóczi-út 63. 1-441-24 Färber M. uriszabó, IV. Kossuth Lajos-u. 11. 1-852-14 Färber Oszkár müsz. keresk. lakása, VII. Damjanich-u. 36. 1-339-26 Färber Simon óra-, ékszer- és régiségkeresk., IV Kamermayer Ká­roly-u. 3 1-893-53 Färber Testvérek műszaki ke­reskedők, VI. Vőrősmarty-u. 52. 1-124-91 1-230-67 Fébé evangélikus diako- nissza anyaház, Remetekertvá­ros, Béla Király-u. 7/a. 1-641-98 Fébé evang. diakonissza nő­egylet anyaházának nyomdája, könyv- és papirkeresk., VH. Dam- Janich-u 25/a 1-412-30 Fébé otthon és leányinter­nátus, vm József-u. 4.1-397-65 Fechner Jakab füszerkeresk., m Polgár-tér 1. 1-630-91 Fecht János áll. vizsg. fogász, V. Bálvány-u. 17 1-120-48 Fechter Samu, a Hungária ma lom képv , VI. Gróf Zichy Jenő-u. 19 1-218-71 Fedák István dr., IL Málna-u. 5. 1-551-03 Féder Lajos iádakeresk., VI. Vil­mos császár-út 19. 1-280-29 Federer Magda oki. zongorata­nár, VI. Próféta-u. 9. 1-158-01 Federit Hermann, a Gschwindt- féle rt. szesz, likőr és konzervgyár helyi képv-JH. Zsigmond-tér 13. 1-552-43 Federits István modern úri 6zabó, V. Vilmos császár-út 56. 1-287-38 Fedett uszoda, l. Nemzeti Uszó- sport Alapítvány Fedrlt testvérek textiláru nagy- keresk.,VI. Anker-köz 2. 1-157-44 Fegyver- és gépgyár r.-t., 1. Fómárú-, Fegyver- és Gépgyár rt. Fehér Alice férj. Bzemere Lászlónó kalapszalon, V. Wekerle Sándor-u. 3. 1-816-59 Fehér Andor, V. Hol!án-u. 8. 1-280-69 Fehér András fogtechnikai labo­ratóriuma, VL Lövölde-tér 4. 1-225-97 Fehér Armin cimfestö, szobafestő, mázoló, Újpest, Mária-u 16. 02-942-08 Fehér Arnold szőnyeg, linoleum és kárpitos kellékek üzlete, VI. Hu­nyadi-tér i 1-190-13 Fehér Árpádné özv, dohány­kisárus. I. Városmajor-u. 33. 1-511-59 Fehér Béla igazgató, VI. Benczur- u. 39/b. 1-130-63 Fehér Béla kir. udvari szabó. V Gróf Tisza István-u. 18. 1-807-31 Lakása, VI. Jókai-tér 4 1-102-78 Fehér Dezső bankár, V. Pozsonyi­út 14. 1-230-94 Fehér Dezső dr. m.kir. kormány- főtan. és Bimon Izidor ügyvédek iro­dája, V. Nádor-u. 23. 01-232-46 Fehér Dezső dr. ügyvéd lakása, VI. Vilma királynő-út 30. 1-298-32 Fehér Elemér dr. O.T.I. körzeti, gége-, orr-, fül-, fogorvos specialista, opera- és hangversenyénekes phone- ticus, VL Bulcsu-u. 23/a. 2-932-73 Fehér Endre, a Filmkopirozási és Ellenőrző kft. ig., VTU Rákóczi­út 69 1-420-96 Fehér és Ghlmessy gépgyár, gyár, X Kápolna-u. 29., központja, V. Vilmos császár-út 37. 1-218-62 Fehér és társa specialis foto- szaküzlet, az Ilford Ltd London, magyarorsz. vezérképv., IV. Kossuth Lajos-u. 13. 1-800-39 Fehér Ferenc mechanikai és elektrotechnikai műhelye, V. Váci­út 26. 2-907-86 Fehér Ferenc, Fehér optika látszer- és fotószaküzlete, VILI. Mu­zeum-krt 2. 1-421-81 Fehér Frida, V Katona József-u. 9 1-248-07 Fehér Galamb gyógyszertár, túl. Btrausz Arain, VL Hungária felsö­krt 60 2-919-31 Fehér Géza kézmüáru nagyke­reső, V Wekerle Bándor-u. 3. 1-807-63 Lakása, V Vilmos császár-út 26. 1-201-35 Fehér Géza ny. áll. leánylicenmi ig., XI. Lenke-tér 7. 2-694-50 Fehér Géza dr. máv. tanácsos, ügyész, IX Boroksári-út 38/40. 1-402-58 Fehér Géza «Ir. ügyvéd,V Katona József-u. 14. 1-103-52 Fehér Gyula, a Diana keresk. r.-t vezérig., I Városmajor-u. 26/d. 1-508-64

Next

/
Oldalképek
Tartalom